Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok

 


XVI SESJA 30.12.2015 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2016 – 2022.

Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

Projekt nr 3 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015.

Projekt nr 4 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Projekt nr 5 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

Projekt nr 7 - w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2016 roku.

Projekt nr 8 -  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

XV SESJA 30.11.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej - projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok  - projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. - projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Stronie Śląskie o środki finansowe z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, na realizację projektu pod nazwą Singletrack Glacensis - projekt nr 9.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022 – projekt nr 10.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 11.

XIV SESJA 30.10.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej - projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego - projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 - 2022 - projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu biuletynu samorządowego Gmin Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” – projekt nr 8.

9. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 - 2019 (podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019) - projekt nr 9.

Sesja XIII - 28.09.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – projekt nr 2. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022 – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 5.

Sesja XII - 31.08.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Bolesławów - gmina Stronie Śląskie - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim na lata 2016 – 2019 – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego – projekt nr 7.

Sesja XI - 23.07.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 1.

Sesja X - 30.06.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Goszów - gmina Stronie Śląskie - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019 – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015 r. – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata - projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022 – projekt nr 9.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 10.

11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 11.  

Sesja IX - 27.05.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok - projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 9.

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim - projekt nr 10.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 11.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej - projekt nr 12.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Stronia Śląskiego dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów - projekt nr 13.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno na rzecz Sołectwa Kletno - projekt nr 14.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok - projekt nr 15.

Sesja VIII - 12.05.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok - projekt nr 1.

Sesja VII - 27.04.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2016 – projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/279/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/280/2013 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową – projekt nr 6.

Sesja VI - 30.03.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2016 – projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz gminnej instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18 i 32 – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2015 roku – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015 - projekt nr 7.

Sesja V - 23.02.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Bolesławów – projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Goszów – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Kamienica – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Kletno – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Nowy Gierałtów– projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Stara Morawa – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Stary Gierałtów – projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Strachocin – projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Stronie Śląskie – projekt nr 9.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim – projekt nr 10.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015 - projekt nr 11.

Sesja IV - 26.01.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie– projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI /327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie – projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Regulaminu Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie – projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015 - projekt nr 9.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2015 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.12.2017 10:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
11.12.2017 10:27 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Stronia
Śląskiego._2_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 10:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
11.12.2017 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:46 Usunięto załącznik Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a
osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Stroniu Śląskim..pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:36 Usunięto załącznik Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:35 Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego.pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:35 Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego_2.pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:33 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Stronia
Śląskiego_2_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:31 Usunięto załącznik Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:30 Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie umorzenia
postępowania skargowego.pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:29 Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:18 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie umorzenia
postępowania skargowego_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:18 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:18 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a
osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Stron_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:18 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Stronia
Śląskiego_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:18 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Stronia
Śląskiego._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
11.12.2017 09:18 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.12.2015 12:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.12.2015 12:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.12.2015 12:20 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji.pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:27 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zlecenia
kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:27 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:27 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:27 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie ustalenia
wysokości diet.pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:27 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015..pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:27 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:27 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie przyjęcia WPF
Gminy Stronie Śląskie na lata 2016 – 2022..pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.12.2015 15:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:41 Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:41 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie zmiany
uchwały Nr III-8-14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z
dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia WPF.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:40 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie aplikowania
Gminy Stronie Śląskie o środki finansowe z Programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:40 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie określenia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:40 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie programu
współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami
pozarządowymi.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:40 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:40 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:40 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie opłaty
targowej.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:40 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie opłaty
miejscowej.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:40 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.11.2015 08:40 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:01 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016
– 2019.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:01 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie przyjęcia
statutu biuletynu samorządowego Gmin Stronie Śląskie
„Nowinki Strońskie”.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:01 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - WPF.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:01 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie umorzenia
postępowania skargowego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:01 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:01 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie opłaty
targowej.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:01 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie opłaty
miejscowej.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:01 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 11:00 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 10:59 Usunięto załącznik W sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 10:58 Usunięto załącznik W sprawie opłaty miejscowej.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 10:58 Usunięto załącznik W sprawie opłaty targowej.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 10:58 Usunięto załącznik W sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych..pdf

(Agnieszka Gawron)
20.10.2015 10:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.10.2015 10:57 Usunięto załącznik W sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości..pdf

(Agnieszka Gawron)
16.10.2015 14:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
16.10.2015 14:21 Dodano załącznik "W sprawie opłaty targowej.pdf"
(Agnieszka Gawron)
16.10.2015 14:21 Dodano załącznik "W sprawie opłaty miejscowej.pdf"
(Agnieszka Gawron)
16.10.2015 14:21 Dodano załącznik "W sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.10.2015 14:21 Dodano załącznik "W sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych..pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.10.2015 14:21 Dodano załącznik "W sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2015 09:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.09.2015 09:21 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2015 09:21 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmiany uchwały
Nr III814 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29
grudnia 2014....pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2015 09:21 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2015 09:21 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2015 09:21 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie przyjęcia i
realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie
Śląskie”..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2015 09:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.08.2015 08:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.08.2015 08:20 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie desygnowania
radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds.
Budżetu Obywatelskiego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.08.2015 08:20 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.08.2015 08:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.08.2015 08:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.08.2015 08:10 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zatwierdzenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.08.2015 08:10 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.08.2015 08:10 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.08.2015 08:10 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie”.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.08.2015 08:10 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.08.2015 08:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.07.2015 08:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.07.2015 09:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.07.2015 09:38 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok.pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.07.2015 09:37 Usunięto załącznik Projekt nr 1 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok..pdf

