Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

Uchwała Nr I/3/10 w sprawie określenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim


Uchwała Nr I/4/10 w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim oraz wyboru przewodniczących tych komisji.


Uchwała Nr III/5/10 w sprawie zmiany w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.


Uchwała Nr III/6/10 w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok.
Podlega publikacji D.Urz.2011.23.288.


Uchwała Nr III/7/10 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011 – 2017.


Uchwała Nr III/8/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie dla obrębu Goszów i części obrębu Strachocin.


Uchwała Nr III/9/10 w sprawie określenie warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji D.Urz.2011.21.258.


Uchwała Nr III/10/10 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów.
Podlega publikacji D.Urz.2011.21.259.


Uchwała Nr III/11/10 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
Podlega publikacji D.Urz.2011.21.260.


Uchwała Nr III/12/10 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.


Uchwała Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie.


Uchwała Nr III/14/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Rozstrzygnięcie nadzorcze: Wojewoda Dolnośląski stwierdza nieważność uchwały.

Uchwała Nr III/15/10 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.


Uchwała Nr III/16/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.


Uchwała Nr III/17/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.


Uchwała Nr III/18/10 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Podlega publikacji D.Urz.2011.21.261.


Uchwała Nr III/19/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2010 rok.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwały Rady Miejskiej VI kadencji - 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:12.01.2011 09:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Suchodolska
Data aktualizacji:16.08.2011 09:49