VIII kadencja (2018 - 2023)

61. Narada w dniu 31.12.2018 r.:

ZB nr 22/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 23/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 24/18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 598/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

60. Narada w dniu 20.12.2018 r.:

ZB nr 19/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r

ZB nr 20/18 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w czwartym przetargu

ZB nr 21/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

59. Narada w dniu 14.12.2018 r.:

ZB nr 18/18 w sprawie przyjęcia szczególnych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz formy prezentacji danych dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie

58. Narada w dniu 12.12.2018 r.:

ZB nr 16/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 17/18 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

57. Narada w dniu 04.12.2018 r.:

ZB nr 11/18 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Stronia Śląskiego

ZB nr 12/18 w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Stronie Śląskie oraz udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego

ZB nr 13/18 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Stronia Śląskiego d/s Osób Niepełnosprawnych

ZB nr 14/18 w sprawie powołania komisji d/s rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

ZB nr 15/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

56. Narada w dniu 30.11.2018 r.:

ZB nr 8/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 9/18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 784/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 10/18 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

55. Narada w dniu 27.11.2018 r.:

ZB nr 1/18 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego

ZB nr 2/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 3/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 4/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2019

ZB nr 5/18 w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległych i bieżących należności z tytułu czynszu dzierżawnego

ZB nr 6/18 w sprawie odroczenia terminu zapłaty czynszu dzierżawnego

ZB nr 7/18 w sprawie likwidacji składników majątkowych

VII kadencja (2014 - 2018)

54. Narada w dniu 16.11.2018 r.:

ZB nr 833/18 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 834/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 835/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

53. Narada w dniu 15.11.2018 r.:

ZB nr 832/18 w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

52. Narada w dniu 07.11.2018 r.:

ZB nr 831/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: 1. Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/22 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50 [powódź lipiec 2011 r.]; 2. Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów; 3. Remont drogi gminnej dz. Nr 190 w miejscowości Stary Gierałtów

51. Narada w dniu 31.10.2018 r.:

ZB nr 830/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

50. Narada w dniu 25.10.2018 r.:

ZB nr 828/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 829/18 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2018 r

49. Narada w dniu 18.10.2018 r.:

ZB nr 827/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Bolesławów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

48. Narada w dniu 11.10.2018 r.:

ZB nr 815/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 816/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim

ZB nr 817/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odśnieżanie dróg gminnych i wiejskich w sezonach 2018 -2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 818/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 819/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 820/18 w sprawie przyznania stypendium naukowego i artystycznego dla uczniów

ZB nr 821/18 w sprawie przyznania stypendiów naukowych dla studentów

ZB nr 822/18 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 823/18 w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

ZB nr 824/18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2018/2019

ZB nr 825/18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2018/2019

ZB nr 826/18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2018/2019

47. Narada w dniu 03.10.2018 r.:

ZB nr 813/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZB nr 814/18 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

46. Narada w dniu 27.09.2018 r.:

ZB nr 812/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

45. Narada w dniu 26.09.2018 r.:

ZB nr 807/18 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna

ZB nr 808/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 809/18 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 810/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Strachocin, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 811/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

44. Narada w dniu 18 i 19.09.2018 r.:

ZB nr 805/18 w sprawie polityki jakości Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz obowiązku jej stosowania

ZB nr 806/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 73, 70/1, 60/3, 62/4, 61,55/7 obręb 012 Strachocin

43. Narada w dniu 12.09.2018 r.:

ZB nr 803/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Kamienica, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 804/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

42. Narada w dniu 04.09.2018 r.:

ZB nr 796/18 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu

ZB nr 797/18 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 798/18 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność osoby fizycznej

ZB nr 799/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Kamienica, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 800/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 801/18 w sprawie ustalenia wykazu mieszkalnych lokali socjalnych w budynkach przy ul. Kościuszki 42 i 43 oraz przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim

ZB nr 802/18 w sprawie ustalenia zastępstwa dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

41. Narada w dniu 31.08.2018 r.:

ZB nr 793/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 794/18 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

ZB nr 795/18 w sprawie wskazania pracownika Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Stroniu Śląskim w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

40. Narada w dniu 27.08.2018 r.:

ZB nr 790/18 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

ZB nr 791/18 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 792/18 w sprawie pobierania opłat za materiały rozbiórkowe

39. Narada w dniu 21.08.2018 r.:

ZB nr 787/18 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 788/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji 28 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim: inwestycja pn. „Przebudowa budynków poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynki mieszkalne wielorodzinne z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego”

ZB nr 789/18 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

38. Narada w dniu 17.08.2018 r.:

ZB nr 785/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 03-09-2018 do 30-06-2021 wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi

ZB nr 786/18 w sprawie zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2019

37. Narada w dniu 14.08.2018 r.:

ZB nr 784/18 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości położonej w Stroniu Śląskim przy ul.  Kościuszki 22, stanowiącej własność osoby fizycznej

36. Narada w dniu 10.08.2018 r.:

ZB nr 781/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 782/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 783/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowę drogi nr ewidencji gruntów 66 i 63/14 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,5 (powódź lipiec 2011 r.)

