III SESJA 29.12.2014 r.

 

1. Uchwała nr III/8/14 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022.

 

2. Uchwała nr III/9/14 w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.
Podlega publikacji w BAW

 

3. Uchwała nr III/10/14 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022.

 

4. Uchwała nr III/11/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

 

5. Uchwała nr III/12/14 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

 

6. Uchwała nr III/13/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.

 

7. Uchwała nr III/14/14 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r.

 

8. Uchwała nr III/15/14 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Podlega publikacji w BAW

 

9. Uchwała nr III/16/14 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

10. Uchwała nr III/17/14 w sprawie zlecenia kontroli Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

 

11. Uchwała nr III/18/14 w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław - Kłodzko - Boboszów.

 

 

II SESJA 5.12.2014 r.

 

1. Uchwała nr II/3/14 w sprawie określenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

 

2. Uchwała nr II/4/14 w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

 

3. Uchwała nr II/5/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

4. Uchwała nr II/6/14 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.

 

5. Uchwała nr II/7/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

 

 

I SESJA INAUGURACYJNA 1.12.2014 r.

 

1. Uchwała nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

 

2. Uchwała nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Zaucha
Data publikacji:09.12.2014 12:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:15.06.2016 15:25