wersja do wydruku 01.08.2008 19:50

Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2008 rok

 

Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego wydane w 2008 roku:

273/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

274/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

275/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

276/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

277/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

278/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych , stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

279/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanych ,stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

280/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN

281/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

282/08 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

283/08 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko inspektora d/s gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

284/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim

285/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Stronie Śląskie 

286/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim

287/08 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2008

288/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

289/08 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
290/08 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

291/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

292/08 W sprawie odwołania przetargu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN

293/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych , stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

294/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

295/08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres dwudziestu pięciu lat  nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność  Gminy  Stronie Śląskie

296/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 25  lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

297/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych ,stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

298/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Goszów, Młynowiec, Strachocin, Stronie Wieś, Sienna, Janowa Góra, Kletno górne, miasto Stronie Śl. w Gminie Stronie Śl.

299/08 W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Goszów, Młynowiec, Strachocin, Stronie Wieś, Sienna, Janowa Góra, Kletno górne, miasto Stronie Śl. w Gminie Stronie Śl.
 
300/08 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych  nieruchomości  położonych  w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 43

301/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych ,stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

302/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  zabudowanej , stanowiącej  własność  Gminy Stronie Śląskie

303/08 w   sprawie    zmiany    zarządzenia    Nr 566/05   Burmistrza   Stronia    Śląskiego    z     dnia 5 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie  zabudowanej ,stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

304/08 w   sprawie   zmiany    zarządzenia     Nr  164/07   Burmistrza   Stronia   Śląskiego    z    dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie  zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

305/08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres  pięciu lat  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

306/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres  pięciu lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

307/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 285/08 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Stronie Śląskie 

308/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

309/08 w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz przyjęcia tekstu jednolitego

310/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora d/s działalności gospodarczej i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

311/08 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2007/2008

312/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie edukacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

313/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie edukacji

314/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap II

315/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowę drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów  na dz. nr 273 i 280

316/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowa drogi gminnej we wsi Kletno na dz. nr 25

317/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowę drogi gminnej we wsi Strachocin na dz. nr 147, 174/1 i 459/6

318/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap II

319/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów  na dz. nr 273 i 280

320/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbudowa drogi gminnej we wsi Kletno na dz. nr 25

321/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę drogi gminnej we wsi Strachocin na dz. nr 147, 174/1 i 459/6

322/08 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim

323/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim

324/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego  nieograniczonego  na dzierżawę   nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

325/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

326/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie oświaty i wychowania przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

327/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.w zakresie oświaty i wychowania

328/08 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego

329/08 w sprawie przedłożenia informacji  z wykonania budżetu Gminy Stronie  Śląskie za  2007 rok

330/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży ,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

331/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania „ Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą na działce nr 250 przy ul. Zielonej nr 5 - etap I”

332/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

333/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rodziałami i paragafami w obrębie działu

334/05 w sprawie odwołania udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

335/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

336/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę produktów betonowych

337/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie 

338/08 w sprawie ogłoszenia drugiego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

339/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

340/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

341/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji  

342/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót zrealizowanych w ramach zadania „Modernizacja  Szkoły  Podstawowej w Stroniu Sl. etap I, II i III”

343/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Remont otoczenia Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim etap I

344/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanej ,  położonej na terenie  Gminy Stronie Śląskie ,stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

345/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Samodzielnego referenta d/s gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

346/08 w sprawie powołania komisji d/s opracowania wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie

347/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap II

348/08 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap II

349/08 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont otoczenia Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim etap I

350/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
1. Odbudowę drogi gminnej we wsi Stara Morawa na cz. dz. nr 54 i wsi Nowa Morawa na cz. dz. nr 84
2. Odbudowę drogi gminnej w Stroniu – wsi na dz. nr 120
3. Odbudowę drogi gminnej w Stroniu – wsi na dz. nr 115/1

351/08 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

352/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2008 roku

353/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
1. Odbudowę drogi gminnej we wsi Stara Morawa na cz. dz. nr 54 i wsi Nowa Morawa na cz. dz. nr 84
2. Odbudowę drogi gminnej w Stroniu – wsi na dz. nr 120
3. Odbudowę drogi gminnej w Stroniu – wsi na dz. nr 115/1

354/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Stara Morawa

355/08 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości  nie zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

