Rejestr zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego wydanych w 2009 roku:

 

1. Narada w dniu 07 stycznia 2009 roku:

 

522/09 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  do trzech lat część nieruchomości  położonej w  obrębie wsi Stary Gierałtów ,  stanowiącej  własność  Gminy Stronie Śląskie

 

523/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości, przeznaczonej  do użyczenia  na okres do trzech lat, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskiego
 

524/09 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim

 

525/09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w zakresie : kultury fizycznej i sportu,kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji     

 

526/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  zabudowanych i nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie oraz ustanowienie służebności drogowej

 

527/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie   

 

2. Narada w dniu 13 stycznia 2009 roku:  

 

528/09 w prawie układu wykonawczego budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2009

 

529/09 w sprawie ogłoszenia kolejnych  przetargów ustnych  nieograniczonych  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

530/09 w sprawie przekazania na okres dwóch lat nieruchomości  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele związane z realizacją zadań statutowych zakładu budżetowego ZUT „Jaskinia Niedźwiedzia”

 

531/09 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

532/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Przebudowę drogi gminnej  ul. 40-lecia PRL w Stroniu Śląskim na działkach nr 450, 434, 759, 559/2

 

533/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Rozbudowę z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6

 

534/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości , przeznaczonych  do użyczenia  na okres do trzech lat, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 9 , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskiego

 

3.Narada w dniu 20 stycznia 2009 roku:

 

535/09 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Stronia Śląskiego

 

536/09 w sprawie ogłoszenia  trzeciego  przetargu ustnego  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanej , stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

 

537/09 W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Rozbudowę z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6

 

538/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej  ul. 40-lecia PRL w Stroniu Śląskim na działkach nr 450, 434, 759, 559-2

 

539/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Konserwację, naprawę i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego i urządzeń związanych z oświetleniem drogowym dróg położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2011 roku

 

540/09 w sprawie ogłoszenmia przetargu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwację, naprawę i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego i urządzeń związanych z oświetleniem drogowym dróg położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2011 roku          

 

4.Narada w dniu 28 stycznia 2009 roku:

 

541/09 w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie

 

542/09 w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

 

543/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Polnej w Stroniu Śl.

 

544/09 W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Polnej w Stroniu Śl.
 

545/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

546/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - Utrzymanie czystości w parku "Morawka" w okresie od 01 kwietnia 2009 roku do 30 listopada  2009 roku oraz od 01 kwietnia 2010 roku do 30 listopada 2010 roku, położonego na działce  nr 551

 

547/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

5.Narada w dniach 03-04 lutego 2009 roku:

 

548/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej dziesięciu lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

549/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanych , położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie ,stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie


6. Narada w dniu 12 lutego 2009 roku:

 

550/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
1. Odbudowę drogi gminnej  we wsi Stary Gierałtów na działkach nr 237, 244, 246
2. Odbudowę drogi gminnej we wsi Kletno na działkach nr 56i 64.
3. Odbudowę drogi gminnej we wsi Nowa Morawa na działkach 84 i 94

 

551/09 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

552/09 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym położonym w Strachocinie na działkach  nr nr 55/4, 55/5, 55/7, 55/8, i  62/1 w okresie od  01 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2011 roku

 

553/09 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2008/2009

 

7. Narada w dniu 17 lutego 2009 roku:

 

554/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej , stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

 

555/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. Odbudowę drogi gminnej  we wsi Stary Gierałtów na działkach nr 237, 244, 246
2. Odbudowę drogi gminnej we wsi Kletno na działkach nr 56i 64.
3. Odbudowę drogi gminnej we wsi Nowa Morawa na działkach 84 i 94

 

8.Narada w dniu 24 lutego 2009 roku:

 

556/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego  ograniczonego na sprzedaż  lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

 

557/09 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na: Konserwację, naprawę i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego i urządzeń zawiązanych z oświetleniem drogowym,dróg położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2011 roku

 

558/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

559/09 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora programu odnowy wsi w województwie dolnośląskim

 

 9.Narada w dniach 3-6 marca 2009 roku:

 

560/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 525/09 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 07 stycznia 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w zakresie: kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dzidzictwa kulturowego. ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji

 

561/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

562/09 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwację, naprawę i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego i urządzeń związanych z oświetleniem drogowym, dróg połozonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2011 roku. 

 

 10. Narada w dniu 10 marca 2009 roku:

 

563/09 w sprawie  podania  do  publicznej  wiadomości  wykazu  przeznaczonych  do  sprzedaży  nieruchomości   zabudowanych  i  nie  zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

564/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok    

 

11.Narada w dniu 18.03.2009 roku:

 

565/09 w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2008 rok

 

566/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty czynszu za najem lokalu mieszkalnego  

 

567/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanych , położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie ,stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

568/09 w sprawie ogłoszenia  kolejnych  przetargów ustnych  nieograniczonych  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

12.Narada w dniu 24 marca 2009 roku:

 

569/09 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

 

13.Narada w dniu 31 marca 2009 roku:

 

570/09 w sprawie wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

571/09 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w formie przetargu na okres  powyżej trzech lat   nieruchomości nie zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

572/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych  do dzierżawy na okres 15 lat , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

573/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych  do sprzedaży nieruchomości   zabudowanych i nie zabudowanej, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

574/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości   nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

575/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanej , stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

 

576/09 w sprawie ogłoszenia  kolejnych  przetargów ustnych  nieograniczonych  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

577/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim

 

578/09 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

 

14.Narada w dniu 7 kwietnia 2009 roku:

 

579/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Odbudowę infrastruktury miejskiej po powodzi:
1. Kanalizacji deszczowej z ul. Górnej na działce nr 146/2 wraz ze skarpą.
2. Kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim.
3. Łącznika pieszego pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną w Stroniu Śląskim

 

15. Narada w dniu 14 kwietnia 2009 roku:

 

580/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

581/09 w sprawie ogloszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę wystawy stałej pn. "Centrum Edukacji Przyrodniczej - Jaskinia Niedźwiedzia" w pawilonie wejściowym do Jaskini Niedźwiedziej

 

582/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę infrastruktury miejskiej po powodzi:
1. Kanalizacji deszczowej z ul. Górnej na działce nr 146/2 wraz ze skarpą.
2. Kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim.
3. Łącznika pieszego pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną w Stroniu Śląskim

 

583/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 244 i 246 we wsi Stary Gierałtów

 

16. Narada w dniu 21 kwietnia 2009  roku:

 

584/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 244 i 246 we wsi Stary Gierałtów

 

585/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych  do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

586/09 w sprawie przeznaczenia do użyczenia  kąpieliska prowizorycznego zorganizowanego na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Starej Morawie na rzecz Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

 

587/09 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  do trzech lat część nieruchomości  położonej w  obrębie wsi Stary Gierałtów ,  stanowiącej  własność  Gminy Stronie Śląskie

 

588/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości , przeznaczonej  do użyczenia  na okres do trzech lat, położonej  w obrębie wsi Stary Gierałtów , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskiego

 

589/09 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

590/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  części nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

17.Narada w dniu 28.04.2009 roku:

 

591/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok

 

592/09 w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

 

593/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  ograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości   zabudowanych i nie zabudowanych , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie
    

18. Narada w dniach 12-13.05.2009 roku :

 

594/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży,  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

595/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanych , położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

596/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  ograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej i zabudowanych , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

19.Narada w dniu 14.05.2009 roku:

 

597/09 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej

 

598/09 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego

 

599/09 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie

 

20.Narada w dniu 19.05.2009 roku:

 

600/09 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat  część nieruchomości , położonej przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie  na rzecz Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

 

601/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości , przeznaczonej  do użyczenia  na okres  trzech lat, położonej  przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskiego

 

