Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 2.

 

Lipiec 2015:

1. Przegląd placów zabaw, obiektów sportowych oraz ośrodków gdzie dzieci spędzają czas wolny podczas wakacji. 
 

Sierpień  2015:

1. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015-2016

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Wrzesień 2015:

1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Październik 2015:

1. Analiza wyników nauczania oraz wyników testów w szkołach gminnych.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Listopad 2015:

1. Spotkanie z Klubem Seniora oraz Związkiem Emerytów i Rencistów w Stroniu Śląskiem

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Grudzień 2015:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 3.

Lipiec 2015:

1. Zapoznanie się ze szczegółowymi planami zbywania i nabywania mienia komunalnego Stronia Śląskiego w roku 2014 i pierwszym półroczu 2015 roku.

2. Informacja o projektach złożonych do RPO- pozyskiwanie środków unijnych ( stan obecny i prognozy ).

3. Inwestycje w gminie – informacja z realizacji i zaawansowania w roku bieżącym w zakresie finansowym.

 

Sierpień  2015:

1. Spółki Gminne – omówienie wyników finansowych i analiza sprawozdań finansowych za rok 2014 i pierwsze półrocze 2015 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Wrzesień 2015:

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za pierwsze półrocze 2015 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Październik 2015:

1. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Listopad 2015:

1. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2016 rok. Analiza założeń finansowych na 2016 rok.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Grudzień 2015:

1. Zapoznanie się i omówienie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2016 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 4.

Lipiec 2015:

1. Ocena bezpieczeństwa na zalewie, placach zabaw i boiskach sportowych. 
 

Sierpień  2015:

1. Bezpieczna droga do szkoły – ocena oznakowania dróg prowadzących do szkół, znaków drogowych na terenie miasta i obrzeży.

2. Wpływ przydrożnych reklam na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Gminy Stronie Śląskie.

3. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Wrzesień 2015:

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Październik 2015:

1. Informacja o działaniu biura zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Listopad 2015:

1. Ocena stanu rosnących zagrożeń pod względem dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Stronie Śląskie.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Grudzień 2015:

1. Analiza budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5.

 Lipiec 2015:

1. Spotkanie z Burmistrzem Stronia Śląskiego i Nadleśniczym Nadleśnictwa Lądek Zdrój na temat problemów związanych z drogami będącymi własnością Nadleśnictwa, a użytkowanych przez mieszkańców gminy Stronie Śląskie.

2. Ocena funkcjonowania świetlic wiejskich i wiejskich placów spotkań  (komisja wyjazdowa – część I).
 

Sierpień  2015:

1. Ocena funkcjonowania świetlic wiejskich i wiejskich placów spotkań  (komisja wyjazdowa – część II).

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Wrzesień 2015:

1. Analiza zaległych wniosków do budżetu - złożonych przez sołectwa.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Październik 2015:

1. Spotkanie z przedsiębiorcami na temat problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Listopad 2015:

1. Ocena funkcjonowania solarnych lamp ulicznych na terenie gminy Stronie Śląskie.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

Grudzień 2015:

1. Analiza projektu budżetu na rok 2016.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

 

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 2.

 

Styczeń 2015:

 

1. Przygotowanie kulturalno-oświatowe do ferii zimowych 2015.

2. Przygotowanie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2015 roku.

3. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza na sesję.

 

Luty 2015:

 

1. Polityka prorodzinna w zakresie działalności OPS, poradni i szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza na sesję.

 

Marzec 2015:

 

1. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza na sesję.

 

Kwiecień 2015:

 

1. Kalendarz szczepień, bilanse, zakres opieki specjalistycznej w szkołach i przedszkolu: psycholog, logopeda, stomatolog – zakres realizacji w/w zadań.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza na sesję.

 

Maj 2015:

 

1. Przegląd obiektów sportowych i placów zabaw na terenie Gminy Stronie Śląskie.

2. Zapoznanie się z analizą budżetu Gminy za 2014 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza na sesję.

 

Czerwiec 2015:

 

1. Analiza wyników nauczania oraz wyników testów w szkołach gminnych.

2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza na sesję.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 3.

Styczeń 2015:

1. Przygotowanie planu pracy Komisji na pierwsze półrocze br.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

Luty 2015:

1. Analiza podejmowanych działań przez Gminę Stronie Śląskie na rzecz promocji Gminy oraz wydatkowania środków na ten cel.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

Marzec 2015:

1. Analiza gospodarki odpadami za okres od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

Kwiecień 2015:

1. Analiza wykonania budżetu za rok 2014.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

Maj 2015:

1. Analiza spłat podatku od nieruchomości, podatków od środków transportowych i podatku rolnego oraz opłat czynszowych i dzierżawnych. Informacja na temat opłat adiacenckich i  rent planistycznych. Informacja na temat umorzeń związanych z podatkami i innymi opłatami należnymi Gminie Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

Czerwiec 2015:

1. Analiza wydatkowania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 4.

 

Styczeń 2015:


1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Luty 2015:

 

1. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji na terenie Gminy Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Marzec 2015:

 

1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Kwiecień 2015:

 

1. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Maj 2015:

 

1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz planowanych inwestycji drogowych w 2015 i 2016 roku.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Czerwiec 2015:

 

1. Ocena stanu porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5.

 

Styczeń 2015:

 

1. Ustalenie planu pracy na pierwsze półrocze 2015 roku.
2. Fundusze sołeckie – zasady tworzenia i wydatkowania funduszy środków z funduszy sołeckich.
3. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Luty 2015:

 

1. Zimowe utrzymanie dróg wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Marzec 2015:

 

1. Informacja na temat działalności gospodarczej i usług na terenie Gminy Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Kwiecień 2015:

 

1. Ocena stanu bezrobocia, działania podjęte w celu zmniejszenia bezrobocia oraz aktywizacja lokalna na terenie Gminy Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Maj 2015:

 

1. Ocena realizacji budżetu za 2014 rok.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

Czerwiec 2015:

 

1. Spotkania z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2015 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:16.01.2015 11:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:03.07.2015 08:06