Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok

VIII kadencja (2018 - 2023)

61. Narada w dniu 31.12.2018 r.:

ZB nr 22/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 23/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 24/18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 598/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

60. Narada w dniu 20.12.2018 r.:

ZB nr 19/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r

ZB nr 20/18 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w czwartym przetargu

ZB nr 21/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

59. Narada w dniu 14.12.2018 r.:

ZB nr 18/18 w sprawie przyjęcia szczególnych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz formy prezentacji danych dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie

58. Narada w dniu 12.12.2018 r.:

ZB nr 16/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 17/18 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

57. Narada w dniu 04.12.2018 r.:

ZB nr 11/18 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Stronia Śląskiego

ZB nr 12/18 w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Stronie Śląskie oraz udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego

ZB nr 13/18 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Stronia Śląskiego d/s Osób Niepełnosprawnych

ZB nr 14/18 w sprawie powołania komisji d/s rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

ZB nr 15/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

56. Narada w dniu 30.11.2018 r.:

ZB nr 8/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 9/18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 784/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 10/18 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

55. Narada w dniu 27.11.2018 r.:

ZB nr 1/18 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego

ZB nr 2/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 3/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 4/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2019

ZB nr 5/18 w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległych i bieżących należności z tytułu czynszu dzierżawnego

ZB nr 6/18 w sprawie odroczenia terminu zapłaty czynszu dzierżawnego

ZB nr 7/18 w sprawie likwidacji składników majątkowych

VII kadencja (2014 - 2018)

54. Narada w dniu 16.11.2018 r.:

ZB nr 833/18 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 834/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 835/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

53. Narada w dniu 15.11.2018 r.:

ZB nr 832/18 w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

52. Narada w dniu 07.11.2018 r.:

ZB nr 831/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: 1. Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/22 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50 [powódź lipiec 2011 r.]; 2. Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów; 3. Remont drogi gminnej dz. Nr 190 w miejscowości Stary Gierałtów

51. Narada w dniu 31.10.2018 r.:

ZB nr 830/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

50. Narada w dniu 25.10.2018 r.:

ZB nr 828/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 829/18 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2018 r

49. Narada w dniu 18.10.2018 r.:

ZB nr 827/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Bolesławów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

48. Narada w dniu 11.10.2018 r.:

ZB nr 815/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 816/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim

ZB nr 817/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odśnieżanie dróg gminnych i wiejskich w sezonach 2018 -2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 818/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 819/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 820/18 w sprawie przyznania stypendium naukowego i artystycznego dla uczniów

ZB nr 821/18 w sprawie przyznania stypendiów naukowych dla studentów

ZB nr 822/18 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 823/18 w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

ZB nr 824/18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2018/2019

ZB nr 825/18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2018/2019

ZB nr 826/18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2018/2019

47. Narada w dniu 03.10.2018 r.:

ZB nr 813/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZB nr 814/18 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

46. Narada w dniu 27.09.2018 r.:

ZB nr 812/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

45. Narada w dniu 26.09.2018 r.:

ZB nr 807/18 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna

ZB nr 808/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 809/18 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 810/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Strachocin, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 811/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

44. Narada w dniu 18 i 19.09.2018 r.:

ZB nr 805/18 w sprawie polityki jakości Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz obowiązku jej stosowania

ZB nr 806/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 73, 70/1, 60/3, 62/4, 61,55/7 obręb 012 Strachocin

43. Narada w dniu 12.09.2018 r.:

ZB nr 803/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Kamienica, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 804/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

42. Narada w dniu 04.09.2018 r.:

ZB nr 796/18 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu

ZB nr 797/18 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 798/18 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność osoby fizycznej

ZB nr 799/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Kamienica, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 800/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 801/18 w sprawie ustalenia wykazu mieszkalnych lokali socjalnych w budynkach przy ul. Kościuszki 42 i 43 oraz przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim

ZB nr 802/18 w sprawie ustalenia zastępstwa dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

41. Narada w dniu 31.08.2018 r.:

ZB nr 793/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 794/18 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

ZB nr 795/18 w sprawie wskazania pracownika Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Stroniu Śląskim w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

40. Narada w dniu 27.08.2018 r.:

ZB nr 790/18 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

ZB nr 791/18 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 792/18 w sprawie pobierania opłat za materiały rozbiórkowe

39. Narada w dniu 21.08.2018 r.:

ZB nr 787/18 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 788/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji 28 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim: inwestycja pn. „Przebudowa budynków poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynki mieszkalne wielorodzinne z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego”

ZB nr 789/18 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

38. Narada w dniu 17.08.2018 r.:

ZB nr 785/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 03-09-2018 do 30-06-2021 wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi

ZB nr 786/18 w sprawie zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2019

37. Narada w dniu 14.08.2018 r.:

ZB nr 784/18 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości położonej w Stroniu Śląskim przy ul.  Kościuszki 22, stanowiącej własność osoby fizycznej

36. Narada w dniu 10.08.2018 r.:

ZB nr 781/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 782/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 783/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowę drogi nr ewidencji gruntów 66 i 63/14 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,5 (powódź lipiec 2011 r.)

35. Narada w dniu 07.08.2018 r.:

ZB nr 776/18 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 777/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Bolesławów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 778/18 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

ZB nr 779/18 w sprawie powierzenia nauczycielowi Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 780/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno, Zadanie nr 1 - Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa; Zadanie nr 2 - Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa; Zadanie nr 3 - Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich

34. Narada w dniu 31.07.2018 r.:

ZB nr 768/18 w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 769/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 770/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością gospodarczą

ZB nr 771/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 772/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 773/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele związane z działalnością gospodarczą, na okres powyżej trzech lat, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 774/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 775/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01-09-2018 do 30-06-2021 wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi

33. Narada w dniu 24.07.2018 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ

32. Narada w dniu 17.07.2018 r.:

ZB nr 762/18 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 763/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 764/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 765/18 w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 766/18 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta Biura ds. Obsługi Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 767/18 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

31. Narada w dniu 09.07.2018 r.:

ZB nr 761/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim; Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305 [Powódź czerwiec 2013 r.]; Przebudowa drogi nr ewidencji gruntów 72 w Starej Morawie

30. Narada w dniu 29.06.2018 r.:

ZB nr 760/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

29. Narada w dniu 26.06.2018 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ

28. Narada w dniu 20 i 21.06.2018 r.:

ZB nr 758/18 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 759/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 

27. Narada w dniu 12.06.2018 r.:

ZB nr 756/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

ZB nr 757/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2018 roku

26. Narada w dniu 06.06.2018 r.:

ZB nr 754/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 755/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: 1. Przebudowę drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów; 2. Przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim

25. Narada w dniu 30.05.2018 r.:

ZB nr 753/18 18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 r

24. Narada w dniu 29.05.2018 r.:

ZB nr 747/18 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 748/18 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 749/18 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 750/18 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 751/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego

ZB nr 752/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

23. Narada w dniu 25.05.2018 r.:

ZB nr 743/18 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 744/18 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 745/18 w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz określenia jego zakresu działania

ZB nr 746/18 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim”  i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim”

22. Narada w dniu 23.05.2018 r.:

ZB nr 739/18 w sprawie  ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 740/18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 741/18 w sprawie  ogłoszenia przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Bolesławów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 742/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

21. Narada w dniu 17.05.2018 r.:

ZB nr 736/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowę drogi nr ewidencji gruntów 72 w Starej Morawie

ZB nr 737/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 738/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

20. Narada w dniu 08 i 09.05.2018 r.:

ZB nr 732/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ZB nr 733/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Strachocin, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 

ZB nr 734/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 735/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

19. Narada w dniu 30.04.2018 r.:

ZB nr 731/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

18. Narada w dniu 26.04.2018 r.:

ZB nr 728/18 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok

ZB nr 729/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Termomodernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim

ZB nr 730/18 w rezygnacji z prawa pierwokupu

17. Narada w dniu 17.04.2018 r.:

ZB nr 720/18 w sprawie powołania komisji do ustalenia zakresu robót pozostałych do wykonania w ramach budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 721/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 722/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 723/18 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie 

ZB nr 724/18 w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 725/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 726/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont drogi gminnej ul. Okrężnej, działki nr 132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 0001 Stronie Śląskie Miasto i przebudowę drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 75, 70/1, 60/3, 62/4, 61, 55/7 obręb 012 Strachocin

ZB nr 727/18 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2018 roku

16. Narada w dniu 10.04.2018 r.:

ZB nr 718/18 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 719/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

15. Narada w dniu 04.04.2018 r.:

ZB nr 711/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 712/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 713/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością  gospodarczą

ZB nr 714/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę nieruchomości  przeznaczonych na cele rolne, na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 715/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu, na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele związane z działalnością gospodarczą, na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 716/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 717/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Modernizację pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie

14. Narada w dniu 30.03.2018 r.:

ZB nr 710/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

13. Narada w dniu 27.03.2018 r.:

ZB nr 706/18 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim

ZB nr 707/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 708/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB Nr 709/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

12. Narada w dniu 21.03.2018 r.:

ZB nr 699/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 700/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 701/18 w sprawie przyznania stypendium naukowego dla ucznia

ZB nr 702/18 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 703/18 w sprawie przyznania stypendiów naukowych dla studentów

ZB nr 704/18 w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

ZB nr 705/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowa ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim część II

11. Narada w dniu 13.03.2018 r.:

ZB nr 697/18 w sprawie w powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach IV - XI 2018 r. i IV - XI 2019 r

ZB nr 698/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

10. Narada w dniu 06.03.2018 r.:

ZB nr 696/18 w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

9. Narada w dniu 28.02.2018 r.:

ZB nr 692/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r

ZB nr 693/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 694/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 695/18 w sprawie przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej w oparciu o "Platformę szkoleniową z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników JST" zarządzaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

8. Narada w dniu 21.02.2018 r.:

ZB nr 687/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 688/18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 689/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 690/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 691/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

7. Narada w dniu 13.02.2018 r.:

ZB nr 685/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 686/18 w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

6. Narada w dniu 06.02.2018 r.:

ZB nr 684/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku

5. Narada w dniu 02.02.2018 r.:

ZB nr 680/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 681/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 682/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 683/18 w sprawie powołania komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych w mieniu gospodarczym w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Zielonej 7 wskutek orkanu Fryderyka, który przeszedł na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniu 18.01.2018 r. 

4. Narada w dniu 31.01.2018 r.:

ZB nr 678/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 679/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

3. Narada w dniu 23.01.2018 r.:

ZB nr 675/18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 676/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku

ZB nr 677/18 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

2. Narada w dniu 17 i 18.01.2018 r.:

ZB nr 669/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r

ZB nr 670/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 671/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZB nr 672/18 w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie

ZB nr 673/18 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2018 roku

ZB nr 674/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

1. Narada w dniu 09 i 10.01.2018 r.:

ZB nr 663/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 664/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy, na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 665/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 666/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 667/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 668/18 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2018 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.01.2019 08:25 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.01.2019 08:22 Dodano załącznik "ZB nr 24 z 31.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.01.2019 08:22 Dodano załącznik "ZB nr 23 z 31.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.01.2019 08:22 Dodano załącznik "ZB nr 22 z 31.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.01.2019 08:37 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
09.01.2019 08:36 Dodano załącznik "ZB nr 21 z 20.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.01.2019 08:36 Dodano załącznik "ZB nr 20 z 20.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.01.2019 08:36 Dodano załącznik "ZB nr 18 z 14.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2018 14:10 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.12.2018 14:09 Dodano załącznik "ZB nr 17 z 12.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2018 13:55 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.12.2018 13:53 Dodano załącznik "ZB nr 19 z 20.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.12.2018 13:53 Dodano załącznik "ZB nr 16 z 12.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.12.2018 11:41 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
19.12.2018 11:33 Dodano załącznik "ZB nr 9 z 30.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.12.2018 11:33 Dodano załącznik "ZB nr 6 z 27.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.12.2018 11:33 Dodano załącznik "ZB nr 5 z 27.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:17 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:10 Dodano załącznik "ZB nr 15 z 04.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 14 z 04.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 13 z 04.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 12 z 04.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 11 z 04.12.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 10 z 30.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 8 z 30.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:07 Dodano załącznik "ZB nr 7 z 27.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:07 Dodano załącznik "ZB nr 4 z 27.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:07 Dodano załącznik "ZB nr 3 z 27.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:07 Dodano załącznik "ZB nr 2 z 27.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:07 Dodano załącznik "ZB nr 1 z 27.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:05 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
06.12.2018 15:04 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
16.11.2018 15:19 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
16.11.2018 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 835 z 16.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.11.2018 15:16 Dodano załącznik "ZB nr 834 z 16.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.11.2018 15:16 Dodano załącznik "ZB nr 833 z 16.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.11.2018 15:16 Dodano załącznik "ZB nr 832 z 15.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.11.2018 15:16 Dodano załącznik "ZB nr 831 z 07.11.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:28 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:26 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:13 Dodano załącznik "ZB nr 830 z 31.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:13 Dodano załącznik "ZB nr 829 z 25.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:12 Dodano załącznik "ZB nr 828 z 25.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:12 Dodano załącznik "ZB nr 827 z 18.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:12 Dodano załącznik "ZB nr 826 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:12 Dodano załącznik "ZB nr 825 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 824 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 823 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 822 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 821 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 820 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 819 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 818 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:09 Dodano załącznik "ZB nr 817 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 816 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.11.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 815 z 11.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 12:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:58 Dodano załącznik "ZB nr 814 z 03.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:58 Dodano załącznik "ZB nr 813 z 03.10.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:58 Dodano załącznik "ZB nr 812 z 27.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:58 Dodano załącznik "ZB nr 811 z 26.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:57 Dodano załącznik "ZB nr 810 z 26.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:57 Dodano załącznik "ZB nr 809 z 26.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:57 Dodano załącznik "ZB nr 808 z 26.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:57 Dodano załącznik "ZB nr 807 z 26.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:57 Dodano załącznik "ZB nr 806 z 19.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.10.2018 11:57 Dodano załącznik "ZB nr 805 z 18.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:58 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 804 z 12.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 803 z 12.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 802 z 4.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 801 z 4.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 800 z 4.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 799 z 4.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 798 z 4.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 797 z 4.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.09.2018 10:54 Dodano załącznik "ZB nr 796 z 4.09.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.09.2018 07:47 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
12.09.2018 07:45 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
12.09.2018 07:40 Dodano załącznik "ZB nr 795 z 31.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.09.2018 07:40 Dodano załącznik "ZB nr 793 z 31.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.09.2018 07:40 Dodano załącznik "ZB nr 792 z 28.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.09.2018 07:40 Dodano załącznik "ZB nr 791 z 28.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.09.2018 07:37 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
11.09.2018 15:08 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
11.09.2018 15:06 Dodano załącznik "ZB nr 794 z 31.08.2018 r.pdf"
(Marek Stocki)
27.08.2018 09:45 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
27.08.2018 09:42 Dodano załącznik "ZB nr 790 z 27.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.08.2018 09:42 Dodano załącznik "ZB nr 789 z 21.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.08.2018 09:42 Dodano załącznik "ZB nr 788 z 21.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.08.2018 09:42 Dodano załącznik "ZB nr 787 z 21.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.08.2018 15:18 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
17.08.2018 15:16 Dodano załącznik "ZB nr 786 z 17.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.08.2018 15:16 Dodano załącznik "ZB nr 785 z 17.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.08.2018 15:16 Dodano załącznik "ZB nr 784 z 14.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.08.2018 15:16 Dodano załącznik "ZB nr 783 z 10.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.08.2018 15:18 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.08.2018 15:15 Dodano załącznik "ZB nr 782 z 10.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.08.2018 15:15 Dodano załącznik "ZB nr 781 z 10.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.08.2018 15:15 Dodano załącznik "ZB nr 780 z 07.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.08.2018 15:14 Dodano załącznik "ZB nr 779 z 07.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.08.2018 15:14 Dodano załącznik "ZB nr 778 z 07.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.08.2018 15:14 Dodano załącznik "ZB nr 777 z 07.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.08.2018 15:14 Dodano załącznik "ZB nr 776 z 07.08.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.08.2018 14:15 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.08.2018 14:11 Dodano załącznik "ZB nr 775 z 31.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.08.2018 14:11 Dodano załącznik "ZB nr 774 z 31.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.08.2018 14:11 Dodano załącznik "ZB nr 773 z 31.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.08.2018 14:11 Dodano załącznik "ZB nr 772 z 31.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.08.2018 14:11 Dodano załącznik "ZB nr 771 z 31.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.08.2018 14:11 Dodano załącznik "ZB nr 770 z 31.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.08.2018 14:11 Dodano załącznik "ZB nr 769 z 31.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.08.2018 14:11 Dodano załącznik "ZB nr 768 z 31.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.07.2018 15:20 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
19.07.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 767 z 17.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.07.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 766 z 17.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.07.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 765 z 17.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.07.2018 15:08 Dodano załącznik "ZB nr 764 z 17.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.07.2018 15:07 Dodano załącznik "ZB nr 763 z 17.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
19.07.2018 15:07 Dodano załącznik "ZB nr 762 z 17.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.07.2018 14:46 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.07.2018 14:46 Dodano załącznik "ZB nr 761 z 09.07.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.07.2018 09:16 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.07.2018 09:13 Dodano załącznik "ZB nr 760 z 29.06.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.06.2018 15:45 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
21.06.2018 15:44 Dodano załącznik "ZB nr 759 z 20.06.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.06.2018 15:44 Dodano załącznik "ZB nr 758 z 20.06.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2018 15:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.06.2018 15:07 Dodano załącznik "ZB nr 757 z 12.06.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.06.2018 15:07 Dodano załącznik "ZB nr 756 z 12.06.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.06.2018 08:25 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
11.06.2018 08:24 Dodano załącznik "ZB nr 755 z 6.06.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.06.2018 08:24 Dodano załącznik "ZB nr 754 z 6.06.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.06.2018 08:24 Dodano załącznik "ZB nr 753 z 30.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.06.2018 10:03 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
04.06.2018 10:01 Dodano załącznik "ZB nr 752 z 29.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.06.2018 10:01 Dodano załącznik "ZB nr 751 z 29.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.06.2018 10:01 Dodano załącznik "ZB nr 750 z 29.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.06.2018 10:01 Dodano załącznik "ZB nr 749 z 29.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.06.2018 10:01 Dodano załącznik "ZB nr 748 z 29.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.06.2018 10:01 Dodano załącznik "ZB nr 747 z 29.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:12 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:12 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:08 Usunięto załącznik ZB nr 739 z 23.05.2018 r.pdf
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 746 z 25.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 745 z 25.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 744 z 25.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 743 z 25.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 742 z 23.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 741 z 23.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 740 z 23.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 739 z 23.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.06.2018 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 739 z 23.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:22 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:16 Dodano załącznik "ZB nr 738 z 17.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:16 Dodano załącznik "ZB nr 737 z 17.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:16 Dodano załącznik "ZB nr 736 z 17.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:16 Dodano załącznik "ZB nr 735 z 09.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:16 Dodano załącznik "ZB nr 734 z 09.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:16 Dodano załącznik "ZB nr 733 z 09.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:16 Dodano załącznik "ZB nr 732 z 08.05.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:16 Dodano załącznik "ZB nr 731 z 30.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:16 Dodano załącznik "ZB nr 730 z 26.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:15 Dodano załącznik "ZB nr 729 z 26.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.05.2018 10:15 Dodano załącznik "ZB nr 728 z 26.06.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 727 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 726 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 725 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 724 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 723 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 722 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 721 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 720 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:29 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 719 z 10.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 718 z 10.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 717 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 716 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 715 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 714 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 713 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 712 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 711 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 710 z 30.03.2018.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:53 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 709 z 27.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 708 z 27.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 707 z 27.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 706 z 27.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 705 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 704 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 703 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 702 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 701 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 700 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 699 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.03.2018 10:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
16.03.2018 10:06 Dodano załącznik "ZB nr 698 z 13.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.03.2018 10:06 Dodano załącznik "ZB nr 697 z 13.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.03.2018 12:10 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
15.03.2018 12:09 Dodano załącznik "ZB nr 696 z 06.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:38 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:32 Dodano załącznik "ZB nr 695 z 28.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:32 Dodano załącznik "ZB nr 694 z 28.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 693 z 28.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 692 z 28.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:11 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 691 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 690 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 689 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 688 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 687 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.02.2018 16:20 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
21.02.2018 16:19 Dodano załącznik "ZB nr 686 z 13.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.02.2018 16:18 Dodano załącznik "ZB nr 685 z 13.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 13:09 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 684 z 06.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 683 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 682 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 681 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 680 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 679 z 31.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 678 z 31.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 677 z 23.01.2018 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 676 z 23.01.2018 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 675 z 23.01.2018 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 674 z 18.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 673 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 672 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 671 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 670 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 669 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:30 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 668 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 667 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 666 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 665 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 664 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 663 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 11:46 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Olszewski)