Rejestr zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego wydanych w 2010 roku:


1. Narada w dniu 7 stycznia 2010 roku: 

 

ZB nr 746/10 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

2. Narada w dniu 12 stycznia 2010 roku:


 ZB nr 747/10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji

 

ZB nr 748/10 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów

 

ZB nr 749/10 w sprawie planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2010   

 

3. Narada w dniu 2 lutego 2010 roku:


ZB nr 750/10 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 751/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 752/10 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 753/10 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 754/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

 

ZB nr 755/10 w sprawie powołania komisji przetargowej


ZB nr 756/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych"

 

ZB nr 757/10 w sprawie odwołania pełnomocnictwa do wydawania dezyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

 

ZB nr 758/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetaergu na: Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie - etap III(ogrodzenie i uzbrojenie terenu)

 

ZB nr 759/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie - etap III(ogrodzenie i uzbrojenie terenu)

 

4. Narada w dniach 10-11 lutego 2010 roku:


ZB nr 760/10 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż urządzeń kotłowni olejowej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 761/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim  

 

5. Narada w dniu 17 lutego 2010 roku

 

ZB nr 762/10 w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

     

6. Narada w dniu 26 lutego 2010 roku:

 

ZB nr 763/10 w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

7. Narada w dniu 2 marca 2010 roku:

 

ZB nr 764/10 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

ZB nr 765/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 766/10 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej nie zabudowanej,stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 767/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 768/10 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 769/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

ZB nr 770/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie parku miejskiego wraz z kabinami sanitarnymi i muszlą koncertowa oraz placu zabaw, położonych obok Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim w okresie od 01.04.2010 do 30.11.2010 oraz 01.04.2011 do 30.11.2011

 

ZB nr 771/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

ZB nr 772/10 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 579 000 zł. dla gminy Stronie Ślaskie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Ślaskie - Bielice"

 

ZB nr 773/10 w sprawie powołania komisji  przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin

 

ZB nr 774/10 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 775/10 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

8. Narada w dniu 12 marca 2010 roku:


ZB nr 776/10 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

ZB nr 777/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nier zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 778/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZB nr 779/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2010-2011

 

ZB nr 780/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin

ZB nr 781/10 w sprawie zmian w statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 782/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników zakładowych po Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

 

9. Narada w dniu 16 marca 2010 roku:

 

ZB nr 783/10 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres pięciu lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na rzecz Stowarzyszenia Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie"

 

ZB nr 784/10 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury.


ZB nr 785/10 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Województwem Dolnośląskim nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim

 

10. Narada w dniu 17 marca 2010 roku:

 

ZB nr 786/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Odbudowę ul. Nadbrzeżnej i Hutniczej w Stroniu Śląskim

 

11. Narada w dniu 23 marca 2010 roku:


ZB nr 787/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości nie zabudowanej, położonej przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 788/10 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 789/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

 

ZB nr 790/10 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 791/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę ul. Nadbrzeżnej i Hutniczej w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 792/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

 

12.Narada w dniu 30 marca 2010 roku:


ZB nr 793/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok

 

13. Narada w dniu 13 kwietnia 2010 roku:

 

ZB nr 794/10 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów

 

ZB nr 795/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

14. Narada w dniu 20 kwietnia 2010 roku:

 

ZB nr 796/10 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

       

ZB nr 797/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 798/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 799/10 w sprawie ustanowienia służebności drogowej (droga konieczna) na działce stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie połozonej  przy ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 800/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


15. Narada w dniu 27 kwietnia 2010 roku

ZB nr 801/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 802/10 w sprawie przeznaczenia do użyczenia kąpieliska prowizorycznego zorganizowanego na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Starej Morawie na rzecz Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

ZB nr 803/10 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 804/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 805/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 806/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

16. Narada w dniu 5 maja 2010 roku:

 

ZB nr 807/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

 

ZB nr 808/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 809/10 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie wsi Stara Morawa

 

ZB nr 810/10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 711/06 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie zamiany pomiędzy Gminą stronie Śląskie, a Spółką z o.o. we Wrocławiu Stacja Narciarska "Kamienica" nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Kamienica

 

ZB nr 811/10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 703/09 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 8 października 2009 roku w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości nie zabudowanych połozonych w obrębie wsi Strachocin

 

ZB nr 812/10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 605/05 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie prowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji

 

17. Narada w dniu 18 maja 2010 roku:

 

ZB nr 813/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 814/10 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 815/10 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Bolesławów stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na rzecz Sołectwa Bolesławów

 

ZB nr 816/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok

ZB nr 817/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim , której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

 

ZB nr 818/10 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych publicznego przedszkola oraz publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie

 

18. Narada w dniu 26 maja 2010 roku:

ZB nr 819/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę bankową budżetu Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat

 

ZB nr 820/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

ZB nr 821/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 822/10 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy stronie Śląskie

 

ZB nr 823/10 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie na cele nie związane z działalnością gospodarczą

ZB nr 824/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

 

ZB nr 825/10 w sprawie zmiany zarządzenia nre 785/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 marca 2010 roku dotyczącego zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Województwem Dolnośląskim nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim

ZB nr 826/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 827/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej w Stroniu Śląskim na działkach nr 757, 765, 531, 522

ZB nr 828/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej w Stroniu Śląskim na działkach nr 757, 765, 531, 522          

19. Narada w dniach 1-2 czerwca 2010 roku:

 

ZB nr 829/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 830/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 831/10 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za dzierżawę gruntów rolnych

ZB nr 832/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 833/10 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 790 000 zł. dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6" i "Remont świetlicy wiejskiej "Teatr Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie

 

ZB nr 834/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

20. Narada w dniu 8 czerwca 2010 roku:

 

ZB nr 835/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 836/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

21. Narada w dniu 16 czerwca 2010 roku:

 

ZB nr 837/10 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 838/10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - "Wyprawka Szkolna"

 

22. Narada w dniu 22 czerwca 2010 roku:

 

ZB nr 839/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 840/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 841/10 w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 

23.Narada w dniu 25 czerwca 2010 roku:

 

ZB nr 842/10 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 790 000 zł. dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6" i "Remont świetlicy wiejskiej "Teatr Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie

 

ZB nr 843/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

ZB nr 844/10 w sprawie zmiany składu obowodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 

24. Narada w dniu 29 czerwca 2010 roku:

ZB nr 845/10 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 

ZB nr 846/10 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 

ZB nr 847/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok

 

 25. Narada w dniu 2 lipca 2010 roku:


ZB nr 848/10 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat nieruchomości zabudowanej,położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na rzecz Sołectwa Stronie Śląskie

 

ZB nr 849/10 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

ZB nr 850/10 w sprawie przeznaczenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 851/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZB nr 852/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicvznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez Gminę Stronie Śląskie

 

ZB nr 853/10 w sprawie powołania komisji przetargowej


 ZB nr 854/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz dowóz dzieci do szkół i placówek oświatowych poza terenem Gminy Stronie Śląskie

 

26. Narada w dniu 9 lipca 2010 roku:


ZB nr 855/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej "Teatr Trzy Siostry"

ZB nr 856/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin

 

ZB nr 857/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin

 

ZB nr 858/10 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 859/10 w sprawie przeznaczenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat stanowiącej własność gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 860/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów końcowychi przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy nr I.341-01/10 do zadania "Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych

 

27. Narada w dniach 13-15 lipca 2010 roku:

 

ZB nr 861/10 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 862/10 w sprawie przeznaczenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy na okres pięciu lat stanowiących własność Gminy stronie Śląskie   

 

28. Narada w dniu 21 lipca 2010 roku:


ZB nr 863/10 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat nieruchomości zabudowanej , położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na rzecz Sołectwa Nowy Gierałtów

 

ZB nr 864/10 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 865/10 w sprawie powołania Pełnomocnika d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

29. Narada w dniu 30 lipca 2010 roku:


ZB nr 866/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. "Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie - etap III"


ZB nr 867/10 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie odrębnymi ustawami na 2010 rok - spis rolny w 2010 roku

 

ZB nr 868/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok

 

30. Narada w dniu 4 sierpnia 2010 roku:


ZB nr 869/10 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własnosć Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 870/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZB nr 871/10 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku użytkowego położonego w Siennej , stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie, będącego w użytkowaniu Spółki Akcyjnej "Czarna Góra" SA.

ZB nr 872/10 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 873/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim

ZB nr 874/10 w sprawie powołania dyrektora gminnej instytucji kultury pn. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 875/10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

ZB nr 876/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :Na wykonanie w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2012 wycen nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 877/10 w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczenia korespondencji służbowej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

31. Narada w dniu 10 sierpnia 2010 roku:


ZB nr 878/10 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanych położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 879/10 w sprawie rozformowania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie
    

32. Narada w dniu 17 sierpnia 2010 roku:


ZB nr 880/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZB nr 881/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Infrastruktura Osiedla Morawka - oświetlenie terenu- I etap

 

ZB nr 882/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZB nr 883/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę oświetlenia ulicy Sportowej w Stroniu Śląskim

33. Narada w dniu 24 sierpnia 2010 roku:

 

ZB nr 884/10 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Sląskie oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 roku

 

34. Narada w dniu 27 sierpnia 2010 roku:

 

ZB nr 885/10 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok

 

ZB nr 886/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. Odbudowa ul. Nadbrzeżnej i ul. Hutniczej w Stroniu Śląskim

 

