Rejestr zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego wydanych w 2011 roku:

 

1. Narada w dniu 11 stycznia 2011 r.:

 

ZB nr 12/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

 

ZB nr 13/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych


ZB nr 14/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Budowę infrastruktury osiedla Morawka - oświetlenie terenu etap I


ZB nr 15/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę infrastruktury osiedla Morawka - oświetlenie terenu etap I


ZB nr 16/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Przebudowa z rozbudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim


ZB nr 17/11 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Informacji Publicznej i Analiz w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 18/11 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


ZB nr 19/11 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 20/11 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 21/11 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością w/g normy PN - EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 22/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/07 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego


ZB nr 23/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

 

2. Narada w dniu 19 stycznia 2011 r.:

 

ZB nr 24/11 w sprawie przejęcia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Hutniczej 3a oraz powołania komisji


ZB nr 25/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań


ZB nr 26/11 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na rzecz Sołectwa Stary Gierałtów


ZB nr 27/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 28/11 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie odrębnymi ustawami na 2011 rok oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

 

ZB nr 29/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 30/11 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek Gminy Stronie Śląskie

 

3. Narada w dniu 25 stycznia 2011 r.:

 

ZB nr 31/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

 

ZB nr 32/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

 

ZB nr 33/11 w sprawie przeznaczenia do użyczenia, na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej, na okres trzech lat lokalu użytkowego nr 1, położonego w budynku w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej 5

 

4. Narada w dniu 02 lutego 2011 r.:

 

ZB nr 34/11 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 12/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

 

ZB nr 35/11 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2010/2011

 

ZB nr 36/11 sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat, na rzecz Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18

 

5. Narada w dniu 09 lutego 2011 r.:

 

ZB nr 37/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych


ZB nr 38/11 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji


ZB nr 39/11 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Informacji Publicznej i Analiz w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 40/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji w budynkach położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka nr 33, 34 i 38, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 41/11 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 42/11 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 43/11 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2011 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 44/11 w sprawie przekazania na okres do pół roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z realizacją zadań statutowych zakładu budżetowego ZUT „Jaskinia Niedźwiedzia”

 

6. Narada w dniu 16 lutego 2011 r.:

 

ZB nr 45/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 46/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś,stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 47/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul.Polnej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 48/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetragu na : Odbudowę ul. Polnej w Stroniu Śląskim - I etap, odbudowę mostu we wsi Kamienica, odbudowę dwóch mostów we wsi Stary Gierałtów


ZB nr 49/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbudowę ul. Polnej w Stroniu Śląskim - I etap, odbudowę mostu we wsi Kamienica, odbudowę dwóch mostów we wsi Stary Gierałtów


ZB nr 50/11 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

7. Narada w dniu 22 i 23 lutego 2011 r.:

 

ZB nr 51/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r


ZB nr 52/11 w sprawie wyniku naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Stronie Śląskie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2011 r


ZB nr 53/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektrowi Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim do podejmowania w imieniu Gminy Stronie Śląskie wszelkich czynności prawnych oraz reprezentowania Gminy Stronie Śląskie w bieżącej działalności projektu związanych z realizacją projektu systemowego pt. "Indywidualizacja Stronie Śląskie" w ramach konkursu nr POKL.09.01.02-02-169/10, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

8. Narada w dniu 10 marca 2011 r.:

 

ZB nr 54/11 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt padłych lub poddanych ubojowi w trakcie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt


ZB nr 55/11 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 56/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres pięciu lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 57/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych, przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 58/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Konserwację oświetlenia drogowego gminy Stronie Śląskie


ZB nr 59/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwację oświetlenia drogowego gminy Stronie Śląskie


ZB nr 60/11 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 61/11 w sprawie rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej


ZB nr 62/11 w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie

 

9. Narada w dniu 15 marca 2011 r.:

 

ZB nr 63/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 64/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 65/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 66/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 67/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 68/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 69/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 70/11 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego


ZB nr 71/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 72/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 73/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 74/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego

 

10. Narada w dniu 23 marca 2011 r.:

 

ZB nr 75/11 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim

 

11. Narada w dniu 30 marca 2011 r.:

 

ZB nr 76/11 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Strachocin, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 77/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok


12. Narada w dniu 04 kwietnia 2011 r.:


ZB nr 78/11 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie


13. Narada w dniu 05 kwietnia 2011 r.:


ZB nr 79/11 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność spółki z o.o. „Art -Ski”


ZB nr 80/11 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia przez Gminę Stronie Śląskie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. 40-lecia PRL


ZB nr 81/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 82/11 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

14. Narada w dniu 12 kwietnia 2011 r.:

 

ZB nr 83/11 w sprawie powołania i ustalenia zakresu obowiązków likwidatorów zakładów budżetowych Gminy Stronie Śląskie, Zakładu Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie i Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim


ZB nr 84/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania "Remont trzech lokali mieszkalnych przy ul. Morawka nr 35 w Stroniu Śląskim"


ZB nr 85/11 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim – SP ZOZ z/s w Stroniu Śląskim, ul. Morawka 1, na okres do trzech miesięcy pomieszczenia stołówki, zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim wraz z zapleczem

 

15. Narada w dniu 19 kwietnia 2011 r.:

 

ZB nr 86/11 w sprawie powołania komisji d/s rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną

 

16. Narada w dniu 26 kwietnia 2011 r.:

 

ZB nr 87/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Budowę infrastruktury osiedla Morawka - sieć wodociągowa i kanalizacyjna etap I


ZB nr 88/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę infrastruktury osiedla Morawka - sieć wodociągowa i kanalizacyjna etap I

 

17. Narada w dniu 06 maja 2011 r.:

 

ZB nr 89/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok


ZB nr 90/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 91/11 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa „Biała Marianna” Ptaszek –spółka jawna, Stronie Wieś 26A

 

18. Narada w dniu 10 maja 2011 roku:


ZB nr 92/11 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/2012 arkuszy organizacyjnych publicznego przedszkola oraz publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie


ZB nr 93/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011-2017


19. Narada w dniu 17 maja 2011 roku:


ZB nr 94/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Modernizację budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka


ZB nr 95/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka


ZB nr 96/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 97/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 98/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 99/11 w sprawie umorzenia ustawowych odsetek od należności przysługujących Gminie Stronie Śląskie z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 100/11 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


20. Narada w dniu 24 maja 2011 roku:


ZB nr 101/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Budowę edukacyjnego placu zabaw przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Edukacyjno-zabawowy ogródek jaskiniowy


ZB nr 102/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę edukacyjnego placu zabaw przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Edukacyjno-zabawowy ogródek jaskiniowy


21. Narada w dniu 27 maja 2011 roku:


ZB nr 103/11 w sprawie określenia zasad i sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej oraz identyfikacji i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 104/11 w sprawie powołania auditorów wewnętrznych w ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością w/g normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 105/11 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Spółki z o.o. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia” z/s w Stroniu Śląskim, na czas trwania spółki nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 106/11 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Spółki z o.o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z/s w Stroniu Śląskim, na czas trwania spółki, nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 107/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 108/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


22. Narada w dniu 07 czerwca 2011 roku: 

 

ZB nr 109/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 110/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011-2017

 

23. Narada w dniu 14 czerwca 2011 roku: 

 

ZB nr 111/11 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 112/11 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

24. Narada w dniu 21 czerwca 2011 roku:


ZB nr 113/11 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz określenia jego zadań


ZB nr 114/11 w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz określenia jego zakresu działania


ZB nr 115/11 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki bezpieczeństwa informacji” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 116/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do ekspoatacji zadania pn Infrastruktura osiedla Morawka oświetlenie terenu etap I


ZB nr 117/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do ekspoatacji zadania pn Odbudowa ul. Polnej w Stroniu Śląskim


