Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2011 rok

Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie: utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą: Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz likwidacji samorządowych zakładów budżetowych Gminy Stronie Śląskie – Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie i Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.

 

Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji Dz.Urz.2011.47.645.
 

Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok.

 

Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.47.646.

Uchwała Nr V/25/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kamienica i Bolesławów – Gmina Stronie Śląskie.


Uchwała Nr V/26/11 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/238/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, Gmina Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr V/27/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Bolesławów.
 

Uchwała Nr V/28/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Goszów.
 

Uchwała Nr V/29/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Kamienica.
 

Uchwała Nr V/30/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Kletno.

 

Uchwała Nr V/31/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Nowy Gierałtów.
 

Uchwała Nr V/32/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Stara Morawa.
 

Uchwała Nr V/33/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Stary Gierałtów.
 

Uchwała Nr V/34/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Strachocin.
 

Uchwała Nr V/35/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr V/36/11 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz likwidacja samorządowego zakładu budżetowego Gminy Stronie Śląskie – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim.

 

Uchwała Nr V/37/11 w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

 

Uchwała Nr V/38/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


Uchwała Nr V/39/11 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.62.910.

Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie zmian w statucie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Podlega publikacji Dz.Urz.2011.81.1230.

Uchwała Nr VI/41/11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia przez Gminę Stronie Śląskie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. 40-lecia PRL.

 

Uchwała Nr VI/42/11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność spółki z o.o. „Art.-Ski”.
 

Uchwała Nr VI/43/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.81.1231.


Uchwała Nr VI/44/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki.
 

Uchwała Nr VI/45/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.
 

Uchwała Nr VI/46/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
 

Uchwała Nr VI/47/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.


Uchwała Nr VII/48/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Młynowiec, Gmina Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr VII/49/11 w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, Gmina Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr VII/50/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 rok.
 

Uchwała Nr VII/51/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr VII/52/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura osiedla Morawka”.


Uchwała Nr VII/53/11 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.122.1958.

Uchwała Nr VII/54/11 w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie odpłatnie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa „Biała Marianna” Ptaszek-spółka jawna  Stronie Wieś 26 A.
 

Uchwała Nr VII/55/11 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Podlega publikacji Dz.Urz.2011.122.1959.

Uchwała Nr VIII/56/11 w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzonej przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.122.1960.        

Uchwała Nr VIII/57/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr VIII/58/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.

Uchwała Nr VIII/59/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała Nr VIII/60/11 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 

Uchwała Nr VIII/61/11 w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/11 Rady Miejskiej w  Stroniu Śląskim z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji DZ.Urz.2011.122.1961. 

Uchwała nr IX/62/11 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Stronie Śląskie”.
Podlega Publikacji Dz.Urz.2011.160.2745.
 

Uchwała nr IX/63/11 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
Podlega Publikacji Dz.Urz.2011.156.2667.
Rozstrzygnięcie nadzorcze:Wojewoda Dolnośląski stwierdza nieważność poragrafu 2 ust. 2 uchwały.
 

Uchwała nr IX/64/11 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/338/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze oraz określenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Podlega Publikacji Dz.Udz.2011.156.2668.
 

Uchwała nr IX/65/11 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/339/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na stałe obwody głosowania.
Podlega Publikacji D.Urz.2011.156.2669.
 

Uchwała nr IX/66/11 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
Podlega Publikacji - Dz.Urz. 2011, nr 245, poz 4313 z 30.11.2011 r.
 

Uchwała nr IX/67/11 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr IX/68/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


Uchwała nr IX/69/11 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała nr IX/70/11 w sprawie uchwalenia „Kodeksu Etyki Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim”.

 

Uchwała nr X/71/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Młynowiec, gmina Stronie Śląskie.

Podlega Publikacji

 

Uchwała nrX/72/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, gmina Stronie Śląskie.

Podlega Publikacji

 

Uchwała nrX/73/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.

Podlega Publikacji - Dz.Urz. nr 231, poz 4002

 

Uchwała nrX/74/11 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/233 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 czerwca 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie-Lasy gmina Stronie Śląskie.

 

Uchwała nrX/75/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011

 

Uchwała nrX/76/11 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2012 - 2015 .

 

Uchwała nrX/77/11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Janowa Góra.

 

Uchwała nrX/78/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej .

Podlega Publikacji - Dz.Urz.2011, nr 212, poz. 3658 z 14.10.2011 r.

 

Uchwała nrX/79/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Stronie Śląskie.

Podlega Publikacji - Dz.Urz. 2011, nr 212, poz 3659 z 14.10.2011 r

 

Uchwała nr XI/80/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.

Uchwała nr XI/81/11 w sprawie zmiany uchwały nr VII/52/11 z 27 kwietnia 2011 roku Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Infrastruktura Osiedla Morawka”.


Uchwała nr XII/82/11 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie.

załączniki do pobrania poniżej w "Załącznikach"


Uchwała nr XII/83/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Miasto Gmina Stronie Śląskie.
załączniki do pobrania poniżej w "Załącznikach"

Podlega publikacji -Dz.Urz.2011, nr 252, poz 4518 z 07.12.2011 r.

Uchwała nr XII/84/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Młynowiec, Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - Dz.Urz. nr 249, poz 4481 z 06.12.2011 r..

 

Uchwała nr XII/85/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2011, nr 249, poz 4482 z 06.12.2011 r.

 

Uchwała nr XII/86/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego we wsi  Rogóżka Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - Dz.Urz. nr 267, poz 5076 z 19.12.2011 r.

 

Uchwała nr XII/87/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie-Lasy Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - Dz.Urz. nr 267, poz 5077 z 19.12.2011 r..

 

Uchwała nr XII/88/11 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć.
Podlega publikacji - Dz.Urz. 2011, nr 229, poz. 3943 z 09 listopada 2011 r..

 

Uchwała nr XII/89/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


Uchwała nr XII/90/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2012 - 2015.

Uchwała nr XIII/91/11 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stronie Śląskie, dla terenu położonego we wsi Stary Gierałtów.


Uchwała nr XIII/92/11 w sprawie powołania Komisji Statutowej.


Uchwała nr XIII/93/11 w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie.


Uchwała nr XIII/94/11 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stronie Śląskie na lata 2011 - 2021.


Uchwała nr XIII/95/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


Uchwała nr XIII/96/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.

Uchwała nr XIV/97/11 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie dla terenu położonego we wsi Goszów i Strachocin.

                  Załącznik1 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik2 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik3 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik4 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik5 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r. 
                  Załącznik6 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik7 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik8 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik9 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik10 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.


Uchwała nr XIV/98/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Goszów.

                  Załącznik1 do uchwały nr XIV.98.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik2 do uchwały nr XIV.98.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik3 do uchwały nr XIV.98.11 z dnia 28.11.2011 r.
Podlega publikacji- Dz.Urz. 2012, poz. 388 z 30.01.2012 r..


Uchwała nr XIV/99/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Strachocin.

                  Załącznik1 do uchwały nr XIV.99.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik2 do uchwały nr XIV.99.11 z dnia 28.11.2011 r. 
                  Załącznik3 do uchwały nr XIV.99.11 z dnia 28.11.2011 r.
Podlega publikacji - Dz.Urz2012,poz. 389 z 30.01.2012 r.


Uchwała nr XIV/100/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Podlega publikacji - Dz.Urz.2011 nr 263, poz. 5011 z 15.12.2011 r.
 

Uchwała nr XIV/101/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2011 nr 263, poz. 5012 z 15.12.2011 r.


Uchwała nr XIV/102/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podlega publikacji - Dz.Urz. 2011. nr 263, poz. 5013 z 15.12.2011 r.


Uchwała nr XIV/103/11 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.


Uchwała nr XIV/104/11 w sprawie przekazania nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie wsi Goszów na rzecz Sołectwa Goszów.


Uchwała nr XIV/105/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Podlega publikacji - Dz.Urz. 2011 nr 284, poz. 5288 z 30.12.2011 r.


Uchwała nr XIV/106/11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiącej własność osoby fizycznej.


Uchwała nr XIV/107/11 w sprawie uchylenia uchwały nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność Spółki z o.o. „Art.-Ski”.


Uchwała nr XIV/108/11 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pożytku Publicznego „KRYSZTAŁ STRONIE” na wkład własny do zadania pn. „Remont budynku zaplecza boiska sportowego w Stroniu Śląskim”.


Uchwała nr XIV/109/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


sesja 29.12.2011 r.
 

