XLVI SESJA 29.12.2017 r.

1. Uchwała nr XLVI/291/17  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.

2. Uchwała nr XLVI/292/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

3. Uchwała nr XLVI/293/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.

4. Uchwała nr XLVI/294/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2017.

5. Uchwała nr XLVI/295/17 w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

6. Uchwała nr XLVI/296/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Gierałtów.

7. Uchwała nr XLVI/297/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/278/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Burmistrza Stronia Śląskiego a także regulaminu ich używania.

8. Uchwała nr XLVI/298/17 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

9. Uchwała nr XLVI/299/17 w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.

10. Uchwała nr XLVI/300/17 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

XLV SESJA 30.11.2017 r.

1. Uchwała nr XLV/280/17  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

2. Uchwała nr XLV/281/17  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. Uchwała nr XLV/282/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

4. Uchwała nr XLV/283/17 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

5. Uchwała nr XLV/284/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.

6. Uchwała nr XLV/285/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stroniu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

7. Uchwała nr XLV/286/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od Województwa Dolnośląskiego nieruchomości zabudowanych i niezbudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej.

8. Uchwała nr XLV/287/17 w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

9. Uchwała nr XLV/288/17 w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Sołeckiej strategii rozwoju wsi Stara Morawa w gminie Stronie Śląskie na lata 2017-2025".

10. Uchwała nr XLV/289/17 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.

11. Uchwała nr XLV/290/17 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIII/268/17 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

XLIV SESJA 30.10.2017 r.

1. Uchwała nr XLIV/273/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.

2. Uchwała nr XLIV/274/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

3. Uchwała nr XLIV/275/17 w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, "SUDETY 2030".

4. Uchwała nr XLIV/276/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.

5. Uchwała nr XLIV/277/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Stara Morawa.

6. Uchwała nr XLIV/278/17 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

7. Uchwała nr XLIV/279/17 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

XLIII SESJA 25.09.2017 r.

1. Uchwała nr XLIII/267/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok. 

2. Uchwała nr XLIII/268/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

3. Uchwała nr XLIII/269/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Kletno.

4. Uchwała nr XLIII/270/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Stary Gierałtów - Gmina Stronie Śląskie.

5. Uchwała nr XLIII/271/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stronie Śląskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

6. Uchwała nr XLIII/272/17 w sprawie powołania Komisji Statutowej. 

XLII SESJA 31.08.2017 r.

1. Uchwała nr XLII/260/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

2.Uchwała nr XLII/261/17 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

3.Uchwała nr XLII/262/17 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

4.Uchwała nr XLII/263/17 w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

5.Uchwała nr XLII/264/17 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Sołectwa Stronie Wieś na lata 2017 – 2025.

6.Uchwała nr XLII/265/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, Gmina Stronie Śląskie.

7.Uchwała nr XLII/266/17 w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej.

XLI SESJA NADZWYCZAJNA 04.08.2017 r.

1. Uchwała nr XLI/259/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

XL SESJA NADZWYCZAJNA 24.07.2017 r.

1. Uchwała nr XL/258/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

XXXIX SESJA 29.06.2017 r.

1. Uchwała nr XXXIX/251/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.

2. Uchwała nr XXXIX/252/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

3. Uchwała nr XXXIX/253/17 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXXIX/254/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie, dla wybranego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów.

5. Uchwała nr XXXIX/255/17 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

6. Uchwała nr XXXIX/256/17 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Stronie Śląskie na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

7. Uchwała nr XXXIX/257/17 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

XXXVII SESJA 31.05.2017 r.

1. Uchwała nr XXXVII/245/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok.

2. Uchwała nr XXXVII/246/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok.

3. Uchwała nr XXXVII/247/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.

4. Uchwała nr XXXVII/248/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

5. Uchwała nr XXXVII/249/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Śląskie miasto w Gminie Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr XXXVII/250/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/210/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

XXXVI SESJA NADZWYCZAJNA 15.05.2017 r.

1. Uchwała nr XXXVI/236/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.

2. Uchwała nr XXXVI/237/17 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

3. Uchwała nr XXXVI/238/17 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXXVI/239/17 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

5. Uchwała nr XXXVI/240/17 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr XXXVI/241/17 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

7. Uchwała nr XXXVI/242/17 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

8. Uchwała nr XXXVI/243/17 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

9. Uchwała nr XXXVI/244/17 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

XXXV SESJA 28.04.2017 r.

1. Uchwała nr XXXV/228/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.

2. Uchwała nr XXXV/229/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

3. Uchwała nr XXXV/230/17 w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXXV/231/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Sienna.

5. Uchwała nr XXXV/232/17 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Stronie Śląskie w spółkach prawa handlowego.

6. Uchwała nr XXXV/233/17 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kamienica na lata 2017 – 2022.

7. Uchwała nr XXXV/234/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/169/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

8. Uchwała nr XXXV/235/17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 51/XI/91 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 04 kwietnia 1991 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych i własnych.

XXXIV SESJA 31.03.2017 r.

1. Uchwała nr XXXIV/209/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

2. Uchwała nr XXXIV/210/17 w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

3. Uchwała nr XXXIV/211/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na terenie Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXXIV/212/17 w sprawie Statutu Sołectwa Bolesławów.

5. Uchwała nr XXXIV/213/17 w sprawie Statutu Sołectwa Goszów.

6. Uchwała nr XXXIV/214/17 w sprawie Statutu Sołectwa Kamienica.

7. Uchwała nr XXXIV/215/17 w sprawie Statutu Sołectwa Kletno.

8. Uchwała nr XXXIV/216/17 w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Gierałtów.

9. Uchwała nr XXXIV/217/17 w sprawie Statutu Sołectwa Stary Gierałtów.

10. Uchwała nr XXXIV/218/17 w sprawie Statutu Sołectwa Stara Morawa.

11. Uchwała nr XXXIV/219/17 w sprawie Statutu Sołectwa Strachocin.

12. Uchwała nr XXXIV/220/17 w sprawie Statutu Sołectwa Stronie Wieś.

13. Uchwała nr XXXIV/221/17 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.

14. Uchwała nr XXXIV/222/17 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów z terenu Gminy Stronie Śląskie.

15. Uchwała nr XXXIV/223/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2017 roku.

16. Uchwała nr XXXIV/224/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Nowa Morawa.

17. Uchwała nr XXXIV/225/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Nowa Morawa.

18. Uchwała nr XXXIV/226/17 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.

19. Uchwała nr XXXIV/227/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

XXXIII SESJA NADZWYCZAJNA 06.03.2017 r.

1. Uchwała nr XXXIII/208/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe na terenie Gminy Stronie Śląskie.

XXXII SESJA 27.02.2017 r.

1. Uchwała nr XXXII/202/17 w sprawie ogłoszenia roku 2017 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 50 - lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr XXXII/203/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

3. Uchwała nr XXXII/204/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Morawa – gmina Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XXXII/205/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

5. Uchwała nr XXXII/206/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr XXXII/207/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

XXXI SESJA 31.01.2017 r.

1. Uchwała nr XXXI/197/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 – 2022.

2. Uchwała nr XXXI/198/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

3. Uchwała nr XXXI/199/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

4. Uchwała nr XXXI/200/17 w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.

5. Uchwała nr XXXI/201/17 w sprawie umorzenia postępowania skargowego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:02.01.2017 14:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:05.01.2018 10:49