projekty uchwał Rady Gminy 2014 rok

SESJA III 29.12.2014 r.

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 - 2022 - projekt nr - 1.

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr – 2.

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022 – projekt nr – 3.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2014 – projekt nr – 4.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr – 5.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr – 6.


7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok – projekt nr – 7

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt nr – 8.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej – projekt nr – 9.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2015 roku – projekt nr – 10.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Kłodzko – Boboszów - projekt nr -11.

 

 

SESJA II 5.12.2014 r.

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - projekt nr II - 1/14

 

2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - projekt nr II - 2/14

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - projekt nr II - 3/14

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr II - 4/14

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik - projekt nr II - 5/14

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie - projekt nr II - 6/14

 

 

SESJA I INAUGURACYJNA 1.12.2014

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - projekt nr I - 1/14

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - projekt nr II - 2/14

 

SESJA L 12.11.2014 r.

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022 –  projekt nr L - 1/14

 

2. Podjęcie uchwały o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS) –  projekt nr L – 2/14

 

SESJA XLIX 27.10.2014 r.

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok - projekt nr XLIX - 1/14.

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na właśność przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Strachocin - projekt nr XLIX - 2/14.

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, połozonych w obrębie wsi Stary Gierałtów - projekt nr XLIX - 3/14.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Śląskie miasto w Gminie Stronie Śląskie - projekt nr XLIX - 4/14.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - projekt nr XLIX - 5/14.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie - projekt nr XLIX - 6/14.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/299/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 listopada 2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr XLIX - 7/14.

 

SESJA XLVIII 29.09.2014 r.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:projekty uchwał Rady Gminy 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2014 09:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.12.2014 15:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 15:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 15:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 15:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 15:16 Usunięto załącznik
p.4URM.29.12.14zm.budzet.poprawiona.pdf

(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 15:14 Usunięto załącznik p.3WPF 29.12.14.pdf
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 15:12 Dodano załącznik "p.3WPF 29.12.14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 15:11 Dodano załącznik "p.4URM.29.12.14zm.budzet.poprawiona.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:58 Usunięto załącznik p1Uchwała WPF.pdf
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:57 Usunięto załącznik p2uchwała budzetowa.pdf
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:56 Dodano załącznik "p2uchwała budzetowa.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:54 Dodano załącznik "p1Uchwała WPF.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:53 Dodano załącznik "p1Uchwała WPF.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:52 Dodano załącznik "p2uchwała budzetowa.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:51 Dodano załącznik "p.11 budowa drogi S8 uchwała
intencyjna.pdf"

(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:50 Dodano załącznik "p.3WPF 29.12.14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:49 Dodano załącznik "p.4URM.29.12.14zm.budzet.poprawiona.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:42 Usunięto załącznik p.4URM.2014-12-29zm.budzet.pdf
(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:28 Usunięto załącznik p.10W sprawie zlecenia kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.Kopia.pdf

(Agnieszka Zaucha)
22.12.2014 14:17 Usunięto załącznik p.4URM.2014-12-29zm.budzet.pdf
(Agnieszka Zaucha)
18.12.2014 09:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
18.12.2014 09:13 Dodano załącznik "p.10W sprawie zlecenia kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.Kopia.pdf"

(Agnieszka Zaucha)
18.12.2014 09:12 Dodano załącznik "p.9Uchwała w sprawie powołania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej..pdf"

(Agnieszka Zaucha)
18.12.2014 09:11 Dodano załącznik "p.8Uchwała - usługi opiekuńcze.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
18.12.2014 09:10 Dodano załącznik "p.7Uchwała program alkohol i
narkoania.pdf"

(Agnieszka Zaucha)
18.12.2014 09:10 Dodano załącznik "p.6Uchwała w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.pdf"