Uchwała nr XV/110/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019


Uchwała nr XV/111/11 w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok.
Podlega publikacji DzUrz 2012, poz 1497


Uchwała nr XV/112/11 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.


Uchwała nr XV/113/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata 2012 – 2016.
Podlega publikacji - DzUrz. 2012, poz.405, z 30.01.2012 r.


Uchwała nr XV/114/11 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.


Uchwała nr XV/115/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok.


Uchwała nr XV/116/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011-2017.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2011 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.11.2017 10:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:43 Usunięto załącznik Uchwała nr VI-46-11 z 28.03.2011
r..pdf

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:43 Usunięto załącznik Uchwała nr VI-47-11 z 28.03.2011
r..pdf

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:42 Usunięto załącznik Uchwała Nr VIII-59-11 z 30 maja 2011
r..pdf

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:41 Usunięto załącznik Uchwała Nr VIII-60-11 z 30.05.2011
r..pdf

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:41 Usunięto załącznik Uchwała nr X-77-11 z 15.07.2011
r..pdf

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:40 Usunięto załącznik Uchwała nr XIII-96-11 z 31.10.2011
r..pdf

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:40 Usunięto załącznik Uchwała nr XIV-106-11 z 28.11.2011
r..pdf

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-106-11 z 28.11.2011
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-96-11 z 31.10.2011
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:39 Dodano załącznik "Uchwała nr X-77-11 z 15.07.2011
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:39 Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII-60-11 z 30.05.2011
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:38 Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII-59-11 z 30 maja 2011
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-47-11 z 28.03.2011
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
14.11.2017 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-46-11 z 28.03.2011
r._2.pdf"

(Agnieszka Gawron)
09.08.2012 14:32 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.05.2012 13:21 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.03.2012 10:36 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.03.2012 10:35 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.03.2012 10:26 Dodano załącznik "Uchwała nr X-77-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
30.03.2012 10:26 Usunięto załącznik Uchwała Nr X-77-11 z 15.07.2011
r..pdf

(Janina Suchodolska)
22.02.2012 12:51 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
01.02.2012 14:52 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
01.02.2012 14:42 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.01.2012 10:55 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.01.2012 10:52 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.01.2012 10:51 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.01.2012 09:41 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
05.01.2012 15:14 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
05.01.2012 15:13 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
05.01.2012 14:56 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-116-11 z 29.12.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
05.01.2012 14:56 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-115-11 z29.12.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
05.01.2012 14:56 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-114-11 z 29.12.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
05.01.2012 14:55 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-113-11 z 29.12.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
05.01.2012 14:55 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-112-11 z 29.12.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
05.01.2012 14:47 Dodano załącznik "uchwała budżetowa 2012 nr XV-111-11 z
29.12.2011 r..pdf"

(Janina Suchodolska)
05.01.2012 14:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XV-110-11 z 29.12.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
30.12.2011 11:53 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.12.2011 12:47 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
19.12.2011 12:41 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
19.12.2011 12:27 Dodano załącznik "Zalacznik3 do uchwały nr XIV.99.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 12:27 Dodano załącznik "Zalacznik2 do uchwały nr XIV.99.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 12:27 Dodano załącznik "Zalacznik1 do uchwały nr XIV.99.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 12:27 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV.99.11 z dnia 28.11.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 12:25 Dodano załącznik "Zalacznik3 do uchwały nr XIV.98.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 12:25 Dodano załącznik "Zalacznik2 do uchwały nr XIV.98.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 12:25 Dodano załącznik "Zalacznik1 do uchwały nr XIV.98.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 12:25 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV.98.11 z dnia 28.11.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:58 Dodano załącznik "Zalacznik10 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:58 Dodano załącznik "Zalacznik9 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:58 Dodano załącznik "Zalacznik8 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:58 Dodano załącznik "Zalacznik7 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:57 Dodano załącznik "Zalacznik6 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:57 Dodano załącznik "Zalacznik5 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:57 Dodano załącznik "Zalacznik4 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:57 Dodano załącznik "Zalacznik3 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:57 Dodano załącznik "Zalacznik2 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:57 Dodano załącznik "Zalacznik1 do uchwały nr XIV.97.11 z
dnia 28.11.2011 r..pdf"

(Marek Stocki)
19.12.2011 11:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
14.12.2011 09:36 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.12.2011 09:35 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.12.2011 09:28 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-101-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
14.12.2011 09:28 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-100-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
14.12.2011 09:27 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.12.2011 09:25 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.12.2011 09:25 Usunięto załącznik Uchwała nr XIV-101-11 z 28.11.2011
r..pdf

(Janina Suchodolska)
14.12.2011 09:25 Usunięto załącznik Uchwała nr XIV-100-11 z 28.11.2011
r..pdf

(Janina Suchodolska)
08.12.2011 14:07 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.12.2011 11:04 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.12.2011 10:51 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.12.2011 10:46 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.12.2011 10:42 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.12.2011 09:07 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.12.2011 09:05 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.12.2011 09:02 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:52 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-109-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:50 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-108-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:50 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-107-11. z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:50 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-106-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:49 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-105-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:49 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-104-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:49 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-103-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:46 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-102-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:46 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-101-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
07.12.2011 08:46 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV-100-11 z 28.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
06.12.2011 13:56 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
06.12.2011 13:55 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
08.11.2011 14:13 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
08.11.2011 12:40 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-96-11 z 31.10.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
08.11.2011 12:40 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-95-11 z 31.10.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
08.11.2011 12:40 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-94-11 z 31.10.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
08.11.2011 12:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-93-11 z 31.10.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
08.11.2011 12:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-92-11 z 31.10.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
08.11.2011 12:39 Dodano załącznik "Zalacznik nr 2 do uchwały nr
XIII-91-11.pdf"

(Janina Suchodolska)
08.11.2011 12:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XIII-91-11 z 31.10.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
08.11.2011 08:50 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
08.11.2011 08:49 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.10.2011 12:05 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
18.10.2011 12:00 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
18.10.2011 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-90-11 z dnia 29.09.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-89-11 z 29.09.11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-88-11 z dnia 29.09.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-87-11 z dnia 29.09.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-86-11 z dnia 29.09.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-85-11 z dnia 29.09.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-84-11 z dnia 29.09.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:27 Dodano załącznik "Zalacznik3 do Uchwały Nr XII-83-11 z
29.09.2011 r.pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:27 Dodano załącznik "Zalacznik2 do Uchwały Nr XII-83-11 z
29.09.2011 r.pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:27 Dodano załącznik "Zalacznik1 do Uchwały Nr XII-83-11 z
29.09.2011 r.pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:24 Usunięto załącznik Zalacznik1.pdf (Marek Stocki)
18.10.2011 11:23 Usunięto załącznik Zalacznik2.pdf (Marek Stocki)
18.10.2011 11:23 Usunięto załącznik Zalacznik3.pdf (Marek Stocki)
18.10.2011 11:23 Dodano załącznik "Zalacznik3.pdf" (Marek Stocki)
18.10.2011 11:23 Dodano załącznik "Zalacznik2.pdf" (Marek Stocki)
18.10.2011 11:23 Dodano załącznik "Zalacznik1.pdf" (Marek Stocki)
18.10.2011 11:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XII-83-11 z 29.09.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:05 Dodano załącznik "Zalacznik10 do uchwały Nr
XII-82-11.pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 11:05 Dodano załącznik "Zalacznik9 do uchwały Nr XII-82-11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 11:01 Dodano załącznik "Zalacznik8 do uchwały Nr XII-82-11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 11:01 Dodano załącznik "Zalacznik7 do uchwały Nr XII-82-11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 10:54 Dodano załącznik "Zalacznik6 do uchwały Nr XII-82-11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 10:54 Dodano załącznik "Zalacznik5 do uchwały Nr XII-82-11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 10:54 Dodano załącznik "Zalacznik4 do uchwały Nr XII-82-11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 10:54 Dodano załącznik "Zalacznik3 do uchwały Nr XII-82-11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 10:54 Dodano załącznik "Zalacznik2 do uchwały Nr XII-82-11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 10:54 Dodano załącznik "Zalacznik1 do uchwały Nr XII-82-11.pdf"
(Marek Stocki)
18.10.2011 10:54 Dodano załącznik "Uchwała Nr XII-82-11 z 29.09.2011
r..pdf"

(Marek Stocki)
18.10.2011 09:40 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.10.2011 09:38 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.09.2011 15:00 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.09.2011 14:41 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.09.2011 11:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XI-81-11 z 29.08.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
16.09.2011 10:25 Usunięto załącznik Uchwała nr XI-81-2011 z 29.08.2011
r..pdf

