Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2016 rok

66. Narada w dniu 30.12.2016 r.:

ZB nr 433/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

65. Narada w dniu 28.12.2016 r.:
BRAK PODJĘTYCH ZARZĄDZEŃ

64. Narada w dniu 20 i 21.12.2016 r.:

ZB nr 430/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

ZB nr 431/16 w sprawie zmiany zarządzenia nr 352/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 432/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Konserwacja kamiennej figury św. Jana Nepomucena w Stroniu Śląskim

63. Narada w dniu 13 i 14.12.2016 r.:

ZB nr 425/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadań: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170, 175 w miejscowości Bolesławów, Gmina Stronie Śląskie; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Stromej, obręb Stronie Wieś; 3. Przebudowa ul. Szkolnej w Stroniu Śląskim od km 0,00 do 0,100 (intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2009 r.)

ZB nr 426/16 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 427/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 428/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 429/16 w sprawie odroczenia terminu zapłaty czynszu dzierżawnego

62. Narada w dniu 07.12.2016 r.:

ZB nr 421/16 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 354/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowego lokalu Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim, w którym wykonywane będą czynności w zakresie udzielania ślubów

ZB nr 422/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

ZB nr 423/16 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla skutera śnieżnego marki Yamaha RSViking Profesjonal

ZB nr 424/16 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ratraka śnieżnego marki Prinoth Husky

61. Narada w dniu 30.11.2016 r.:

ZB nr 417/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele gospodarki leśnej

ZB nr 418/16 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 42 i 43, stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego

ZB nr 419/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

ZB nr 420/16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

60. Narada w dniu 24.11.2016 r.:

ZB nr 416/16 w sprawie powołania komisji do przejęcia zwierząt gospodarskich

59. Narada w dniu 22 i 23.11.2016 r.:

ZB nr 410/16 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 411/16 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Rozliczeń i Płac w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 412/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 413/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:  Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w roku 2017

ZB nr 414/16 w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Stronie Śląskie i jej jednostkach budżetowych

ZB nr 415/16 w sprawie ogłoszenia pierwszych  przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

58. Narada w dniu 16.11.2016 r.:

ZB nr 407/16 w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od należności z tytułu wpłat czynszowych za najem lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 408/16 w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 409/16 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

57. Narada w dniu 14.11.2016 r.:

ZB nr 406/16 w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

56. Narada w dniu 08 i 09.11.2016 r.:

ZB nr 403/16 w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

ZB nr 404/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 405/16 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Starym Gierałtowie nr 84, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

55. Narada w dniu 02.11.2016 r.:

ZB nr 402/16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 784/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”

54. Narada w dniu 28.10.2016 r.:

ZB nr 399/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

ZB nr 400/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 401/16 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

53. Narada w dniu 25.10.2016 r.:

ZB nr 398/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z  o. o. w Stroniu Śląskim

52. Narada w dniu 19.10.2016 r.:

ZB nr 394/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 395/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 396/16 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZB nr 397/16 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Śląskie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

51. Narada w dniu 11.10.2016 r.:

ZB nr 387/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 388/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 389/16 w sprawie przyznania stypendiów naukowych

ZB nr 390/16 w sprawie przyznania stypendiów artystycznych

ZB nr 391/16 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 392/16 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego

ZB nr 393/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2019 r

50. Narada w dniu 05.10.2016 r.:

ZB nr 386/16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

49. Narada w dniu 29.09.2016 r.:

ZB nr 384/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

ZB nr 385/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

48. Narada w dniu 27.09.2016 r.:

ZB nr 374/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim (powódź czerwiec 2013 r.)”

ZB nr 375/16 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 376/16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 700/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 377/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Stary Gierałtów 84, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 378/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 379/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 380/16 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2016/2017

ZB nr 381/16 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2016/2017

ZB nr 382/16 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2016/2017

ZB nr 383/16 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2016/2017

47. Narada w dniu 20.09.2016 r.:

ZB nr 371 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 372 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 373 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

46. Narada w dniu 13.09.2016 r.:

ZB nr 368/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 369/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowę ul. Szkolnej w Stroniu Śląskim od km 0,00 do 0,100

ZB nr 370/16 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, położonego w Stroniu Śląskim

45. Narada w dniu 06.09.2016 r.:

ZB nr 363/16 w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych”  i „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim”

ZB nr 364/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Strachocin na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 365/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 366/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 367/16 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji

44. Narada w dniu 02.09.2016 r.:

ZB nr 362/16 w sprawie zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017

43. Narada w dniu 30 i 31.08.2016 r.:

ZB nr 356/16 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

ZB nr 357/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

ZB nr 358/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele gospodarki leśnej

ZB nr 359/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele gospodarki leśnej

ZB nr 360/16 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

ZB nr 361/16 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

42. Narada w dniu 29.08.2016 r.:

ZB nr 355/16 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r

41. Narada w dniu 24.08.2016 r.:

ZB nr 353/16 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 354/16 w sprawie ustalenia dodatkowego lokalu Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim, w którym wykonywane będą czynności w zakresie udzielania ślubów

40. Narada w dniu 17.08.2016 r.:

ZB nr 351/16 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”

ZB nr 352/16 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

39. Narada w dniu 09.08.2016 r.:

ZB nr 345/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w formie przetargu na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 346/16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 347/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 348/16 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 349/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 350/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: 1. Przebudowę drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie. 2. Przebudowę drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3, 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości Sienna. 3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś

38. Narada w dniu 03.08.2016 r.:

ZB nr 343/16 w sprawie zmiany zarządzenia nr 921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 344/16 w sprawie przyznania dotacji na wkład własny dla Fundacji Przemian Społecznych Zmiana na realizację zadania "Nasze zadanie - moje działanie"

37. Narada w dniu 29.07.2016 r.:

ZB nr 342/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

36. Narada w dniu 26.07.2016 r.:

ZB nr 338/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 339/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 340/16 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 341/16 w sprawie powołania komisji do oceny oferty na dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej

35. Narada w dniu 19.07.2016 r.:

BRAK PODJĘTYCH ZARZĄDZEŃ

34. Narada w dniu 12.07.2016 r.:

ZB nr 337/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

33. Narada w dniu 06.07.2016 r.:

ZB nr 334/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

ZB nr 335/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Stroniu Ślaskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

ZB nr 336/16 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we wsi Strachocin.

32. Narada w dniu 30.06.2016 r.:

ZB nr 331/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

ZB nr 332/16 w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie.

ZB nr 333/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego będącego własnością Gminy Stronie Śląskie.

31. Narada w dniu 28.06.2016 r.:

ZB nr 325/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 326/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Rogóżka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 327/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 328/16 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w  obrębie wsi Sienna, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 329/16 w sprawie powołania zespołów powypadkowych dla poszkodowanych członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 330/16 w sprawie zmiany zarządzenia nr 304/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 17.05.2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Rewitalizację budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem

30. Narada w dniu 24.06.2016 r.:

ZB nr 324/16 w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów położonych we wsi Kamienica i we wsi Bolesławów

29. Narada w dniu 21.06.2016 r.:

ZB nr 317/16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 318/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 319/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 320/16 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 321/16 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 322/16 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim Planu Ochrony Informacji Niejawnych

ZB nr 323/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

28. Narada w dniu 15.06.2016 r.:

ZB nr 312/16 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów

ZB nr 313/16 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 314/16 w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stronie Śląskie

ZB nr 315/16 w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2016 roku

ZB nr 316/16 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe i pozostałe środki trwałe jednoosobowej spółce Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

27. Narada w dniu 09.06.2016 r.:

ZB nr 310/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Stronie Śląskie

ZB nr 311/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością gospodarczą

26. Narada w dniu 02.06.2016 r.:

BRAK PODJĘTYCH ZARZĄDZEŃ

25. Narada w dniu 31.05.2016 r.:

ZB nr 308/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 309/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

24. Narada w dniu 25.05.2016 r.:

ZB nr 306/16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 307/16 w sprawie ustalenia zasad przekazywania Radnym Rady Miejskiej Stronia Śląskiego zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów na sesje i posiedzenia komisji

23. Narada w dniu 17.05.2016 r.:

ZB nr 300/16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 301/16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 302/16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 303/16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 304/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Rewitalizację budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem

ZB nr 305/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

22. Narada w dniu 10.05.2016 r.:

ZB nr 294/16 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2016/2017 arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 295/16 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2016/2017 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 296/16 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2016/2017 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 297/16 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2016/2017 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 298/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 299/16 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

21. Narada w dniu 05.05.2016 r.:

ZB nr 288/16 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 289/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 290/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 291/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w formie przetargu na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 292/16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 293/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

20. Narada w dniu 29.04.2016 r.:

ZB nr 287/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

19. Narada w dniu 26.04.2016 r.:

ZB nr 286/16 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok

18. Narada w dniu 19.04.2016 r.:

ZB nr 285/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

17. Narada w dniu 12.04.2016 r.:

ZB nr 284/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont stadionu w Stroniu Śląskim

16. Narada w dniu 05.04.2016 r.:

ZB nr 280/16 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 281/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 282/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 283/16 w sprawie pobierania opłat za materiały rozbiórkowe

15. Narada w dniu 31.03. i 01.04.2016 r.:

ZB nr 278/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

ZB nr 279/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

14. Narada w dniu 29.03.2016 r.:

ZB nr 277/16 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim

13. Narada w dniu 23.03.2016 r.:

ZB nr 272/16 w sprawie przyznania stypendium naukowego

ZB nr 273/16 w sprawie nieprzyznania stypendiów naukowych

ZB nr 274/16 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 275/16 w sprawie nieprzyznania stypendiów sportowych

ZB nr 276/16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 922/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

12. Narada w dniu 16.03.2016 r.:

ZB nr 268/16 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 269/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 270/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 271/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Stronie Śląskie w 2016 roku

11. Narada w dniu 8 i 9.03.2016 r.:

ZB nr 265/16 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiącej własność osoby fizycznej

ZB nr 266/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach IV - XI 2016 r. i IV - XI 2017 r

ZB nr 267/16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

10. Narada w dniu 29.02 i 01.03.2016 r.:

ZB nr 261/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

ZB nr 262/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskiej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 263/16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 264/16 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

9. Narada w dniu 24.02.2016 r.:

ZB nr 258/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 259/16 w sprawie likwidacji składników majątkowych

ZB nr 260/16 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe jednoosobowej spółce Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

8. Narada w dniu 16.02.2016 r.:

ZB nr 254/16 w sprawie ustalenia procedury lokowania środków finansowych Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 255/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

ZB nr 256/16 w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 257/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

7. Narada w dniu 10.02.2016 r.:
BRAK PODJĘTYCH ZARZĄDZEŃ

6. Narada w dniu 3 i 4.02.2016 r.:

ZB nr 250/16 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wykonanie usługi w postaci dowozu w sytuacjach nadzwyczajnych wody do celów gospodarczych do obiektów zbiorowego zakwaterowania położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 251/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 252/16 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Sienna, stanowiącej własność osoby fizycznej

ZB nr 253/16 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

5. Narada w dniu 28.01.2016 r.:

ZB nr 248/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

ZB nr 249/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

4. Narada w dniu 26.01.2016 r.:

ZB nr 244/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Polnej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 245/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 246/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

ZB nr 247/16 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań finansowych

3. Narada w dniu 19.01.2016 r.:

ZB nr 238/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 239/16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 240/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 241/16 w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 242/16 w sprawie  powołania Komitetu Organizacyjnego do przygotowania i organizacji obchodów 50-lecia odkrycia Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

ZB nr 243/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r

2. Narada w dniu 12.01.2016 r.:

ZB nr 235/16 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu

ZB nr 236/16 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 237/16 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Narada w dniu 05.01.2016 r.:

