SESJA III 29.12.2014 r.

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 - 2022 - projekt nr - 1.

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr – 2.

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022 – projekt nr – 3.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2014 – projekt nr – 4.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr – 5.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr – 6.


7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok – projekt nr – 7

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt nr – 8.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej – projekt nr – 9.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2015 roku – projekt nr – 10.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Kłodzko – Boboszów - projekt nr -11.

 

 

SESJA II 5.12.2014 r.

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - projekt nr II - 1/14

 

2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - projekt nr II - 2/14

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - projekt nr II - 3/14

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr II - 4/14

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik - projekt nr II - 5/14

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie - projekt nr II - 6/14

 

 

SESJA I INAUGURACYJNA 1.12.2014

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - projekt nr I - 1/14

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - projekt nr II - 2/14

 

SESJA L 12.11.2014 r.

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022 –  projekt nr L - 1/14

 

2. Podjęcie uchwały o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS) –  projekt nr L – 2/14

 

SESJA XLIX 27.10.2014 r.

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok - projekt nr XLIX - 1/14.

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na właśność przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Strachocin - projekt nr XLIX - 2/14.

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, połozonych w obrębie wsi Stary Gierałtów - projekt nr XLIX - 3/14.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Śląskie miasto w Gminie Stronie Śląskie - projekt nr XLIX - 4/14.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - projekt nr XLIX - 5/14.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie - projekt nr XLIX - 6/14.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/299/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 listopada 2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr XLIX - 7/14.

 

SESJA XLVIII 29.09.2014 r.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki