Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok

60. Narada w dniu 28 i 29.12.2017 r.:

ZB nr 661/17 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 662/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

59. Narada w dniu 19 i 20.12.2017 r.:

ZB nr 656/17 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 657/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 658/17 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 

ZB nr 659/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 

ZB nr 660/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

58. Narada w dniu 14.12.2017 r.:

ZB nr 655/17 w sprawie likwidacji składników majątkowych

57. Narada w dniu 12.12.2017 r.:

ZB nr 654/17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 650/17 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

56. Narada w dniu 06.12.2017 r.:

ZB nr 649/17 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 650/17 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 651/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 652/17 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej, stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego

ZB nr 653/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

55. Narada w dniu 30.11.2017 r.:

ZB nr 648/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

54. Narada w dniu 28.11.2017 r.:

ZB nr 644/17 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 645/17 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w szóstym przetargu

ZB nr 646/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 647/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

53. Narada w dniu 21.11.2017 r.:

ZB nr 641/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 642/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Remont ulicy Ogrodowej w Stroniu Śląskim

ZB nr 643/17 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

52. Narada w dniu 14.11.2017 r.:

ZB nr 636/17 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 637/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 638/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 639/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 640/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w 2018 r

51. Narada w dniu 07.11.2017 r.:

ZB nr 635/17 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę części nieruchomości położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

50. Narada w dniu 31.10.2017 r.:

ZB nr 620/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sienna, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 621/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 622/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 623/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 624/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 625/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 626/17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 627/17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 628/17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 629/17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 630/17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 631/17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 632/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

ZB nr 633/17 w sprawie powołania stałej komisji do ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 634/17 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla projektu partnerskiego: „Cztery Żywioły – Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas”

49. Narada w dniu 19.10.2017 r.:

ZB nr 619/17 w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla operacji: „Przebudowa ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim  od 0,000 km do 0,159 km (powódź czerwiec 2013)”

48. Narada w dniu 13.10.2017 r.:

ZB nr 611/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 612/17 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 613/17 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego dla studenta

ZB nr 614/17 w sprawie przyznania stypendiów naukowych dla studentów

ZB nr 615/17 w sprawie przyznania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów

ZB nr 616/17 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 617/17 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2017/2018

ZB nr 618/17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 784/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”

47. Narada w dniu 03 i 04.10.2017 r.:

ZB nr 606/17 w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

ZB nr 607/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim

ZB nr 608/17 w sprawie zmiany zarządzenia nr  566/17 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 609/17 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2017/2018

ZB nr 610/17 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2017/2018

46. Narada w dniu 29.09.2017 r.:

ZB nr 603/17 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

ZB nr 604/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 605/17 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2017 r

45. Narada w dniu 19 i 20.09.2017 r.:

ZB nr 601/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 602/17 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro bez podatku VAT przez Gminę Stronie Śląskie”

44. Narada w dniu 12 i 13.09.2017 r.:

ZB nr 594/17 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

ZB nr 595/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 596/17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele związane z działalnością gospodarczą na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 597/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością gospodarczą

ZB nr 598/17 w sprawie przekazania na rzecz jednostki Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim środka trwałego wytworzonego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim"

ZB nr 599/17 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 600/17 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

43. Narada w dniu 07.09.2017 r.:

ZB nr 589/17 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w piątym przetargu

ZB nr 590/17 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 591/17 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność osoby fizycznej

ZB nr 592/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 593/17 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

42. Narada w dniu 31.08.2017 r.:

ZB nr 588/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

41. Narada w dniu 29.08.2017 r.:

ZB nr 585/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 586/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont mostu w Nowym Gierałtowie

ZB nr 587/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim

40. Narada w dniu 22.08.2017 r.:

ZB nr 581/17 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

ZB nr 582/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZB nr 583/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZB nr 584/17 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

39. Narada w dniu 17.08.2017 r.:

ZB nr 576/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 577/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 578/17 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: Remont ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim

ZB nr 579/17 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 580/17 w sprawie zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2018

38. Narada w dniu 08 i 09.08.2017 r.:

ZB nr 573/17 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Sienna, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 574/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3, 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości Sienna w Gminie Stronie Śląskie

ZB nr 575/17 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

37. Narada w dniu 31.07 i 01.08.2017 r.:

ZB nr 567/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

ZB nr 568/17 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

ZB nr 569/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 570/17 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy przez Gminę Stronie Śląskie, przedmiotem, której będą nieruchomości niezabudowane, położone we wsi Bolesławów, stanowiące własność osoby fizycznej

ZB nr 571/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

ZB nr 572/17 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”

36. Narada w dniu 27.07.2017 r.:

ZB nr 566/17 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie

35. Narada w dniu 25.07.2017 r.:

ZB nr 564/17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim

ZB nr 565/17 w sprawie  ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Miasta Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

34. Narada w dniu 18.07.2017 r.:

ZB nr 559/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta iGminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

ZB nr 560/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okrest do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stronie Śląskie Miasto, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

ZB nr 561/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele nie związane z działalnością gospodarczą.

ZB nr 562/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

ZB nr 563/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

33. Narada w dniu 10 i 11.07.2017 r.:
BRAK PODJĘTYCH ZARZĄDZEŃ

32. Narada w dniu 05.07.2017 r.:

ZB nr 556/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 557/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 558/17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

31. Narada w dniu 27.06.2017 r.:

ZB nr 552/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 553/17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 554/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 555/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

30. Narada w dniu 22.06.2017 r.:

ZB nr 550/17 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 551/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

29. Narada w dniu 14.06.2017 r.:

ZB nr 545/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na Przewodników Zakładowych po Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

ZB nr 546/17 w sprawie  zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

ZB nr 547/17 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 548/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 549/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

28. Narada w dniu 06.06.2017 r.:

ZB nr 542/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 543/17 w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na  opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim

ZB nr 544/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:  Przebudowę dwóch budynków poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją, na budynki mieszkalne wielorodzinne z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego

27. Narada w dniu 01 i 02.06.2017 r.:

ZB nr 539/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 540/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejsza Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2017 roku

ZB nr 541/17 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Sienna, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

26. Narada w dniu 31.05.2017 r.:

ZB nr 536/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 537/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

ZB nr 538/17 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących projektu „Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

25. Narada w dniu 29 i 30.05.2017 r.:

ZB nr 531/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Modernizację kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim

ZB nr 532/17 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2017/2018 arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 533/17 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2017/2018 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 534/17 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2017/2018 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 535/17 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2017/2018 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

24. Narada w dniu 23.05.2017 r.:

ZB nr 528/17 w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 529/17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 784/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 530/17 w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
 

23. Narada w dniu 16.05.2017 r.:

ZB nr 523/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 524/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 525/17 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 526/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 527/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

22. Narada w dniu 11.05.2017 r.:

ZB nr 522/17 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

21. Narada w dniu 09.05.2017 r.:

ZB nr 517/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 518/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele nie związane z działalnością gospodarczą

ZB nr 519/17 w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 520/17 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 521/17 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Sienna, stanowiącej własność osoby prawnej

20. Narada w dniu 28.04.2017 r.:

ZB nr 514/17 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok

ZB nr 515/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

ZB nr 516/17 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz zasad pobierania i zwrotu kaucji zabezpieczającej

19. Narada w dniu 25 i 26.04.2017 r.:

ZB nr 508/17 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe jednoosobowej spółce Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZB nr 509/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 510/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 511/17 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 512/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 513/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowę ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim

18. Narada w dniu 19 i 20.04.2017 r.:

ZB nr 505/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Miasta i Gminy   Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 506/17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 482/17 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 507/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

17. Narada w dniu 11 i 12.04.2017 r.:

ZB nr 502/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017 - 30.04.2020 r

ZB nr 503/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 504/17 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2017 roku

16. Narada w dniu 04.04.2017 r.:

ZB nr 496/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w  obrębie wsi Sienna, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 497/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 498/17 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Nowa Morawa, stanowiącej własność osoby fizycznej

ZB nr 499/17 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Nowa Morawa, stanowiącej własność osoby fizycznej

ZB nr 500/17 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim pomieszczenia trafostacji, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Morawka 9 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 501/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

15. Narada w dniu 31.03.2017 r.:

ZB nr 493/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

ZB nr 494/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 495/17 w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie Gminy Stronie Śląskie

14. Narada w dniu 28.03.2017 r.:

ZB nr 491/17 w sprawie ogłoszenia  kolejnych  przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 492/17 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim

13. Narada w dniu 21 i 22.03.2017 r.:

ZB nr 482/17 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 483/17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZB nr 484/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej przy ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 485/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 486/17 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/14 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

ZB nr 487/17 w sprawie przyznania stypendiów naukowych

ZB nr 488/17 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego

ZB nr 489/17 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 490/17 w sprawie ustalenia dodatkowego lokalu Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim, w którym wykonywane będą czynności w zakresie udzielania ślubów

12. Narada w dniu 13 i 14.03.2017 r.:

ZB nr 474/17 w sprawie zmiany zarządzenia nr 431/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 352/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 475/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 476/17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 477/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 478/17 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu pracy zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia przez Gminę Stronie Śląskie"

ZB nr 479/17 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego w zamówienia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno, Zadanie 1 - Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa; Zadanie 2 – Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa; Zadanie 3 – Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich

ZB nr 480/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno: Zadanie 1 - Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa; Zadanie 2 – Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa; Zadanie 3 – Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich

ZB nr 481/17 w sprawie określenia procedury egzekwowania obowiązków edukacyjnych dotyczących uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie

11. Narada w dniu 07.03.2017 r.:

ZB nr 472/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem

ZB nr 473/17 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie 

10. Narada w dniu 03.03.2017 r.:

ZB nr 471/17 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

9. Narada w dniu 28.02.2017 r.:

ZB nr 466/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

ZB nr 467/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 468/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 469/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Sienna, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 470/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele związane z działalnością gospodarczą

8. Narada w dniu 21.02.2017 r.:

ZB nr 464/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Polnej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 465/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

7. Narada w dniu 14.02.2017 r.:

ZB nr 463/17 w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

6. Narada w dniu 07.02.2017 r.:

ZB nr 460/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 461/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 462/17 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie

5. Narada w dniu 31.01. i 01.02.2017 r.:

ZB nr 457/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

ZB nr 458/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 459/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

4. Narada w dniu 24.01.2017 r.:

ZB nr 451/17 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 452/17 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu

ZB nr 453/17 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości  położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 454/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie, jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie oraz Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

ZB nr 455/17 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 456/17 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

3. Narada w dniu 17.01.2017 r.:

ZB nr 444/17 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku

ZB nr 445/17 w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku

ZB nr 446/17 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 447/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r

ZB nr 448/17 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZB nr 449/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty stanowiącej dochód gminy za korzystanie z toalety publicznej

ZB nr 450/17 w sprawie: Regulaminu pobierania opłaty z automatu wrzutowego samoobsługowego toalety publicznej w Stroniu Śląskim

2. Narada w dniu 12.01.2017 r.:

ZB nr 441/17 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu

ZB nr 442/17 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 443/17 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

1. Narada w dniu 03 i 04.01.2017 r.:

ZB nr 434/17 w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 435/17 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 436/17 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 437/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

ZB nr 438/17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 965/14 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 439/17 w sprawie zmiany zarządzenia nr 409/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZB nr 440/17 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2017 15:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.01.2018 11:44 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
16.01.2018 11:43 Dodano załącznik "ZB nr 662 z 29.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 11:43 Dodano załącznik "ZB nr 661 z 28.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.12.2017 15:07 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.12.2017 15:03 Dodano załącznik "ZB nr 660 z 20.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.12.2017 15:03 Dodano załącznik "ZB nr 659 z 20.12.2017 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.12.2017 15:03 Dodano załącznik "ZB nr 658 z 20.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.12.2017 15:03 Dodano załącznik "ZB nr 657 z 20.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.12.2017 15:03 Dodano załącznik "ZB nr 656 z 20.12.2017 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.12.2017 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 655 z 14.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.12.2017 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 654 z 12.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2017 14:41 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.12.2017 14:38 Dodano załącznik "ZB nr 653 z 06.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2017 14:38 Dodano załącznik "ZB nr 652 z 06.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2017 14:38 Dodano załącznik "ZB nr 651 z 06.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2017 14:38 Dodano załącznik "ZB nr 650 z 06.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2017 14:38 Dodano załącznik "ZB nr 649 z 06.12.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.12.2017 14:38 Dodano załącznik "ZB nr 648 z 30.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2017 09:07 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
06.12.2017 09:05 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
06.12.2017 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 647 z 28.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2017 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 646 z 28.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2017 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 645 z 28.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2017 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 644 z 28.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.11.2017 14:33 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
29.11.2017 14:31 Dodano załącznik "ZB nr 643 z 21.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.11.2017 14:31 Dodano załącznik "ZB nr 642 z 21.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.11.2017 14:31 Dodano załącznik "ZB nr 641 z 21.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.11.2017 13:35 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.11.2017 13:32 Dodano załącznik "ZB nr 636 z 14.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.11.2017 13:31 Usunięto załącznik ZB nr 636 z 14.11.2017 r.pdf
(Tomasz Olszewski)
22.11.2017 13:28 Zmieniono tytuł załącznika z "doc17112213020.pdf" na "ZB
nr 636 z 14.11.2017 r.pdf"