(Janina Suchodolska)
31.08.2011 10:44 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
31.08.2011 10:44 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
31.08.2011 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XI-81-2011 z 29.08.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.08.2011 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XI-80-11 z 29.08.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
16.08.2011 09:57 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.08.2011 09:41 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.08.2011 09:30 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.08.2011 09:26 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.07.2011 14:42 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
25.07.2011 14:40 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
25.07.2011 14:37 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
25.07.2011 14:22 Dodano załącznik "Uchwała Nr X-79-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Marek Stocki)
25.07.2011 14:22 Dodano załącznik "Uchwała Nr X-78-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Marek Stocki)
25.07.2011 14:21 Dodano załącznik "Uchwała Nr X-77-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Marek Stocki)
25.07.2011 14:21 Dodano załącznik "Uchwała Nr X-76-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Marek Stocki)
25.07.2011 14:21 Dodano załącznik "Uchwała Nr X-75-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Marek Stocki)
25.07.2011 14:21 Dodano załącznik "Uchwała Nr X-74-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Marek Stocki)
25.07.2011 14:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr X-73-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Marek Stocki)
25.07.2011 14:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr X-72-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Marek Stocki)
25.07.2011 14:19 Dodano załącznik "Uchwała Nr X-71-11 z 15.07.2011 r..pdf"
(Marek Stocki)
07.07.2011 10:04 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.07.2011 13:27 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-70-11 z 27.06.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
04.07.2011 13:27 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-69-11 z 27.06.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
04.07.2011 13:27 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-68-11 z 27.06.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
04.07.2011 13:27 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-67-11 z 27.06.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
04.07.2011 10:39 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-66-11 z 27.06.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
04.07.2011 10:39 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-65-11 z 27.06.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
04.07.2011 10:39 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-64-11 z 27.06.2011.pdf"
(Janina Suchodolska)
04.07.2011 10:37 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-62-11 z 27.06.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
04.07.2011 10:35 Usunięto załącznik Uchwała Nr IX-62-11 z 27.11.2011
r..pdf

(Janina Suchodolska)
01.07.2011 17:23 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-63-11 z 27.06.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
01.07.2011 17:23 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX-62-11 z 27.11.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
01.07.2011 16:56 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:31 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:30 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:26 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:21 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:20 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:15 Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII-58-11 z 30.05.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:07 Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII-61-11 z 30.05.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:07 Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII-60-11 z 30.05.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:07 Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII-59-11 z 30 maja 2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:01 Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII-57-11 z 30.05.2011
r.pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 14:01 Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII-56-11 z 30.05.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 13:53 Dodano załącznik "Uchwała Nr VII-55-11 z 27.04.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 13:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr VII_54_2011 z 27.04.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 13:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr VII-53-11 z 27.04.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 13:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr VII-52-11 z 27.04.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 13:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr VII-51-11 z 27.04.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 13:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr VII-50-11 z 27.04.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 13:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr VII-49-11 z 27.04.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
02.06.2011 13:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr VII-48-11 z 27.04.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:35 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-47-11 z 28.03.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-46-11 z 28.03.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-45-11 z 28.03.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-44-11 z 28.03.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-43-11 z 28.03.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-42-11 z 28.03.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr VI-41-11 z 28.03.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:30 Dodano załącznik "Uchwała Nr VI-40-11 z 28.03.2011
r..pdf"

(Janina Suchodolska)
31.03.2011 14:08 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
10.03.2011 08:49 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
10.03.2011 08:48 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-39-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
10.03.2011 08:48 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-38-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:31 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:30 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:29 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:28 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:27 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:23 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:21 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:19 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:04 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-37-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-36-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-35-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-34-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-33-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-32-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-31-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-30-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-29-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 14:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-28-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 13:54 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-27-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 13:54 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-26-11 z 28.02.2011 r..pdf"
(Janina Suchodolska)
09.03.2011 13:54 Dodano załącznik "Uchwała Nr V-25-11 z 28.02.2011r..pdf"
(Janina Suchodolska)
04.02.2011 11:17 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.02.2011 11:15 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.02.2011 11:11 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.02.2011 11:08 Utworzenie dokumentu. (Janina Suchodolska)