wersja do wydruku Marek Stocki 07.01.2015 14:17

Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015


 

XVI SESJA 30.12.2015 r.

1. Uchwała nr XVI/102/15 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr XVI/103/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

3. Uchwała nr XVI/104/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015.

4. Uchwała nr XVI/105/15 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

5. Uchwała nr XVI/106/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 na terenie Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr XVI/107/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

7. Uchwała nr XVI/108/15 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2016 roku.

8. Uchwała nr XVI/109/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

XV SESJA 30.11.2015 r.

1. Uchwała nr XV/92/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Uchwała nr XV/93/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3. Uchwała nr XV/94/15 w sprawie opłaty targowej.

4. Uchwała nr XV/95/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

5.Uchwała nr XV/96/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Uchwała nr XV/97/15 w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

7. Uchwała nr XV/98/15 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. .

8. Uchwała nr XV/99/15 w sprawie aplikowania Gminy Stronie Śląskie o środki finansowe z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, na realizację projektu pod nazwą Singletrack Glacensis.

9. Uchwała nr XV/100/15 w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022.

10. Uchwała nr XV/101/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

XIV SESJA 30.10.2015 r.

1. Uchwała nr XIV/88/15 w sprawie umorzenia postępowania skargowego.

2. Uchwała nr XIV/89/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 - 2022.

3. Uchwała nr XIV/90/15 w sprawie przyjęcia statutu biuletynu samorządowego Gmin Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie”.

4. Uchwała nr XIV/91/15 do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 - 2019 (podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019).

 

XIII SESJA 28.09.2015 r.

1. Uchwała XIII/84/15 w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie”.

2. Uchwała XIII/85/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

3. Uchwała XIII/86/15 w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022.

4. Uchwała XIII/87/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

 

XII SESJA 31.08.2015 r.

1. Uchwała XII/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Bolesławów - gmina Stronie Śląskie.

2. Uchwała XII/79/15 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie”.

3. Uchwała XII/80/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

4. Uchwała XII/81/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

5. Uchwała XII/82/15 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim na lata 2016 – 2019.

6. Uchwała XII/83/15 w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

XI SESJA 23.07.2015 r.

1. Uchwała XI/77/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 r.

X SESJA 30.06.2015 r.

1. Uchwała X/66/15 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Goszów - gmina Stronie Śląskie.

2. Uchwała X/67/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie Śląskie.

3. Uchwała X/68/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała X/69/15 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzk na kadencję 2016 – 2019.

5. Uchwała X/70/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015 r.

6. Uchwała X/71/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

7. Uchwała X/72/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

8. Uchwała X/73/15 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

9. Uchwała X/74/15 w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022.

10. Uchwała X/75/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

11. Uchwała X/76/15 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

IX SESJA 27.05.2015 r.

1. Uchwała IX/51/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok.

2. Uchwała IX/52/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok.

3. Uchwała IX/53/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała IX/54/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

5. Uchwała IX/55/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała IX/56/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

7. Uchwała IX/57/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

8. Uchwała IX/58/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

9.Uchwała IX/59/15 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

10.Uchwała IX/60/15 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim.

11. Uchwała IX/61/15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Stronie Śląskie.

12. Uchwała IX/62/15 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

13. Uchwała IX/63/15 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Stronia Śląskiego dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów.

14. Uchwała IX/64/15 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno na rzecz Sołectwa Kletno.

15. Uchwała IX/65/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

VIII SESJA 12.05.2015 r.

1. Uchwała VIII/50/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.

VII SESJA 27.04.2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
VI SESJA 30.03.2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V SESJA 23.02.2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV SESJA 26.01.2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2015
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Marek Stocki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2015 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.12.2017 09:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:00 Usunięto załącznik Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały
nr VI-42-15.pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 08:59 Usunięto załącznik Uchwała nr VI-42-15 z 30.03.2015
r..pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 08:59 Usunięto załącznik Uchwała nr XIV-88-15 z dnia
30.10.2015 r..pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 08:58 Usunięto załącznik Uchwała nr XVI-107-15 z dnia
30.12.2015 r..pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 08:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-107-15 z dnia 30.12.2015
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 08:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-88-15 z dnia 30.10.2015
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 08:57 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-42-15 z 30.03.2015
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 08:57 Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały
nr VI-42-15_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
26.08.2016 08:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.08.2016 08:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.08.2016 08:22 Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały
nr VI-42-15.pdf"

