Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok

XXX SESJA 30.12.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2016.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Gminą Ustronie Morskie. 
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Stary Gierałtów  - gmina Stronie Śląskie. 
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Nowy Gierałtów  - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Bielice  - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 - w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 10 - w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 11 - w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stronie Śląskie.
Projekt wycofany.

Projekt nr 11 - w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie”.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 12 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata 2017-2021.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 13 - w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2017 roku.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXIX SESJA 28.11.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od Województwa Dolnośląskiego nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 42 i 43.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXVIII SESJA 27.10.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Goszów - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Angelika Jonak
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały
 
Projekt nr 4 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie).
- wnioskodawca - Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie
- referuje - Wojciech Paszkowski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt Burmistrza Stronia Śląskiego).
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/121/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie – dotyczy ul. 40 – lecia PRL).
- wnioskodawca - Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie
- referuje - Eleonora Witkowska
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie – dotyczy ul. Nowotki).
- wnioskodawca - Radni Rady Miejskiej, Magdalena laskowska, Zbigniew Pakuła, Wiesław Ryczek
- referuje - Radny Rady Miejskiej - Wiesław Ryczek
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 - w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Burmistrza Stronia Śląskiego - dotyczy ul. Nowotki).
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 10 - w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt Burmistrza Stronia Śląskiego - dotyczy ul. Świerczewskiego).
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 11 - w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XXVII SESJA 29.09.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze Góry Młyńsko – gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie Lasy.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Nowy Gierałtów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica na rzecz Sołectwa Kamienica.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XXVI SESJA 29.08.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Kamienica i Bolesławów - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały cz. I
Projekt uchwały cz. II

Projekt nr 2 - w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XXV SESJA 19.07.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2016 rok.
Projekt uchwały

XXIV SESJA 27.06.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Stary Gierałtów  - gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie”.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, na rzecz Sołectwa Stara Morawa.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na II półrocze 2016 roku.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 10 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 11 - w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rogóżka".
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXIII SESJA 31.05.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 -  w sprawie umorzenia postępowania skargowego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 10 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XXII SESJA NADZWYCZAJNA 16.05.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 2 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia Gminy Stronie Śląskie do porozumienia w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Kladsko - Orlicko - Śnieżnik”.

XXI SESJA 29.04.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/341/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i Janowa Góra.

Projekt nr 2 - w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 3 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 4 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XX SESJA 30.03.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie Lasy.

Projekt nr 2 - w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 3 - w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 4 - w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017.

Projekt nr 5 - w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2016 roku.

Projekt nr 6 - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 7 - w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kletno na lata 2016 – 2022.

Projekt nr 8 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XIX SESJA 29.02.2016 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby  fizycznej  nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa.

Projekt nr 3 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2016 roku.

Projekt nr 4 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XVIII SESJA 29.01.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów Gmina Stronie Śląskie.

Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie.

Projekt nr 3 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie.

Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Sienna.

Projekt nr 5 - w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30.11.2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

XVII SESJA 27.01.2016 r.

Projekt nr 1 - w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły  podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2016 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.07.2018 10:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
14.12.2017 08:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
14.12.2017 08:27 Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 08:26 Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność.pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 08:26 Usunięto załącznik Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości.pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 08:24 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 08:24 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 08:24 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.12.2016 11:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
27.12.2016 13:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
27.12.2016 13:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
27.12.2016 13:41 Dodano załącznik "12 - projekt - w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Stronie Śląskie na lata 2017-2021.pdf"

(Agnieszka Gawron)
27.12.2016 13:40 Usunięto załącznik Projekt nr 12 - w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Stronie Śląskie na lata 2017-2021..pdf

(Agnieszka Gawron)
23.12.2016 13:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.12.2016 13:45 Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie uchwalenia
„Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie”..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.12.2016 13:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.12.2016 08:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.12.2016 08:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.12.2016 08:34 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.12.2016 08:34 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego WPF.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.12.2016 08:34 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie budżetu Gminy
Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.12.2016 08:34 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.12.2016 08:29 Usunięto załącznik Projekt nr 3 - w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego WPF.pdf

(Agnieszka Gawron)
23.12.2016 08:29 Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok..pdf

