LX SESJA 13.11.2018 r.

1. Uchwała nr LX/387/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Stronie Śląskie.

LVIII SESJA 31.10.2018 r.

1. Uchwała nr LVIII/380/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

2. Uchwała nr LVIII/381/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/291/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

3. Uchwała nr LVIII/382/18 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie”.

4. Uchwała nr LVIII/383/18w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Stronie Śląskie w spółce z.o.o. działającej pod firmą Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna  w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Spółka z o.o. z siedzibą w Lubiniu.

5. Uchwała nr LVIII/384/18 w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

6. Uchwała nr LVIII/385/18 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategią Rozwoju Sudety 2030".

7. Obwieszczenie nr LVIII/386/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/127/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie.

LVII SESJA 27.09.2018 r.

1. Uchwała nr LVII/375/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.

2. Uchwała nr LVII/376/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.

3. Uchwała nr LVII/377/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr LVII/378/18 w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków.

5. Uchwała nr LVII/379/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/315/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie  podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

LVI SESJA 14.09.2018 r.

1. Uchwała nr LVI/370/18  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i Janowa Góra - obszar 1.

2. Uchwała nr LVI/371/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów - Gmina Stronie Śląskie.

3. Uchwała nr LVI/372/18 w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie”.

4. Uchwała nr LVI/373/18 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim.

5. Uchwała nr LVI/374/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Sienna.

LV SESJA 31.08.2018 r.

1. Uchwała nr LV/359/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bielice – Gmina Stronie Śląskie.

2. Uchwała nr LV/360/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowy Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie. 

3. Uchwała nr LV/361/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr LV/362/18 w sprawie uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Stronie Śląskie”, dla wybranego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów.

5. Uchwała nr LV/363/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu wsi Stara Morawa.

6. Uchwała nr LV/364/18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

7. Uchwała nr LV/365/18 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim na lata 2018 - 2021.

8. Uchwała nr LV/366/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, Gmina Stronie Śląskie.

9. Uchwała nr LV/367/18 w sprawie skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

10. Uchwała nr LV/368/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

11. Uchwała nr LV/369/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/341/14 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i Janowa Góra.

LIV SESJA 10.08.2018 r.

1. Uchwała nr LIV/358/18  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

LIII SESJA 28.06.2018 r.

1. Uchwała nr LIII/349/18  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

2. Uchwała nr LIII/350/18  w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.

3. Uchwała nr LIII/351/18 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Stronie Śląskie na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania.

4. Uchwała nr LIII/352/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

5. Uchwała nr LIII/353/18 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stronie Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6. Uchwała nr LIII/354/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie.

7. Uchwała nr LIII/355/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie.

8. Uchwała nr LIII/356/18 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

9. Uchwała nr LIII/357/18 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

LII SESJA 30.05.2018 r.

1. Uchwała nr LII/331/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok.

2. Uchwała nr LII/332/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok.

3. Uchwała nr LII/333/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

4. Uchwała nr LII/334/18  w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie Lasy - Jaskinia Niedźwiedzia.

5. Uchwała nr LII/335/18  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Morawa – Gmina Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr LII/336/18  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.

7. Uchwała nr LII/337/18  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

8. Uchwała nr LII/338/18 w sprawie zmiany uchwały Nr LI /327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

9. Uchwała nr LII/339/18  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

10. Uchwała nr LII/340/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 22, stanowiącej własność osoby fizycznej.

11. Uchwała nr LII/341/18  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

12. Uchwała nr LII/342/18  w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

13. Uchwała nr LII/343/18  w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

14. Uchwała nr LII/344/18  w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

15. Uchwała nr LII/345/18  w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

16. Uchwała nr LII/346/18  w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

17. Uchwała nr LII/347/18  w sprawie nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

18. Uchwała nr LII/348/18  w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego.

LI SESJA 27.04.2018 r.

1. Uchwała nr LI/324/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

2. Uchwała nr LI/325/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.

3. Uchwała nr LI/326/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu miejscowości Stara Morawa.

4. Uchwała nr LI/327/18w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Stronie Śląskie na lata 2018-2033.

5. Uchwała nr LI/328/18 w sprawie przyjęcia aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie.

6. Uchwała nr LI/329/18w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

7. Obwieszczenie nr LI/330/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

L SESJA 13.04.2018 r.

1. Uchwała nr L/322/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.

2. Uchwała nr L/323/18 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.

XLIX SESJA 29.03.2018 r.

1. Uchwała nr XLIX/313/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

2. Uchwała nr XLIX/314/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 – 2022.

3. Uchwała nr XLIX/315/18 w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

4. Uchwała nr XLIX/316/18 w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na stałe obwody głosowania.

5. Uchwała nr XLIX/317/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2018 roku.

6. Uchwała nr XLIX/318/18 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym  przedszkolu prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie.

7. Uchwała nr XLIX/319/18 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

8. Uchwała nr XLIX/320/18 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.

9. Uchwała nr XLIX/321/18 w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków..

XLVIII SESJA 27.02.2018 r.

1. Uchwała nr XLVIII/305/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.

2. Uchwała nr XLVIII/306/18 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

3. Uchwała nr XLVIII/307/18 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie.

4. Uchwała nr XLVIII/308/18 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

5. Uchwała nr XLVIII/309/18 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim na lata 2018 – 2021.

6. Uchwała nr XLVIII/310/18 w sprawie nadania nazwy nieruchomości położonej w Starym Gierałtowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53.

7. Uchwała nr XLVIII/311/18 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Biała Marianna".

8. Uchwała nr XLVIII/312/18 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

XLVII SESJA 29.01.2018 r.

1. Uchwała nr XLVII/301/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.

2. Uchwała nr XLVII/302/17 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części obrębu Stronie - Lasy, obejmującego podziemną trasę turystyczno-edukacyjną w byłej kopalni uranu i fluorytu w Kletnie.

3. Uchwała nr XLVII/303/17w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stronie Śląskie dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Uchwała nr XLVII/304/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śląskie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:28.12.2017 09:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:13.11.2018 13:52