(Agnieszka Gawron)
26.08.2016 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:48 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-109-15 z dnia 30.12.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:48 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-108-15 z dnia 30.12.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:48 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-107-15 z dnia 30.12.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:48 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-106-15 z dnia 30.12.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:48 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-105-15 z dnia 30.12.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:48 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-104-15 z dnia 30.12.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:48 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-103-15 z dnia 30.12.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2016 09:48 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-102-15 z dnia 30.12.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
31.12.2015 11:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
31.12.2015 11:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
31.12.2015 08:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-101-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-100-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-99-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-98-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-97-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-96-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-95-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-94-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-93-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-92-15 z dnia 30.11.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.12.2015 12:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
05.11.2015 13:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
05.11.2015 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-91-15 z dnia 30.10.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
05.11.2015 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-90-15 z dnia 30.10.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
05.11.2015 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-89-15 z dnia 30.10.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
05.11.2015 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-88-15 z dnia 30.10.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.10.2015 09:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
01.10.2015 09:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
01.10.2015 09:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-87-15 z dnia 28.09.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.10.2015 09:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-86-15 z dnia 28.09.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.10.2015 09:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-85-15 z dnia 28.09.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.10.2015 09:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-84-15 z dnia 28.09.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2015 08:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.09.2015 08:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.09.2015 08:46 Dodano załącznik "RN do uchwały nr VI-43-15.pdf"
(Agnieszka Gawron)
04.09.2015 08:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
04.09.2015 08:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
04.09.2015 08:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-83-15 z dnia 31.08.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
04.09.2015 08:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-82-15 z dnia 31.08.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
04.09.2015 08:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-81-15 z dnia 31.08.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
04.09.2015 08:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-80-15 z dnia 31.08.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
04.09.2015 08:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-79-15 z dnia 31.08.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
04.09.2015 08:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-78-15 z dnia 31.08.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
04.09.2015 08:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
25.07.2015 19:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
25.07.2015 18:58 Dodano załącznik "XI-77-15 z 23.07.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
25.07.2015 18:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.07.2015 07:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.07.2015 07:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:17 Dodano załącznik "X-76-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:17 Dodano załącznik "X-75-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Usunięto załącznik X-71-15 z 30.06.2015 r..pdf
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-74-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-73-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-72-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-71-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-71-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-70-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-69-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-68-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-67-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
03.07.2015 08:16 Dodano załącznik "X-66-15 z 30.06.2015 r..pdf"
(Agnieszka Gawron)
08.06.2015 09:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
08.06.2015 09:12 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-62-15 z 27.05.2015
r...pdf"

(Agnieszka Gawron)
08.06.2015 09:12 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-52-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
29.05.2015 08:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
29.05.2015 08:47 Usunięto załącznik Uchwała nr IX-52-15 z 27.05.2015
r..pdf

(Agnieszka Gawron)
29.05.2015 08:47 Usunięto załącznik Uchwała nr IX-62-15 z 27.05.2015
r...pdf

(Agnieszka Gawron)
29.05.2015 08:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
29.05.2015 08:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
29.05.2015 08:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
29.05.2015 08:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:24 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-65-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:23 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-64-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:23 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-63-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:23 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-62-15 z 27.05.2015
r...pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:23 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-61-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:23 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-60-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-59-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-58-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-57-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-56-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-55-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-54-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-53-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-52-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr IX-51-15 z 27.05.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.05.2015 16:22 Dodano załącznik "Uchwała nr VIII-50-15 z 12.05.201145
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
30.04.2015 14:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
30.04.2015 14:42 Dodano załącznik "Uchwała nr VII-49-15 z 27.04.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
30.04.2015 14:42 Dodano załącznik "Uchwała nr VII-48-15 z 27.04.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
30.04.2015 14:42 Dodano załącznik "Uchwała nr VII-47-15 z 27.04.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
30.04.2015 14:42 Dodano załącznik "Uchwała nr VII-46-15 z 27.04.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
30.04.2015 14:42 Dodano załącznik "Uchwała nr VII-45-15 z 27.04.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.04.2015 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
01.04.2015 10:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
01.04.2015 09:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
01.04.2015 09:52 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-44-15 z 30.03.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.04.2015 09:52 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-43-15 z 30.03.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.04.2015 09:52 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-42-15 z 30.03.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.04.2015 09:52 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-41-15 z 30.03.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.04.2015 09:52 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-40-15 z 30.03.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.04.2015 09:52 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-39-15 z 30.03.2015 r.pdf"
(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-38-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-37-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-36-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-35-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-34-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-33-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-32-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-31-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-30-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-29-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.02.2015 11:04 Dodano załącznik "Uchwała nr V-28-15 z dnia 23.02.2015
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 08:34 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
12.02.2015 08:27 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
12.02.2015 08:17 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-19-15 z dnia
26.01.2015.pdf"

(Marek Stocki)
11.02.2015 15:40 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
10.02.2015 12:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:02 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-27-15 z dnia
26.01.2015.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:02 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-26-15 z dnia
26.01.2015.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:02 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-25-15 z dnia
26.01.2015.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:01 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-24-15 z dnia
26.01.2015.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:01 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-23-15 z dnia
26.01.2015.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:01 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-22-15 z dnia
26.01.2015.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 12:00 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-21-15 z dnia
26.01.2015.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 11:59 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-20-15 z dnia
26.01.2015.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 11:53 Usunięto załącznik IV-20-15.pdf
(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 11:34 Dodano załącznik "IV-20-15.pdf"
(Agnieszka Gawron)
10.02.2015 11:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.02.2015 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
30.01.2015 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
07.01.2015 14:28 Usunięto załącznik Uchwała nr III-9-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:28 Usunięto załącznik Uchwała nr III-8-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:28 Usunięto załącznik Uchwała nr III-17-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:28 Usunięto załącznik Uchwała nr III-16-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:27 Usunięto załącznik Uchwała nr III-15-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:27 Usunięto załącznik Uchwała nr III-14-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:27 Usunięto załącznik Uchwała nr III-13-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:27 Usunięto załącznik Uchwała nr III-12-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:27 Usunięto załącznik Uchwała nr III-11-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:27 Usunięto załącznik Uchwała nr III-10-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:27 Usunięto załącznik Uchwała nr III-18-14 2014-12-29.pdf
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:21 Dodano załącznik "Uchwała nr III-18-14 2014-12-29.pdf"
(Marek Stocki)
07.01.2015 14:17 Utworzenie dokumentu. (Marek Stocki)