PLAN PRACY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
W STRONIU ŚLĄSKIM NA 2010 ROK


KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY,
KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I POMOCY SOCJALNEJ

LUTY:
Spotkanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracownikiem Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego  ds. Uzależnień Dzieci i Młodzieży Gminy Stronie Śląskie.

MARZEC:
Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie ze szczególnym uwzględnieniem obsługi medycznej wieczorowo-nocnej, w dni wolne od pracy i święta.

KWIECIEŃ:
Ocena stanu bezrobocia w Gminie Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu jego zmniejszenia. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.

MAJ:
Informacja o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

CZERWIEC:
Informacje dotyczące prowadzonych inwestycji Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury oraz szpitala w Stroniu Śląskim.

 

KOMISJI PLANOWANIA, BUDŻETU, FINANSÓW
I MIENIA GMINNEGO

LUTY:
Ocena podejmowanych działań przez Gminę Stronie Śląskie na rzecz promocji gminy oraz wydatkowanie środków na ten cel.

MARZEC:
Ocena realizacji programów współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi w ramach wspierania ich działalności.

KWIECIEŃ:
Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2009 rok.

MAJ:
Analiza realizacji uchwał Gminy Stronie Śląskie w sprawie naliczania opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu podziału nieruchomości i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

CZERWIEC:
Podatki i inne należności Gminy Stronie Śląskie – zapoznanie się z informacją na temat skuteczności odzyskiwania zadłużeń.


 KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ,
OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY, PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

LUTY:
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.  

MARZEC:
Ocena stanu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

KWIECIEŃ:
Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2009 rok.

MAJ:
Ocena porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.

CZERWIEC:
Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Stronie Śląskie.


KOMISJI PRZEMUSŁU, HANDLI, USŁUG,
GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNICTWA

LUTY:
Zapoznanie z programem „LIDER” w ramach działalności Sołectw i Grup Odnowy Wsi na terenie Gminy Stronie Śląskie.

MARZEC:
Spotkanie z Sołtysami – omówienie problemów poszczególnych sołectw.

KWIECIEŃ:
Spotkanie z przedstawicielami Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Rezerwatu „Jaskini Niedźwiedziej”, PTTK w celu omówienia problemów z ochroną przyrody i pomników przyrody.

MAJ:
Ocena stanu czystości i porządków na terenie wsi Gminy Stronie Śląskie.

CZERWIEC:
Ocena rynku pracy, stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan Pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:09.02.2010 13:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Suchodolska
Data aktualizacji:09.02.2010 13:52