XXX SESJA 30.12.2016 r.

1. Uchwała nr XXX/184/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.

2. Uchwała nr XXX/185/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

3. Uchwała nr XXX/186/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXX/187/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2016.

5. Uchwała nr XXX/188/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Gminą Ustronie Morskie.

6. Uchwała nr XXX/189/16 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Stary Gierałtów  - gmina Stronie Śląskie.

7. Uchwała nr XXX/190/16 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Nowy Gierałtów  - gmina Stronie Śląskie.

8. Uchwała nr XXX/191/16 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Bielice  - gmina Stronie Śląskie.

9. Uchwała nr XXX/192/16 w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie.

10. Uchwała nr XXX/193/16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.

11. Uchwała nr XXX/194/16 w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie”.

12. Uchwała nr XXX/195/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata 2017-2021.

13. Uchwała nr XXX/196/16 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2017 roku.

XXIX SESJA 28.11.2016 r.

1. Uchwała nr XXIX/178/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

2. Uchwała nr XXIX/179/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

3. Uchwała nr XXIX/180/16 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

4. Uchwała nr XXIX/181/16 w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

5. Uchwała nr XXIX/182/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

6. Uchwała nr XXIX/183/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od Województwa Dolnośląskiego nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 42 i 43.

XXVIII SESJA 27.10.2016 r.

1. Uchwała nr XXVIII/168/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Goszów - gmina Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr XXVIII/169/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

3. Uchwała nr XXVIII/170/16 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXVIII/171/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Uchwała nr XXVIII/172/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/121/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017.

6. Uchwała nr XXVIII/173/16 w sprawie zmiany nazwy ulicy.

7. Uchwała nr XXVIII/174/16 w sprawie zmiany nazwy ulicy.

8. Uchwała nr XXVIII/175/16 w sprawie zmiany nazwy ulicy.

9. Uchwała nr XXVIII/176/16 w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.

10. Uchwała nr XXVIII/177/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XXVII SESJA 29.09.2016 r.

1. Uchwała nr XXVII/162/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze Góry Młyńsko – gmina Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr XXVII/163/16  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie Lasy.

3. Uchwała nr XXVII/164/16  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Nowy Gierałtów.

4. Uchwała nr XXVII/165/16  w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica na rzecz Sołectwa Kamienica.

5. Uchwała nr XXVII/166/16  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim.

6. Uchwała nr XXVII/167/16  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XXVI SESJA 29.08.2016 r.

1. Uchwała nr XXVI/156/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Kamienica i Bolesławów - gmina Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr XXVI/157/16 w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

3. Uchwała nr XXVI/158/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXVI/159/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Uchwała nr XXVI/160/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr XXVI/161/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XXV SESJA 19.07.2016 r.

1. Uchwała nr XXV/154/16 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
 
2. Uchwała nr XXV/155/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XXIV SESJA 27.06.2016 r.

1. Uchwała nr XXIV/143/16 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych we wsi Stary Gierałtów  - gmina Stronie Śląskie.
 
2. Uchwała nr XXIV/144/16 w sprawie w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie”.

3. Uchwała nr XXIV/145/16 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, na rzecz Sołectwa Stara Morawa.

4. Uchwała nr XXIV/146/16 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na II półrocze 2016 roku.

5. Uchwała nr XXIV/147/16 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
 
6. Uchwała nr XXIV/148/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

7. Uchwała nr XXIV/149/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.

8. Uchwała nr XXIV/150/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Uchwała nr XXIV/151/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Uchwała nr XXIV/152/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

11. Uchwała nr XXIV/153/16 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rogóżka".

XXIII SESJA 31.05.2016 r.

1. Uchwała nr XXIII/133/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.

2. Uchwała nr XXIII/134/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.

3. Uchwała nr XXIII/135/16  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXIII/136/16  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

5. Uchwała nr XXIII/137/16  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr XXIII/138/16  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

7. Uchwała nr XXIII/139/16  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

8. Uchwała nr XXIII/140/16  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

9. Uchwała nr XXIII/141/16 w sprawie umorzenia postępowania skargowego.

10. Uchwała nr XXIII/142/16  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XXII SESJA NADZWYCZAJNA 16.05.2016 r.

1. Uchwała nr XXII/130/16  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr XXII/131/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

3. Uchwała nr XXII/132/16 w sprawie przystąpienia Gminy Stronie Śląskie do porozumienia w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Kladsko - Orlicko - Śnieżnik”.

XXI SESJA 29.04.2016 r.

1. Uchwała nr XXI/126/16 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/341/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i Janowa Góra.

2. Uchwała nr XXI/127/16 w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie.

3. Uchwała nr XXI/128/16 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXI/129/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XX SESJA 30.03.2016 r.

1. Uchwała nr XX/119/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie Lasy.

2. Uchwała nr XX/120/16 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.

3. Uchwała nr XX/121/16  w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017.

4. Uchwała nr XX/122/16 w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2016 roku.

5. Uchwała nr XX/123/16 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr XX/124/16 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kletno na lata 2016 – 2022.

7. Uchwała nr XX/125/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XIX SESJA 29.02.2016 r.

1. Uchwała nr XIX/116/16 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr XIX/117/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa.

3. Uchwała nr XIX/118/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

XVIII SESJA 29.01.2016 r.

1. Uchwała nr XVIII/111/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów Gmina Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr XVIII/112/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie.

3. Uchwała nr XVIII/113/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów Gmina Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XVIII/114/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Sienna.

5. Uchwała nr XVIII/115/16 w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30.11.2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

XVII SESJA 27.01.2016 r.

1. Uchwała nr XVII/110/16 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły  podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:04.01.2016 11:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:14.12.2017 08:23