59. Narada w dniu 30.12.2019 r.:

ZB nr 215/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 216/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

58. Narada w dniu 27.12.2019 r.:

ZB nr 213/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim"

ZB nr 214/19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

57. Narada w dniu 17 i 18.12.2019 r.:

ZB nr 209/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 210/19 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 211/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 212/19 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

56. Narada w dniu 10.12.2019 r.:

ZB nr 207/19 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZB nr 208/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r

55. Narada w dniu 04.12.2019 r.:

ZB nr 203/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w 2020 r

ZB nr 204/19 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 205/19 w sprawie powołania komisji nadzoru do kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 206/19 w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

54. Narada w dniu 29.11.2019 r.:

ZB nr 202/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

53. Narada w dniu 19.11.2019 r.:

ZB nr 194/19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 195/19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 196/19 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 197/19 w sprawie polityki jakości Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz obowiązku jej stosowania

ZB nr 198/19 w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 199/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 516/17 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz zasad pobierania i zwrotu kaucji zabezpieczającej

ZB nr 200/19 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 181/2019 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2019 r

ZB nr 201/19 w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników za nabyte towary i usługi - biała lista podatników

52. Narada w dniu 15.11.2019 r.:

ZB nr 193/19 w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

51. Narada w dniu 12.11.2019 r.:

ZB nr 190/19 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 191/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 192/19 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

50. Narada w dniu 06.11.2019 r.:

ZB nr 187/19 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZB nr 188/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 189/19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

49. Narada w dniu 31.10.2019 r.:

ZB nr 181/19 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2019 r

ZB nr 182/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 183/19 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 184/19 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2019/2020

ZB nr 185/19 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2019/2020

ZB nr 186/19 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2019 roku oraz aktualizacji statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

48. Narada w dniu 21 i 22.10.2019 r.:

ZB nr 169/19 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością w/g normy PN - EN ISO 9001:2015 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 170/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 171/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

ZB nr 172/19 w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont przy realizacji projektu pt. „Budowa Otwartych Stref Aktywności, wariant rozszerzony – 2 obiekty” –operacja w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019

ZB nr 173/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Stroniu Śląskim na dz. nr 437/52 i 618/4

ZB nr 174/19 w sprawie powołania Administratora Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 175/19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

ZB nr 176/19 w sprawie przyznania stypendium naukowego dla ucznia

ZB nr 177/19 w sprawie przyznania stypendiów naukowych dla studentów

ZB nr 178/19 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 179/19 w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Olszewskiego – Sekretarza Gminy Stronie Śląskie do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie, wpisów w księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych

ZB nr 180/19 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

47. Narada w dniu 16.10.2019 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

46. Narada w dniu 09.10.2019 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

45. Narada w dniu 01.10.2019 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

44. Narada w dniu 26.09.2019 r.:

ZB nr 166/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 r

ZB nr 167/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres od 01.12.2019 do 30.11.2020 r

ZB nr 168/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację dróg gminnych: droga - działka nr 138 obręb Stronie Miasto, droga - działka nr 764 obręb Stronie Miasto, droga - działka nr 90/1 obręb Strachocin, droga - działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś, droga - działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś

43. Narada w dniu 24.09.2019 r.:

ZB nr 159/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 160/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 161/19 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Giny Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 162/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 163/19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 164/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 165/19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji

42. Narada w dniu 10.09.2019 r.:

ZB nr 157/19 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru

ZB nr 158/19 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych ze sporządzeniem i aktualizacją spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

41. Narada w dniu 03 i 04.09.2019 r.:

ZB nr 152/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 153/19 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 154/19 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

ZB nr 155/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZB nr 156/19 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego - wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "Hrabstwo Kłodzkie - 2019"

40. Narada w dniu 30.08.2019 r.:

ZB nr 149/19 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 150/19 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 151/19 w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim"

39. Narada w dniu 27.08.2019 r.:

ZB nr 145/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

ZB nr 146/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 147/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 148/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

38. Narada w dniu 22.08.2019 r.:

ZB nr 144/19 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

37. Narada w dniu 20.08.2019 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

36. Narada w dniu 08 i 09.08.2019 r.:

ZB nr 143/19 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim”

35. Narada w dniu 06.08.2019 r.:

ZB nr 142/19 podwyższenia kapitału zakładowego Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o. o. w Stroniu Śląskim

34. Narada w dniu 31.07.2019 r.:

ZB nr 141/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

33. Narada w dniu 23.07.2019 r.:

ZB nr 140/19 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stronie Śląskie

32. Narada w dniu 16.07.2019 r.:

ZB nr 139/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

31. Narada w dniu 09.07.2019 r.:

ZB nr 136/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa drogi Sienna – Kletno km 0+000 +3+000 [Powódź maj 2014 r.]

