VII Kadencja (2014 - 2018):


57. Narada w dniu 31 grudnia 2014 roku:


ZB nr 20/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok


ZB nr 21/14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2014/2015

 

56. Narada w dniu 22 grudnia 2014 roku:

 

ZB nr 19/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

 

55. Narada w dniu 17 grudnia 2014 roku:


ZB nr 11/14 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu


ZB nr 12/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 13/14 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 14/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 15/14 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat na rzecz spółki z o. o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” z siedzibą w Stroniu Śląskim, część nieruchomości zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej 9, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 16/14 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat na rzecz Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 25/1A, lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Bolesławowie nr 41, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 17/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 18/14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 784/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim


54. Narada w dniu 09 i 10 grudnia 2014 roku:


ZB nr 5/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań


ZB nr 6/14 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 7/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 8/14 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


ZB nr 9/14 w sprawie likwidacji składników majątkowych


ZB nr 10/14 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego w Stroniu Śląskim

 

53. Narada w dniu 02 grudnia 2014 roku:


ZB nr 3/14 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 4/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

52. Narada w dniu 25 listopada 2014 roku:


ZB nr 1/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok


ZB nr 2/14 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

VI Kadencja (2010 - 2014):

 

51. Narada w dniu 21 listopada 2014 roku:


ZB nr 1003/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 1004/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 1005/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej odcinek Lądek Zdrój - Stójków - Strachocin - Stronie Śląskie


ZB nr 1006/14 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2014 r

 

50. Narada w dniu 12 listopada 2014 roku:


ZB nr 1002/14 w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2015 r

 

49. Narada w dniu 06 listopada 2014 roku:


ZB nr 1000/14 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów


ZB nr 1001/14 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Strachocin, stanowiącej własność osób fizycznych

 

48. Narada w dniu 30 października 2014 roku:


ZB nr 997/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadań: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim; Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 Morawka w Stroniu Śląskim od 0,000 km do 0,666 km [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]; Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica


ZB nr 998/14 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


ZB nr 999/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok

 

47. Narada w dniu 22 października 2014 roku: 


ZB nr 991/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w 2015 r


ZB nr 992/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 993/14 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 994/14 w sprawie przyznania stypendiów sportowych


ZB nr 995/14 w sprawie przyznania stypendiów naukowych


ZB nr 996/14 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego

 

46. Narada w dniu 14 października 2014 roku:


ZB nr 987/14 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego


ZB nr 988/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa obiektu lekkoatletycznego  w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na działce nr 559/3 w Stroniu Śląskim


ZB nr 989/14 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


ZB nr 990/14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 922/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości

 

45. Narada w dniu 08 października 2014 roku:


ZB nr 983/14 w sprawie wskazania osób do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r


ZB nr 984/14 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 985/14 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 986/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont i odbudowę kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540

 

44. Narada w dniu 30 września 2014 roku:


ZB nr 978/14 w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok


ZB nr 979/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok


ZB nr 980/14 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 981/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 982/14 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

 

43. Narada w dniu 23 września 2014 roku:


ZB nr 975/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 976/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2016


ZB nr 977/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w 2015 r

 

42. Narada w dniu 16 września 2014 roku:


ZB nr 971/14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2014/2015


ZB nr 972/14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2014/2015


ZB nr 973/14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2014/2015


ZB nr 974/14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2014/2015

 

41. Narada w dniu 09 września 2014 roku:


ZB nr 969/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok


ZB nr 970/14 w sprawie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 

40. Narada w dniu 02 września 2014 roku:


ZB nr 964/14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji


ZB nr 965/14 w sprawie powołania Administratora Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 966/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele związane z działalnością gospodarczą


ZB nr 967/14 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego do przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej na cele związane z działalnością gospodarczą na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 968/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

39. Narada w dniu 26 i 27 sierpnia 2014 roku:


ZB nr 961/14 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie nr 42, części nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 962/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do użyczenia na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 963/14 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

38. Narada w dniu 19 sierpnia 2014 roku:


ZB nr 959/14 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r


ZB nr 960/14 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

37. Narada w dniu 12 sierpnia 2014 roku:


ZB nr 956/14 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 957/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 958/14 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

 

36. Narada w dniu 05 sierpnia 2014 roku:


ZB nr 951/14 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”


ZB nr 952/14 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność osób fizycznych