356/08 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat  lokal użytkowy nr 1a położony w budynku   Bolesławów 41 ,  stanowiący własność  Gminy Stronie Śląskie

357/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  lokalu użytkowego Nr 1a  przeznaczonego  do użyczenia  na okres trzech lat, położonego w Bolesławowie nr 41 , stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskiego

358/08 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości   nie zabudowanej , stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

359/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  przetargu ustnego  nieograniczonego  na dzierżawę   nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Morawa , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

360/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

361/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami paragrafami w obrębie działu

362/08     w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Stara Morawa

363/08 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2008 r

364/08 w sprawie ogłoszenia pierwszych  ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż  nieruchomości  zabudowanych i nie  zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

365/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

366/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

367/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej , stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

368/08 w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z zakupem przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego

369/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:dostawę przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego

370/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 84 we wsi Nowa Morawa

371/08 w sprawie przeznaczenia do użyczenia  kąpieliska prowizorycznego zorganizowanego na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Starej Morawie na rzecz Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

372/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 84 we wsi Nowa Morawa

373/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Rogóżka , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

374/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

375/08 w sprawie ustanowienia służebności drogowej (droga konieczna)  na działce stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

376/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Budowę zespołu boisk sportowych oraz budynku sanitarno-szatniowego w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012”

377/08 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2008/2009

378/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

379/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

380/08 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Stronie Śląskie na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej  „Czarna Góra”

381/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

382/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę toalety stacjonarnej wolnostojącej podwójnej wykonanej z blachy i dwóch kabin toaletowych polietylenowych przenośnych

383/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Przebudowę ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim

384/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowę zespołu boisk sportowych oraz budynku sanitarno-szatniowego w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012”

385/08 w sprawie ogłoszenia  drugiego ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

386/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

387/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania  Gminy Stronie Śląskie we Wspólnotach Mieszkaniowych

388/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

389/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przez Gminę Stronie Śląskie

390/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

391/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim

392/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont lokali gminnych w budynku położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki nr 58

393/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

394/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w okresie od 1.09.2008 do 30.06.2010 roku

395/08 w sprawie ogłoszenia trzeciego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości  nie  zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

396/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

397/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

398/08 w sprawie powołania komisji przetargowej
 
399/08 w w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 roku  wycen nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych  na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie

400/08 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat nieruchomość nie zabudowaną, położoną w  obrębie wsi Stary Gierałtów ,  stanowiącą  własność  Gminy Stronie Śląskie

401/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości nie zabudowanej, przeznaczonej  do użyczenia  na okres trzech lat, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskiego

402/08 w   sprawie zmiany zarządzenia Nr 742/06 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie  zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

403/08 w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie

404/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

405/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę toalety stacjonarnej wolnostojącej podwójnej wykonanej z blachy i dwóch kabin toaletowych polietylenowych przenośnych

406/08 w sprawie  wyznaczenia  banku  do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Stronie Śląskie

407/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie  na 2008 rok

408/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

409/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

410/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości  nie  zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

411/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

412/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

413/08 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

414/08 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego (do wykorzystania przez OSP)

415/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań:
1. Odbudowa drogi gminnej we wsi Kletno na działce Nr 25
2. Odbudowa drogi gminnej we wsi Strachocin na działce Nr 147, 174/1, 459/6

416/08 Dotyczące  zmiany zarządzenia Nr 490/2005 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, zakresu jej kompetencji oraz trybu prowadzenia przetargów

417/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

418/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

419/08 w sprawie powołania zespołu do spraw udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconych stron w sieci teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stronie Śląskie

420/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży,  stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

421/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  lokali mieszkalnych nr 6,7,  w budynku Bolesławów  41  , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

422/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na:
1.odbudowę drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 67
2.odbudowę dróg gminnych we wsi Stronie Śl. na działkach Nr 232/4, 229/1, 28, 179, 181/1, 182/1
3.odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 93, 244

423/08 W sprawie ogłoszenia przetargów nieograniczonych na:
1.odbudowę drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 67
2.odbudowę dróg gminnych we wsi Stronie Śl. na działkach Nr 232/4, 229/1, 28, 179, 181/1, 182/1
3.odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 93, 244

424/08 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

425/08 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów  nieograniczonych  na sprzedaż  nieruchomości  nie  zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

426/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania
1. Odbudowa drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 273 ,280

427/08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012” na działce Nr 559/3 przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śl.