(Agnieszka Zaucha)
18.12.2014 09:09 Dodano załącznik "p.5Projekt uchwały - diety radnych.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
18.12.2014 09:08 Dodano załącznik "p.4URM.2014-12-29zm.budzet.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:36 Dodano załącznik "Uchwała nr II-6-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:36 Dodano załącznik "Uchwała nr II -5-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:32 Usunięto załącznik Uchwała nr II-4-14.pdf
(Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:31 Usunięto załącznik Uchwała nr II -5-14.pdf
(Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:30 Usunięto załącznik Uchwała nr II -5-14.pdf
(Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:29 Usunięto załącznik Uchwała nr II-6-14.pdf
(Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:28 Usunięto załącznik Uchwała nr II-6-14.pdf
(Agnieszka Zaucha)
16.12.2014 08:27 Usunięto załącznik Uchwała nr II-1-14 określenie
składu osobowego komisji.pdf

(Agnieszka Zaucha)
09.12.2014 12:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 08:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 08:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 08:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 08:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 07:57 Dodano załącznik "Uchwała nr II-6-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 07:57 Dodano załącznik "Uchwała nr II -5-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 07:57 Dodano załącznik "Uchwała nr II-4-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 07:57 Dodano załącznik "Uchwała nr II -3-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 07:57 Dodano załącznik "Uchwała nr II-2-14 wybór członków
stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf"

(Agnieszka Zaucha)
03.12.2014 07:57 Dodano załącznik "Uchwała nr II-1-14 określenie składu
osobowego komisji.pdf"

(Agnieszka Zaucha)
28.11.2014 12:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
28.11.2014 12:35 Dodano załącznik "Uchwała nr I-2-14 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady.pdf"

(Agnieszka Zaucha)
28.11.2014 12:35 Dodano załącznik "Uchwała nr I-1-14 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady.pdf"