35. Narada w dniu 07.08.2018 r.:

ZB nr 776/18 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 777/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Bolesławów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 778/18 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

ZB nr 779/18 w sprawie powierzenia nauczycielowi Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 780/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno, Zadanie nr 1 - Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa; Zadanie nr 2 - Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa; Zadanie nr 3 - Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich

34. Narada w dniu 31.07.2018 r.:

ZB nr 768/18 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 769/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 770/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością gospodarczą

ZB nr 771/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 772/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 773/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele związane z działalnością gospodarczą, na okres powyżej trzech lat, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 774/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 775/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01-09-2018 do 30-06-2021 wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi

33. Narada w dniu 24.07.2018 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ

32. Narada w dniu 17.07.2018 r.:

ZB nr 762/18 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 763/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 764/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 765/18 w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 766/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta Biura ds. Obsługi Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 767/18 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

31. Narada w dniu 09.07.2018 r.:

ZB nr 761/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim; Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305 [Powódź czerwiec 2013 r.]; Przebudowa drogi nr ewidencji gruntów 72 w Starej Morawie

30. Narada w dniu 29.06.2018 r.:

ZB nr 760/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

29. Narada w dniu 26.06.2018 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ

28. Narada w dniu 20 i 21.06.2018 r.:

ZB nr 758/18 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 759/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 

27. Narada w dniu 12.06.2018 r.:

ZB nr 756/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

ZB nr 757/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2018 roku

26. Narada w dniu 06.06.2018 r.:

ZB nr 754/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 755/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: 1. Przebudowę drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów; 2. Przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim

25. Narada w dniu 30.05.2018 r.:

ZB nr 753/18 18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 r

24. Narada w dniu 29.05.2018 r.:

ZB nr 747/18 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 748/18 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 749/18 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 750/18 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 751/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego

ZB nr 752/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

23. Narada w dniu 25.05.2018 r.:

ZB nr 743/18 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 744/18 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 745/18 w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz określenia jego zakresu działania

ZB nr 746/18 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim”  i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim”

22. Narada w dniu 23.05.2018 r.:

ZB nr 739/18 w sprawie  ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 740/18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 741/18 w sprawie  ogłoszenia przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Bolesławów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 742/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

21. Narada w dniu 17.05.2018 r.:

ZB nr 736/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowę drogi nr ewidencji gruntów 72 w Starej Morawie

ZB nr 737/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 738/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

20. Narada w dniu 08 i 09.05.2018 r.:

ZB nr 732/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ZB nr 733/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Strachocin, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 

ZB nr 734/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 735/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

19. Narada w dniu 30.04.2018 r.:

ZB nr 731/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

18. Narada w dniu 26.04.2018 r.:

ZB nr 728/18 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok

ZB nr 729/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Termomodernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim

ZB nr 730/18 w rezygnacji z prawa pierwokupu

17. Narada w dniu 17.04.2018 r.:

ZB nr 720/18 w sprawie powołania komisji do ustalenia zakresu robót pozostałych do wykonania w ramach budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 721/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 722/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 723/18 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie 

ZB nr 724/18 w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 725/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 726/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont drogi gminnej ul. Okrężnej, działki nr 132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 0001 Stronie Śląskie Miasto i przebudowę drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 75, 70/1, 60/3, 62/4, 61, 55/7 obręb 012 Strachocin

ZB nr 727/18 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2018 roku

16. Narada w dniu 10.04.2018 r.:

ZB nr 718/18 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 719/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

15. Narada w dniu 04.04.2018 r.:

ZB nr 711/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 712/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 713/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością  gospodarczą

ZB nr 714/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę nieruchomości  przeznaczonych na cele rolne, na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 715/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu, na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele związane z działalnością gospodarczą, na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 716/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 717/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Modernizację pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie

14. Narada w dniu 30.03.2018 r.:

ZB nr 710/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

13. Narada w dniu 27.03.2018 r.:

ZB nr 706/18 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim

ZB nr 707/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 708/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB Nr 709/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

12. Narada w dniu 21.03.2018 r.:

ZB nr 699/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 700/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 701/18 w sprawie przyznania stypendium naukowego dla ucznia

ZB nr 702/18 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 703/18 w sprawie przyznania stypendiów naukowych dla studentów

ZB nr 704/18 w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

ZB nr 705/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowa ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim część II

11. Narada w dniu 13.03.2018 r.:

ZB nr 697/18 w sprawie w powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach IV - XI 2018 r. i IV - XI 2019 r

ZB nr 698/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

10. Narada w dniu 06.03.2018 r.:

ZB nr 696/18 w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

9. Narada w dniu 28.02.2018 r.:

ZB nr 692/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r

ZB nr 693/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 694/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 695/18 w sprawie przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej w oparciu o "Platformę szkoleniową z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników JST" zarządzaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

8. Narada w dniu 21.02.2018 r.:

ZB nr 687/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 688/18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 689/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 690/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 691/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

7. Narada w dniu 13.02.2018 r.:

ZB nr 685/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 686/18 w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

6. Narada w dniu 06.02.2018 r.:

ZB nr 684/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku

5. Narada w dniu 02.02.2018 r.:

ZB nr 680/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 681/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 682/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 683/18 w sprawie powołania komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych w mieniu gospodarczym w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Zielonej 7 wskutek orkanu Fryderyka, który przeszedł na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniu 18.01.2018 r. 

4. Narada w dniu 31.01.2018 r.:

ZB nr 678/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 679/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

3. Narada w dniu 23.01.2018 r.:

ZB nr 675/18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 676/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku

ZB nr 677/18 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

2. Narada w dniu 17 i 18.01.2018 r.:

ZB nr 669/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r

ZB nr 670/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 671/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZB nr 672/18 w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie

ZB nr 673/18 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2018 roku

ZB nr 674/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

1. Narada w dniu 09 i 10.01.2018 r.:

ZB nr 663/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 664/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy, na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 665/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 666/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 667/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 668/18 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:16.01.2018 11:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:14.01.2019 08:25