Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 2

Styczeń 2018:

 1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez i formami wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. 2. Przygotowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 roku.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2018:

 1. Osoby niepełnosprawne i starsze z terenu Gminy – formy pomocy i zapotrzebowanie na korzystanie z pomocy: pielęgniarki środowiskowej, lekarza POZ-tu i opieki społecznej oraz sposoby ich zapotrzebowania.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2018:

 1. Informacja na temat kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci w szkołach gminnych i przedszkolu, w świetle zajęć z w-fu, statystyki uczęszczania i formy aktywizacji.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2018:

 1. Analiza funkcjonowania infrastruktury związanej ze sportem i turystyką na terenie Gminy (ścieżki rowerowe, szlaki piesze i narciarskie, obiekty sportowe), oraz monitorowanie stanu zaawansowania i postępu prac inwestycyjnych w tym zakresie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2018:

 1. Analiza wykonania budżetu za 2017 rok.
 2. Spotkania z Klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy (komisja wyjazdowa).
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2018:

 1. Przygotowanie programu kulturalno – oświatowego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 3

Styczeń 2018:

 1. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2018 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2018:

 1. Realizacja – analiza zadań inwestycyjnych w 2017 r – wydatki finansowe.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2018:

 1. Analiza wykorzystania środków udzielonych dla klubów sportowych i stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych w 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2018:

 1. Analiza ulg i umorzeń podatku oraz innych należności i zobowiązań, egzekucja ich wobec Gminy Stronie Śląskie w 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2018:

 1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2018:

 1. Analiza wykorzystania środków finansowych z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pod względem finansowym w 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 4

Styczeń 2018:

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego na I półrocze 2018 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2018:

 1. Analiza zabezpieczenia gminy pod względem przeciwpożarowym oraz stan wyposażenia jednostek OSP  na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2018:

 1. Usytuowanie reklam w pasie drogowym na terenie miasta i gminy Stronie Śląskie - wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2018:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności straży miejskiej i policji.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2018:

 1. Analiza wykonania budżetu za 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2018:

 1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Styczeń 2018:

 1. Ustalenie planu pracy na I półrocze 2018 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2018:

 1. Spotkanie z pracownikiem Biura Promocji i Rozwoju Gminy na temat planu działań promocyjnych na rok 2018.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2018:

 1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2018:

 1. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2018:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2017 rok.
 2. Omówieni bieżących problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Stronie Śląskie ( komisja wyjazdowa).
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2018:

 1. Ocena funkcjonowania programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 2

Lipiec 2018:

 1. Przygotowanie Zalewu w Starej Morawie oraz  placów zabaw dla dzieci do sezonu letniego - (komisja wyjazdowa).
 2. Spotkanie z mieszkańcami Nowej Morawy, którzy współpracują z CETiK-iem i organizują warsztaty dla mieszkańców Gminy.

Sierpień 2018:

 1. Informacja na temat przedsięwzięć z zakresu kultury , sportu i oświaty na terenie naszej Gminy.
 2. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2018:

 1. Ocena realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2018:

 1. Podsumowanie działań Komisji w VII kadencji.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Budżetu i Finansów - 3

Lipiec 2018:

 1. Informacja o realizacji zadań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2018 roku oraz działaniach podejmowanych przez Gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.

Sierpień 2018:

 1. Koszty związane z przygotowaniem Gminnych nieruchomości do sprzedaży w 2017 roku i  I półroczu 2018 roku. Omówienie stawek z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych w 2017r. i I półroczu 2018 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2018:

 1. Analiza wykonania budżetu ( sprawozdania finansowego ) Gminy Stronie Śl. za I półrocze 2018 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2018:

 1. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok.
 2. Analiza założeń finansowych na 2019 rok. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu Gminy Stronie Śl. na 2019 rok.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 4

Lipiec 2018:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (place zabaw, zalew, szkoły, przedszkole) na terenie Gminy Stronie Śląskie – 2 komisje.

Sierpień 2018:

 1. Analiza zasobów mieszkaniowych Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2018:

 1. Analiza wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2018:

 1. Ocena realizacji I i II etapu remontu SPA.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Lipiec 2018:

 1. Informacja na temat realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata 2017-2021”.
 2. Informacja na temat funkcjonowania „Planu gospodarki odpadami na terenie gminy Stronie Śląskie”.

Sierpień 2018:

 1. Spotkanie z sołtysami dotyczące bieżących problemów na terenach wiejskich.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2018:

 1. Analiza wykonania budżetu gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2018 roku (wybrane działy).
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2018:

 1. Podsumowanie pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego w VII kadencji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2018 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:11.01.2018 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:28.06.2018 13:42