(Tomasz Olszewski)
22.11.2017 13:24 Dodano załącznik "ZB nr 640 z 14.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.11.2017 13:24 Dodano załącznik "ZB nr 639 z 14.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.11.2017 13:24 Dodano załącznik "ZB nr 638 z 14.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.11.2017 13:24 Dodano załącznik "ZB nr 637 z 14.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.11.2017 13:24 Dodano załącznik "doc17112213020.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.11.2017 14:39 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.11.2017 13:23 Dodano załącznik "ZB nr 635 z 7.11.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 14:04 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:57 Dodano załącznik "ZB nr 634 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:57 Dodano załącznik "ZB nr 633 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:57 Dodano załącznik "ZB nr 632 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:57 Dodano załącznik "ZB nr 631 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:56 Dodano załącznik "ZB nr 630 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 629 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 628 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 627 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 626 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 625 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:45 Dodano załącznik "ZB nr 624 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:44 Dodano załącznik "ZB nr 623 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:44 Dodano załącznik "ZB nr 622 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:44 Dodano załącznik "ZB nr 621 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.11.2017 13:44 Dodano załącznik "ZB nr 620 z 31.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 10:43 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
27.10.2017 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 619 z 19.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 618 z 13.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 617 z 13.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 616 z 13.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 615 z 13.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 614 z 13.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 613 z 13.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 09:41 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
27.10.2017 09:39 Dodano załącznik "ZB nr 612 z 13.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 09:39 Dodano załącznik "ZB nr 611 z 13.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.10.2017 09:38 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:49 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:43 Dodano załącznik "ZB nr 610 z 04.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:43 Dodano załącznik "ZB nr 609 z 04.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:42 Dodano załącznik "ZB nr 608 z 03.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:42 Dodano załącznik "ZB nr 607 z 03.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:42 Dodano załącznik "ZB nr 606 z 03.10.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:42 Dodano załącznik "ZB nr 605 z 29.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:42 Dodano załącznik "ZB nr 604 z 29.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:42 Dodano załącznik "ZB nr 603 z 29.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:42 Dodano załącznik "ZB nr 602 z 20.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.10.2017 15:42 Dodano załącznik "ZB nr 601 z 20.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 13:14 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
19.09.2017 13:13 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
19.09.2017 13:12 Dodano załącznik "ZB nr 599 z 13.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 13:11 Usunięto załącznik ZB nr 599 z 13.09.2017 r.pdf
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:23 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:11 Dodano załącznik "ZB nr 600 z 13.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:11 Dodano załącznik "ZB nr 599 z 13.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:10 Dodano załącznik "ZB nr 598 z 12.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:10 Dodano załącznik "ZB nr 597 z 12.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:09 Dodano załącznik "ZB nr 596 z 12.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:09 Dodano załącznik "ZB nr 595 z 12.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:09 Dodano załącznik "ZB nr 594 z 12.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:09 Dodano załącznik "ZB nr 593 z 07.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:09 Dodano załącznik "ZB nr 592 z 07.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:09 Dodano załącznik "ZB nr 591 z 07.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:09 Dodano załącznik "ZB nr 590 z 07.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.09.2017 08:09 Dodano załącznik "ZB nr 589 z 07.09.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.09.2017 11:28 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.09.2017 11:25 Dodano załącznik "ZB nr 588 z 31.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.09.2017 11:25 Dodano załącznik "ZB nr 587 z 29.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.09.2017 11:25 Dodano załącznik "ZB nr 586 z 29.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.09.2017 11:24 Dodano załącznik "ZB nr 585 z 29.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.08.2017 10:17 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.08.2017 10:15 Dodano załącznik "ZB nr 584 z 22.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.08.2017 10:15 Dodano załącznik "ZB nr 583 z 22.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.08.2017 10:15 Dodano załącznik "ZB nr 582 z 22.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.08.2017 10:14 Dodano załącznik "ZB nr 581 z 22.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.08.2017 08:46 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.08.2017 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 580 z 17.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.08.2017 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 579 z 17.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.08.2017 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 578 z 17.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.08.2017 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 577 z 17.08.2017 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.08.2017 08:43 Dodano załącznik "ZB nr 576 z 17.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.08.2017 08:54 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
