XVI SESJA 30.12.2015 r.

1. Uchwała nr XVI/102/15 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr XVI/103/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

3. Uchwała nr XVI/104/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015.

4. Uchwała nr XVI/105/15 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

5. Uchwała nr XVI/106/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 na terenie Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr XVI/107/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

7. Uchwała nr XVI/108/15 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2016 roku.

8. Uchwała nr XVI/109/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

XV SESJA 30.11.2015 r.

1. Uchwała nr XV/92/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Uchwała nr XV/93/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3. Uchwała nr XV/94/15 w sprawie opłaty targowej.

4. Uchwała nr XV/95/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

5.Uchwała nr XV/96/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Uchwała nr XV/97/15 w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

7. Uchwała nr XV/98/15 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. .

8. Uchwała nr XV/99/15 w sprawie aplikowania Gminy Stronie Śląskie o środki finansowe z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, na realizację projektu pod nazwą Singletrack Glacensis.

9. Uchwała nr XV/100/15 w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022.

10. Uchwała nr XV/101/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

XIV SESJA 30.10.2015 r.

1. Uchwała nr XIV/88/15 w sprawie umorzenia postępowania skargowego.

2. Uchwała nr XIV/89/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 - 2022.

3. Uchwała nr XIV/90/15 w sprawie przyjęcia statutu biuletynu samorządowego Gmin Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie”.

4. Uchwała nr XIV/91/15 do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 - 2019 (podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019).

 

XIII SESJA 28.09.2015 r.

1. Uchwała XIII/84/15 w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie”.

2. Uchwała XIII/85/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

3. Uchwała XIII/86/15 w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022.

4. Uchwała XIII/87/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

 

XII SESJA 31.08.2015 r.

1. Uchwała XII/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Bolesławów - gmina Stronie Śląskie.

2. Uchwała XII/79/15 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie”.

3. Uchwała XII/80/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

4. Uchwała XII/81/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

5. Uchwała XII/82/15 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim na lata 2016 – 2019.

6. Uchwała XII/83/15 w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

XI SESJA 23.07.2015 r.

1. Uchwała XI/77/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 r.

X SESJA 30.06.2015 r.

1. Uchwała X/66/15 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Goszów - gmina Stronie Śląskie.

2. Uchwała X/67/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie Śląskie.

3. Uchwała X/68/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała X/69/15 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzk na kadencję 2016 – 2019.

5. Uchwała X/70/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015 r.

6. Uchwała X/71/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

7. Uchwała X/72/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

8. Uchwała X/73/15 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

9. Uchwała X/74/15 w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022.

10. Uchwała X/75/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

11. Uchwała X/76/15 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

IX SESJA 27.05.2015 r.

1. Uchwała IX/51/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok.

2. Uchwała IX/52/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok.

3. Uchwała IX/53/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała IX/54/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

5. Uchwała IX/55/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała IX/56/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

7. Uchwała IX/57/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

8. Uchwała IX/58/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

9.Uchwała IX/59/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

10.Uchwała IX/60/15 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim.

11. Uchwała IX/61/15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Stronie Śląskie.

12. Uchwała IX/62/15 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

13. Uchwała IX/63/15 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Stronia Śląskiego dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów.

14. Uchwała IX/64/15 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno na rzecz Sołectwa Kletno.

15. Uchwała IX/65/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

VIII SESJA 12.05.2015 r.

1. Uchwała VIII/50/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

VII SESJA 27.04.2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
VI SESJA 30.03.2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V SESJA 23.02.2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV SESJA 26.01.2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:07.01.2015 14:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:11.12.2017 09:03