Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 3

Styczeń 2019:

 1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez i formami wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz Problemy wychowawcze i edukacyjne w szkole podstawowej (klasa integracyjna).
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2019:

 1. PTTK - działalność na terenie naszej Gminy.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2019:

 1. Opieka Społeczna – funkcjonowanie OPS-u na terenie Gminy (pomoc, dożywianie, program rządowy: "Posiłek w domu i szkole 2019 - 2023", 500 +, 300 + oraz inne działania.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2019:

 1. Szczepienia (szczepienia ochronne, szczepienia na meningokoki, statystyki szczepień na terenie Gminy), program profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2019:

 1. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok.
 2. Oświata na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2019:

 1. Przygotowanie programu kulturalno – oświatowego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 4

Styczeń 2019:

 1. Informacja o mieniu gminnym przygotowywanym do sprzedaży w roku 2019.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2019:

 1. Analiza ekonomiczna funkcjonowania placówek oświatowych i planowane działania
  w celu racjonalizacji kosztów ich funkcjonowania.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2019:

 1. Informacja o ściągalności podatków, udzielonych umorzeniach i odroczonych terminach płatności, postępowaniach egzekucyjnych za rok 2018.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2019:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2019:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2019:

 1. Analiza i ocena obowiązujących uchwał dotyczących ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Styczeń 2019:

 1. Spotkanie z pracownikiem Biura Promocji i Rozwoju Gminy na temat planu działań promocyjnych na 2019 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2019:

 1. Analiza możliwości rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2019:

 1. Podsumowanie sezonu zimowego dotyczącego działalności turystycznej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2019:

 1. Ocena funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich oraz Rad Sołeckich na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2019:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2018 rok.
 2. Ocena funkcjonowania programu niskiej emisji na terenie Gminu Stronie Śląskie oraz ocena stanu środowiska.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2019:

 1. Ocena stanu bezrobocia oraz spotkanie z przedsiębiorcami na temat ich problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 6

Styczeń 2019:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży Miejskiej.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2019:

 1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2019:

 1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2019:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej i Policji.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2019:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2018 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2019:

 1. Ocena porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 3

Lipiec 2019:

 1. Przygotowanie zalewu do sezonu letniego 2019 roku - (komisja wyjazdowa).
 2. Przegląd boisk wielofunkcyjnych oraz innych obiektów sportowych na terenie Gminy Stronie Śląskie - (komisja wyjazdowa).

Sierpień 2019:

 1. Przygotowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie do roku szkolnego 2019/2020.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2019:

 1. Ocena realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2019:

 1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2018/2019 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2019:

 1. Kluby sportowe na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2019:

 1. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 4

Lipiec 2019:

 1. Analiza wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków Budżetu Gminy Stronie Śląskie na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania od czasu uchwalenia uchwały.

Sierpień 2019:

 1. Analiza wydatków na promocję Gminy w 2018 roku i pierwszej połowie 2019 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2019:

 1. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2019 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2019:

 1. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2019:

 1. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu na rok 2020 przez jednostki organizacyjne, pomocnicze, osoby fizyczne i osoby prawne, oraz ze wstępnymi założeniami do projektu budżetu.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2019:

 1. Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2020 wraz z wydaniem opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Lipiec 2019:

 1. Analiza problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Analiza możliwości zagospodarowania przestrzeni pod względem polepszenia użyteczności publicznej oraz rozwoju turystyki.

Sierpień 2019:

 1. Ocena funkcjonowania świetlic wiejskich oraz ocena tras rowerowych Singletrack.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2019:

 1. Ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2019:

 1. Ocena letniego sezonu turystycznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2019:

 1. Podsumowanie pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego w VIII kadencji pierwszego roku Rady Miejskiej.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2019:

 1. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 6

Lipiec 2019:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych; (place zabaw, Zalew Stara Morawa, szkoły, przedszkola) na terenie Gminy Stronie Śląskie – 2 komisje.

Sierpień 2019:

 1. Bezpieczna droga do szkoły - ocena oznakowania dróg prowadzących do szkół, oraz znaków drogowych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2019:

 1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2019:

 1. Informacja o działaniu Biura Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2019:

 1. Ocena stanu rzek i potoków górskich na terenie Gminy Stronie Śląskie pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2019:

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2019 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:28.12.2018 13:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:04.07.2019 14:13