L SESJA 12.11.2014 r.

1. Uchwała nr L/380/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022.

2. Uchwała nr L/381/14 o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS)

XLIX SESJA 27.10.2014 r.

1. Uchwała nr XLIX/373/14 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

2. Uchwała nr XLIX/374/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Strachocin.

3. Uchwała nr XLIX/375/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów.

4. Uchwała nr XLIX/376/14 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Śląskie miasto w Gminie Stronie Śląskie.

5. Uchwała nr XLIX/377/14 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

6. Uchwała nr XLIX/378/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.

7. Uchwała nr XLIX/379/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/299/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 listopada 2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XLVIII SESJA 29.09.2014

1. Uchwała nr XLVIII / 367 / 14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI / 213 / 12 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie statutu Gminy Stronie Ślaskie.

2. Uchwała nr XLVIII / 368 / 14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

3. Uchwała nr XLVIII / 369 / 14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII / 224 / 13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie.

4. Uchwała nr XLVIII / 370 / 14 w sprawie  zmiany uchwały  Nr XXXVII / 299 / 13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Uchwały nr XLVIII / 371 / 14 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr XXXIX / 310 / 13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.

6. Uchwała nr XLVIII / 372 / 14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

XLVII SESJA 11.08.2014 r.

1. Uchwała nr XLVII/366/14 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego.

XLVI SESJA 28.07.2014 r.

1. Uchwała nr XLVI/363/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś.

2. Uchwała nr XLVI/364/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.

3. Uchwała nr XLVI/365/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

XLV SESJA 30.06.2014 r.

1. Uchwała nr XLV/358/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów.
 

2. Uchwała nr XLV/359/14 w sprawie przystąpienia Gminy Stronie Śląskie do Stowarzyszenia „Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania”. 
 

3. Uchwała nr XLV/360/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.
 

4. Uchwała nr XLV/361/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.
 

5. Uchwała nr XLV/362/14 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.


XLIV SESJA 26.05.2014 r.

1. Uchwała nr XLIV/345/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok.
 

2. Uchwała nr XLIV/346/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok.
 

3. Uchwała nr XLIV/347/14 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.


4. Uchwała nr XLIV/348/14 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
 

5. Uchwała nr XLIV/349/14 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
 

6. Uchwała nr XLIV/350/14 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
 

7. Uchwała nr XLIV/351/14 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
 

8. Uchwała nr XLIV/352/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
    Podlega publikacji BAW
 

9. Uchwała nr XLIV/353/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
    Podlega publikacji BAW
 

10.Uchwała nr XLIV/354/14 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu    zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stronie Śląskie lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
   Podlega publikacji BAW
 

11. Uchwała nr XLIV/355/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna.
 

12. Uchwała nr XLIV/356/14 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Stronie Śląskie.
 

13. Uchwała nr XLIV/357/14 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim.XLIII SESJA 28.04.2014 r.
 

1Uchwała nr XLIII/340/14 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie.
 

2. Uchwała nr XLIII/341/14 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i Janowa Góra.


3. Uchwała nr XLIII/342/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej.
 

4. Uchwała nr XLIII/343/14 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Podlega publikacji BAW
 

5. Uchwała nr XLIII/344/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

XLII SESJA 31.03.2014 r.

Uchwała nr XLII/327/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2014.
 

Uchwała nr XLII/328/14 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.
 

Uchwała nr XLII/329/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Podlega publikacji BAW

Uchwała nr XLII/330/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji BAW

Uchwała nr XLII/331/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Podlega publikacji BAW
 

Uchwała nr XLII/332/14 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji BAW
 

Uchwała nr XLII/333/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki.
 

Uchwała nr XLII/334/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2014 roku.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze

 

Uchwała nr XLII/335/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanych, położnych w obrębie Stronie Wieś.
 

Uchwała nr XLII/336/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położnej w obrębie Stronie Wieś.
 

Uchwała nr XLII/337/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XLII/338/14 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XLII/339/14 w sprawie skargi na działalność Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim.
 

XLI SESJA 24.02.2014 r.

Uchwała nr XLI/324/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bolesławów – Gmina Stronie Śląskie.


Uchwała nr XLI/325/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – Gmina Stronie Śląskie.

Podlega publikacji BAW

Uchwała nr XLI/326/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2014.
 

XL SESJA 27.01.2014 r.

Uchwała nr XL/317/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Rozstrzygnięcie nadzorcze

Podlega publikacji BAW
 

Uchwała nr XL/318/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Podlega publikacji BAW
 

Uchwała nr XL/319/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Podlega publikacji BAW
 

Uchwała nr XL/320/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/296/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.
Podlega publikacji BAW
 

Uchwała nr XL/321/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Podlega publikacji BAW
 

Uchwała nr XL/322/14 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stronie Śląskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Podlega publikacji BAW


Uchwała nr XL/323/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2014.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:28.01.2014 11:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:04.12.2017 08:15