25. Narada w dniu 29 i 30 czerwca 2011 roku:


ZB nr 118/11 w sprawie przyjęcia na stan księgowy Gminy Stronie Śląskie mienia likwidowanych samorządowych zakładów budżetowych


ZB nr 119/11 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe jednoosobowej spółce Gminy Stronie Śląskie działającej po firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ZB nr 120/11 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe jednoosobowej spółce Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ZB nr 121/11 w sprawie wniesienia przez Gminę Stronie Śląskie aportu rzeczowego do kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim spółka z ograniczona odpowiedzialnością


ZB nr 122/11 w sprawie wniesienia przez Gminę Stronie Śląskie aportu rzeczowego do kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” spółka z ograniczona odpowiedzialnością


ZB nr 123/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne , położonych przy ul. Morawka 34 w Stroniu Śląskim , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 124/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 125/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 126/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok


ZB nr 127/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011 - 2017


ZB nr 128/11 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka Szkolna"


ZB nr 129/11 w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

ZB nr 130/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


ZB nr 131/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego i przekazania do eksploatacji 16 lokali mieszkalnych w budynku przy ul Zielonej nr 5 w Stroniu Śląskim zadanie pn: „ Remont i przebudowa części budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na lokale socjalne”


26. Narada w dniu 08 lipca 2011 roku:


ZB nr 132/11 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz gminnych jednostek oświatowych oraz instytucji kultury, na okres dziesięciu lat, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 133/11 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na okres dziesięciu lat, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 134/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Kościuszki 51a w Stroniu Śląskim, stanowiącego własnośc Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 135/11 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 136/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 137/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice

 

27. Narada w dniu 12 lipca 2011 roku:


ZB nr 138/11 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 139/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 140/11 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalno-socjalnych w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim


ZB nr 141/11 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 142/11 w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu


ZB nr 143/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZB nr 144/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 

28. Narada w dniu 19 lipca 2011 roku:


ZB nr 145/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej oraz identyfikacji i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 146/11 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 147/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 148/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na: odbudowę ul. Zielonej i ulic miejskich na działkach Nr 243 i 235/1 w Stroniu Śląskim, odbudowę ul. Górnej w Stroniu Śląskim


ZB nr 149/11 w sprawie ogłoszenia przetargów o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: odbudowę ul. Zielonej i ulic miejskich na działkach Nr 243 i 235/1 w Stroniu Śląskim, odbudowę ul. Górnej w Stroniu Śląskim


ZB nr 150/11 w sprawie rozłożenia na raty kary grzywny w celu przymuszenia

 

29. Narada w dniu 26 lipca 2011 roku:


ZB nr 151/11 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia strat i szacowania szkód powstałych wskutek powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniach 22-23 lipca 2011 r. roku


ZB nr 152/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok


ZB nr 153/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 154/11 w sprawie w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Janowa Góra


ZB nr 155/11 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę


ZB nr 156/11 w sprawie powołania Administratora Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

30. Narada w dniu 02 sierpnia 2011 roku:

 

ZB nr 157/11 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim


ZB nr 158/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. Odbudowa trzech mostów, dwa mosty w Starym Gierałtowie i jeden w Kamienicy


ZB nr 159/11 w sprawie rozłożenia na raty kary grzywny w celu przymuszenia


ZB nr 160/11 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Stronia Śląskiego

 

31. Narada w dniu 09 sierpnia 2011 roku:

 

ZB nr 161/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 r


ZB nr 162/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r


ZB nr 163/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Skarbnikowi Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Stronia Śląskiego

 

32. Narada w dniu 17 sierpnia 2011 roku:


ZB nr 164/11 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 165/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 166/11 w sprawie powołania koordynatora gminnego d/s obsługi systemu informatycznego OKW w obwodach utworzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 167/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Berger, pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim


ZB nr 168/11 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 169/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn: Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka

 

33. Narada w dniu 23 sierpnia 2011 roku:


ZB nr 170/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011 - 2019


ZB nr 171/11 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r


ZB nr 172/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji


ZB nr 173/11 w sprawie ustalenia ceny drewna przeznaczonego do sprzedaży, pochodzącego z lasów komunalnych oraz zadrzewień


