Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 2

Styczeń 2017:

 1. Zapoznanie się ze skargą na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2017:

 1. Zapoznanie się z kalendarzem i formami wypoczynku zimowego w trakcie ferii zimowych dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie.
 2. Działalności Niepublicznego Przedszkola ‘Bajlandia” w Bolesławowie.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2017:

 1. Analiza sprawozdania oświatowego za rok szkolny 2015/2016.
  1. Dyskusja nad wprowadzeniem programu naprawczego w kierunku poprawy wyników nauczania,  oraz ich ocena za I półrocze roku szkolnego 2016/2017.
  2. Ocena stanu przygotowania do reformy szkolnictwa w gminie Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2017:

 1. Współpraca z miastami partnerskimi, oraz możliwości działań marketingowych związanych
  z tą współpracą.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2017:

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2017:

 1. Zapoznanie się z formami organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie, oraz kalendarzem innych letnich wydarzeń sportowych i kulturalnych.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 3

Styczeń 2017:

 1. Przygotowanie planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 2017 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2017:

 1. Analiza podejmowanych działań przez Gminę Stronie Śląskie na rzecz promocji gminy oraz wydatkowania środków na ten cel w 2016 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2017:

 1. Analiza realizacji Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinasowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2017:

 1. Analiza finasowania gospodarki odpadami za okres 2015-2016 (tj. obowiązywania umowy)
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2017:

 1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2017:

 1. Bilans kosztów związanych przy sporządzaniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy za okres 2015-2016 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 4

Styczeń 2017:

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego na I półrocze 2017 roku.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności straży miejskiej i policji.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2017:

 1. Analiza zabezpieczenia gminy pod względem przeciwpożarowym oraz stan wyposażenia jednostek OSP  na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2017:

 1. Kontynuacja dyskusji nad ukształtowaniem przestrzeni publicznej miasta Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2017:

 1. Ocena porządku i czystości na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2017:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2016 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2017:

 1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Styczeń 2017:

 1. Ustalenie planu pracy na I półrocze 2017 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2017:

 1. Bieżąca ocena zimowego utrzymania dróg gminnych.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2017:

 1. Spotkanie z chórem „Gwiazdeczki” z Bolesławowa.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2017:

 1. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2017:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2016 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2017:

 1. Spotkania z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 2

Lipiec 2017:

 1. Wykorzystanie zaplecza sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - (komisja wyjazdowa).
 2. Spotkanie z zarządem  Polskiego Zawiązku Emerytów i Rencistów.

Sierpień 2017:

 1. Spotkanie z zarządem Klubu Honorowych Dawców Krwi „Brylant".
 2. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2017:

 1. Spotkanie z zarządami klubów sportowych działających na terenie gminy Stronia Śląskiego.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2017:

 1. Pomoc rodzinom wielodzietnym i realizacja programu 500 + na terenie gminy.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2017:

 1. Realizacja opieki zdrowotnej na terenie gminy, przedstawienie działań związanych z opieką medyczną.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2017:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Budżetu i Finansów - 3

Lipiec 2017:

 1. Informacja o realizacji zadań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2017 roku oraz o działaniach podjętych przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.

Sierpień 2017:

 1. Koszty związane z przygotowaniem gminnych nieruchomości do sprzedaży w 2016 r. oraz
   I połowie 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2017:

 1. Analiza wykonania budżetu(sprawozdania finansowego) Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2017:

 1. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2017:

 1. Analiza założeń finansowych na 2018 rok.
 2. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 r.
 3. Analiza kosztów działalności wodno – kanalizacyjnej ZWiK Sp. z o.o. w Strachocinie i wydanie opinii do wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków na rok 2018.
 4. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2017:

 1. Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2018 wraz z wydaniem opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 4

Lipiec 2017:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, place zabaw, przedszkole, szkoła podstawowa na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Sierpień 2017:

 1. „Bezpieczna droga do szkoły”, ocena oznakowania dróg na terenie miasta Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2017:

 1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.
 2. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie gminy Stronie Śląskie.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2017:

 1. Ocena skuteczności działania monitoringu na terenie Gminy Stronie Śląskie (Straż Miejska).
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2017:

 1. Dyskusja nad ukształtowaniem przestrzeni publicznej miasta Stronie Śląskie
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2017:

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Lipiec 2017:

 1. Spotkanie z przedstawicielami opiekunów kotów wolnożyjących dotyczące problemów związanych z ich działalnością.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Sierpień 2017:

 1. Analiza działalności świetlicy wiejskiej „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2017:

 1. Spotkanie z przedstawicielem Huty Szkła Kryształowego dotyczące bieżącej działalności
  i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2017:

 1. Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lądek Zdrój dotyczące aktualnych problemów związanych ze współpracą z gminą Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2017:

 1. Spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej      dotyczące bieżącej działalności i perspektyw rozwoju szpitala.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2017:

 1. Analiza projektu budżetu na rok 2018.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2017 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:02.01.2017 14:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:31.08.2017 15:21