(Agnieszka Gawron)
22.12.2016 15:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.12.2016 15:31 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.12.2016 15:31 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego WPF.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.12.2016 12:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.12.2016 12:48 Dodano załącznik "Projekt nr 12 - w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Stronie Śląskie na lata 2017-2021..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.12.2016 15:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.12.2016 15:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.12.2016 15:16 Dodano załącznik "Projekt nr 13 - w sprawie zlecenia
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego na I półrocze 2017 roku.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.12.2016 15:16 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.12.2016 15:16 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.12.2016 15:16 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położnych we wsi Stary
Gierałtów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.12.2016 15:16 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położnych we wsi Stary
Gierałtów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.12.2016 15:16 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położnych we wsi Stary
Gierałtów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.12.2016 15:16 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie zawarcia
porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą
Stronie Ślaskie a Gminą Ustronie Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.11.2016 11:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.11.2016 11:12 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli....pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.11.2016 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.11.2016 08:10 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Stronie Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.11.2016 15:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.11.2016 15:15 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.11.2016 15:15 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.11.2016 15:15 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie określenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych....pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.11.2016 15:15 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków..pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.11.2016 15:15 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 13:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.10.2016 13:32 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 13:32 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
we wsi Goszów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 13:30 Usunięto załącznik Projekt nr 5 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 13:29 Usunięto załącznik Projekt nr 1 - w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
we wsi Goszów.pdf

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:45 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie uchwalenia
„Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie”..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:23 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie zmiany nazwy
ulicy..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:19 Dodano załącznik "Projekt nr 12 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:19 Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie oceny
merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:19 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie zmiany nazwy
ulicy..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:19 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie zmiany nazwy
ulicy..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:19 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zmiany nazwy
ulicy..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:19 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XX-121-16.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:19 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:19 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:19 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.10.2016 11:18 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
we wsi Goszów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2016 12:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.09.2016 12:19 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2016 12:19 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Młyńsko.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2016 12:17 Usunięto załącznik Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Młyńsko.pdf

(Agnieszka Gawron)
21.09.2016 11:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.09.2016 11:56 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego SPA.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2016 11:56 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przekazania
nieruchomości niezabudowanej - Kamienica.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2016 11:55 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Młyńsko.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.09.2016 11:54 Usunięto załącznik Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góry
Młyńsko.pdf

(Agnieszka Gawron)
21.09.2016 11:54 Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie przekazania
nieruchomości niezabudowanej - Kamienica.pdf

(Agnieszka Gawron)
21.09.2016 11:54 Usunięto załącznik Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego SPA.pdf

(Agnieszka Gawron)
19.09.2016 14:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.09.2016 14:22 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego SPA.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.09.2016 14:22 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przekazania
nieruchomości niezabudowanej - Kamienica.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.09.2016 14:22 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany studium - Nowy Gierałtów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.09.2016 14:22 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany studium - Stronie Lasy.pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.09.2016 14:21 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góry
Młyńsko.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.08.2016 12:30 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
23.08.2016 12:29 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 r.pdf"

(Tomasz Olszewski)
22.08.2016 12:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.08.2016 12:39 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - cz. II.pdf"
(Agnieszka Gawron)
22.08.2016 12:39 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - cz. I.pdf"
(Agnieszka Gawron)
22.08.2016 11:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.08.2016 10:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.08.2016 10:18 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie zmiany uchwały
nr XXIV-150-16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27
czerwca 2016.pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.08.2016 10:18 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmiany uchwały
nr XXIV-152-16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27
czerwca 2016.pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.08.2016 10:18 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały
nr XXIV-150-16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27
czerwca 2016.pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.08.2016 10:18 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie desygnowania
radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds.
Budżetu Obywatelskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
15.07.2016 12:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
15.07.2016 12:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
15.07.2016 11:56 Dodano załącznik "Projekt uchwały nr 2.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
15.07.2016 11:56 Dodano załącznik "Projekt uchwały nr 1.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
20.06.2016 22:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.06.2016 22:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.06.2016 22:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.06.2016 15:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.06.2016 15:22 Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego Rogóżka.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.06.2016 15:22 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.06.2016 15:22 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.06.2016 15:22 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.06.2016 15:22 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.06.2016 09:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.06.2016 09:17 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.06.2016 09:17 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie w sprawie
zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr
XVI-102-15 z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia
WPF.pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.06.2016 11:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.06.2016 11:38 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zlecenia
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.06.2016 15:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
16.06.2016 15:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
16.06.2016 15:06 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie przystąpienia
do opracowania MPZP terenów położnych we wsi Stary
Gierałtów - gmina Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
16.06.2016 11:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
16.06.2016 11:47 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie przyjęcia i
realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie
Śląskie”..pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.06.2016 15:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
14.06.2016 15:24 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przekazania
nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi
Stara Morawa, na rzecz Sołectwa Stara Morawa..pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.06.2016 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
30.05.2016 09:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
30.05.2016 08:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
30.05.2016 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.05.2016 08:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.05.2016 08:28 Dodano załącznik "Projekt nr 9- w sprawie umorzenia
postępowania skargowego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.05.2016 08:27 Usunięto załącznik Projekt nr 9- w sprawie umorzenia
postępowania skargowego..pdf