ZB nr 228 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 229 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 230 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Lasy, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 231 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 232 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 233 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 222/15 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 234 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2016 08:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.01.2017 15:41 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:40 Dodano załącznik "ZB nr 433 z 30.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
05.01.2017 10:38 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
30.12.2016 08:57 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.12.2016 13:41 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.12.2016 13:08 Dodano załącznik "ZB nr 432 z 21.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2016 13:08 Dodano załącznik "ZB nr 431 z 20.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2016 13:08 Dodano załącznik "ZB nr 430 z 20.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2016 13:08 Dodano załącznik "ZB nr 429 z 14.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2016 13:08 Dodano załącznik "ZB nr 428 z 14.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2016 13:08 Dodano załącznik "ZB nr 427 z 14.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2016 13:08 Dodano załącznik "ZB nr 426 z 14.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2016 13:08 Dodano załącznik "ZB nr 425 z 13.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.12.2016 10:45 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.12.2016 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 424 z 07.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.12.2016 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 423 z 07.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.12.2016 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 422 z 07.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.12.2016 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 421 z 07.12.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2016 12:53 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.12.2016 12:51 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.12.2016 12:48 Dodano załącznik "ZB nr 420 z 30.11.2016 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2016 12:48 Dodano załącznik "ZB nr 419 z 30.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2016 12:48 Dodano załącznik "ZB nr 418 z 30.11.2016 r .pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2016 12:48 Dodano załącznik "ZB nr 417 z 30.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
05.12.2016 13:53 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
05.12.2016 13:52 Dodano załącznik "ZB nr 414 z 22.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2016 11:01 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
25.11.2016 10:56 Dodano załącznik "ZB nr 416 z 24.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2016 10:56 Dodano załącznik "ZB nr 415 z 23.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2016 10:56 Dodano załącznik "ZB nr 413 z 22.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2016 10:56 Dodano załącznik "ZB nr 412 z 22.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2016 10:56 Dodano załącznik "ZB nr 411 z 22.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2016 10:56 Dodano załącznik "ZB nr 410 z 22.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2016 10:56 Dodano załącznik "ZB nr 409 z 16.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2016 10:56 Dodano załącznik "ZB nr 408 z 16.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2016 10:56 Dodano załącznik "ZB nr 407 z 16.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.11.2016 13:36 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
21.11.2016 13:35 Dodano załącznik "ZB nr 406 z 14.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2016 12:53 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.11.2016 12:50 Dodano załącznik "ZB nr 405 z 09.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2016 12:50 Dodano załącznik "ZB nr 404 z 08.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2016 12:50 Dodano załącznik "ZB nr 403 z 08.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.11.2016 09:28 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
04.11.2016 09:23 Dodano załącznik "ZB nr 402 z 02.11.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.11.2016 09:23 Dodano załącznik "ZB nr 401 z 28.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.11.2016 09:23 Dodano załącznik "ZB nr 400 z 28.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.11.2016 09:23 Dodano załącznik "ZB nr 399 z 28.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.11.2016 09:23 Dodano załącznik "ZB nr 398 z 25.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.10.2016 08:32 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
25.10.2016 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 397 z 19.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.10.2016 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 396 z 19.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.10.2016 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 395 z 19.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.10.2016 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 394 z 19.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2016 08:44 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
18.10.2016 08:41 Dodano załącznik "ZB nr 393 z 11.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2016 08:41 Dodano załącznik "ZB nr 392 z 11.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2016 08:41 Dodano załącznik "ZB nr 391 z 11.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2016 08:41 Dodano załącznik "ZB nr 390 z 11.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2016 08:41 Dodano załącznik "ZB nr 389 z 11.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2016 08:41 Dodano załącznik "ZB nr 388 z 11.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2016 08:41 Dodano załącznik "ZB nr 387 z 11.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.10.2016 14:51 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
