KATALOG USŁUG
Referat Finansów
i Podatków

1. Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego

2. Decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego

3. Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości

4. Nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne

5. Deklaracja na podatek leśny

6. Deklaracja na podatek rolny

7. Deklaracja na podatek od nieruchomości

8. Deklaracja na podatek od środków transportowych

9. Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności podatku oraz decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

10. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku oraz decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

11. Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej

12. Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

13. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego

14. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

15. Zaświadczenie w sprawie wykreślenia ciężaru realnego z księgi wieczystej

16. Ustalenie opłaty z tytułu renty planistycznej

17. Decyzja w sprawie umorzenia w całości lub w części odsetek za zwłokę

18. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

19. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

20. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości o charakterze mieszanym - w części zamieszkałej, a w częsci nie zamieszkałej na której powstają odpady

21. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

22. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Finansów i Podatków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:28.07.2008 12:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:15.10.2021 12:49