INFORMACJA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 30 MAJA 2019 R. w sprawie wyborów ławników na nową kadencję w latach 2020 – 2023.

INFORMACJA

BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

Z DNIA 30 MAJA 2019 R.

 

w sprawie wyborów ławników na nową kadencję w latach 2020 – 2023.

 

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zmianami), informuję, iż dla Sądu Rejonowego w Kłodzku na nową kadencję w latach 2020-2023 ustalono następującą liczbę ławników, którą Rada Miejska Stronia Śląskiego powinna wybrać do końca października 2019 roku:

łącznie 2 ławników, w tym do:

- Wydziału Pracy - 2.

 

Zgodnie obowiązującymi przepisami ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył 30 lat;

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5. nie przekroczył 70 lat;

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. duchowni;

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy winni wykazywać szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM www.bip.stronie.dolnyslask.pl i W BIURZE RADY MIEJSKIEJ (POKÓJ NR 31).

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55 – pokój nr 31, tel. 74 8 11 77 46.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. 30 czerwca, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

                                                                                                              Burmistrz Stronia Śląskiego

                                                                                                                   (-) Dariusz Chromiec

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 30 MAJA 2019 R. w sprawie wyborów ławników na nową kadencję w latach 2020 – 2023.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2019 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż