55. Narada w dniu 29 - 31.12.2020 r.:

ZB nr 405/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

ZB nr 406/20 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 407/20 w sprawie likwidacji Rady Gospodarczej

ZB nr 408/20 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 294/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej

ZB nr 409/20 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

ZB nr 410/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 411/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 412/20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 418/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 413/20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 414/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością gospodarczą

54. Narada w dniu 23.12.2020 r.:

ZB nr 404/20 w sprawie zmiany zarządzenia nr 396/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

53. Narada w dniu 15.12.2020 r.:

ZB nr 402/20 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 403/20 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

52. Narada w dniu 08 i 09.12.2020 r.:

ZB nr 393/20 w sprawie uchylenia części zarządzenia nr 359/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat części nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne oraz uchylenia części zarządzenia nr 364/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 394/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 395/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 396/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 397/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 398/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 399/20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 205/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji nadzoru do kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 400/20 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 401/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 

51. Narada w dniu 02.12.2020 r.:

ZB nr 389/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

ZB nr 390/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 391/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 392/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w 2021 r

50. Narada w dniu 30.11.2020 r.:

ZB nr 385/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 386/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 387/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Strachocinie 38 C, 57-550 Stronie Śląskie

ZB nr 388/20 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

49. Narada w dniu 16 i 17.11.2020 r.:

ZB nr 382/20 w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 383/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

ZB nr 384/20 w sprawie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

48. Narada w dniu 10.11.2020 r.:

ZB nr 374/20 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Kadr oraz Obsługi Ludności w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 375/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

ZB nr 376/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim’’

ZB nr 377/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 378/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 379/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 380/20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 381/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

47. Narada w dniu 30.10.2020 r.:

ZB nr 370/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 371/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 372/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 373/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: „Remont budynku użytkowego z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior Plus w Stroniu Śląskim’’

 

46. Narada w dniu 27 i 28.10.2020 r.:

ZB nr 369/20 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

45. Narada w dniu 20.10.2020 r.:

ZB nr 365/20 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2020 roku oraz aktualizacji statystycznej liczny dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

ZB nr 366/20 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 354/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 07.10.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 367/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ZB nr 368/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usuniecie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim

44. Narada w dniu 13.10.2020 r.:

ZB nr 356/20 w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 357/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 358/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 359/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 360/20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne, na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 361/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 362/20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntu rolnego, przeznaczonego na cele rolne, na okres do trzech lat, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 363/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 364/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

43. Narada w dniu 07.10.2020 r.:

 

ZB nr 352/20 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2020/2021

ZB nr 353/20 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZB nr 354/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 355/20 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do zastępowania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka

42. Narada w dniu 30.09 i 01.10.2020 r.:

ZB nr 349/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 350/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 351/20 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2020/2021

41. Narada w dniu 24 i 25.09.2020 r.:

ZB nr 341/20 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 294/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej

ZB nr 342/20 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 343/20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 344/20 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0026/19

ZB nr 345/20 w sprawie powołania auditorów wewnętrznych w ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością w/g normy PN-EN ISO 9001:2015 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 346/20 w sprawie powołania zespołu ds. szacowania ryzyka operacyjnego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 347/20 w sprawie powołania zespołu ds. szacowania ryzyka strategicznego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 348/20 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

40. Narada w dniu 15.09.2020 r.:

 

ZB nr 338/20 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 339/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 340/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

39. Narada w dniu 08.09.2020 r.:

ZB nr 335/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych

ZB nr 336/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 337/20 w sprawie określenia zasad i sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej oraz identyfikacji i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie

38. Narada w dniu 01.09.2020 r.:

ZB nr 332/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Biczysko, pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

ZB nr 333/20 w sprawie ogłoszenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 334/20 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości zabudowanych stacjami bazowymi, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

37. Narada w dniu 26.08.2020 r.:

ZB nr 325/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

ZB nr 326/20 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok

ZB nr 327/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 328/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

ZB nr 329/20 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 330/20 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie, działka nr 370,/AM 19/ obręb Stronie Lasy

ZB nr 331/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392

36. Narada w dniu 20.08.2020 r.:

ZB nr 324/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

35. Narada w dniu 11.08.2020 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

34. Narada w dniu 06.08.2020 r.:

ZB nr 319/20 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Obrotu Nieruchomościami i Dzierżaw w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 320/20 w sprawie umorzenia czynszu za lokal zajęty na punkt kasowy, położony w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 321/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 322/20 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, zakresu jej kompetencji oraz trybu prowadzenia przetargów

ZB nr 323/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z odbudową wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie, działka nr 370/AM 19/ obręb Stronie Lasy

33. Narada w dniu 31.07.2020 r.:

ZB nr 318/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

32. Narada w dniu 28.07.2020 r.:

ZB nr 310/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Stronie Śląskie na okres 01.12.2020 – 31.05.2023 r

ZB nr 311/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  modernizację infrastruktury Osiedla Morawka – etap IV

ZB nr 312/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 313/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 314/20 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZB nr 315/20 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZB nr 316/20 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 317/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

31. Narada w dniu 14.07.2020 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

30. Narada w dniu 10.07.2020 r.:

ZB nr 305/20 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 306/20 w sprawie wprowadzenia procedur realizacji projektu grantowego pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach  i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

ZB nr 307/20 w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stronie Śląskie, przeznaczonej do zamiany z osobą fizyczną

ZB nr 308/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 309/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

29. Narada w dniu 07.07.2020 r.:

ZB nr 301/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 r

ZB nr 302/20 w sprawie ustalenia cen wywoławczych stawek czynszów w przetargach na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 303/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