35.Narada w dniu 2 września 2010 roku:

 

ZB nr 887/10 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności

 

ZB nr 888/10 w sprawie przeznaczenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres powyżej trzech lat, położonej przy ul. Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim, stanowiącej własnosć Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 889/10 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

36. Narada w dniach 15-16 września 2010 roku

 

ZB nr 890/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZB nr 891/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont i przebudowę części budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na lokale socjalne

 

ZB nr 892/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 893/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej , położonej w obrębie wsi Goszów oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 894/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 805/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 27.04.2010 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 895/10 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacji publicznego przedszkola oraz publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie

 

ZB nr 896/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych związanych z wystrojem wnętrz, dostawę mebli i wyposażenia dla potrzeb CETiK w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 897/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych związanych z wystrojem wnętrz, dostawę mebli i wyposażenia dla potrzeb CETiK w Stroniu Śląskim    

 

37.Narada w dniu 28 września 2010 roku:

 

ZB nr 898/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZB nr 899/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2010 - 2012

 

ZB nr 900/10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 416/2004 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31.12.2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy

 

ZB nr 901/10 w sprawie umorzenia na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim nieściągalnej należności dotyczącej długu firmy : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Ingbud" sp. z o.o. z Kłodzka

 

ZB nr 902/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok

 

ZB nr 903/10 w sprawie zmian w statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

 

38. Narada w dniu 5 października 2010 roku:

 

ZB nr 904/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZB nr 905/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego we wsi Stronie Śląskie, 2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego i wodociągowego we wsi Stara Morawa, 3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego i wodociągu we wsi Strachocin

 

ZB nr 906/10 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

ZB nr 907/10 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 908/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZB nr 909/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup energii elektrycznej dla grupy odbiorczej: Gmina Stronie Śląskie i jednostki podległe oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Spółdzielnia" na lata 2011 - 2013

 

ZB nr 910/10 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własnosć Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 911/10 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie odrębnymi ustawami na 2010 rok - spis rolny w 2010 roku

 

39. Narada w dniu 12 października 2010 roku:

 

ZB nr 912/10 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZB nr 913/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzieleniezamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 400 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2010 roku

 

ZB nr 914/10 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 915/10 w sprawie powołania koordynatora gminnego d/s obsługi systemu informatycznego OKW w obwodach utworzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie

 

40. Narada w dniu 22 października 2010 roku:

 

ZB nr 916/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. Modernizacja ul. Sportowej w Stroniu Śląskim

 

41. Narada w dniu 26 października 2010 roku:

 

ZB nr 917/10 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

        
ZB nr 918/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok

 

ZB nr 919/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 920/10 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

42. Narada w dniu 29 października 2010 roku:

 

ZB nr 921/10 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 922/10 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 923/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez Burmistrza Stronia Śląskiego oraz kierownika /dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Stronie Śląskie

 

43. Narada w dniu 2 listopada 2010 roku:

 

ZB nr 924/10 w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 925/10 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 926/10 w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień

21 listopada 2010 roku

44. Narada w dniu 12 listopada 2010 roku:

 

ZB nr 927/10 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017 i projektu uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok

 

ZB nr 928/10 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2010 rok

 

45. Narada w dniu 16 listopada 2010 roku:

 

ZB nr 929/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Dostawę mebli dla potrzeb Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury  w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 930/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę mebli dla potrzeb Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury  w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 931/10 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

ZB nr 932/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 933/10 w sprawie powołania osób uprawnionych do kontroli przewodników zakładowych w obiekcie "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

 

46. Narada w dniu 30 listopada 2010 roku:

 

ZB nr 934/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stroniu Śląskim  

 

VI KADENCJA (2010-2014)   

 

47. Narada w dniach 10-13 grudnia 2010 roku:

 

ZB nr 1/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok

 

ZB nr 2/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własnosć Gminy Stronie Śląskie

 

48. Narada w dniu 16 grudnia 2010 roku:


ZB nr 3/10 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 4/10 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat nieruchomości zabudowanych, połozonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 37,39, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na rzecz Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

 

49. Narada w dniu 28 grudnia 2010 roku:

 

ZB nr 5/10 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 6/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolewktora sanitarnego i wodociągowego we wsi Kletno

 

ZB nr 7/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolewktora sanitarnego i wodociągowego we wsi Kletno

 

ZB nr 8/10 w sprawie wybrakowania i okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Sląskie w/g stanu na dzień 31.12.2010 r.

 

50. Narada w dniu 31 grudnia 2010 roku:

 

ZB nr 9/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok

 

ZB nr 10/10 w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia przetargu na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 11/10 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek Gminy Stronie Śląskie

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dariusz Chromiec
Data publikacji:29.01.2010 10:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dariusz Chromiec
Data aktualizacji:10.01.2011 14:03