Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok

 

XLVI SESJA 29.12.2017 r.

Projekt nr 1 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2017.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Gierałtów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje -  Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/278/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Burmistrza Stronia Śląskiego a także regulaminu ich używania.
- wnioskodawcy - Radni Rady Miejskiej -  D. Gulij, Z. Frodyma, J. Biały, M. Laskowska, K. Brzezicka, S. Dobrowolski, Z. Pakuła, R. Wiktor, J. Florowski, W. Ryczek, C. Najduch, G. Janiszewska
- referuje -  Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
- opiniują -   Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawcy - Radni Rady Miejskiej -  D. Gulij, Z. Frodyma, J. Biały, M. Laskowska, K. Brzezicka, S. Dobrowolski, Z. Pakuła, R. Wiktor, J. Florowski, W. Ryczek, C. Najduch, G. Janiszewska
- referuje -  Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
- opiniują -   Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 - w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 10 - w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XLV SESJA 30.11.2017 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje -  Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -   Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje -  Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje -  Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stroniu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od Województwa Dolnośląskiego nieruchomości zabudowanych i niezbudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 9 - w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Sołeckiej strategii rozwoju wsi Stara Morawa w gminie Stronie Śląskie na lata 2017-2025”.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 10 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawcy - Monika Snopkowska, Miłosz Węgrzyn, Zbigniew Dyląg
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 11 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawcy - Monika Snopkowska, Miłosz Węgrzyn, Zbigniew Dyląg
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 12 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.
- wnioskodawcy -  Ryszard Wiktor, Jan Florowski, Stanisław Dobrowolski, GabrielaJaniszewska, Krystyna Brzezicka, Dariusz Gulij, Wiesław Ryczek, Zbigniew Frodyma, Cyprian Najduch, Zdzisław Pakuła, Magdalena Laskowska
- referuje - Radny Ryszard Wiktor
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XLIV SESJA 30.10.2017 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, "SUDETY 2030".
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Stara Morawa.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Monika Snopkowska, Miłosz Węgrzyn, Zbigniew Dyląg
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Monika Snopkowska, Miłosz Węgrzyn, Zbigniew Dyląg
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XLIII SESJA 25.09.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Kletno.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Stary Gierałtów - Gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stronie Śląskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie powołania Komisji Statutowej.
- wnioskodawca - Radni Rady Miejskiej Stronia Ślaskiego
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Ślaskiego - Ryszard Wiktor
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XLII SESJA 31.08.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwał

Projekt nr 2 - w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwał

Projekt nr 3 - w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwał

Projekt nr 4 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwa

Projekt nr 5 - w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Sołectwa Stronie Wieś na lata 2017 – 2025.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwał

Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, Gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwał

Projekt nr 7 - w sprawie apelu skierowanego do Burmistrza Stronia Śląskiego o podjęcie działań zmierzających do nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, Gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie
- referuje - Radny Rady Miejskiej - Zdzisław Pakuła
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwał

Projekt nr 8 - w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XLI SESJA 04.08.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XL SESJA 24.07.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

XXXIX SESJA 29.06.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje -
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie, dla wybranego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje -
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -  w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Stronie Śląskie na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXXVII SESJA 31.05.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Śląskie miasto w Gminie Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Projektant - Angelika Jonak
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/210/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 7 -  w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXXVI SESJA 15.05.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały.

Projekt nr 5 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały.

Projekt nr 6 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały.

Projekt nr 7 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 -  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXXV SESJA 28.04.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Sienna.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Stronie Śląskie w spółkach prawa handlowego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kamienica na lata 2017 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/169/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr 51/XI/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 04 kwietnia 1991 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych i własnych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

XXXIV SESJA 31.03.2017 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie Statutu Sołectwa Bolesławów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie Statutu Sołectwa Goszów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie Statutu Sołectwa Kamienica.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie Statutu Sołectwa Kletno.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Gierałtów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 - w sprawie Statutu Sołectwa Stary Gierałtów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 10 - w sprawie Statutu Sołectwa Stara Morawa.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 11 - w sprawie Statutu Sołectwa Strachocin.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 12 - w sprawie Statutu Sołectwa Stronie Wieś.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 13 - w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 14 - w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów z terenu Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 15 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2017 roku.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 16 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Nowa Morawa.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 17 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Nowa Morawa.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 18 - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 19 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
- referuje - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - Magdalena Laskowska
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXXIII SESJA 06.03.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XXXII SESJA 27.02.2017 r.