ZB nr 174/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna pochodzącego z lasów gminnych


ZB nr 175/11 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna pochodzącego z lasów gminnych w obrębie Rogóżka


ZB nr 176/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 177/11 w sprawie powołania dyrektora Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

 

34. Narada w dniu 31 sierpnia 2011 roku:


ZB nr 178/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz remontu i adaptacji na cele mieszkalne, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 179/11 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” w Stroniu Śląskim ul. Morawka, na okres dziesięciu lat, części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 180/11 w sprawie ustanowienie służebności drogowej


ZB nr 181/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa edukacyjnego placu zabaw przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Edukacyjno-zabawowy ogródek jaskiniowy


ZB nr 182/11 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 183/11 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2011/2012


ZB nr 184/11 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 

35. Narada w dniu 07 września 2011 roku:

 

ZB nr 185/11 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Stroniu Śląskim, na czas trwania spółki nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stójków, Gmina Lądek Zdrój, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 186/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

 

36. Narada w dniu 13 września 2011 roku:

 

ZB nr 187/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia na stan księgowy Gminy Stronie Śląskie mienia likwidowanych samorządowych zakładów budżetowych


ZB nr 188/11 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu renty planistycznej

 

37. Narada w dniu 19 i 20 września 2011 roku:


ZB nr 189/11 w sprawie wskazania osób do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku


ZB nr 190/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku


ZB nr 191/11 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacyjnych Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2011/2012


ZB nr 192/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Świerczewskiego, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

38. Narada w dniu 27 września 2011 roku:


ZB nr 193/11 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 194/11 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 195/11 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu przeznaczonego do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, położonego w budynku przy ul. Morawka 34 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 196/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 197/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 198/11 w sprawie zawarcia umowy użyczenia dotyczącej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Krótkiej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia” z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej 2D/1, na rzecz Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 199/11 w sprawie ogloszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Hutniczej 3A, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 200/11 w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Stroniu Śląskim w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku


39. Narada w dniu 30 września 2011 roku:


ZB nr 201/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku Kletno 12, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 202/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w budynku położonym we wsi Kletno nr 12, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 203/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 204/11 w sprawie ustanowienia służebności drogowej (droga konieczna), na działce stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, położonej przy ul. Świerczewskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 205/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok

 

40. Narada w dniu 05 października 2011 roku:


ZB nr 206/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 207/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn: Budowa infrastruktury osiedla Morawka - sieć wodociągowa i kanalizacyjna etap I

 

41. Narada w dniu 10 października 2011 roku:


ZB nr 208/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 207/11 Burmistrza Sronia Śląskiego z dnia 05.10.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn: Budowa infrastruktury osiedla Morawka sieć wodociągowa i kanalizacyjna etap I


ZB nr 209/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok 


42. Narada w dniu 13 października 2011 roku:


ZB nr 210/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stronie Śląskie


ZB nr 211/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stronie Śląskie


ZB nr 212/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 213/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie


43. Narada w dniu 18 października 2011 roku:


ZB nr 214/11 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego sprzętu ratunkowego przeznaczonego dla zabezpieczenia działań statutowych WOPR: łodzi wiosłowo-motorowej z wyposażeniem medycznym oraz przyczepy podłodziowej jednoosiowej


ZB nr 215/11 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz remontu i adaptacji na cele mieszkalne, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 216/11 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres dwudziestu pięciu lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 217/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 25 lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 218/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 219/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 220/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 221/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 222/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 223/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 224/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 225/11 w sprawie nieprzyznania stypendium sportowego


ZB nr 226/11 w sprawie przyznania stypendium sportowego


ZB nr 227/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 228/11 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego


ZB nr 229/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 230/11 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego


ZB nr 231/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 232/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 233/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 234/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 235/11 w sprawie przyznania stypendium naukowego


ZB nr 236/11 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego

 

44. Narada w dniu 25 października 2011 roku:


ZB nr 237/11 w sprawie wyposażenia w majątek Gminy Stronie Śląskie gminnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim


ZB nr 238/11 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe jednoosobowej spółce Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ZB nr 239/11 w sprawie likwidacji składników majątkowych


ZB nr 240/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 241/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu


ZB nr 242/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu

 

45. Narada w dniu 02 listopada 2011 roku:

 

ZB nr 243/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok


ZB nr 244/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stronie Śląskie na terenie wsi Stara Morawa i Stronie Śląskie (wieś)


ZB nr 245/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stronie Śląskie na terenie wsi Stara Morawa i Stronie Śląskie (wieś)


ZB nr 246/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Odbudowa ulicy Górnej w Stroniu Śląskim


ZB nr 247/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Odbudowa ul. Zielonej i ulic miejskich na działkach nr 243 i 235/1 w Stroniu Śląskim

 

46. Narada w dniu 08 listopada 2011 roku:


ZB nr 248/11 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 249/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 250/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Kościuszki 51a w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

 

47. Narada w dniu 14 listopada 2011 roku:

 

ZB nr 251/11 w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 i projektu uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2012 r

 

48. Narada w dniu 16 i 17 listopada 2011 roku:


ZB nr 252/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym we wsi Kletno 12, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 253/11 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2011 r


ZB nr 254/11 w sprawie określenia procedury egzekwowania obowiązków edukacyjnych dotyczących uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie


ZB nr 255/11 w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

49. Narada w dniu 22 listopada 2011 roku:

 

ZB nr 256/11 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stronie Śląskie na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu


ZB nr 257/11 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stronie Śląskie w zakresie rozwoju sportu na 2012 r

 

50. Narada w dniu 29 i 30 listopada 2011 roku:


ZB nr 258/11 w sprawie wniesienia przez Gminę Stronie Śląskie aportu rzeczowego do kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ZB nr 259/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 260/11 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 261/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r


ZB nr 262/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r


ZB nr 263/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok


ZB nr 264/11 w sprawie: likwidacji składnika majątkowego

 

51. Narada w dniu 06 grudnia 2011 roku:


ZB nr 265/11 w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim


ZB nr 266/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z realizacją projektu - Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu


ZB nr 267/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z realizacją projektu - Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu


ZB nr 268/11 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres piętnastu lat części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Goszów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 269/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres piętnastu lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 270/11 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Janowa Góra, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 271/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 272/11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu


ZB nr 273/11 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, stanowiących własnośc Gminy Stronie Ślaskie


ZB nr 274/11 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiącej własność osoby fizycznej


ZB nr 275/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2012 r


ZB nr 276/11 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe jednoosobowej spółce Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

52. Narada w dniu 14 i 15 grudnia 2011 roku:


ZB nr 277/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego w budynku Strachocin 28, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 278/11 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 79/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność spółki z o.o. "Art-Ski"


ZB nr 279/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Utrzymanie czystości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2012 r


ZB nr 280/11 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2012 r


ZB nr 281/11 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

53. Narada w dniu 20 grudnia 2011 roku:


ZB nr 282/11 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 283/11 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Śląskie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku


ZB nr 284/11 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 285/11 w sprawie umorzenia ustawowych odsetek od należności przysługujących Gminie Stronie Śląskie z tytułu energii elektrycznej


ZB nr 286/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w Siennej

 

54. Narada w dniu 28 grudnia 2011 roku:

 

ZB nr 287/11 w w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

55. Narada w dniu 30 grudnia 2011 roku:


ZB nr 288/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego"Centrum Sportu i Rekreacji "w Stroniu Ślaskim na dzień 30.06.2011 r


ZB nr 289/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego"Zakład Wodociągów i Kanalizacji"w Stroniu Śląskim na dzień 30.06.2011 r


ZB nr 290/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Turystycznych Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie na dzień 30.06.2011 r


ZB nr 291/11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 292/11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 922/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 293/11 w sprawie zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 294/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok


ZB nr 295/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 253/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2011 r


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:19.01.2011 13:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:11.01.2012 16:48