ZB nr 137/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 138/19 w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w Niepublicznym Przedszkolu „Bajlandia" w Bolesławowie

30. Narada w dniu 02.07.2019 r.:

ZB nr 131/19 w sprawie odwołania pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 132/19 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 133/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 134/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 135/19 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Strategii i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

29. Narada w dniu 28.06.2019 r.:

ZB nr 129/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 130/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

28. Narada w dniu 25.06.2019 r.:

ZB nr 126/19 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 127/19 w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej do przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim

ZB nr 128/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2019 roku

27. Narada w dniu 18.06.2019 r.:

ZB nr 121/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę dwóch otwartych stref aktywności w Stroniu Śląskim na działkach nr 437/52 i 618/4

ZB nr 122/19 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim z zajmowanego stanowiska

ZB nr 123/19 w sprawie w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 124/19 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 125/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394

26. Narada w dniu 11.06.2019 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

25. Narada w dniu 31.05.2019 r.:

ZB nr 119/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 120/19 w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla operacji: Przebudowa drogi Sienna - Kletno km 0+000+3+000 (powódź maj 2014)

24. Narada w dniu 28.05.2019 r.:

ZB nr 115/19 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 116/19 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 117/19 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 118/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

23. Narada w dniu 21 i 22.05.2019 r.:

ZB nr 110/19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 111/19 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 83/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 10 kwietnia 20109 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 112/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 113/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 114/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

22. Narada w dniu 14.05.2019 r.:

ZB nr 104/19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 105/19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 106/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 107/19 w sprawie powierzenia nauczycielowi Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 108/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 109/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

21. Narada w dniu 07.05.2019 r.:

ZB nr 100/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 101/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 102/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim

ZB nr 103/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy

20. Narada w dniu 30.04.2019 r.:

ZB nr 95/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 96/19 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2018 rok

ZB nr 97/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 98/19 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, zakresu jej kompetencji oraz trybu prowadzenia przetargów

ZB nr 99/19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

19. Narada w dniu 18.04.2019 r.:

ZB nr 91/19 w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 92/19 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2019 roku

ZB nr 93/19 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 94/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

18. Narada w dniu 10 i 11.04.2019 r.:

ZB nr 79/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 80/19 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

ZB nr 81/19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim

ZB nr 82/19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 83/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zabudowy działki przylegającej

ZB nr 84/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości położonej w obrębie Stronie Lasy, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością gospodarczą

ZB nr 85/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 86/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 87/19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 88/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 89/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.05.2019 r. do 30.04.2021 r

ZB nr 90/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku Kłodzkim w obrębie działki nr 370 obręb Stronie Lasy gm. Stronie Śląskie

17. Narada w dniu 02.04.2019 r.:

ZB nr 76/19 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 77/19 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

ZB nr 78/19 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 167/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Berger, pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

16. Narada w dniu 29.03.2019 r.:

ZB nr 71/19 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

ZB nr 72/19 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 73/19 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Strategii i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 74/19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 682/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022

ZB nr 75/19 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

15. Narada w dniu 27.03.2019 r.:

ZB nr 65 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Stronie Śląskie we Wspólnotach Mieszkaniowych

ZB nr 66 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Stronie Śląskie we Wspólnotach Mieszkaniowych

ZB nr 67 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2018 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim

ZB nr 68 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 69 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

ZB nr 70 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

14. Narada w dniu 19.03.2019 r.:

ZB nr 61 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

ZB nr 62 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 63 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim środka trwałego wytworzonego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”

ZB nr 64 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r

13. Narada w dniu 13.03.2019 r.:

ZB nr 57 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Strategii i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 58 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim i w jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 59 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 60 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

12. Narada w dniu 05-06.03.2019 r.:

ZB nr 52 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 53 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 54 w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 55 w sprawie przyznania stypendium naukowego dla ucznia

ZB nr 56 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

11. Narada w dniu 28.02.2019 r.:

ZB nr 51 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

10. Narada w dniu 26.02.2019 r.:

ZB nr 50 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

9. Narada w dniu 20 - 22.02.2019 r.:

ZB nr 49 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

8. Narada w dniu 12.02.2019 r.:

ZB nr 48 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

7. Narada w dniu 04 i 05.02.2019 r.:

ZB nr 45 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r

ZB nr 46 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Stronie Śląskie na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Czarna Góra”

ZB nr 47 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

6. Narada w dniu 31.01.2019 r.:

ZB nr 44 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

5. Narada w dniu 25.01.2019 r.:

ZB nr 43 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2019 roku

4. Narada w dniu 23 i 24.01.2019 r.:

ZB nr 40 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZB nr 41 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 42 w sprawie zmiany zarządzenia 921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie

3. Narada w dniu 15.01.2019 r.:

ZB nr 32 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/18 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r

ZB nr 33 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

ZB nr 34 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, zakresu jej kompetencji oraz trybu prowadzenia przetargów

ZB nr 35 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 36 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 37 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę remizy OSP w Stroniu Śląskim

ZB nr 38 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394 w formule zaprojektuj wybuduj

ZB nr 39 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

2. Narada w dniu 08.01.2019 r.:

ZB nr 30 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

ZB nr 31 w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu publicznym,  prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie

1. Narada w dniu 03.01.2019 r.:

ZB nr 25 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZB nr 26 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZB nr 27 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 28 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/18 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:14.01.2019 08:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:28.01.2020 09:10