XVI SESJA 30.12.2015 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2016 – 2022.

Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

Projekt nr 3 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015.

Projekt nr 4 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Projekt nr 5 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

Projekt nr 7 - w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2016 roku.

Projekt nr 8 -  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

XV SESJA 30.11.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej - projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok  - projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. - projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Stronie Śląskie o środki finansowe z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, na realizację projektu pod nazwą Singletrack Glacensis - projekt nr 9.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022 – projekt nr 10.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 11.

XIV SESJA 30.10.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej - projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego - projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 - 2022 - projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu biuletynu samorządowego Gmin Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” – projekt nr 8.

9. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 - 2019 (podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019) - projekt nr 9.

Sesja XIII - 28.09.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – projekt nr 2. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022 – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 5.

Sesja XII - 31.08.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Bolesławów - gmina Stronie Śląskie - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim na lata 2016 – 2019 – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego – projekt nr 7.

Sesja XI - 23.07.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 1.

Sesja X - 30.06.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Goszów - gmina Stronie Śląskie - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019 – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015 r. – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata - projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022 – projekt nr 9.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 10.

11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 11.  

Sesja IX - 27.05.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok - projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok - projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 9.

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim - projekt nr 10.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Stronie Śląskie - projekt nr 11.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej - projekt nr 12.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Stronia Śląskiego dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów - projekt nr 13.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno na rzecz Sołectwa Kletno - projekt nr 14.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok - projekt nr 15.

Sesja VIII - 12.05.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok - projekt nr 1.

Sesja VII - 27.04.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2016 – projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/279/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/280/2013 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową – projekt nr 6.

Sesja VI - 30.03.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2016 – projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz gminnej instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18 i 32 – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2015 roku – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015 - projekt nr 7.

Sesja V - 23.02.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Bolesławów – projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Goszów – projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Kamienica – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Kletno – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Nowy Gierałtów– projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Stara Morawa – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Stary Gierałtów – projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Strachocin – projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołectwa Stronie Śląskie – projekt nr 9.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim – projekt nr 10.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015 - projekt nr 11.

Sesja IV - 26.01.2015 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 1.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie– projekt nr 2.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 3.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI /327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 6.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie – projekt nr 7.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Regulaminu Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie – projekt nr 8.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2015 - projekt nr 9.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał Rady Miejskiej 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:15.01.2015 13:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:11.12.2017 10:28