ZB nr 953/14 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morawka 17 w Stroniu Śląskim nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 954/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do użyczenia na okres trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 955/14 w sprawie zawarcia umowy użyczenia dotyczącej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, będącej współwłasnością osób fizycznych na okres trzech lat, na rzecz Gminy Stronie Śląskie

 

35. Narada w dniu 30 lipca 2014 roku:


ZB nr 948/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 949/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie


ZB nr 950/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 r

 

34. Narada w dniu 23 lipca 2014 roku:


ZB nr 946/14 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 947/14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki bezpieczeństwa informacji” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

33. Naradaw dniu 15 lipca 2014 roku:

 

ZB nr 945/14 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

32. Narada w dniu 08 lipca 2014 roku:

 

ZB nr 944/14 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobą fizyczną nieruchomości położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów

 

31. Narada w dniu 02 lipca 2014 roku:


ZB nr 937/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 938/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 939/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 

ZB nr 940/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 941/14 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 942/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 943/14 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Biura Obsługi Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

 

30. Narada w dniu 30 czerwca 2014 roku:


ZB nr 936/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 r

 

29. Narada w dniu 25 czerwca 2014 roku:


ZB nr 934/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont stadionu w Stroniu Śląskim - etap I ogrodzenie


ZB nr 935/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny

 

28. Narada w dniu 17 czerwca 2014 roku:


ZB nr 931/14 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Biura Obsługi Burmistrza połączonego z wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru


ZB nr 932/14 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 933/14 w sprawie powołania zespołów powypadkowych

 

27. Narada w dniu 10 czerwca 2014 roku:

ZB nr 926/14 w sprawie obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o. o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 927/14 w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 928/14 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 929/14 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 930/14 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 845/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

26. Narada w dniu 03 czerwca 2014 roku:

ZB nr 925/14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 418/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stronie Śląskie

25. Narada w dniu 28 maja 2014 roku: 

ZB nr 920/14 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości położonych w obrębie wsi Sienna

ZB nr 921/14 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 922/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 923/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok

ZB nr 924/14 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

24. Narada w dniu 20 i 21 maja 2014 roku:

ZB nr 917/14 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia strat i szacowania szkód powstałych w wyniku deszczy nawalnych, które miały miejsce na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniach 16-17 maja 2014 r

ZB nr 918/14 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Gminy Stronie Śląskie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

ZB nr 919/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań dotyczących ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

23. Narada w dniu 15 maja 2014 roku:

ZB nr 912/14 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2014/2015 arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 913/14 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2014/2015 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 914/14 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2014/2015 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 915/14 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2014/2015 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 916/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

22. Narada w dniu 13 maja 2014 roku:

ZB nr 909/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę ścieżki rowerowej odcinek Lądek Zdrój - Stójków - Strachocin - Stronie Śląskie

ZB nr 910/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na działce nr 559/3 w  Stroniu Śląskim

ZB nr 911/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie

21. Narada w dniu 7 i 8 maja 2014 roku:

ZB nr 908/14 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej, stanowiącej własność osób fizycznych

20. Narada w dniu 5 maja 2014 roku:

ZB nr 907/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

19. Narada w dniu 28 i 29 kwietnia 2014 roku:

ZB nr 898/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok

ZB nr 899/14 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 900/14 w sprawie wskazania osób do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

ZB nr 901/14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 902/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 903/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stronie Lasy, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 904/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 905/14 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r

ZB nr 906/14 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu naprawy przewodu kominowego znajdującego się w lokalu mieszkalnym położonym w Stroniu Śląskim

 18. Narada w dniu 24 kwietnia 2014 roku:

ZB nr 895/14 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro bez podatku VAT przez Gminę Stronie Śląskie

ZB nr 896/14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 784/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 897/14 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok

17. Narada w dniu 15 kwietnia 2014 roku:

ZB nr 894/14 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Goszów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

16. Narada w dniu 08 i 09 kwietnia 2014 roku:

ZB nr 885/14 w sprawie ustanowienia w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

ZB nr 886/14 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza

ZB nr 887/14 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność osoby fizycznej

ZB nr 888/14 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność osoby fizycznej

ZB nr 889/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 890/14 w sprawie odroczenia terminu płatności należności z tytułu dzierżawy gruntu pod reklamę – części działki nr 14/1 położonej w Stroniu Śląskim

ZB nr 891/14 w sprawie przyznania stypendium naukowego

ZB nr 892/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup energii elektrycznej w okresie 1.05.2014 r. do 30.04.2017 r