(Agnieszka Zaucha)
07.11.2014 14:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
07.11.2014 14:36 Dodano załącznik "Druk nr L 2-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
07.11.2014 14:36 Dodano załącznik "Druk nr L 1-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
07.11.2014 13:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
27.10.2014 08:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
27.10.2014 08:02 Dodano załącznik "DRUK NR XLIX_6_14 regulamin.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
27.10.2014 08:01 Usunięto załącznik DRUK NR XLIX_6_14 regulamin.pdf
(Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 10:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 10:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 10:16 Dodano załącznik "DRUK NR XLIX-7_14 szczegółowy.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 10:16 Dodano załącznik "DRUK NR XLIX_6_14 regulamin.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 10:15 Usunięto załącznik Druk nr XLIX_7-14.pdf
(Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 10:15 Usunięto załącznik Druk nr XLIX_ 6-14.pdf
(Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 10:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 09:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 09:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
23.10.2014 08:59 Dodano załącznik "Druk nr XLIX 3-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.10.2014 15:14 Dodano załącznik "Druk nr XLIX_7-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.10.2014 15:14 Dodano załącznik "Druk nr XLIX_ 6-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.10.2014 15:14 Dodano załącznik "xilx 5-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.10.2014 15:14 Dodano załącznik "xlix 4-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.10.2014 15:14 Dodano załącznik "xlix 2-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
22.10.2014 15:14 Dodano załącznik "xlix 1-14.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
19.09.2014 14:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
19.09.2014 14:39 Dodano załącznik "Druk nr XLVIII-5.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
19.09.2014 12:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
19.09.2014 12:28 Dodano załącznik "Druk nr XLVIII-6.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
19.09.2014 12:28 Dodano załącznik "Druk nr XLVIII-4.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
19.09.2014 12:28 Dodano załącznik "Druk nr XLVIII-3.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
19.09.2014 12:28 Dodano załącznik "Druk nr XLVIII-2.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
19.09.2014 12:28 Dodano załącznik "Druk nr XLVIII-1.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
05.08.2014 12:30 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
05.08.2014 12:26 Dodano załącznik "druk nr XLVII-1-14.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.07.2014 13:43 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.07.2014 13:42 Dodano załącznik "druk nr XLVI-3_14.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.07.2014 13:42 Dodano załącznik "druk nr XLVI-2_14.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.07.2014 12:13 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.07.2014 09:32 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.07.2014 09:31 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.07.2014 09:31 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.07.2014 09:17 Dodano załącznik "druk nr XLVI-1-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.07.2014 09:16 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
01.07.2014 08:05 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
01.07.2014 08:03 Dodano załącznik "druk nr XLV-4-14 .30.06.14..pdf"
(Janina Suchodolska)
01.07.2014 08:01 Usunięto załącznik druk nr XLV-4-14.pdf
(Janina Suchodolska)
23.06.2014 12:03 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
23.06.2014 12:02 Dodano załącznik "druk nr XLV-2-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
23.06.2014 08:11 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
23.06.2014 08:10 Dodano załącznik "druk nr XLV-4-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
23.06.2014 08:10 Dodano załącznik "druk nr XLV-3-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.06.2014 13:52 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.06.2014 13:51 Dodano załącznik "Druk nr XLV-5-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.06.2014 13:51 Dodano załącznik "druk nr XLV-1-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.06.2014 13:50 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.06.2014 13:49 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.06.2014 13:48 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:37 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:34 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:28 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:28 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:24 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:22 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:20 Dodano załącznik "druk nr XLIV-13-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:20 Dodano załącznik "druk nr XLIV-12-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:20 Dodano załącznik "druk nr XLIV-11-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:20 Dodano załącznik "druk nr XLIV-10-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:20 Dodano załącznik "druk nr XLIV-9-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:20 Dodano załącznik "druk nr XLIV-8-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:20 Dodano załącznik "druk nr XLIV-7-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:18 Dodano załącznik "druk nr XLIV-6-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:18 Dodano załącznik "druk nr XLIV-5-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:18 Dodano załącznik "druk nr XLIV-4-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:18 Dodano załącznik "druk nr XLIV-3-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:18 Dodano załącznik "druk nr XLIV-2-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 12:18 Dodano załącznik "druk nr XLIV-1-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:38 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:26 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:26 Usunięto załącznik druk nr XLIV-12-14.pdf
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:25 Usunięto załącznik druk nr XLIV-6-14.pdf
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:25 Usunięto załącznik druk nr XLIV-7-14.pdf
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:25 Usunięto załącznik druk nr XLIV-11-14.pdf
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:25 Usunięto załącznik druk nr XLIV-13-14.pdf
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:24 Usunięto załącznik druk nr XLIV-5-14.pdf
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:24 Usunięto załącznik druk nr XLIV-4-14.pdf
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:24 Usunięto załącznik druk nr XLIV-3-14.pdf
(Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:23 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:18 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.05.2014 10:17 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.05.2014 17:42 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
16.05.2014 17:37 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
16.05.2014 15:15 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
16.05.2014 15:14 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
16.05.2014 14:51 Dodano załącznik "druk nr XLIV-13-14.pdf"
(Marek Stocki)
16.05.2014 14:51 Dodano załącznik "druk nr XLIV-12-14.pdf"
(Marek Stocki)
16.05.2014 14:51 Dodano załącznik "druk nr XLIV-11-14.pdf"
(Marek Stocki)
16.05.2014 14:51 Dodano załącznik "druk nr XLIV-7-14.pdf"
(Marek Stocki)
16.05.2014 14:51 Dodano załącznik "druk nr XLIV-6-14.pdf"
(Marek Stocki)
16.05.2014 14:51 Dodano załącznik "druk nr XLIV-5-14.pdf"
(Marek Stocki)
16.05.2014 14:51 Dodano załącznik "druk nr XLIV-4-14.pdf"
(Marek Stocki)
16.05.2014 14:51 Dodano załącznik "druk nr XLIV-3-14.pdf"
(Marek Stocki)
25.04.2014 09:35 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
24.04.2014 08:34 Dodano załącznik "druk nr XLIII-5-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.04.2014 12:31 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.04.2014 12:29 Dodano załącznik "druk nr XLIII-2-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.04.2014 12:29 Dodano załącznik "druk nr XLIII-1-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.04.2014 08:58 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.04.2014 08:57 Dodano załącznik "druk nr XLIII-4-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.04.2014 08:57 Dodano załącznik "druk nr XLIII-3-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.04.2014 08:56 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.04.2014 08:01 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.04.2014 08:01 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.04.2014 07:57 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.03.2014 07:49 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.03.2014 07:49 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.03.2014 07:48 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.03.2014 07:43 Dodano załącznik "druk nr XLII-13-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
25.03.2014 07:43 Dodano załącznik "druk nr XLII-12-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.03.2014 15:14 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.03.2014 15:11 Dodano załącznik "druk nr XLII-11-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.03.2014 15:10 Dodano załącznik "druk nrXLII-10-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.03.2014 15:10 Dodano załącznik "druk nr XLII-6-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.03.2014 15:10 Dodano załącznik "druk nr XLII-5-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:34 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:30 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:29 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:28 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:22 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:20 Dodano załącznik "druk nr XLII-9-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:20 Dodano załącznik "druk nr XLII-8-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:20 Dodano załącznik "druk nr XLII-7-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:19 Dodano załącznik "druk nr XLII-4-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:19 Dodano załącznik "druk nr XLII- 3-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:19 Dodano załącznik "druk nr XLII-2-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:19 Dodano załącznik "druk nr XLII- 1-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2014 09:17 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.02.2014 11:10 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.02.2014 11:10 Dodano załącznik "druk nr XLI-3-14..pdf"
(Janina Suchodolska)
13.02.2014 11:09 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
13.02.2014 11:07 Dodano załącznik "druk nr XLI-2-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
13.02.2014 11:07 Dodano załącznik "druk nr XLI-1-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
13.02.2014 11:06 Usunięto załącznik druk nr XLI-2-14 .pdf
(Janina Suchodolska)
13.02.2014 11:05 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
13.02.2014 11:05 Usunięto załącznik druk nr XLI-1-14.pdf
(Janina Suchodolska)
13.02.2014 10:15 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
13.02.2014 10:14 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
13.02.2014 10:09 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
13.02.2014 10:09 Dodano załącznik "druk nr XLI-2-14 .pdf"
(Janina Suchodolska)
13.02.2014 10:09 Dodano załącznik "druk nr XLI-1-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
13.02.2014 10:06 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
13.02.2014 10:05 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
29.01.2014 09:28 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
29.01.2014 09:26 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
29.01.2014 09:26 Dodano załącznik "Projekt nr XL-3-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
29.01.2014 09:26 Dodano załącznik "Projekt nr XL-2-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
29.01.2014 09:26 Dodano załącznik "Projekt nr XL-1-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
29.01.2014 09:24 Usunięto załącznik Projekt nr XL-3-14.pdf
(Janina Suchodolska)
29.01.2014 09:24 Usunięto załącznik Projekt nr XL-2-14.pdf
(Janina Suchodolska)
29.01.2014 09:24 Usunięto załącznik Projekt nr XL- 1-14.pdf
(Janina Suchodolska)
29.01.2014 09:23 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
27.01.2014 13:40 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
27.01.2014 13:40 Dodano załącznik "Projekt nr XL-4-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
27.01.2014 13:39 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
27.01.2014 13:39 Usunięto załącznik Projekt nr XL-4-14.pdf
(Janina Suchodolska)
20.01.2014 14:50 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.01.2014 14:49 Dodano załącznik "Projekt nr XL-7-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.01.2014 13:18 Dodano załącznik "Projekt nr XL-6-14 .pdf"
(Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:22 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:16 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:16 Dodano załącznik "Projekt nr XL-5-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:16 Dodano załącznik "Projekt nr XL-4-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:16 Dodano załącznik "Projekt nr XL-3-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:16 Dodano załącznik "Projekt nr XL-2-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:16 Dodano załącznik "Projekt nr XL- 1-14.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:05 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:05 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.01.2014 10:00 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.01.2014 09:59 Utworzenie dokumentu. (Janina Suchodolska)