11.10.2016 14:49 Dodano załącznik "ZB nr 386 z 05.10.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:15 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 385 z 29.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 384 z 29.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:04 Dodano załącznik "ZB nr 383 z 27.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:04 Dodano załącznik "ZB nr 382 z 27.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:04 Dodano załącznik "ZB nr 381 z 27.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:04 Dodano załącznik "ZB nr 380 z 27.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:04 Dodano załącznik "ZB nr 379 z 27.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:04 Dodano załącznik "ZB nr 378 z 27.09.2016 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:04 Dodano załącznik "ZB nr 377 z 27.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:04 Dodano załącznik "ZB nr 376 z 27.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:04 Dodano załącznik "ZB nr 375 z 27.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.10.2016 15:03 Dodano załącznik "ZB nr 374 z 27.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2016 15:39 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
27.09.2016 15:39 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
27.09.2016 15:37 Dodano załącznik "ZB nr 373 z 20.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2016 15:37 Dodano załącznik "ZB nr 372 z 20.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2016 15:37 Dodano załącznik "ZB nr 371 z 20.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2016 15:34 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
27.09.2016 15:34 Dodano załącznik "ZB nr 370 z 13.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.09.2016 16:15 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.09.2016 15:43 Dodano załącznik "ZB nr 369 z 13.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.09.2016 15:43 Dodano załącznik "ZB nr 368 z 13.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2016 13:20 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
19.09.2016 13:14 Dodano załącznik "ZB nr 367 z 06.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2016 13:14 Dodano załącznik "ZB nr 366 z 06.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2016 13:14 Dodano załącznik "ZB nr 365 z 06.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2016 13:14 Dodano załącznik "ZB nr 364 z 06.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2016 13:14 Dodano załącznik "ZB nr 363 z 06.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.09.2016 14:02 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
02.09.2016 14:01 Dodano załącznik "ZB nr 362 z 02.09.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:47 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 361 z 31.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 360 z 30.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 359 z 30.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 358 z 30.08.2016 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 357 z 30.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 356 z 30.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 355 z 29.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 354 z 24.08.2016 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.09.2016 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 353 z 24.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.08.2016 13:59 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
23.08.2016 13:24 Dodano załącznik "ZB nr 352 z 17.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.08.2016 13:24 Dodano załącznik "ZB nr 351 z 17.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.08.2016 14:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
10.08.2016 14:02 Dodano załącznik "ZB nr 350 z 09.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.08.2016 14:02 Dodano załącznik "ZB nr 349 z 09.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.08.2016 14:02 Dodano załącznik "ZB nr 348 z 09.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.08.2016 14:02 Dodano załącznik "ZB nr 347 z 09.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.08.2016 14:02 Dodano załącznik "ZB nr 346 z 09.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.08.2016 14:01 Dodano załącznik "ZB nr 345 z 09.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
05.08.2016 09:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
05.08.2016 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 344 z 3.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
05.08.2016 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 343 z 3.08.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
05.08.2016 09:05 Dodano załącznik "ZB nr 342 z 29.07.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.08.2016 12:26 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
01.08.2016 12:23 Dodano załącznik "ZB nr 341 z 26.07.2016..pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.08.2016 12:23 Dodano załącznik "ZB nr 340 z 26.07.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.08.2016 12:23 Dodano załącznik "ZB nr 339 z 26.07.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.08.2016 12:23 Dodano załącznik "ZB nr 338 z 26.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.07.2016 14:23 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
19.07.2016 14:21 Dodano załącznik "ZB nr 337 z 12.07.2016 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.07.2016 13:55 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
08.07.2016 13:48 Dodano załącznik "ZB nr 336 z 06.07.2016.pdf"
(Marek Stocki)
08.07.2016 13:48 Dodano załącznik "ZB nr 335 z 06.07.2016.pdf"
(Marek Stocki)
08.07.2016 13:48 Dodano załącznik "ZB nr 334 z 06.07.2016.pdf"
(Marek Stocki)
08.07.2016 08:33 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
08.07.2016 08:32 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
08.07.2016 08:26 Dodano załącznik "ZB nr 333 z 30.06.2016.pdf"