(Agnieszka Gawron)
23.05.2016 12:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.05.2016 12:26 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy stronie Śląskie na 2016 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.05.2016 07:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.05.2016 07:56 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.05.2016 07:56 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 15:29 Usunięto załącznik Projekt nr 3 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 15:29 Usunięto załącznik Projekt nr 5 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt nr 9- w sprawie umorzenia
postępowania skargowego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX-251-13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29
kwietnia 2013 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z wykonania
budżetu za 2015 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:15 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015
rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.05.2016 09:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
13.05.2016 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
13.05.2016 10:54 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia
Gminy Stronie Śląskie do porozumienia.pdf"

(Agnieszka Gawron)
13.05.2016 10:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
12.05.2016 10:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
12.05.2016 10:25 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - Zmiany w budzecie.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
12.05.2016 10:25 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - WPF.pdf"
(Agnieszka Zaucha)
21.04.2016 15:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.04.2016 15:15 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.04.2016 08:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.04.2016 08:09 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.04.2016 08:09 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie Statutu Gminy
Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
19.04.2016 08:09 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmiany
uchwały nr XLIII-341-14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 roku.pdf"

(Agnieszka Gawron)
29.03.2016 09:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
29.03.2016 09:43 Dodano załącznik
"Projekt_nr_4-w_sprawie_przeprowadzenia_na_terenie_Gminy_Str
onie_Śląskie_konsultacji_społecznych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
29.03.2016 09:43 Usunięto załącznik
Projekt_nr_4-w_sprawie_przeprowadzenia_na_terenie_Gminy_Stro
nie_Śląskie_konsultacji_społecznych.pdf

(Agnieszka Gawron)
29.03.2016 08:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
29.03.2016 08:49 Dodano załącznik
"Projekt_nr_4-w_sprawie_przeprowadzenia_na_terenie_Gminy_Str
onie_Śląskie_konsultacji_społecznych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
29.03.2016 08:48 Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie
przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie
konsultacji społecznych....pdf

(Agnieszka Gawron)
21.03.2016 09:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.03.2016 09:36 Dodano załącznik "Projekt_nr_8-
w_sprawie_zmian_w_budżecie_Gminy_Stronie_Śląskie_na_2016_
rok.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.03.2016 08:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.03.2016 08:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.03.2016 08:03 Dodano załącznik
"Projekt_nr_5-w_sprawie_w_sprawie_przyjęcia_programu_opieki
_nad_zwierzętami_bezdomnymi.pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.03.2016 08:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.03.2016 08:36 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie przyjęcia do
realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kletno na lata
2016 – 2022..pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.03.2016 08:36 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.03.2016 08:36 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przeprowadzenia
na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji
społecznych....pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.03.2016 08:36 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie Statutu Gminy
Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.03.2016 08:36 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie odstąpienia od
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego....pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.03.2016 08:36 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego....pdf"

(Agnieszka Gawron)
17.03.2016 08:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.02.2016 11:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.02.2016 11:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.02.2016 11:13 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.02.2016 11:13 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.02.2016 11:13 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.02.2016 11:13 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie
dofinansowania budowy studni.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.02.2016 09:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
25.01.2016 09:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
25.01.2016 09:24 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie określenia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
25.01.2016 09:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
25.01.2016 09:22 Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie określenia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych.pdf

(Agnieszka Gawron)
22.01.2016 13:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.01.2016 13:18 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie określenia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.01.2016 13:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.01.2016 13:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.01.2016 13:41 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie zmiany uchwały
nr XV-97-15.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.01.2016 13:41 Usunięto załącznik Projekt nr 5 - w sprawie zmiany
uchwały nr XV-97-15.pdf

(Agnieszka Gawron)
18.01.2016 12:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.01.2016 12:36 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie zmiany uchwały
nr XV-97-15.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.01.2016 12:36 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.01.2016 12:36 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.01.2016 12:36 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.01.2016 12:36 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NG.pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.01.2016 12:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
04.01.2016 11:15 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gawron)