602/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

603/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej  do sprzedaży nieruchomości     nie zabudowanej, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

 

604/09 W sprawie powołania komisji przetargowej

 

605/09 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę produktów betonowych 

 

606/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowę drogi gminnej w N.  Gierałtowie na  dz. nr 116

 

607/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę drogi gminnej w N.  Gierałtowie na  dz. nr 116

 

608/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży we wsi Bolesławów

 

609/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 

 

610/09 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę wystawy stałej pn. "Centrum Edukacji Przyrodniczej - Jaskinia Niedźwiedzia" w pawilonie wejściowym do Jaskini Niedźwiedziej       

 

21. Narada w dniu 26.05.2009 roku:

 

611/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przez Gminę Stronie Śląskie

 

612/09 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych publicznego przedszkola oraz publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie

 

613/09 W sprawie umorzenia w całości wierzytelności osoby fizycznej wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim

 

22. Narada w dniu 03.06.2009 roku:

 

614/09 w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Stronia Śląskiego do spraw zamówień publicznych

 

615/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

616/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej  do sprzedaży nieruchomości     nie zabudowanej, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

 

617/09 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży we wsi Bolesławów

 

23.Narada w dniu 10.06.2009 roku:

 

618/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka Szkolna”

 

619/09 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych niograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

620/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Remont ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim

 

621/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim

 

24. Narada w dniu 16.06.2009 roku:

 

622/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim

 

623/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim

 

624/09 w sprawie wyznaczenia banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Stronie Śląskie oraz rachunków bankowych jednostek powiązanych z budżetem Gminy Stronie Śląskie

 

25. Narada w dniu 23.06.2009 roku:

 

625/09 w sprawie powołania pełnomocnika Gminy Stronie Śląskie do prowadzenia rejestru instytucji kultury


626/09 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim  

 

26. Narada w dniu 29.06.2009 roku:

 

627/09 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia strat i szacowania szkód powstałych wskutek powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniach 26-27 czerwca 2009 roku

 

628/09 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia strat i szacowania szkód powstałych wskutek powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniach 26-27 czerwca 2009 roku

 

629 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia strat i szacowania szkód powstałych wskutek powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniach 26-27 czerwca 2009 roku

 

27. Narada w dniu 30.06.2009 roku: 

 

630/09 w sprawie ogłoszenia  pierwszego   przetargu ustnego  nieograniczonego   na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

631/09 W sprawie : umorzenia w całości wierzytelności osób fizycznych wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim

 

632/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok  

 

633/09 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

 

28. Narada w dniu 06.07.2009 roku:

 

634/09 w sprawie zamiany zarządzenia nr 535/09 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 20 stycznia 2009 roku dotyczącego wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Stronia Śląskiego

 

635/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowę  mostu w ciągu drogi gminnej nr 110 we wsi Stary Gierałtów 

 

636/09 W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 110 we wsi Stary Gierałtów

 

29. Narada w dniu 14.07.2009 roku : 

 

637/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych  do  sprzedaży

 

638/09 w sprawie ogłoszenia  czwartego przetargu ustnego  nieograniczonego   na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

639/09 W sprawie ogłoszenia II przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży we wsi Bolesławów

 

640/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  II przetargu na:Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży we wsi Bolesławów

 

30. Narada w dniu 22.07.2009 roku: 

 

641/09 w sprawie ogłoszenia  pierwszego przetargu ustnego  nieograniczonego   na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

642/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę dróg gminnych w          N.Gierałtowie na  dz. nr 120 i na dz. nr 66/7, 66/8, 67/3 i 119

 

643/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowę dróg gminnych w N.Gierałtowie na  dz. nr 120 i na dz. nr 66/7, 66/8, 67/3 i 119

 

31. Narada w dniu 28.07.2009 roku:

 

644/09 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

645/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

646/09 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

647/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

648/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok 

 