(Marek Stocki)
08.07.2016 08:26 Dodano załącznik "ZB nr 332 z 30.06.2016.pdf"
(Marek Stocki)
08.07.2016 08:26 Dodano załącznik "ZB nr 331 z 30.06.2016.pdf"
(Marek Stocki)
28.06.2016 14:21 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.06.2016 14:18 Dodano załącznik "ZB nr 330 z 28.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 14:18 Dodano załącznik "ZB nr 329 z 28.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 14:18 Dodano załącznik "ZB nr 328 z 28.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 14:18 Dodano załącznik "ZB nr 327 z 28.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 14:18 Dodano załącznik "ZB nr 326 z 28.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 14:18 Dodano załącznik "ZB nr 325 z 28.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 12:58 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.06.2016 12:54 Dodano załącznik "ZB nr 324 z 24.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 12:54 Dodano załącznik "ZB nr 323 z 21.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 12:54 Dodano załącznik "ZB nr 322 z 21.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 12:54 Dodano załącznik "ZB nr 321 z 21.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 12:54 Dodano załącznik "ZB nr 320 z 21.06.2016r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 12:54 Dodano załącznik "ZB nr 319 z 21.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 12:54 Dodano załącznik "ZB nr 318 z 21.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2016 12:54 Dodano załącznik "ZB nr 317 z 21.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.06.2016 15:49 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.06.2016 15:48 Dodano załącznik "ZB nr 315 z 15.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.06.2016 15:47 Usunięto załącznik ZB nr 315 z 15.06.2016 r.pdf
(Tomasz Olszewski)
22.06.2016 15:44 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.06.2016 15:39 Dodano załącznik "ZB nr 316 z 15.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.06.2016 15:39 Dodano załącznik "ZB nr 315 z 15.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.06.2016 15:39 Dodano załącznik "ZB nr 314 z 15.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.06.2016 15:39 Dodano załącznik "ZB nr 313 z 15.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.06.2016 15:39 Dodano załącznik "ZB nr 312 z 15.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.06.2016 15:21 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
10.06.2016 15:18 Dodano załącznik "ZB nr 311 z 09.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.06.2016 15:18 Dodano załącznik "ZB nr 310 z 09.06.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.06.2016 15:18 Dodano załącznik "ZB nr 309 z 31.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.06.2016 15:18 Dodano załącznik "ZB nr 308 z 31.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.05.2016 14:27 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
30.05.2016 14:23 Dodano załącznik "ZB nr 307 z 25.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.05.2016 14:23 Dodano załącznik "ZB nr 306 z 25.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2016 12:44 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
23.05.2016 12:24 Dodano załącznik "ZB nr 305 z 17.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2016 12:24 Dodano załącznik "ZB nr 304 z 17.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2016 12:24 Dodano załącznik "ZB nr 303 z 17.05.2016r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2016 12:24 Dodano załącznik "ZB nr 302 z 17.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2016 12:24 Dodano załącznik "ZB nr 301 z 17.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2016 12:24 Dodano załącznik "ZB nr 300 z 17.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.05.2016 09:11 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
19.05.2016 09:04 Dodano załącznik "ZB nr 299 z 10.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.05.2016 09:04 Dodano załącznik "ZB nr 298 z 10.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.05.2016 09:04 Dodano załącznik "ZB nr 297 z 10.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.05.2016 09:04 Dodano załącznik "ZB nr 296 z 10.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.05.2016 09:04 Dodano załącznik "ZB nr 295 z 10.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.05.2016 09:04 Dodano załącznik "ZB nr 294 z 10.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.05.2016 13:04 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
10.05.2016 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 293 z 5.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.05.2016 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 292 z 5.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.05.2016 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 291 z 5.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.05.2016 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 290 z 5.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.05.2016 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 289 z 5.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.05.2016 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 288 z 5.05.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.05.2016 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 287 z 29.04.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.04.2016 09:19 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
29.04.2016 09:19 Dodano załącznik "ZB nr 286 z 26.04.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.04.2016 08:20 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
26.04.2016 08:18 Dodano załącznik "ZB nr 285 z 19.04.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2016 09:04 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.04.2016 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 284 z 12.04.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2016 12:57 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.04.2016 12:55 Dodano załącznik "ZB nr 283 z 5.04.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2016 12:55 Dodano załącznik "ZB nr 282 z 5.04.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2016 12:55 Dodano załącznik "ZB nr 281 z 5.04.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2016 12:55 Dodano załącznik "ZB nr 280 z 5.04.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.04.2016 12:39 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.04.2016 12:13 Dodano załącznik "ZB nr 279 z 31.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.04.2016 12:13 Dodano załącznik "ZB nr 278 z 31.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.04.2016 14:30 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
01.04.2016 14:29 Dodano załącznik "ZB nr 276 z 23.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.03.2016 12:43 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
31.03.2016 12:40 Dodano załącznik "ZB nr 277 z 29.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.03.2016 12:40 Dodano załącznik "ZB nr 275 z 23.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.03.2016 12:40 Dodano załącznik "ZB nr 274 z 23.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.03.2016 12:40 Dodano załącznik "ZB nr 273 z 23.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.03.2016 12:40 Dodano załącznik "ZB nr 272 z 23.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.03.2016 12:40 Dodano załącznik "ZB nr 271 z 16.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.03.2016 12:54 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
23.03.2016 12:52 Dodano załącznik "ZB nr 271 z 16.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.03.2016 12:52 Dodano załącznik "ZB nr 270 z 16.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.03.2016 12:52 Dodano załącznik "ZB nr 269 z 16.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.03.2016 12:52 Dodano załącznik "ZB nr 268 z 16.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.03.2016 08:36 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
15.03.2016 08:35 Dodano załącznik "ZB nr 267 z 9.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.03.2016 08:35 Dodano załącznik "ZB nr 266 z 8.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.03.2016 08:35 Dodano załącznik "ZB nr 265 z 8.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.03.2016 10:02 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
04.03.2016 09:59 Dodano załącznik "ZB nr 264 z 1.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.03.2016 09:59 Dodano załącznik "ZB nr 263 z 1.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.03.2016 09:59 Dodano załącznik "ZB nr 262 z 1.03.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.03.2016 09:59 Dodano załącznik "ZB nr 261 z 29.02.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.02.2016 09:23 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
29.02.2016 09:21 Dodano załącznik "ZB nr 260 z 24.02.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.02.2016 09:21 Dodano załącznik "ZB nr 259 z 24.02.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.02.2016 09:21 Dodano załącznik "ZB nr 258 z 24.02.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.02.2016 15:30 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
19.02.2016 15:30 Dodano załącznik "ZB nr 255 z 16.02.2016 r.pdf"
(Marek Stocki)
18.02.2016 15:23 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
18.02.2016 15:22 Dodano załącznik "ZB nr 257 z 16.02.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.02.2016 15:22 Dodano załącznik "ZB nr 256 z 16.02.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.02.2016 15:21 Dodano załącznik "ZB nr 254 z 4.02.2016 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.02.2016 08:29 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
09.02.2016 08:24 Dodano załącznik "ZB nr 253 z 4.02.2016 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.02.2016 08:24 Dodano załącznik "ZB nr 252 z 4.02.2016r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.02.2016 08:24 Dodano załącznik "ZB nr 251 z 4.02.2015 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.02.2016 08:24 Dodano załącznik "ZB nr 250 z 4.02.2015 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.02.2016 14:59 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
03.02.2016 14:56 Dodano załącznik "ZB nr 249 z 28.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.02.2016 14:56 Dodano załącznik "ZB nr 248 z 28.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.02.2016 14:56 Dodano załącznik "ZB nr 247 z 26.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.02.2016 14:56 Dodano załącznik "ZB nr 246 z 26.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.02.2016 14:55 Dodano załącznik "ZB nr 245 z 26.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.02.2016 14:54 Dodano załącznik "ZB nr 244 z 26.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.01.2016 13:47 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
25.01.2016 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 243 z 19.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.01.2016 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 242 z 19.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.01.2016 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 241 z 19.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.01.2016 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 240 z 19.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.01.2016 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 239 z 19.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.01.2016 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 238 z 19.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.01.2016 09:19 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
18.01.2016 09:16 Dodano załącznik "ZB nr 237 z 12.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.01.2016 09:16 Dodano załącznik "ZB nr 236 z 12.01.2016 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.01.2016 09:16 Dodano załącznik "ZB nr 235 z 12.01.2016r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.01.2016 09:16 Dodano załącznik "ZB nr 234 z 5.01.2015 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.01.2016 08:33 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.01.2016 08:25 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Olszewski)