PLAN PRACY POSZCZEGÓLNYCH  KOMISJI RADY MIEJSKIEJ NA 2009 ROK

 

PLAN PRACY
KOMISJI PLANOWANIA, BUDŻETU, FINANSÓW I MIENIA GMINNEGO
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
na rok 2009


Styczeń
• Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2009
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

Luty
• Analiza programu promocji Gminy na rok 2009
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

Marzec
• Zapoznanie się ze szczegółowymi planami zbywania i nabywania mienia komunalnego Stronia Śląskiego w roku 2009 i ocena tego zagadnienia
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

Kwiecień
• Analiza i ocena wykonania budżetu za 2008 rok.
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

Maj
• Zasady zarządzania mieniem gminnym – zapoznanie się ze sposobem zarządzania mieniem gminnym przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

Czerwiec
• Ocena stanu wykorzystania mienia gminnego, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej.     
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

Sierpień
• Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w I półroczu 2009 pod kątem wykorzystania środków publicznych.
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

Wrzesień
• Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2009.
• Analiza i opiniowanie wniosków do Budżetu 20010, składanych przez inne Komisie Rady Miejskiej Stronie Śląskie
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

Październik
• Analiza i ocena długoterminowych programów rozwoju Gminy i planów gospodarczych – kontrola ich realizacji.
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego
Listopad
• Analiza wykonania i ocena realizacji planu inwestycyjnego za trzy kwartały 2009                    
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

Grudzień
• Analiza projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.  
• Realizacja celów statutowych Komisji – opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego

 

 


PLAN PRACY
KOMISJI PRZEMYSŁU, HANDLU, USŁUG,
GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNICTWA
NA 2009 ROK

LUTY
-
ocena utrzymania dróg w sezonie zimowym 2008/09 w poszczególnych sołectwach.

MARZEC
- zapoznanie się z sytuacją ludzi bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych po zwolnieniu z Huty Szkła Kryształowego „Violetta”.

KWIECIEŃ
- ocena stanu dróg i rowów melioracyjnych po zimie na terenie Gminy Stronie Śląskie.

MAJ
- ocena infrastruktury i usług turystycznych na obszarach wiejskich Gminy Stronie Śląskie oraz w mieście.

CZERWIEC
- informacja na temat działalności kół łowieckich w gminie i likwidacji szkód łowieckich.

SIERPIEŃ
- zapoznanie się z realizacją uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy oraz zapoznanie się z problemami segregacji odpadów i funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych (szczególnie odpady eternitu).

WRZESIEŃ
-spotkanie z sołtysami i radami sołeckimi na temat wniosków do budżetu 2010 (dwie komisje – dwa spotkania dla przedstawicieli poszczególnych sołectw).

PAŹDZIERNIK
- spotkanie z przedstawicielami Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Jaskini Niedźwiedziej w celu omówienia problemów z ochroną przyrody i pomników przyrody.

LISTOPAD
- podsumowanie pracy RZGW na terenie Gminy Stronie Śląskie – stan rzek, plany działania w tym zakresie na 2010 rok.

GRUDZIEŃ
- podsumowanie roku

 

 

PLAN PRACY
KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I POMOCY SOCJALNEJ
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
na rok 2009

 • STYCZEŃ
   Spotkanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorami szkół, pedagogami, Strażą Miejską – opracowanie programu strategii pomocy dzieciom i młodzieży uzależnieniem od alkoholu.
 • LUTY
   Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych – świadczenia rehabilitacyjne.
   Służba zdrowia (opieka nocna i świąteczno – weekendowa oraz działalność aptek).
 • MARZEC
   Ocena stanu bezrobocia w Gminie Stronie Śląskie.
 • KWIECIEŃ
   Zapoznanie się z projektem i pracami remontowymi budynku Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
 • MAJ
   Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 • CZERWIEC
   Działalność klubów i organizacji sportowych.
 • SIERPIEŃ
   Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
 • WRZESIEŃ
   Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
 • PAŹDZIERNIK
  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – bieżąca działalność.
 • LISTOPAD
   Ocena funkcjonowania gminnych placówek kultury i rekreacji.
 • GRUDZIEŃ
   Przyjęcie budżetu na rok 2010.

   

PLAN PRACY
KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYROPDY, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I O CHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
na rok 2009

 • STYCZEŃ
   Ocena miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, analiza chłonności zabudowy na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 • LUTY
   Ocena stanu odśnieżania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 • MARZEC
  Ocena pracy Straży Miejskiej.
 • KWIECIEŃ
  Ocena porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
   Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Stronie Śląskie
 • MAJ
  Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – realizacja inwestycji.
 • CZERWIEC
  Ocena stanu rzek i potoków pod względem zagrożenia  powodziowego i bezpieczeństwa mieszkańców.
 • SIERPIEŃ
  nicjowanie i wspieranie działań w zakresie współpracy z sąsiednimi gminami przygranicznymi.
 • WRZESIEŃ
  Ocena działalności OSP.
 • PAŹDZIERNIK
  Ocena stanu linii energetycznych oraz zabezpieczenie Gminy w energie elektryczną i gazową.
 • LISTOPAD
  Stan urządzeń wodnych RZGW.
 • GRUDZIEŃ
  Analiza budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok – opiniowanie.