649/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań:
1. Odbudowa drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów  na działkach Nr 237, 244, 246
2. Odbudowa drogi gminnej we wsi Kletno na działkach Nr 55, 64
3. Odbudowa drogi gminnej we wsi Nowa Morawa na działkach Nr 84, 94
4. Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej w Starym Gierałtowie na działce Nr 244

 

650/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań:
1. Odbudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną w Stroniu Śl. na działce Nr 464
2. Odbudowa kanalizacji deszczowej z ul. Górnej wraz ze skarpą na dz. 146/2
3. Odbudowa kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowej w Stroniu Śl.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. 40.Lecia PRL w Stroniu Śl. na działkach Nr 450, 434, 759, 559/12

 

651/09 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego „Tymczasowego miejsca do handlu obwoźnego”

 

32. Narada w dniu 05.08.2009 roku:

 

652/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych  do  sprzedaży, stanowiących własność gminy Stronie Śląskie

 

653/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

654/09 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 roku  usług geodezyjnych  na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie

 

655/09 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

656/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  części nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

33. Narada w dniu 12.08.2009 roku:

 

657/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

34. Narada w dniu 19.08.2009 roku:

 

658/09 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu  ustnego  nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

 

35. Narada w dniu 25.08.2009 roku:

 

659/09 w sprawie przedłozenia informacji z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2009 roku

 

660/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Sląskie na 2009 rok

 

661/09 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych międezy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

 

662/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Odbudowa drogi gminnej we wsi Nowy Gierałtów  na działce nr 116.

 

663/09 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stronie Ślaskie na 2010 rok

 

664/09 w sprawie ogloszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących właasność Gminy Stronie Śląskie

 

665/09 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

666/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

667/09 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

668/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  części nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

669/09 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  do trzech lat  nieruchomości  położonych   przy ul. 40- lecia PRL w Stroniu Śląskim ,  stanowiących  własność  Gminy Stronie Śląskie

 

670/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości , przeznaczonych  do użyczenia  na okres  trzech lat, położonych  przy ul. 40-lecia PRL w Stroniu Śląskim , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskiego

 

671/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu na:Budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie- Bielice 

 

672/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu na:Inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie- Bielice

 

673/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu na:Remont świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry”

 

674/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  II przetargu na:Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 100 we wsi Goszów

 

675/09 W sprawie ogłoszenia  przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 100 we wsi Goszów

 

676/09 w sprawie polityki jakości Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz obowiązku jej stosowania


36. Narada w dniu 02.09.2009 roku:

 

677/09 W sprawie ogłoszenia  przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie- Bielice

 

678/09 W sprawie ogłoszenia  przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie- Bielice

 

679/09 W sprawie ogłoszenia  przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy wiejskiej „Teatr Trzy Siostry”

 

680/09 w sprawie odpłatnego  nabycia   przez Gminę Stronie Śląskie  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym  Elżbiety  Michalskiej i Zbigniewa Dyląga

 

681/09 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobą  fizyczną, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi  Stara Morawa

 

682/09 w sprawie nieodpłatnego nabycia  przez Gminę Stronie Śląskie od osoby  fizycznej  nieruchomości  położonej  w  obrębie wsi Stara Morawa

 

683/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości   nie zabudowanych  , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

684/09 w sprawie ogłoszenia  kolejnych  przetargów ustnych  nieograniczonych   na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

37.Narada w dniu 15.09.2009 roku:

 

685/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Slaskie na 2009 rok

 

686/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowę drogi gminnej w Stroniu Śląskim na  dz. nr 352/3

 

687/09 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę drogi gminnej w Stroniu Śląskim na  dz. nr 352/3

 

688/09 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

689/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych  do  sprzedaży

 

690/09 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie na rok szkolny 2009/2010

 

38. Narada w dniu 22.09.2009 roku:

 

691/09 w sprawie ogłoszenia  pierwszego  przetargu ustnego  nieograniczonego   na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

39. Narada w dniu 29.09.2009 roku:

 

692/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem gruntów przeznaczonych pod budownictwo inne niż związane z działalnością gospodarczą

 

693/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

694/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

695/09 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Odśniezanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009 - 2010

 

696/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

697/09 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku

 

698/09 w prawie powołania komisji do odbioru technicznego stacji obiektowych systemu selektywnego alarmowania OSP DSP-52 BM dla OSP w Bolesławowie oraz w Starym Gierałtowie.

 

699/09 w sp[rawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok

 

700/09 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i pragrafami w obhrębie działu

 

701/09 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2009/2010   

 

40.Narada w dniu 08.10.2009 roku:

 

702/09 w sprawie ogłoszenia  drugiego  przetargu ustnego  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

703/09 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobą  fizyczną, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi  Strachocin

 

704/09 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

705/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  części nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

706/09 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

41. Narada w dniach 13-14.10,2009 roku:

 

707/09 w sprawie ustalenia "Regulaminu cmentarza komunalnego położonego w Strachocinie"

 

42. Narada w dniach 23-27.10.2009 roku:

 

708/09 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomosci nie zabudowanych,stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie   

 

709/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy stronie Śląskie na 2009 rok

 

710/09 W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż urządzeń kotłowni olejowej , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

711/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów końcówych i przekazania do eksploatacji zadań: 1. Odbudowa drogi gminnej w Stroniu Śląskim na dz. nr 352/3, 2. Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 110 w Starym Gierałtowie, 3. Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 100 w Goszowie

 

43.Narada w dniu 05.11.2009 roku:

 

712/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej  do  sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

713/09 w sprawie ogłoszenia  kolejnych   przetargów ustnych  nieograniczonych  na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

714/09 w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej w sprawie sprzedaży urządzeń kotłowni olejowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

715/09 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drewna tartacznego z terenów gminnych loco las

 

44. Narada w dniu 10.11.2009 roku:

 

716/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży,stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

45. Narada w dniu 13.11.2009 roku:

 

717/09 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok

 

46. Narada w dniu 24.11.2009 roku:

 

718/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

718a/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku

 

719/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok

 

720/09 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

 

721/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa wystawy stałej pn."Centrum Edukacji Przyrodniczej - Jaskinia Niedźwiedzia" w pawilonie wejściowym do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

 

47. Narada w dniu 02.12.2009 roku:

 

722/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość nie zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie

 

723/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość nie zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie

 

724/09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Zakładu Usług Turystycznych "Jaskinia Nidźwiedzia" w Kletnie      

 

725/09 w sprawie powołaniania komisji przetargowej   

 

726/09 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 400 000 zł. dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na finansaowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku          

 

727/09 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż urządzeń kotłowni olejowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

728/09 w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej w sprawie sprzedaży urządzeń kotłowni olejowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

729/09 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji  

 

48. Narada w dniu 08.12.2009 roku:

 

730/09 w sprawie  zatwierdzenia cennika usług Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

 

731/09 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Zakładu Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

 

732/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

49.Narada w dniu 16.12.2009 roku:

 

733/09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Zakładu Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

 

734/09 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat nieruchomości zabudowanych, stanowiących własaność Gminy Stronie Śląskie

 

735/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do trzech lat

 

736/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie    

 

737/09 w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Stronie Śląskie

 

738/09 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Śląskie w/g stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku                                  

 

50. Narada w dniu 23.12.2009 roku:

 

739/09 w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz przyjęcia tekstu jednolitego

 

740/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim skaładników majątku gminnego

 

741/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim składników majątku gminnego                   

 

51. Narada w dniu 31.12.2009 roku :

 

742/09 w sprawie przeniesienia wydatków budżetwoych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

 

743/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 34 w Stroniu Śląskim, stanowiącym własność Gminy Stronie Śląskie

 

744/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Sląskim składnika majątku gminnego

 

745/09 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dariusz Chromiec
Data publikacji:17.01.2009 01:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dariusz Chromiec
Data aktualizacji:08.01.2010 08:46