17.08.2017 08:50 Dodano załącznik "ZB nr 575 z 09.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.08.2017 08:50 Dodano załącznik "ZB nr 574 z 08.08.2017r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.08.2017 08:50 Dodano załącznik "ZB nr 573 z 08.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.08.2017 13:33 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.08.2017 13:31 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.08.2017 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 572 z 1.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.08.2017 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 571 z 1.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.08.2017 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 570 z 1.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.08.2017 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 569 z 1.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.08.2017 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 568 z 1.08.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.08.2017 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 567 z 31.07.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.08.2017 10:35 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
02.08.2017 10:30 Dodano załącznik "ZB nr 566 z 27.07.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.08.2017 10:30 Dodano załącznik "ZB nr 565 z 25.07.2017 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.08.2017 10:30 Dodano załącznik "ZB nr 564 z 25.07.2017 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.07.2017 11:04 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
21.07.2017 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 563 z 18.07.2017 r.pdf"
(Marek Stocki)
21.07.2017 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 562 z 18.07.2017 r.pdf"
(Marek Stocki)
21.07.2017 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 561 z 18.07.2017 r.pdf"
(Marek Stocki)
21.07.2017 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 560 z 18.07.2017 r.pdf"
(Marek Stocki)
21.07.2017 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 559 z 18.07.2017 r.pdf"
(Marek Stocki)
07.07.2017 13:23 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.07.2017 13:21 Dodano załącznik "ZB nr 558 z 5.07.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.07.2017 13:21 Dodano załącznik "ZB nr 557 z 5.07.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.07.2017 13:21 Dodano załącznik "ZB nr 556 z 5.07.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.06.2017 11:31 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
30.06.2017 11:27 Dodano załącznik "ZB nr 555 z 27.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.06.2017 11:27 Dodano załącznik "ZB nr 554 z 27.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.06.2017 11:27 Dodano załącznik "ZB nr 553 z 27.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.06.2017 11:27 Dodano załącznik "ZB nr 552 z 27.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2017 14:01 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.06.2017 14:00 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.06.2017 13:55 Dodano załącznik "ZB nr 551 z 22.06.2017 r.pdf.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2017 13:55 Dodano załącznik "ZB nr 550 z 22.06.2017 r.pdf.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2017 13:55 Dodano załącznik "ZB nr 549 z 14.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2017 13:55 Dodano załącznik "ZB nr 548 z 14.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2017 13:55 Dodano załącznik "ZB nr 547 z 14.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2017 13:55 Dodano załącznik "ZB nr 546 z 14.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2017 13:55 Dodano załącznik "ZB nr 545 z 14.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2017 13:55 Dodano załącznik "ZB nr 544 z 06.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2017 13:55 Dodano załącznik "ZB nr 543 z 06.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:38 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:31 Dodano załącznik "ZB nr 542 z 06.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:31 Dodano załącznik "ZB nr 541 z 02.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 540 z 01.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 539 z 01.06.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 538 z 31.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 537 z 31.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 536 z 31.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 535 z 30.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 534 z 30.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 533 z 30.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 532 z 30.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2017 14:27 Dodano załącznik "ZB nr 531 z 29.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.05.2017 13:49 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
26.05.2017 13:47 Dodano załącznik "ZB nr 530 z 23.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.05.2017 13:47 Dodano załącznik "ZB nr 529 z 23.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.05.2017 13:47 Dodano załącznik "ZB nr 528 z 23.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.05.2017 13:47 Dodano załącznik "ZB nr 527 z 16.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.05.2017 13:47 Dodano załącznik "ZB nr 526 z 16.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.05.2017 13:47 Dodano załącznik "ZB nr 525 z 16.05.2017 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.05.2017 13:47 Dodano załącznik "ZB nr 524 z 16.05.2017 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2017 08:42 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
23.05.2017 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 523 z 16.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2017 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 522 z 11.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2017 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 521 z 09.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2017 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 520 z 09.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2017 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 519 z 09.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2017 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 518 z 09.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.05.2017 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 517 z 09.05.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.05.2017 13:44 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.05.2017 13:43 Dodano załącznik "ZB nr 515 z 28.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.04.2017 15:36 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.04.2017 15:36 Dodano załącznik "ZB nr 516 z 28.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.04.2017 09:49 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.04.2017 09:46 Dodano załącznik "ZB nr 514 z 28.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.04.2017 09:46 Dodano załącznik "ZB nr 513 z 26.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.04.2017 09:46 Dodano załącznik "ZB nr 512 z 26.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.04.2017 09:46 Dodano załącznik "ZB nr 511 z 26.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.04.2017 09:46 Dodano załącznik "ZB nr 510 z 26.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.04.2017 09:46 Dodano załącznik "ZB nr 509 z 26.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.04.2017 09:46 Dodano załącznik "ZB nr 508 z 25.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.04.2017 13:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
