55. Narada w dniu 31.12.2015 r.:

ZB nr 225/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022

ZB nr 226/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

ZB nr 227/15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 922/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w prawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

54. Narada w dniu 22.12.2015 r.:

ZB nr 220/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 221/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kletno, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 222/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 223/15 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 224/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

53. Narada w dniu 15.12.2015 r.:

ZB nr 218/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 219/15 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

52. Narada w dniu 9 i 10.12.2015 r.:

ZB nr 213/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

ZB nr 214/15 w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 215/15 w sprawie likwidacji składników majątkowych

ZB nr 216/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

ZB nr 217/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 900 000,00 PLN dla Gminy Stronie Śląskie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

51. Narada w dniu 30.11.2015 r. i 1.12.2015 r.:

ZB nr 210/15 w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 211/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 r

ZB nr 212/15 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Rogóżka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

50. Narada w dniu 24.11.2015 r.:

ZB nr 208/15 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 209/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w 2016 r

49. Narada w dniu 17.11.2015 r.:

ZB nr 202/15 w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 203/15 w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 204/15 w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 205/15 w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stronie Lasy, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 206/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 207/15 w sprawie przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie, podlegających ocenom okresowym

48. Narada w dniu 12.11.2015 r.:

ZB nr 197/15 w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022 i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2016 r

ZB nr 198/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami

ZB nr 199/15 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka” nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na okres do trzech lat

ZB nr 200/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do użyczenia na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 201/15 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2015 r

47. Narada w dniu 03.11.2015 r.:

ZB nr 194/15 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2015/2016

ZB nr 195/15 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 196/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie

46. Narada w dniu 27.10.2015 r.:

ZB nr 190/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

ZB nr 191/15 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 192/15 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Powiatu Kłodzkiego na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 193/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

45. Narada w dniu 14 i 15.10.2015 r.:

ZB nr 181/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 182/15 w sprawie pobierania jednorazowych opłat na wejście w celu umieszczenia bądź zamontowania urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomościach będących własnością Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 183/15 w sprawie przyznania stypendiów artystycznych

ZB nr 184/15 w sprawie przyznania stypendiów naukowych

ZB nr 185/15 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 186/15 w sprawie nieprzyznania stypendiów naukowych

ZB nr 187/15 w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

ZB nr 188/15 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

ZB nr 189/15 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Stronie Śląskie na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Czarna Góra”

44. Narada w dniu 05 i 06.10.2015 r.:

ZB nr 174/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

ZB nr 175/15 w sprawie sprzedaży samochodu służbowego Nissan QASHQAI o nr rejestracyjnym DKL 6P66 (w stanie powypadkowym)

ZB nr 176/15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/15 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 177/15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 807/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

ZB nr 178/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 179/15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 784/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 180/15 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

43. Narada w dniu 02.10.2015 r.:

ZB nr 170/15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 171/15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 172/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn. „Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 Morawka w Stroniu Śląskim od 0,666 km do 1,645 km” oraz zadania pn. „Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km”

ZB nr 173/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

42. Narada w dniu 30.09.2015 r.:

ZB nr 169/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

41. Narada w dniu 23.09.2015 r.:

ZB nr 162/15 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 163/15 w sprawie wskazania osób do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

ZB nr 164/15 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

ZB nr 165/15 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2015/2016

ZB nr 166/15 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2015/2016

ZB nr 167/15 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2015/2016

ZB nr 168/15 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2015/2016

40. Narada w dniu 15.09.2015 r.:

ZB nr 159/15 w sprawie zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2016

ZB nr 160/15 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 161/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

39. Narada w dniu 9.09.2015 r.:

ZB nr 157/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie wsi Sienna, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 158/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

38. Narada w dniu 31.08 i 1.09.2015 r.:

ZB nr 153/15 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

ZB nr 154/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

ZB nr 155/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 156/15 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

37. Narada w dniu 26 i 27.08.2015 r.:

ZB nr 148/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań

ZB nr 149/15 w sprawie  ogłoszenia piątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 150/15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZB nr 151/15 w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 152/15 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

36. Narada w dniu 20 i 21.08.2015 r.:

ZB nr 140/15 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2015/2016

ZB nr 141/15 w sprawie powołania komisji nadzoru do kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych oraz przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 142/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 143/15 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 144/15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w piątych przetargach

ZB nr 145/15 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 146/15 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

ZB nr 147/15 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

35. Narada w dniu 13.08.2015 r.:

ZB nr 138/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r

ZB nr 139/15 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

34. Narada w dniu 11 i 12.08.2015 r.:

ZB nr 135/15 w sprawie wskazania osób do składów obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Stronie Śląskie w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

ZB nr 136/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZB nr 137/15 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości zabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

33. Narada w dniu 5.08.2015 r.:

ZB nr 133/15 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

ZB nr 134/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.09.2015 do 30.06.2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi

32. Narada w dniu 29.07.2015 r.:

ZB nr 126/15 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 127/15 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 128/15 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 129/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 130/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej i wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 131/15 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Sienna, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 132/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 r

31. Narada w dniu 16.07.2015 r.:

ZB nr 125/15 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”

30. Narada w dniu 7-9.07.2015 r.:

ZB nr 122/15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 123/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Świerczewskiego 17b, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 124/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

29. Narada w dniu 30.06.2015 r.:

ZB nr 121/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

28. Narada w dniu 24.06.2015 r.:

ZB nr 113/15 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 114/15 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 115/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

ZB nr 116/15 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 117/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 118/15 w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z lasów komunalnych oraz zadrzewień na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 119/15 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 120/15 w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz określenia jego zakresu działania

27. Narada w dniu 16.06.2015 r. - brak podjętych zarządzeń.

26. Narada w dniu 9.06.2015 r.:

ZB nr 108/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I

ZB nr 109/15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu

ZB nr 110/15 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 111/15 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Strachocin

ZB nr 112/15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

25. Narada w dniu 2.06.2015 r.:

ZB nr 104/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540

ZB nr 105/15 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 106/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2015 roku

ZB nr 107/15 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim elektronicznych rejestrów zawieranych umów

24. Narada w dniu 28 i 29.05.2015 r.:

ZB nr 102/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

ZB nr 103/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022

23. Narada w dniu 26.05.2015 r.:

ZB nr 93/15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w czwartych przetargach

ZB nr 94/15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu

ZB nr 95/15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w czwartych przetargach

ZB nr 96/15 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 97/15 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim

ZB nr 98/15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim

ZB nr 99/15 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2015/2016

ZB nr 100/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 101/15 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

22. Narada w dniu 15.05.2015 r.:

ZB nr 92/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim

21. Narada w dniu 13.05.2015 r.:

ZB nr 87/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

ZB nr 88/15 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 89/15 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 90/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 91/15 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

20. Narada w dniu 5 i 6.05.2015 r.:

ZB nr 80/15 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

ZB nr 81/15 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

ZB nr 82/15 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2015/2016 arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 83/15 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2015/2016 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 84/15 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2015/2016 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 85/15 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2015/2016 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 86/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbudowę ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km (powódź czerwiec 2013 r.)

19. Narada w dniu 29.04.2015 r.:

ZB nr 79/15 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

18. Narada w dniu 28.04.2015 r.:

ZB nr 77/15 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

ZB nr 78/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

17. Narada w dniu 27.04.2015 r.:

ZB nr 76/15 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

16. Narada w dniu 24.04.2015 r.:

ZB nr 73/15 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok

ZB nr 74/15 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

ZB nr 75/15 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

15. Narada w dniu 20 i 21.04.2015 r.:

ZB nr 72/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

14. Narada w dniu 17.04.2015 r.:

ZB nr 69/15 w sprawie wskazania osób do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

ZB nr 70/15 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

ZB nr 71/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

13. Narada w dniu 8.04.2015 r.:

ZB nr 66/15 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim

ZB nr 67/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 68/15 w sprawie przekazania na rzecz gminnej instytucji kultury –Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim nieruchomości zabudowanych położonych w Stroniu śląskim przy ul. Kościuszki 18 i 32

12. Narada w dniu 31.03.2015 r.:

ZB nr 59/15 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 60/15 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 61/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 62/15 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 63/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Wyposażenie kaplicy św. Onufrego w ramach projektu pn. „Remont i odbudowa kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540”

ZB nr 64/15 w sprawie odrzucenia wniosku o przyznanie stypendium naukowego

ZB nr 65/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

11. Narada w dniu 24.03.2015 r.:

ZB nr 55 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim

ZB nr 56 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbudowę ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 Morawka  w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km

ZB nr 57 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Bolesławów

ZB nr 58 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Stronie Śląskie w roku 2015

10. Narada w dniu 18.03.2015 r.:

ZB nr 46 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej

ZB nr 47 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oraz nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 48 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 49 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 50 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 51 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 52 w sprawie przyznania stypendiów naukowych

ZB nr 53 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 54 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

9. Narada w dniu 10 i 11.03.2015 r. - brak podjętych zarządzeń.

8. Narada w dniu 03.03.2015 r.:

ZB nr 45 w ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

7. Narada w dniu 24.02.2015 r.:

ZB nr 41 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia spraw z zakresu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny

ZB nr 42 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZB nr 43 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 620/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu

ZB nr 44 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

6. Narada w dniu 10 i 11.02.2015 r.:

ZB nr 36 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 37 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Goszów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 38 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 39 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 40 w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

5. Narada w dniu 30.01.2015 r.:

ZB nr 32 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 33 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

ZB nr 34 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok

ZB nr 35 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2015 roku

4. Narada w dniu 21.01.2015 r.:

ZB nr 31 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

3. Narada w dniu 19.01.2015 r.:

ZB nr 30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r

2. Narada w dniu 14 i 15.01.2015 r.:

ZB nr 27 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 28 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

ZB nr 29 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

1. Narada w dniu 07.01.2015 r.:

ZB nr 22 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 23 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 24 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 25 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZB nr 26 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:13.01.2015 08:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:08.01.2016 15:39