IV SESJA 28.12.2018 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2019 – 2030.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/291/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Architekt - Romuald Waniurski
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 -  w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Budżetu i Finansów
- referuje - Przewodniczący Budżetu i Finansów - Wiesław Ryczek
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 -  w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zdzisław Pakuła
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 -  w przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Małgorzata Lech
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 10 -  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Małgorzata Lech
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

III SESJA 7.12.2018 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Prezes Zarządu ZWiK - Krzysztof Irzyński
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Małgorzata Lech
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Małgorzata Lech
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Małgorzata Lech
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca -
- referuje -
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

II SESJA 30.11.2018 r.

Projekt nr 1 - w sprawie określenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
Projekt uchwały

I SESJA 21.11.2018 r.

Projekt nr 1 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Radny Senior - Stanisław Dobrowolski
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącegoo Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej
Projekt uchwały

....................................................................................................................................................

LX SESJA 13.11.2018 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmiany Statutu Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

LVIII SESJA 31.10.2018 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie”.
- wnioskodawca - Komisja Budżetu i Finansów
- referuje - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Zdzisław Pakuła
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Stronie Śląskie w spółce z.o.o. działającej pod firmą Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna  w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Spółka z o.o. z siedzibą w Lubiniu.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategią Rozwoju Sudety 2030".
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/127/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- czynność techniczna
Projekt uchwały

LVII SESJA 27.09.2018 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie zmiany Statutu Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Statutowej - Ryszard Wiktor
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -   w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/315/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

LVI SESJA 14.09.2018 r.

Projekt nr 1 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i Janowa Góra - obszar 1.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Marcin Kowalski
- opiniują - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów - Gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie”.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Sienna.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

LV SESJA 31.08.2018 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bielice – Gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowy Gierałtów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Paulina Skarbowska-Siek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w sprawie uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Stronie Śląskie”, dla wybranego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Architekt - Barbara Kaczmarek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Stara Morawa.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego.
Projekt uchwały

Projekt nr 7 -  w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim na lata 2018 - 2021.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Krzysztof Irzyński
- opiniują - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Projekt uchwały

Projekt nr 8 -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, Gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Projekt uchwały

Projekt nr 9 -  w sprawie skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
- wnioskodawca - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
- referuje - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia - Magdalena Laskowska
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego.
Projekt uchwały

LIV SESJA 10.08.2018 r.

Projekt nr 1 -   w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

LIII SESJA 28.06.2018 r.

Projekt nr 1 -   w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -   w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -   w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Stronie Śląskie na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -   w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -   w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stronie Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -   w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 -   w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 8 -   w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 9 -   w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 10 -   w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Krzysztof Irzyński
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 11 -   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

LII SESJA 30.05.2018 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 4 -  w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie Lasy - Jaskinia Niedźwiedzia.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Morawa – Gmina Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 -  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 -  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 -  w sprawie zmiany uchwały Nr LI /327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz, Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek, Zdzisław Pakuła, Ryszard Wiktor
- referuje - Radny Wiesław Ryczek
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 9 -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 10 -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 22, stanowiącej własność osoby fizycznej.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały


Projekt nr 11 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 12 - w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Przewodniczący Konisji Odznaki - Ryszard Wiktor
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 13 - w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Przewodniczący Konisji Odznaki - Ryszard Wiktor
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 14 - w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Przewodniczący Konisji Odznaki - Ryszard Wiktor
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 15 - w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Przewodniczący Konisji Odznaki - Ryszard Wiktor
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 16 - w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Przewodniczący Konisji Odznaki - Ryszard Wiktor
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 17 - w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Komisja Odznaki Honorowej
- referuje - Przewodniczący Konisji Odznaki - Ryszard Wiktor
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

LI SESJA 27.04.2018 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu miejscowości Stara Morawa.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Stronie Śląskie na lata 2018-2033.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie przyjęcia aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  czynność techniczna
Projekt uchwały

L SESJA 13.04.2018 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XLIX SESJA 29.03.2018 r.

Projekt nr 1 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na stałe obwody głosowania.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2018 roku.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym  przedszkolu prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 8 - w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 9 - w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.
- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna
- referuje - Radny Miłosz Węgrzyn
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

XLVIII SESJA 27.02.2018 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 -w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie – projekt nr 3 – K. Budżetu i Finansów i K. Infrastruktury i Porządku Publicznego.
- wnioskodawca - Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
- wnioskodawca - Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
- referuje - Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - Zbigniew Frodyma
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 5 - w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim na lata 2018 – 2021.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 6 - w sprawie nadania nazwy nieruchomości położonej w Starym Gierałtowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53.
- wnioskodawca - Mieszkańcy Gminy Stronie Ślaskie
- referuje - Mieczysław Makarewicz
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 7 - w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Biała Marianna".
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują - Komisja Rozwoju Gospodarczego
Projekt uchwały

Projekt nr 8 -  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Ślaskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje -  Zastępca Burmistrza Stronia Ślaskiego - Dariusz Chromiec
- opiniują - Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały

XLVII SESJA 29.01.2018 r.

Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Skarbnik Gminy - Grażyna Konopka
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 2 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie - Lasy, obejmującego podziemną trasę turystyczno-edukacyjną w byłej kopalni uranu i fluorytu w Kletnie.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- opiniują -  Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
Projekt uchwały

Projekt nr 3 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stronie Śląskie dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
- wnioskodawca - Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz
- referuje - Z-ca Burmistrza - Dariusz Chromiec
- opiniują -  Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Projekt nr 4 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie.
- wnioskodawca - Radni Rady Miejskiej: Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek, Zdzisław Pakuła, Ryszard Wiktor, Cyprian Najduch, Krystyna Brzezicka
- referuje - Radny Zdzisław Pakuła
- opiniują -  Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:28.12.2017 09:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:21.12.2018 14:26