IV SESJA 28.12.2018 r.

1. Uchwała nr IV/13/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2019 – 2030.
Wynik głosowania

2. Uchwała nr IV/14/18  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.
Wynik głosowania

3. Uchwała nr IV/15/18  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/291/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
Wynik głosowania

4. Uchwała nr IV/16/18  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.
Wynik głosowania

5. Uchwała nr IV/17/18  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.
Wynik głosowania

6. Uchwała nr IV/18/18  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Wynik głosowania

7. Uchwała nr IV/19/18  w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Wynik głosowania

8. Uchwała nr IV/20/18  w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Wynik głosowania

9. Uchwała nr IV/21/18  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie .
Wynik głosowania

10. Uchwała nr IV/22/18  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Wynik głosowania

III SESJA 07.12.2018 r.
 
1. Uchwała nr III/5/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
Wynik głosowania

2. Uchwała nr III/6/18 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Wynik głosowania

3. Uchwała nr III/7/18 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Wynik głosowania

4. Uchwała nr III/8/18 w przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Wynik głosowania

5. Uchwała nr III/9/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Wynik głosowania

6. Uchwała nr III/10/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Wynik głosowania

7. Uchwała nr III/11/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Wynik głosowania

8. Uchwała nr III/12/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.
Wynik głosowania

II SESJA 30.11.2018 r.

1. Uchwała nr II/3/18 w sprawie określenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Wynik  głosowania

2. Uchwała nr II/4/18 w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Wynik głosowania

I SESJA 21.11.2018 r.

1. Uchwała nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

2. Uchwała nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:21.11.2018 13:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:07.01.2019 09:31