ZB nr 304/20 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu". Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Grantu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

28. Narada w dniu 30.06.2020 r.:

ZB nr 296/20 w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za lokal zajęty na punkt kasowy, położony w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 297/20 w sprawie odmowy umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomość gruntową

ZB nr 298/20 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych oraz umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Strachocinie

ZB nr 299/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 r

ZB nr 300/20 w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

27. Narada w dniu 23.06.2020 r.:

ZB nr 294/20 w sprawie powołania Rady Gospodarczej

ZB nr 295/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

26. Narada w dniu 16.06.2020 r.:

ZB nr 291/20 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2019 rok

ZB nr 292/20 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZB nr 293/20 w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont przy realizacji programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

25. Narada w dniu 09.06.2020 r.:

ZB nr 284/20 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stroniu Śląskim

ZB nr 285/20 w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2020 roku

ZB nr 286/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 287/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 288/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości zabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością gospodarczą

ZB nr 289/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

ZB nr 290/20 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 272/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie odwołania wszystkich wydarzeń organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie

24. Narada w dniu 02.06.2020 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

23. Narada w dniu 29.05.2020 r.:

ZB nr 281/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 282/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 283/20 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości, Grantu „Zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu". Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"

22. Narada w dniu 26.05.2020 r.:

ZB nr 273/20 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2020/2021 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 274/20 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2020/2021 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 275/20 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 276/20 w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 277/20 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

ZB nr 278/20 w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 279/20 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na rzecz Stowarzyszenia Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”

ZB nr 280/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

21. Narada w dniu 19.05.2020 r.:

ZB nr 272/20 w sprawie odwołania wszystkich wydarzeń organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie

20. Narada w dniu 12.05.2020 r.:

ZB nr 270/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont budynku z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior Plus

ZB nr 271/20 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

19. Narada w dniu 05.05.2020 r.:

ZB nr 267/20 w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 268/20 w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

ZB nr 269/20 w sprawie odmowy odroczenia terminu zapłaty faktury nr 372/2020 z dnia 18.03.2020 r

18. Narada w dniu 28 i 30.04.2020 r.:

ZB nr 265/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 266/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku 2020 przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie

17. Narada w dniu 23.04.2020 r.:

ZB nr 263/20 w sprawie odwołania wszystkich wydarzeń organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 264/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont pięciu dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie

16. Narada w dniu 08.04.2020 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

15. Narada w dniu 31.03.2020 r.:

ZB nr 260/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 261/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 262/20 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania na wypadek objęcia kwarantanną pracowników lub budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim w związku z podejrzeniem koronawirusa lub zarażenia koronawirusem

14. Narada w dniu 25.03.2020 r.:

ZB nr 255/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2022 r

ZB nr 256/20 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2019 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim

ZB nr 257/20 w sprawie wprowadzenia zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

ZB nr 258/20 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim” w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19

ZB nr 259/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

13. Narada w dniu 17 i 18.03.2020 r.:

ZB nr 253/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie na: Odbudowę wieży widokowej na Śnieżniku Kłodzkim w obrębie działki nr 370 obręb Stronie Lasy gm. Stronie Śląskie

ZB nr 254/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

12. Narada w dniu 11 i 12.03.2020 r.:

ZB nr 251/20 w sprawie odwołania wszystkich wydarzeń organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 252/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

11. Narada w dniu 03.03.2020 r.:

ZB nr 246/20 w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r

ZB nr 247/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 248/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 249/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach IV - XI 2020 r. i IV -XI 2021 r

ZB nr 250/20 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

10. Narada w dniu 28.02.2020 r.:

ZB nr 244/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

ZB nr 245/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

9. Narada w dniu 25.02.2020 r.:

ZB nr 238/20 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 239/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 240/20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej trzech lat stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 241/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne

ZB nr 242/20 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, zakresu jej kompetencji oraz trybu prowadzenia przetargów

ZB nr 243/20 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

8. Narada w dniu 18.02.2020 r.:

ZB nr 236/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

ZB nr 237/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki  w Stroniu Śląskim

7. Narada w dniu 11.02.2020 r.:

BRAK ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

6. Narada w dniu 04 i 06.02.2020 r.:

ZB nr 235/20 w sprawie  zatwierdzenia listy projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2020, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców

5. Narada w dniu 31.01.2020 r.:

ZB nr 234/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok

4. Narada w dniu 28.01.2020 r.:

ZB nr 229/20 w sprawie powołania Zespołu ds. gospodarki odpadami na terenie Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 230/20 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r

ZB nr 231/20 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 232/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 233/20 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Kontroli i Windykacji Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

3. Narada w dniu 21.01.20120 r.:

ZB nr 226/20 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 227/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r

ZB nr 228/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbudowę wieży widokowej na Śnieżniku Kłodzkim w obrębie działki nr 370 obręb Stronie Lasy gm. Stronie Śląskie
 

2. Narada w dniu 14 i 15.01.2020 r.:

ZB nr 223/20 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Stary Gierałtów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 224/20 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

ZB nr 225/20 w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w Niepublicznym Przedszkolu „Bajlandia” w Bolesławowie

1. Narada w dniu 09.01.2020 r.:

ZB nr 217/20 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 218/20 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Kontroli i Windykacji Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

ZB nr 219/20 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ZB nr 220/20 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZB nr 221/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 222/20 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Stary Gierałtów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:17.01.2020 09:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:21.01.2021 19:13