Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie: utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą: Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz likwidacji samorządowych zakładów budżetowych Gminy Stronie Śląskie – Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie i Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim.

 

Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji Dz.Urz.2011.47.645.
 

Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok.

 

Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.47.646.

Uchwała Nr V/25/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kamienica i Bolesławów – Gmina Stronie Śląskie.


Uchwała Nr V/26/11 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/238/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, Gmina Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr V/27/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Bolesławów.
 

Uchwała Nr V/28/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Goszów.
 

Uchwała Nr V/29/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Kamienica.
 

Uchwała Nr V/30/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Kletno.

 

Uchwała Nr V/31/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Nowy Gierałtów.
 

Uchwała Nr V/32/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Stara Morawa.
 

Uchwała Nr V/33/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Stary Gierałtów.
 

Uchwała Nr V/34/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Strachocin.
 

Uchwała Nr V/35/11 w sprawie zarządzenie wyborów Sołectwa Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr V/36/11 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz likwidacja samorządowego zakładu budżetowego Gminy Stronie Śląskie – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim.

 

Uchwała Nr V/37/11 w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

 

Uchwała Nr V/38/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


Uchwała Nr V/39/11 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.62.910.

Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie zmian w statucie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Podlega publikacji Dz.Urz.2011.81.1230.

Uchwała Nr VI/41/11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia przez Gminę Stronie Śląskie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. 40-lecia PRL.

 

Uchwała Nr VI/42/11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność spółki z o.o. „Art.-Ski”.
 

Uchwała Nr VI/43/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.81.1231.


Uchwała Nr VI/44/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki.
 

Uchwała Nr VI/45/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.
 

Uchwała Nr VI/46/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
 

Uchwała Nr VI/47/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.


Uchwała Nr VII/48/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Młynowiec, Gmina Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr VII/49/11 w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, Gmina Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr VII/50/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 rok.
 

Uchwała Nr VII/51/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr VII/52/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura osiedla Morawka”.


Uchwała Nr VII/53/11 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.122.1958.

Uchwała Nr VII/54/11 w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie odpłatnie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś, stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa „Biała Marianna” Ptaszek-spółka jawna  Stronie Wieś 26 A.
 

Uchwała Nr VII/55/11 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Podlega publikacji Dz.Urz.2011.122.1959.

Uchwała Nr VIII/56/11 w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzonej przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć.
Podlega publikacji Dz.Urz.2011.122.1960.        

Uchwała Nr VIII/57/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr VIII/58/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.

Uchwała Nr VIII/59/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała Nr VIII/60/11 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 

Uchwała Nr VIII/61/11 w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/11 Rady Miejskiej w  Stroniu Śląskim z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji DZ.Urz.2011.122.1961. 

Uchwała nr IX/62/11 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Stronie Śląskie”.
Podlega Publikacji Dz.Urz.2011.160.2745.
 

Uchwała nr IX/63/11 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
Podlega Publikacji Dz.Urz.2011.156.2667.
Rozstrzygnięcie nadzorcze:Wojewoda Dolnośląski stwierdza nieważność poragrafu 2 ust. 2 uchwały.
 

Uchwała nr IX/64/11 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/338/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze oraz określenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Podlega Publikacji Dz.Udz.2011.156.2668.
 

Uchwała nr IX/65/11 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/339/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na stałe obwody głosowania.
Podlega Publikacji D.Urz.2011.156.2669.
 

Uchwała nr IX/66/11 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
Podlega Publikacji - Dz.Urz. 2011, nr 245, poz 4313 z 30.11.2011 r.
 

Uchwała nr IX/67/11 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr IX/68/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


Uchwała nr IX/69/11 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała nr IX/70/11 w sprawie uchwalenia „Kodeksu Etyki Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim”.

 

Uchwała nr X/71/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Młynowiec, gmina Stronie Śląskie.

Podlega Publikacji

 

Uchwała nrX/72/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, gmina Stronie Śląskie.

Podlega Publikacji

 

Uchwała nrX/73/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.

Podlega Publikacji - Dz.Urz. nr 231, poz 4002

 

Uchwała nrX/74/11 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/233 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 czerwca 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie-Lasy gmina Stronie Śląskie.

 

Uchwała nrX/75/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011

 

Uchwała nrX/76/11 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2012 - 2015 .

 

Uchwała nrX/77/11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Janowa Góra.

 

Uchwała nrX/78/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej .

Podlega Publikacji - Dz.Urz.2011, nr 212, poz. 3658 z 14.10.2011 r.

 

Uchwała nrX/79/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Stronie Śląskie.

Podlega Publikacji - Dz.Urz. 2011, nr 212, poz 3659 z 14.10.2011 r

 

Uchwała nr XI/80/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.