428/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na:Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012” na działce Nr 559/3 przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śl.

429/08 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na: Obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez gminę Stronie Śląskie w okresie od 8 września 2008 roku do 31 sierpnia 2010 roku   

430/08 w srawie powołania komisji przetargowej 

431/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości nie zabudowanej, przeznaczonej  do użyczenia  na okres trzech lat, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskiego

432/08 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat część nieruchomości nie zabudowanej, położonej w  obrębie wsi Stary Gierałtów ,  stanowiącej  własność  Gminy Stronie Śląskie

433/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

434/08 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości    zabudowanej , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

435/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży,  stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

436/08 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim 

437/08 w sprawie udzielenia wicedyrektorowi gimnazjum pełnomocnictwa do jednoosobowych działań w zakresie funkcjonowania Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim

438/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego  przetargu  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości    nie zabudowanej , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

439/08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

440/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

441/08 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2008 roku

442/08 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok

443/08 zmieniające Zarządzenie Nr 416/2004 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy

444/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

444A/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań:
1.Odbudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa na działce Nr 54 i we wsi Nowa Morawa na działce 84
2.Odbudowa drogi gminnej w Stroniu Wsi na działce Nr120
3.Odbudowa drogi gminnej w Stroniu Wsi na działce Nr115/1

445/08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

446/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

447/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok 

448/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na:Budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012” na działce Nr 559/3 przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śl.

449/08 W sprawie ogłoszenia II  przetargu nieograniczonego na:Budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012” na działce Nr 559/3 przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śl.

450/08 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

451/08 w sprawie ogłoszenia czwartego  przetargu ustnego  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

452/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

453/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych   przeznaczonych  do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

454/08 w sprawie  nieodpłatnego nabycia na własność  od Skarbu Państwa  przez Gminę Stronie Śląskie  nieruchomości zabudowanej , położonej w Stroniu Śląskim  przy ul. Kościuszki  18

455/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.
Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 84 we wsi Nowa Morawa.

456/08 w sprawie powołania komisji przetargowej 

456A/08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego na realizację zadania inwestycyjnego - Modernizacja Budynku Przedszkola  

457/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

458/08 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia drogowego w Gminie Stronie Ślaskie

459/08 w sprawie powołania komisji przetargowej        

460/08 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie  zimowym 2008/2009

461/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Sląskie na 2008 rok

462/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu  

463/08 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

464/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

465/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  przetargu ustnego  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych  , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

466/08 w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z zakupem  skutera wodnego ratowniczego dla OSP w Stroniu Śląskim do wykorzystania przez ratowników WOPR

467/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:dostawę skutera wodnego ratowniczego dla OSP w Stroniu Śląskim do wykorzystania przez ratowników WOPR

468/08 w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

469/08 w sprawie zawarcia umowy użyczenia przez  Gminę Stronie Śląskie na część nieruchomości nie zabudowanej, położonej w  obrębie wsi Strachocin, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lądek Zdrój z/s w Strachocinie nr 42

470/08 w sprawie ustanowienia służebności drogowej (droga konieczna)  na działkach, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie   

471/08 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych  nieograniczonych  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie
 
472/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu na:Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie etap III  - sieci elektryczne

473/08 W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie etap III  - sieci elektryczne

474/08 w sprawie ogłoszenia drugiego  ustnego  przetargu  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości    nie zabudowanych , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

475/08 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

476/08 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2008/2009

477/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

478/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  przetargu ustnego  nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości  nie zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

479/08 w sprawie ogłoszenia rokowań   na sprzedaż  nieruchomości  zabudowanej , stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

480/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2008 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii

481/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

482/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży,  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

483/08 W sprawie nieodpłatnego przekazania do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim następujących składników majątku gminnego:

1.    Wodociągu Stara Morawa - Stronie Śląskie
2.    Kanalizacji sanitarnej Stara Morawa – Stronie Śląskie.
3.    Kanalizacji sanitarnej w Strachocinie (przy ul. Górnej).