Projekt nr 1 - w sprawie ogłoszenia roku 2017 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 50 - lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Morawa – gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały 

XXXI SESJA 31.01.2017 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów z terenu Gminy Stronie Śląskie 
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków. 
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia postępowania skargowego.
- wnioskodawca - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
- referuje - Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - Zbigniew Frodyma
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2017 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.12.2017 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.12.2017 14:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.12.2017 14:49 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.12.2017 14:49 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.12.2017 14:49 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmiany
uchwały WPF XXX-184-16.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.12.2017 14:49 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie budżetu Gminy
Stronie Śląskie na 2018 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.12.2017 14:49 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.12.2017 14:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.12.2017 14:46 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie zlecenia
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.12.2017 14:46 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie oceny
merytorycznej i formalnej kontroli Komisji
Rewizyjnej....pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.12.2017 14:46 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu....pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.12.2017 14:46 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXV-278-13 z dnia 30 września 2013 r....pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.12.2017 14:46 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany MPZP St Gierałtów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:25 Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:23 Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie apelu
skierowanego do Burmistrza Stronia Śląskiego....pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:23 Usunięto załącznik Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność.pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:22 Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia
postępowania skargowego..pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:21 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:21 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia
postępowania skargowego._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:21 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie apelu
skierowanego do Burmistrza Stronia Śląskiego..._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:21 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie..._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:19 Usunięto załącznik Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości_2.pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:19 Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność_2.pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:19 Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego._2.pdf

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:16 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:16 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.12.2017 09:16 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości_2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:52 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:35 Dodano załącznik "Projekt nr 12 - w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:35 Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu kosztów....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:34 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu kosztów....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:34 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie przyjęcia do
realizacji Solłeckiej strategii....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:34 Dodano załącznik "Projekt nr 8 -w sprawie określenia
Gminnego Programu Profilaktyki....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:34 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:34 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie stwierdzenia
przekształcenia ZSZ....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:34 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:34 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:34 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2017 12:34 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.10.2017 15:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.10.2017 15:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:33 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX-184-16....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:04 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:04 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:04 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Stronie Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:04 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:04 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany studium....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:04 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:04 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia
do prac nad Strategią rozwoju społeczno -
gospodarczego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.10.2017 12:04 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
18.09.2017 14:34 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
18.09.2017 14:32 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - powołanie Komisji
Statutowej.pdf"

(Marek Stocki)
18.09.2017 14:32 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - przystanki
komunikacyjne.pdf"

(Marek Stocki)
18.09.2017 14:32 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - MPZP St Gierałtów.pdf"
(Marek Stocki)
18.09.2017 14:32 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - zmiana studium
Kletno.pdf"

(Marek Stocki)
18.09.2017 14:31 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - pozyczka WFOŚiGW.pdf"
(Marek Stocki)
18.09.2017 14:31 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - zmiany w budżecie.pdf"
(Marek Stocki)
18.09.2017 14:30 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
23.08.2017 14:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.08.2017 14:01 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przeprowadzenia
z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji
społecznych....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.08.2017 13:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.08.2017 13:20 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.08.2017 13:20 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.08.2017 13:20 Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf

(Agnieszka Gawron)
23.08.2017 08:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.08.2017 08:47 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie oceny
merytorycznej i formalnej kontroli Komisji
Rewizyjnej....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.08.2017 08:47 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie apelu
skierowanego do Burmistrza Stronia Śląskiego....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.08.2017 08:47 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.08.2017 08:47 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie przyjęcia do
realizacji Strategii Rozwoju Sołectwa Stronie Wieś na lata
2017 - 2025..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.08.2017 08:47 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmiany uchwały
Nr III-11-10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.08.2017 08:47 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi....pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.08.2017 15:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
01.08.2017 15:05 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
01.08.2017 14:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.07.2017 08:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.07.2017 08:49 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.07.2017 08:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
28.06.2017 11:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.06.2017 11:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.06.2017 11:51 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX-184-16....pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.06.2017 09:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.06.2017 09:31 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania dotacji celowych....pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.06.2017 09:31 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - sprawie zlecenia kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.06.2017 09:31 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie oceny
merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.06.2017 09:31 Dodano załącznik "Projekt nr 4- w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków....pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.06.2017 09:31 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania....pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.06.2017 09:31 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
29.05.2017 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.05.2017 12:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.05.2017 12:33 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.05.2017 12:33 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX-184-16....pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.05.2017 09:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.05.2017 09:30 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie oceny
merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.05.2017 09:30 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIV-210-17....pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.05.2017 09:30 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.05.2017 09:30 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium.pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.05.2017 09:30 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie przyznania
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie
Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.05.2017 14:27 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2017 15:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.04.2017 15:01 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2017 15:01 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX-184-16....pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2017 14:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie uchylenia
Uchwały Nr 51-XI-91 Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim....pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zmiany Uchwały
nr XXVIII-169-16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego....pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie przyjęcia do
realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kamienica na
lata 2017 - 2022..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie określenia
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy
Stronie Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie od osoby prawnej ....pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zasad i trybu
korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej....pdf"

