Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 3

Styczeń 2020:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Sportu i Zdrowia za 2019 rok.
 2. Przygotowanie programu kulturalno – oświatowego w czasie ferii dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2020:

 1. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2020:

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2020:

 1. Analiza regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i naukowych w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2020:

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2019 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2020:

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Budżetu i Finansów - 4

Styczeń 2020:

 1. Informacja o mieniu gminnym przygotowywanym do sprzedaży w roku 2020.
 2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2020:

 1. Informacja o podejmowanych działaniach w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycje zapisane w uchwale budżetowej na 2020 rok i inne zadania inwestycyjne.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2020:

 1. Informacja o ściągalności podatków, udzielonych umorzeniach i odroczonych terminach płatności, postępowaniach egzekucyjnych za rok 2019.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2020:

 1. Analiza i ocena wykorzystania środków finansowych w roku budżetowym 2019 w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2020:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2020:

 1. Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (grudzień 2019-maj 2020) - dochody, koszty, zaległości, windykacja.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Styczeń 2020:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za rok 2019.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2020:

 1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2019 oraz możliwości rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2020:

 1. Spotkanie z pracownikiem Biura Promocji i Rozwoju Gminy na temat działań promocyjnych w 2020 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2020:

 1. Podsumowanie sezonu zimowego dotyczącego działalności turystycznej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2020:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2019 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2020:

 1. Analiza możliwości zagospodarowania przestrzeni pod względem polepszenia użyteczności publicznej oraz rozwoju turystyki.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 6

Styczeń 2020:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego za 2019 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2020:

 1. Analiza zabezpieczenia gminy pod względem przeciwpożarowym oraz stan wyposażenia jednostek OSP  na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2020:

 1. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2020:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2020:

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2019 rok
 2. Ocena realizacji rozpoczętych inwestycji gminnych.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2020:

 1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Ocena stanu utrzymania placów zabaw, boisk, parków gminnych pod kątem, ładu, porządku, estetyki i bezpieczeństwa.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 3

Lipiec 2020:

 1. Przygotowanie Zalewu w Starej Morawie do sezonu letniego 2020, (komisja wyjazdowa).
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Sierpień 2020:

 1. Przygotowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie do roku szkolnego 2020/2021.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2020:

 1. Ocena realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2020:

 1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2019/2020 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych.
 2. Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – informacje o odkrytych Nowych Partiach Jaskini (sala Mastodonta) oraz etap podjętych działań związanych z kierunkiem dążącym do ich otwarcia.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2020:

 1. Wpływ pandemii COVID – 19 na mieszkańców z terenu Gminy Stronie Śląskie – poziom zachorowań, liczba osób poddanych kwarantannie i izolacji domowej. Analiza danych pod kątem funkcjonowania przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy w czasie pandemii. Działania Gminy Stronie Śląskie mające na celu ograniczenie skutków pandemii
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2020:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 4

Lipiec 2020:

 1. Informacja o wynikach finansowych za rok 2019 spółki komunalnej Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. oraz informacja o aktualnej sytuacji finansowej spółki.
 2. Informacja o wynikach finansowych za rok 2019 spółki komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz informacja o aktualnej sytuacji finansowej spółki.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Sierpień 2020:

 1. Zapoznanie się z założeniami do uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat, które będą obowiązywałyod grudnia 2020 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2020:

 1. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2020 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2020:

 1. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 rok
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2020:

 1. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu na rok 2021 przez jednostki organizacyjne, pomocnicze, osoby fizyczne i osoby prawne, oraz ze wstępnymi założeniami do projektu budżetu.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2020:

 1. Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2021 wraz z wydaniem opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Lipiec 2020:

 1. Analiza problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Sierpień 2020:

 1. Spotkanie z Sołtysami z terenu Gminy Stronie Śląskie, (komisja wyjazdowa).
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2020:

 1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku.
 2. Wpływ gminnej i powiatowej polityki kształtowania ładu przestrzennego i architektonicznego na atrakcyjność gospodarczą, promocyjną i infrastrukturalną w regionie Ziemi Kłodzkiej.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2020:

 1. Analiza i ocena wpływu pandemii Koronawirusa na przemysł, handel i usług na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2020:

 1. Wpływ opłaty miejscowej na rozwój gospodarczy i promocyjny Gminy Stronie Śląskie -spotkanie z przedsiębiorcami.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2020:

 1. Analiza projektu budżetu na 2021 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 6

Lipiec 2020:

 1. Aktualny stan budowy remizy strażackiej OSP w Starym Gierałtowie, (komisja wyjazdowa).
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Sierpień 2020:

 1. Zapoznanie się z realizacją uchwały o utrzymaniu w czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2020:

 1. Zapoznanie się z realizacją budżetu Gminy Stronie Śląskie z I półrocze 2020 roku.
 2. Wpływ gminnej i powiatowej polityki kształtowania ładu przestrzennego i architektonicznego na atrakcyjność gospodarczą, promocyjną i infrastrukturalną w regionie Ziemi Kłodzkiej.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2020:

 1. Ocena stanu porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie:
  • problem pustostanów,
  • problem zaniedbanych placów i dziełek na terenie miasta.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2020:

 1. Informacja dotycząca sposobu wdrażania nowej uchwały dotyczącej odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2020:

 1. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2020 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:31.12.2019 10:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:05.11.2020 09:20