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY POSZCZEGÓLNYCH  KOMISJI RADY MIEJSKIEJ NA 2008 ROK

 

 


PLAN PRACY
KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I POMOCY SOCJALNEJ
NA 2008 ROK

 

• Styczeń
? Ocena świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych.

• Luty
? Ocena realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Stronie Śląskie.

• Marzec
? Ocena funkcjonowania działalności służby zdrowia, szerzenia oświaty sanitarnej.

• Kwiecień
? Ocena stanu bezrobocia.

 Maj
? Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

• Czerwiec
? Ocena funkcjonowania gminnych placówek kultury.

• Sierpień
? Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza warunków socjalnych mieszkańców gminy.

• Wrzesień
? Wspieranie działań profilaktycznych (alkohol, narkomania itp.).
? Wspieranie działań na rzecz upowszechniania i propagowania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

• Październik
? Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
• Listopad
? Ocena wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz jej rozwoju.

• Grudzień
? Analiza budżetu na 2009 rok.

 


PLAN PRACY
KOMISJI PLANOWANIA, BUDŻETU, FINANSÓW I MIENIA GMINNEGO
NA 2008 ROK

 


• Styczeń
? Opracowanie planu komisji na 2008 rok.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Luty
? Analiza stanu należności i zobowiązań gminy na rok 2007.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Marzec
? Ocena wykorzystania mienia gminnego.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Kwiecień
? Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2007.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Maj, czerwiec
? Prace związane ze zmianą uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminnego.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Sierpień
? Analiza finansów gminy ze szczególnym uwzględnieniem należności podatkowych.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Wrzesień
? Analiza budżetu za I półrocze 2008 roku.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Październik
? Przyjmowania wniosków do budżetu na 2008 rok oraz ich ocena.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Listopad
? Analiza realizacji planów inwestycji prowadzonych na terenie gminy.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Grudzień
? Opiniowanie projektu budżetu na rok 2009.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 


PLAN PRACY
KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ,
 OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY,
PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
NA 2008 ROK


• Styczeń
? Opracowanie planu pracy komisji na 2008 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Luty
? Ocena stanu linii energetycznych oraz zabezpieczenie gminy w energię.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Marzec
? Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Kwiecień
? Ocena stanu dróg Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych – realizacja inwestycji.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Maj
? Ocena porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Czerwiec
? Ocena stanu rzek i potoków pod względem zagrożenia powodziowego i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Lipiec, sierpień, wrzesień
? Ocena posesji w ramach konkursu na „Najładniejszą posesje na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Październik
? Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie współpracy z sąsiednimi gminami przygranicznymi.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Listopad
? Ocena miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska; analiza chłonności zabudowy na terenie Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Grudzień
? Analiza budżetu na 2009 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 

 

PLAN PRACY
KOMISJI PRZEMYSŁU, HANDLU, USŁUG,
GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNICTWA
NA 2008 ROK

 


• Styczeń
? Opracowanie planu pracy komisji na 2008 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Luty
? Analiza wniosków przyjętych do budżetu w 2007 roku składanych przez sołectwa i komisję. Analiza wniosków nie przyjętych do budżetu w 2007 roku.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Marzec
? Spotkanie z lokalnymi działaczami programu pilotażowego „LIDER PLUS” na terenie powiatu kłodzkiego, omówienie osiągnięć I etapu „Wioski bez troski”, zapoznanie się z dokumentem ZSROW na terenie powiatu kłodzkiego, zaproszenie liderów lokalnych grup działania (LGD) w celu zapoznania się z ich działalnością, osiągnięciami i możliwościami współpracy i pomocy.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Kwiecień
? Kontrola stanu dróg w poszczególnych sołectwach po zimie oraz ocena pracy firm utrzymujących porządek na drogach w trakcie zimy (sołectwo Stara Morawa, Bolesławów, Kamienica, Kletno).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Maj
? Kontrola stanu dróg w sołectwach: Młynowiec, Goszów, Stary Gierałtów, Bielice, Nowy Gierałtów, Stronie Wieś, Strachcin po zimie oraz ocena pracy firm utrzymujących porządek na drogach.

• Czerwiec
? Ocena przygotowania gminy do letniego sezonu turystycznego (promocja, zbiornik rekreacyjny i inne)
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Sierpień
? Opracowanie wspólnie z sołtysami i radnymi sołectw wniosków do budżetu na 2009 rok (Stronie Wieś, Strachocin, Młynowiec, Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Wrzesień
? Opracowanie wspólnie z sołtysami i radnymi sołectw wniosków do budżetu na 2009 rok (Bolesławów, Stara Morawa, Kletno, Kamienica).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Październik
? Spotkanie z przedstawicielami Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Jaskini Niedźwiedzia w celu omówienia problemów z ochroną przyrody i pomników przyrody.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Listopad
? Przygotowanie do sezonu zimowego w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przetargów na zimowe utrzymanie dróg w poszczególnych sołectwach.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Grudzień
? Podsumowanie pracy komisji w 2008 roku i opracowanie planu pracy na 2009 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:05.08.2008 15:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Suchodolska
Data aktualizacji:12.03.2009 12:05