484/08 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań 

485/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

486/08 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

487/08 W sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na:Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie etap III  - sieci elektryczne

488/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów końcowych i przekazania do eksploatacji następujących zadań:
1. Budowa zespołu boisk sportowych oraz budynku sanitarno-szatniowego w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012”
2.  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Stara Morawa.
3.  Odbudowa drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 67
4. Odbudowa dróg gminnych we wsi Stronie Śl. na działkach Nr 232/4, 229/1, 28, 179, 181/1, 182/1
5.  Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce nr 93, 244

489/08 w sprawie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok  

490/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży,  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

491/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  zabudowanych i nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie oraz ustanowienie służebności drogowej

492/08 w sprawie ustanowienia służebności drogowej (droga konieczna)  na działce stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

493/08 w sprawie odwołania rokowań  na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

494/08 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego, skutera wodnego ratowniczego dla OSP w Stroniu Śląskim do wykorzystania przez ratowników WOPR

494/08 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego, skutera wodnego ratowniczego dla OSP w Stroniu Śląskim do wykorzystania przez ratowników WOPR

495/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

496/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

497/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku

498/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku przez organizację prowdzące działalnosć pożytku publicznego

499/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

500/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego Gminy Stronie Śląskie - Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie

501/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora d/s Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim

502/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Budowę zaplecza sanitarno – szatniowego przy kompleksie boisk sportowych programu „Moje boisko ORLIK 2012”

503/08 W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Budowę zaplecza sanitarno – szatniowego przy kompleksie boisk sportowych programu „Moje boisko ORLIK 2012”

504/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

505/08 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w Gminie Stronie Ślaskie

506/08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych:
1. Moddernizacja ulicy Sudeckiej
2. Gospodarka wodno - ściekowa we wsi Stara Morawa
3. Budowa Kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012"
4. Remont budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 58
5. Remont nawierzchni ciągów pieszych placów szkolnych i ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim

507/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

508/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

509/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2008 roku

510/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 489/08 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok

511/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

512/08 w sprawie ogłoszenia rokowań   na sprzedaż  nieruchomości  zabudowanej , stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

513/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań

514/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2009 rok

515/08 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Śląskie w/g stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

516/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres pięciu lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

517/08 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2008/2009

518/08 w sprawie powołania Pana Artura Sawickiego na stanowisko dyrektora Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie           

519/08 w sprawie udzielenia dyrektorowi zakładu budżetowego Gminy Stronie Śląskie  pełnomocnictwa do jednoosobowych działań w zakresie funkcjonowania Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia”  w Kletnie