(Agnieszka Gawron)
22.07.2015 07:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.07.2015 07:33 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
26.06.2015 08:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.06.2015 08:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.06.2015 08:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.06.2015 08:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.06.2015 08:48 Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
26.06.2015 08:48 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w referendum
ogólnokrajowym....pdf"

(Agnieszka Gawron)
26.06.2015 08:47 Usunięto załącznik Projekt nr 5 - w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w referendum
ogólnokrajowym....pdf

(Agnieszka Gawron)
24.06.2015 07:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.06.2015 07:38 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały Nr XXX-251-13....pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.06.2015 07:38 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w referendum
ogólnokrajowym....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.06.2015 08:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:57 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:57 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie zmiany uchwały
Nr III814 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:57 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie zlecenia
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:57 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXV-279-13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30
września 2013 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:57 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie powołania
zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na
ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:57 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:57 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w
ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej ....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:56 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.06.2015 07:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.05.2015 15:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.05.2015 15:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.05.2015 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.05.2015 15:00 Usunięto załącznik Projekt nr. 13 w sprawie ustalenia
kierunków działania Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:59 Dodano załącznik "Projekt nr. 13 w sprawie ustalenia
kierunków działania Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:59 Dodano załącznik "Projekt nr. 13 w sprawie ustalenia
kierunków działania Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr. 14 w sprawie przekazania
nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi
Kletno na rzecz Sołectwa Kletno.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:39 Dodano załącznik "Projekt nr. 15 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:39 Dodano załącznik "Projekt nr. 12 w sprawie powołania
Komisji Statutowej.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:39 Dodano załącznik "Projekt nr. 11 w sprawie ustalenia
wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Stronie
Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:39 Dodano załącznik "Projekt nr. 10 w sprawie likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu
Śląskim.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:39 Dodano załącznik "Projekt nr. 9 w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:39 Dodano załącznik "Projekt nr. 8 w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:38 Dodano załącznik "Projekt nr. 7 w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:38 Dodano załącznik "Projekt nr. 6 w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:38 Dodano załącznik "Projekt nr. 5 w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:38 Dodano załącznik "Projekt nr. 4 w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:38 Dodano załącznik "Projekt nr. 3 w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:38 Dodano załącznik "Projekt nr. 2 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok.pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.05.2015 14:38 Dodano załącznik "Projekt nr. 1 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014
rok.pdf"

(Agnieszka Gawron)
08.05.2015 08:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
08.05.2015 08:00 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:30 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie określenia
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkola publicznego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:30 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie
przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:27 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV2802013 Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:27 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV27913 Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:27 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2015 11:27 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.03.2015 10:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.03.2015 10:40 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.03.2015 10:39 Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok..pdf

(Agnieszka Gawron)
17.03.2015 08:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.03.2015 08:59 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.03.2015 15:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
16.03.2015 15:33 Dodano załącznik "Projekt nr 1- konsultacje w sprawie
Budżetu Obywatelskiego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.03.2015 15:14 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie na rzecz gminnej instytucji kultury -
CETiK w Stroniu Śląskim nieruchomości zabudowanych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.03.2015 07:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
16.03.2015 07:52 Usunięto załącznik Projekt nr 3 - w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie..pdf

(Agnieszka Gawron)
16.03.2015 07:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
16.03.2015 07:50 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.03.2015 07:50 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie
Śląskie w 2015 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.03.2015 07:50 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a
osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Stroniu Śląskim..pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.03.2015 07:50 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.03.2015 07:50 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.03.2015 07:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
13.02.2015 10:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
13.02.2015 10:14 Dodano załącznik "Projekt 11 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - zamiar likwidacji LO dla
D.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - zarządzenie wyborów
organów Sołectwa Stronie Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - zarządzenie wyborów
organów Sołectwa Strachocin.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - zarządzenie wyborów
organów Sołectwa Stary Gierałtów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - zarządzenie wyborów
organów Sołectwa Stara Morawa.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - zarządzenie wyborów
organów Sołectwa Nowy Gierałtów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - zarządzenie wyborów
organów Sołectwa Kletno.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - zarządzenie wyborów
organów Sołectwa Kamienica.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - zarządzenie wyborów
organów Sołectwa Goszów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:27 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - zarządzenie wyborów
organów Sołectwa Bolesławów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
12.02.2015 09:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.01.2015 13:45 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
15.01.2015 13:37 Dodano załącznik "Projekt nr 8.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.01.2015 13:37 Dodano załącznik "Projekt nr 7.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.01.2015 13:37 Dodano załącznik "Projekt nr 6.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.01.2015 13:37 Dodano załącznik "Projekt nr 5.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.01.2015 13:37 Dodano załącznik "Projekt nr 4.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.01.2015 13:37 Dodano załącznik "Projekt nr 3.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.01.2015 13:37 Dodano załącznik "Projekt nr 2.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.01.2015 13:37 Dodano załącznik "Projekt nr 1.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.01.2015 13:31 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Olszewski)