PLAN PRACY
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA 2014 ROK


KOMISJA OŚWIATY, SPORTU I ZDROWIA -2

STYCZEŃ:
 Ustalenie planu pracy na pierwsze półrocze 2014 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LUTY:
 Analiza poziomu wychowania fizycznego oraz współzawodnictwa sportowego w szkołach – zajęcia, udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych.
 Ocena planu promocji Gminy Stronie Śląskie na rok 2014.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MARZEC:
 Ocena stanu służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

KWIECIEŃ:
 Ocena realizacji współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi.
 Ocena stanu bezrobocia sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MAJ:
 Analiza realizacji uchwały o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w Gminie Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.
 Informacja o przygotowaniu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Stronie Śląskie.

CZERWIEC:
 Plan pracy na drugie półrocze 2014 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LIPIEC:
 Plan pracy na drugie półrocze 2014 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

SIERPIEŃ:
 Organizacja imprez w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury ze szczególnym uwzględnieniem pracy Biblioteki.
 Organizacja roku szkolnego 2014/2015.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

WRZESIEŃ:
 Służba zdrowia – opieka medyczna po godzinie18:00, w dni wolne od pracy, niedziele i święta.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

PAŹDZIERNIK:
 Spotkanie z Klubem Seniora i członkami Związku Emerytów i Rencistów.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW -3

STYCZEŃ:
 Przygotowanie planu pracy na pierwsze półrocze 2014 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LUTY:
 Analiza wydatków związanych z promocją Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok i plany na rok 2014.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MARZEC:
 Informacja dotycząca egzekwowania uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Stronie Śląskie. Realizacja uchwały „śmieciowej” (ilość podpisanych umów i złożonych deklaracji, ilość osób wykazanych w deklaracjach, koszty ponoszone, rozliczenie finansowe za 2013 r.).
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

KWIECIEŃ:
 Koszty utrzymania szkół i przedszkoli (jednostek oświatowych), subwencje oraz dopłaty z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MAJ:
 Analiza wykonania budżetu za 2013 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

CZERWIEC:
 Omówienie działalności, koszty utrzymania, analiza kosztów imprez organizowanych przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury oraz oferta programowa na przyszłość.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesje.

LIPIEC:
 Analiza utrzymania dróg gminnych z uwzględnieniem remontów oraz oświetlenia.
 Opiniowanie zarządzeń.

SIERPIEŃ:
 Sytuacja finansowa Straży Miejskiej i OSP w Gminie Stronie Śląskie.

 Wydatkowanie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.
WRZESIEŃ:
 Wydatkowanie środków finansowych na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowanie przez podmioty dofinansowania z budżetu gminy.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

PAŹDZIERNIK:
 Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LISTOPAD:
 Podsumowanie pracy komisji Budżetu i Finansów w kadencji 2010 – 2014.
 Analiza wniosków złożonych do budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.


KOMISJA INFROSTRUKTURY I PORZĄDKU PUBLICZNEGO -4

STYCZEŃ:
 Ustalenie planu pracy na pierwsze półrocze 2014 roku.
 Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LUTY:
 Ocena stanu bezpieczeństwa i funkcjonowania Straży Miejskiej i Policji na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MARZEC:
 Zasadność usytuowania tablic reklamowych, informacyjnych i ich wpływ na bezpieczeństwo oraz legalność ustawiania tablic.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.


KWIECIEŃ:
 Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MAJ:
 Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

CZERWIEC:
 Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
 Informacja funkcjonowania nowego systemu odprowadzania odpadów.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.
LIPIEC:
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

SIERPIEŃ:
 Ocena stanu bezpieczeństwa na zalewie, placach zabaw i boiskach sportowych.

WRZESIEŃ:
 Analiza i ocena budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2014 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

PAŹDZIERNIK:

  Ocena stanu porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie ze szczególnym uwzględnieniem „dzikich wysypisk” i składowania wielkogabarytowych przedmiotów przy wyznaczonych miejscach zbiórki odpadów.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO -5
STYCZEŃ:
 Ustalenie planu pracy na pierwsze półrocze 2014 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LUTY:
 Informacja na temat działalności gospodarczej i usług na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

MARZEC:
 Stan utrzymania dróg w sezonie zimowym na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

KWIECIEŃ:
 Ocena stanu bezrobocia oraz aktywizacja lokalna na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.
MAJ:
 Ocena realizacji budżetu za 2013 rok.
 Ocena stanu czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

CZERWIEC:
 Omawianie problematyki na terenach wiejskich, spotkania z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi – wyjazd w teren.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

LIPIEC:
 Omawianie problematyki na terenach wiejskich, spotkania z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi – wyjazd w teren.
 Opiniowanie zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

WRZESIEŃ:

 Podsumowanie sezonu letniego dotyczącego działalności turystycznej na terenie Gminy Stronie Śląskie.

 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję.

PAŹDZIERNIK:

 Analiza wniosków do budżetu - złożonych przez sołectwa.

 Omawianie spraw i problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję.

LISTOPAD:

 Omówienie i podsumowanie pracy Komisji Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego w VI kadencji Rady Miejskiej.

 Analiza regulaminu konkursu na najładniejszą wieś oraz propozycje zmian do regulaminu konkursu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2014 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:16.01.2014 13:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Szlendak
Data aktualizacji:28.08.2014 12:57