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:10 Dodano załącznik "Projekt nr 19 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:10 Dodano załącznik "Projekt nr 17 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:10 Dodano załącznik "Projekt nr 16 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:10 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:10 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność.pdf"

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:10 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia
postępowania skargowego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:08 Usunięto załącznik Projekt nr 19 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:08 Usunięto załącznik Projekt nr 17 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:08 Usunięto załącznik Projekt nr 16 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:08 Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:07 Usunięto załącznik Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf

(Agnieszka Gawron)
03.04.2017 12:07 Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia
postępowania skargowego..pdf

(Agnieszka Gawron)
24.03.2017 13:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.03.2017 13:41 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.03.2017 13:40 Usunięto załącznik Projekt nr 1 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 15:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.03.2017 15:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.03.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr 12 - w sprawie Statutu
Sołectwa Stronie Wieś.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie Statutu
Sołectwa Strachocin.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie Statutu
Sołectwa Stara Morawa.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie Statutu
Sołectwa Stary Gierałtów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie Statutu
Sołectwa Nowy Gierałtów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie Statutu
Sołectwa Kletno.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie Statutu
Sołectwa Kamienica.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie Statutu
Sołectwa Goszów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie Statutu
Sołectwa Bolesławów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 09:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.03.2017 09:42 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów....pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 09:42 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie planu sieci
prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.03.2017 09:42 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.03.2017 10:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.03.2017 10:05 Dodano załącznik "Projekt nr 19 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.03.2017 10:05 Dodano załącznik "Projekt nr 18 - w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie..pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.03.2017 10:05 Dodano załącznik "Projekt nr 17 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.03.2017 10:05 Dodano załącznik "Projekt nr 16 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie
Śląskie....pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.03.2017 10:05 Dodano załącznik "Projekt nr 15 - w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami.....pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.03.2017 10:05 Dodano załącznik "Projekt nr 14 - w sprawie określenia
zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla
studentów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.03.2017 10:05 Dodano załącznik "Projekt nr 13 - w sprawie określenia
zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla
uczniów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
03.03.2017 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
03.03.2017 12:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
03.03.2017 12:51 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą....pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.02.2017 10:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.02.2017 10:51 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.02.2017 13:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.02.2017 13:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.02.2017 13:11 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.02.2017 13:11 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.02.2017 13:11 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie podziału Gminy
Stronie Śląskie na okręgi wyborcze.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.02.2017 13:11 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia MPZP dla części obszaru wsi Nowa
Morawa.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.02.2017 13:11 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie projektu
dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.02.2017 13:11 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie ogłoszenia
roku 2017 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 50.pdf"

(Agnieszka Gawron)
30.01.2017 14:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.01.2017 13:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.01.2017 13:30 Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie określenia
zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla
studentów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.01.2017 13:30 Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie określenia
zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla
uczniów.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.01.2017 12:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.01.2017 12:31 Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.01.2017 12:31 Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX-184-16 z dnia
30.12.2017 r. WPF.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.01.2017 10:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.01.2017 10:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.01.2017 10:44 Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.01.2017 10:44 Usunięto załącznik Prokekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf

(Agnieszka Gawron)
23.01.2017 10:42 Dodano załącznik "Prokekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Stronia
Śląskiego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.01.2017 10:42 Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia
postępowania skargowego..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.01.2017 10:42 Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie oceny
merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz
przedłożonych wniosków..pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.01.2017 10:42 Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy..pdf"

(Agnieszka Gawron)
02.01.2017 14:20 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gawron)