REGULAMIN OBRAD RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLASKIEGO

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każda osoba, uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim podczas transmisji oraz nagrywania obrad na sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. Osoby niewyrażające zgody na przetwarzanie wizerunku proszone są o opuszczenie sali obrad.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OBRAD RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLASKIEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w Stroniu Śląskim.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl, tel. 74 811 77 46.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy
  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994
  ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane tworzą zbiór materiałów archiwalnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie - udzielonej zgody.
 9. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2018 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:28.12.2017 08:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:18.12.2018 11:29