ZB nr 893/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie czystości terenu parku „Morawka” wraz z placem zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr 551 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w okresie od 01.05.2014 r. do 30.04.2016 r

 15. Narada w dniu 02 kwietnia 2014 roku:

 ZB nr 881/14 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 882/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 883/14 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 884/14 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 14. Narada w dniu 31 marca 2014 roku:

ZB nr 879/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2014

ZB nr 880/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022

 13. Narada w dniu 27 i 28 marca 2014 roku:

ZB nr 877/14 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim - Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

ZB nr 878/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbudowę ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 Morawka w Stroniu Śląskim od 0,000 km do 1,645 km

12. Narada w dniu 18 i 19 marca 2014 roku:

ZB nr 871/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie czystości terenu parku „Morawka” wraz z placem zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr 551 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w okresie od 15.04.2014 r. do 14.04.2016 r

ZB nr 872/14 w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległych i bieżących należności czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów położonych we wsi Kamienica i we wsi Bolesławów

ZB nr 873/14 w sprawie przyznania stypendiów naukowych

ZB nr 874/14 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 875/14 w sprawie nieprzyznania stypendium sportowego

ZB nr 876/14 w sprawie nieprzyznania stypendium artystycznego

11. Narada w dniu 11 marca 2014 roku:

ZB nr 866/14 w sprawie powołania Pełnomocników ds. realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Stronie Śląskie”

ZB nr 866A/14 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie”

ZB nr 867/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 868/14 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 869/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne  

ZB nr 870/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach IV-XI 2014 r. i IV-XI 2015 r

10. Narada w dniu 05 marca 2014 roku:

ZB nr 865/14 w sprawie określenia formy przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie sprawozdań budżetowych

9. Narada w dniu 26 lutego 2014 roku:

ZB nr 862/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 863/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Goszów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 864/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok

8. Narada w dniu 18 lutego 2014 roku:

ZB nr 860/14 w sprawie zatwierdzenia  „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro bez podatku VAT przez Gminę Stronie Śląskie”

ZB nr 861/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Rekultywację składowiska odpadów w Stroniu Śląskim w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim”

7. Narada w dniu 10 i 11 lutego 2014 roku:

ZB nr 854/14 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 855/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 856/14 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat na rzecz Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18 i 32, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 857/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 858/14 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 859/14 w sprawie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko Stowarzyszeniu „Automobilklub Ziemi Kłodzkiej”

6. Narada w dniu 03 i 04 lutego 2014 roku:

ZB nr 849/14 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia strat i szacowania szkód powstałych w wyniku wichur, które miały miejsce na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniach 31.01.2014 r. - 02.02.2014 r

ZB nr 850/14 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 851/14 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 852/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: modernizacja hali sportowej w Stroniu Śląskim

ZB nr 853/14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/07 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego

5. Narada w dniu 29 i 30 stycznia 2014 roku:

ZB nr 841/14 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 842/14 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 843/14 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim pomieszczenia trafostacji, usytuowanego w budynku położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 9, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 844/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 845/14 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZB nr 846/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok

ZB nr 847/14 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Gminy Stronie Śląskie według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

ZB nr 848/14 w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 32, na działce gruntu nr 554/103

4. Narada w dniu 21 stycznia 2014 roku:

ZB nr 832/14 w sprawie ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 833/14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji

ZB nr 834/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2014 roku

ZB nr 835/14 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Konserwację sieci oświetlenia na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r

ZB nr 836/14 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwację sieci oświetlenia na terenie Gminy Stronie śląskie w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 marca 2017 r

ZB nr 837/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 838/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 839/14 w sprawie rozliczania energii cieplnej dostarczanej do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim

ZB nr 840/14 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

3. Narada w dniu 14 stycznia 2014 roku:

ZB nr 827/14 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie, Jednostek Organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie oraz Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

ZB nr 828/14 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie, Jednostek Organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie oraz Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

ZB nr 829/14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r

ZB nr 830/14 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu dzierżawy działki gruntu położonej w Kletnie

ZB nr 831/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów

2. Narada w dniu 08 stycznia 2014 roku:

ZB nr 824/14 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 825/14 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZB nr 826/14 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

1. Narada w dniu 02 stycznia 2014 roku:

ZB nr 823/14 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:07.01.2014 08:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:04.12.2015 14:46