26.04.2017 13:06 Dodano załącznik "ZB nr 507 z 20.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.04.2017 13:06 Dodano załącznik "ZB nr 506 z 19.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.04.2017 13:06 Dodano załącznik "ZB nr 505 z 19.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2017 10:03 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.04.2017 10:01 Dodano załącznik "ZB nr 504 z 12.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2017 10:01 Dodano załącznik "ZB nr 503 z 12.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2017 10:01 Dodano załącznik "ZB nr 502 z 11.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:58 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:19 Dodano załącznik "ZB nr 501 z 04.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:19 Dodano załącznik "ZB nr 500 z 04.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:19 Dodano załącznik "ZB nr 499 z 04.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:19 Dodano załącznik "ZB nr 498 z 04.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:19 Dodano załącznik "ZB nr 497 z 04.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:19 Dodano załącznik "ZB nr 496 z 04.04.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:19 Dodano załącznik "ZB nr 495 z 31.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:19 Dodano załącznik "ZB nr 494 z 31.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.04.2017 11:19 Dodano załącznik "ZB nr 493 z 31.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:48 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:35 Dodano załącznik "ZB nr 492 z 28.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 491 z 28.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 490 z 22.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 489 z 22.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 488 z 22.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 487 z 22.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 486 z 21.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 485 z 21.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 484 z 21.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 483 z 21.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2017 14:34 Dodano załącznik "ZB nr 482 z 21.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 15:05 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.03.2017 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 481 z 14.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 480 z 14.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 479 z 14.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 478 z 14.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 477 z 14.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 476 z 14.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 475 z 14.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 10:02 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.03.2017 09:55 Dodano załącznik "ZB nr 474 z 13.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 09:55 Dodano załącznik "ZB nr 473 z 07.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.03.2017 09:55 Dodano załącznik "ZB nr 472 z 07.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2017 13:02 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.03.2017 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 471 z 03.03.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2017 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 470 z 28.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2017 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 469 z 28.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2017 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 468 z 28.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2017 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 467 z 28.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2017 12:59 Dodano załącznik "ZB nr 466 z 28.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.02.2017 09:39 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
27.02.2017 09:36 Dodano załącznik "ZB nr 465 z 21.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.02.2017 09:36 Dodano załącznik "ZB nr 464 z 21.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.02.2017 09:36 Dodano załącznik "ZB nr 463 z 14.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.02.2017 09:42 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
15.02.2017 09:40 Dodano załącznik "ZB nr 462 z 07.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.02.2017 09:40 Dodano załącznik "ZB nr 461 z 07.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.02.2017 09:40 Dodano załącznik "ZB nr 460 z 07.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2017 16:22 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.02.2017 16:14 Dodano załącznik "ZB nr 459 z 01.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2017 16:14 Dodano załącznik "ZB nr 458 z 01.02.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2017 16:14 Dodano załącznik "ZB nr 457 z 31.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.02.2017 13:07 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
06.02.2017 13:05 Dodano załącznik "ZB nr 456 z 24.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.02.2017 13:05 Dodano załącznik "ZB nr 455 z 24.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.02.2017 13:05 Dodano załącznik "ZB nr 454 z 24.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.02.2017 13:05 Dodano załącznik "ZB nr 453 z 24.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.02.2017 13:05 Dodano załącznik "ZB nr 452 z 24.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.02.2017 13:05 Dodano załącznik "ZB nr 451 z 24.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.01.2017 09:43 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
26.01.2017 09:41 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
26.01.2017 09:36 Dodano załącznik "ZB nr 450 z 17.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.01.2017 09:36 Dodano załącznik "ZB nr 449 z 17.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.01.2017 09:36 Dodano załącznik "ZB nr 448 z 17.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.01.2017 09:36 Dodano załącznik "ZB nr 447 z 17.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.01.2017 09:36 Dodano załącznik "ZB nr 446 z 17.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.01.2017 08:20 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
18.01.2017 08:17 Dodano załącznik "ZB nr 443 z 12.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.01.2017 08:17 Dodano załącznik "ZB nr 442 z 12.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.01.2017 08:17 Dodano załącznik "ZB nr 441 z 12.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.01.2017 08:13 Dodano załącznik "ZB nr 445 z 17.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.01.2017 08:13 Dodano załącznik "ZB nr 444 z 17.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:47 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:44 Dodano załącznik "ZB nr 440 z 03.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:44 Dodano załącznik "ZB nr 439 z 03.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:44 Dodano załącznik "ZB nr 438 z 03.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:44 Dodano załącznik "ZB nr 437 z 03.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:44 Dodano załącznik "ZB nr 436 z 03.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:44 Dodano załącznik "ZB nr 435 z 03.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:44 Dodano załącznik "ZB nr 434 z 03.01.2017 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
10.01.2017 15:42 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Olszewski)