Uchwała nr XI/81/11 w sprawie zmiany uchwały nr VII/52/11 z 27 kwietnia 2011 roku Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Infrastruktura Osiedla Morawka”.


Uchwała nr XII/82/11 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie.

załączniki do pobrania poniżej w "Załącznikach"


Uchwała nr XII/83/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Miasto Gmina Stronie Śląskie.
załączniki do pobrania poniżej w "Załącznikach"

Podlega publikacji -Dz.Urz.2011, nr 252, poz 4518 z 07.12.2011 r.

Uchwała nr XII/84/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Młynowiec, Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - Dz.Urz. nr 249, poz 4481 z 06.12.2011 r..

 

Uchwała nr XII/85/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2011, nr 249, poz 4482 z 06.12.2011 r.

 

Uchwała nr XII/86/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego we wsi  Rogóżka Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - Dz.Urz. nr 267, poz 5076 z 19.12.2011 r.

 

Uchwała nr XII/87/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie-Lasy Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - Dz.Urz. nr 267, poz 5077 z 19.12.2011 r..

 

Uchwała nr XII/88/11 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć.
Podlega publikacji - Dz.Urz. 2011, nr 229, poz. 3943 z 09 listopada 2011 r..

 

Uchwała nr XII/89/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


Uchwała nr XII/90/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2012 - 2015.

Uchwała nr XIII/91/11 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stronie Śląskie, dla terenu położonego we wsi Stary Gierałtów.


Uchwała nr XIII/92/11 w sprawie powołania Komisji Statutowej.


Uchwała nr XIII/93/11 w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie.


Uchwała nr XIII/94/11 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stronie Śląskie na lata 2011 - 2021.


Uchwała nr XIII/95/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


Uchwała nr XIII/96/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.

Uchwała nr XIV/97/11 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stronie Śląskie dla terenu położonego we wsi Goszów i Strachocin.

                  Załącznik1 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik2 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik3 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik4 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik5 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r. 
                  Załącznik6 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik7 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik8 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik9 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik10 do uchwały nr XIV.97.11 z dnia 28.11.2011 r.


Uchwała nr XIV/98/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Goszów.

                  Załącznik1 do uchwały nr XIV.98.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik2 do uchwały nr XIV.98.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik3 do uchwały nr XIV.98.11 z dnia 28.11.2011 r.
Podlega publikacji- Dz.Urz. 2012, poz. 388 z 30.01.2012 r..


Uchwała nr XIV/99/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Strachocin.

                  Załącznik1 do uchwały nr XIV.99.11 z dnia 28.11.2011 r.
                  Załącznik2 do uchwały nr XIV.99.11 z dnia 28.11.2011 r. 
                  Załącznik3 do uchwały nr XIV.99.11 z dnia 28.11.2011 r.
Podlega publikacji - Dz.Urz2012,poz. 389 z 30.01.2012 r.


Uchwała nr XIV/100/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Podlega publikacji - Dz.Urz.2011 nr 263, poz. 5011 z 15.12.2011 r.
 

Uchwała nr XIV/101/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2011 nr 263, poz. 5012 z 15.12.2011 r.


Uchwała nr XIV/102/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podlega publikacji - Dz.Urz. 2011. nr 263, poz. 5013 z 15.12.2011 r.


Uchwała nr XIV/103/11 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.


Uchwała nr XIV/104/11 w sprawie przekazania nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie wsi Goszów na rzecz Sołectwa Goszów.


Uchwała nr XIV/105/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Podlega publikacji - Dz.Urz. 2011 nr 284, poz. 5288 z 30.12.2011 r.


Uchwała nr XIV/106/11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiącej własność osoby fizycznej.


Uchwała nr XIV/107/11 w sprawie uchylenia uchwały nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność Spółki z o.o. „Art.-Ski”.


Uchwała nr XIV/108/11 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pożytku Publicznego „KRYSZTAŁ STRONIE” na wkład własny do zadania pn. „Remont budynku zaplecza boiska sportowego w Stroniu Śląskim”.


Uchwała nr XIV/109/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2011.


sesja 29.12.2011 r.
 

Uchwała nr XV/110/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019


Uchwała nr XV/111/11 w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok.
Podlega publikacji DzUrz 2012, poz 1497


Uchwała nr XV/112/11 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.


Uchwała nr XV/113/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata 2012 – 2016.
Podlega publikacji - DzUrz. 2012, poz.405, z 30.01.2012 r.


Uchwała nr XV/114/11 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.


Uchwała nr XV/115/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok.


Uchwała nr XV/116/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011-2017.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VI kadencja 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:04.02.2011 11:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:14.11.2017 10:50