XXX SESJA 30.12.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2016.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Gminą Ustronie Morskie. 
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Stary Gierałtów  - gmina Stronie Śląskie. 
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Nowy Gierałtów  - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Bielice  - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 - w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 10 - w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 11 - w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stronie Śląskie.
Projekt wycofany.

Projekt nr 11 - w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie”.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 12 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata 2017-2021.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 13 - w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2017 roku.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXIX SESJA 28.11.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od Województwa Dolnośląskiego nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 42 i 43.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXVIII SESJA 27.10.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Goszów - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Angelika Jonak
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały
 
Projekt nr 4 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie).
- wnioskodawca - Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie
- referuje - Wojciech Paszkowski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt Burmistrza Stronia Śląskiego).
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/121/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie – dotyczy ul. 40 – lecia PRL).
- wnioskodawca - Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie
- referuje - Eleonora Witkowska
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie – dotyczy ul. Nowotki).
- wnioskodawca - Radni Rady Miejskiej, Magdalena laskowska, Zbigniew Pakuła, Wiesław Ryczek
- referuje - Radny Rady Miejskiej - Wiesław Ryczek
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 - w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Burmistrza Stronia Śląskiego - dotyczy ul. Nowotki).
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 10 - w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Burmistrza Stronia Śląskiego - dotyczy ul. Świerczewskiego).
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 11 - w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XXVII SESJA 29.09.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze Góry Młyńsko – gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie Lasy.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Nowy Gierałtów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica na rzecz Sołectwa Kamienica.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XXVI SESJA 29.08.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Kamienica i Bolesławów - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały cz. I
Projekt uchwały cz. II

Projekt nr 2 - w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XXV SESJA 19.07.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2016 rok.
Projekt uchwały

XXIV SESJA 27.06.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Stary Gierałtów  - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie”.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, na rzecz Sołectwa Stara Morawa.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na II półrocze 2016 roku.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 10 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 11 - w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rogóżka".
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXIII SESJA 31.05.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 -  w sprawie umorzenia postępowania skargowego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 10 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XXII SESJA NADZWYCZAJNA 16.05.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 2 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia Gminy Stronie Śląskie do porozumienia w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Kladsko - Orlicko - Śnieżnik”.

XXI SESJA 29.04.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/341/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i Janowa Góra.

Projekt nr 2 - w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 3 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 4 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XX SESJA 30.03.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie Lasy.

Projekt nr 2 - w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 3 - w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 4 - w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017.

Projekt nr 5 - w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2016 roku.

Projekt nr 6 - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 7 - w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kletno na lata 2016 – 2022.

Projekt nr 8 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XIX SESJA 29.02.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby  fizycznej  nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa.

Projekt nr 3 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2016 roku.

Projekt nr 4 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XVIII SESJA 29.01.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów Gmina Stronie Śląskie.

Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie.

Projekt nr 3 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie.

Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Sienna.

Projekt nr 5 - w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30.11.2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

XVII SESJA 27.01.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły  podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:04.01.2016 11:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:26.07.2018 10:52