520/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku

521/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu 
 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2008 19:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.01.2009 12:29 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
09.01.2009 11:28 Dodano załącznik "ZB nr 521 z 30.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
09.01.2009 11:28 Dodano załącznik "ZB nr 520 z 30.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.01.2009 15:22 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
02.01.2009 15:14 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
02.01.2009 14:23 Dodano załącznik "ZB nr 519 z 30.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.01.2009 14:23 Dodano załącznik "ZB nr 518 z 30.12.2008..pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.01.2009 13:48 Dodano załącznik "ZB nr 517 z 23.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.01.2009 13:48 Dodano załącznik "ZB nr 516 z 16.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.01.2009 13:48 Dodano załącznik "ZB nr 515 z 16.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.01.2009 13:48 Dodano załącznik "ZB nr 514 z 16.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
17.12.2008 09:41 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
17.12.2008 08:37 Dodano załącznik "ZB nr 513 z 12.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
17.12.2008 08:37 Dodano załącznik "ZB nr 512 z 12.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
16.12.2008 16:59 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
16.12.2008 15:58 Dodano załącznik "ZB nr 511 z 09.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
16.12.2008 15:58 Dodano załącznik "ZB nr 510 z 09.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 14:40 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
10.12.2008 14:03 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:37 Dodano załącznik "ZB nr 509 z 02.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:37 Dodano załącznik "ZB nr 508 z 02.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:37 Dodano załącznik "ZB nr 507 z 02.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:37 Dodano załącznik "ZB nr 506 z 02.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:37 Dodano załącznik "ZB nr 505 z 02.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:37 Dodano załącznik "ZB nr 504 z 02.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:00 Dodano załącznik "ZB nr 502 z 02.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:00 Dodano załącznik "ZB nr 503 z 02.12.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:00 Dodano załącznik "ZB nr 501 z 25.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:00 Dodano załącznik "ZB nr 500 z 25.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:00 Dodano załącznik "ZB nr 499 z 25.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:00 Dodano załącznik "ZB nr 498 z 25.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:00 Dodano załącznik "ZB nr 497 z 25.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:00 Dodano załącznik "ZB nr 496 z 25.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
10.12.2008 13:00 Dodano załącznik "ZB nr 495 z 25.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 16:20 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 494 z 18.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 493 z 14.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 492 z 14.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 491 z 14.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 490 z 14.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 489 z 14.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 488 z 04.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 487 z 04.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 486 z 04.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.11.2008 15:17 Dodano załącznik "ZB nr 485 z 04.11.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
04.11.2008 15:07 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
04.11.2008 14:04 Dodano załącznik "ZB nr 484 z 28.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
04.11.2008 14:04 Dodano załącznik "ZB nr 483 z 28.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
04.11.2008 13:02 Dodano załącznik "ZB nr 482 z 28.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
04.11.2008 13:02 Dodano załącznik "ZB nr 481 z 28.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
04.11.2008 13:02 Dodano załącznik "ZB nr 480 z 28.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
04.11.2008 13:02 Dodano załącznik "ZB nr 479 z 28.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
04.11.2008 13:02 Dodano załącznik "ZB nr 478 z 28.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
04.11.2008 13:02 Dodano załącznik "ZB nr 477 z 28.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
04.11.2008 13:02 Dodano załącznik "ZB nr 476 z 28.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
24.10.2008 11:41 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
24.10.2008 09:40 Dodano załącznik "ZB nr 475 z 21.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
23.10.2008 12:43 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
23.10.2008 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 474 z 20.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
23.10.2008 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 473 z 15.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
23.10.2008 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 472 z 15.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
23.10.2008 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 471 z 15.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
23.10.2008 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 470 z 15.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
23.10.2008 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 469 z 15.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
23.10.2008 10:42 Dodano załącznik "ZB nr 468 z 15.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
16.10.2008 11:42 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
16.10.2008 09:41 Dodano załącznik "ZB nr 467 z 10.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
16.10.2008 09:41 Dodano załącznik "ZB nr 466 z 10.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
16.10.2008 09:41 Dodano załącznik "ZB nr 465 z 02.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
16.10.2008 09:41 Dodano załącznik "ZB nr 464 z 02.10.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 13:56 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
03.10.2008 12:51 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
03.10.2008 11:56 Dodano załącznik "ZB nr 462 z 30.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 11:54 Usunięto załącznik ZB nr 462 z 30.09.2008.pdf
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 463 z 30.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 462 z 30.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 461 z 30.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 460 z 23.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 459 z 23.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 458 z 23.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 457 z 23.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 456A z 23.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 456 z 23.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 455 z 23.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 454 z 23.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 453 z 17.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 452 z 17.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 451 z 17.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.10.2008 10:48 Dodano załącznik "ZB nr 450 z 17.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
16.09.2008 18:07 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
16.09.2008 16:05 Dodano załącznik "ZB Nr 449 z 09.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
16.09.2008 16:05 Dodano załącznik "ZB nr 448 z 09.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
16.09.2008 16:05 Dodano załącznik "ZB nr 447 z 09.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
08.09.2008 17:26 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
08.09.2008 15:26 Dodano załącznik "ZB nr 446 z 02.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
08.09.2008 15:26 Dodano załącznik "ZB nr 445 z 02.09.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
08.09.2008 15:26 Dodano załącznik "ZB nr 444A z 29.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
08.09.2008 09:17 Dodano załącznik "Zarządzenia Burmistrza z I półrocza
2008 roku"

08.09.2008 09:13 Usunięto załącznik Zarządzenia Burmistrza z I półrocza
2008 roku

03.09.2008 14:43 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
03.09.2008 14:42 Dodano załącznik "ZB nr 444 z 29.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.09.2008 14:42 Dodano załącznik "ZB nr 443 z 29.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
03.09.2008 14:42 Dodano załącznik "ZB nr 442 z 29.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.09.2008 09:39 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
02.09.2008 09:35 Dodano załącznik "zał. do ZB nr 441 z 29.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.09.2008 09:35 Dodano załącznik "ZB nr 441 z 29.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.09.2008 09:35 Dodano załącznik "ZB nr 440 z 26.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.09.2008 09:35 Dodano załącznik "ZB nr 439 z 26.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.09.2008 09:35 Dodano załącznik "ZB nr 438 z 26.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
02.09.2008 09:35 Dodano załącznik "ZB nr 437 z 26.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
28.08.2008 12:07 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
28.08.2008 11:57 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
28.08.2008 11:54 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
28.08.2008 11:54 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
27.08.2008 15:15 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:59 Dodano załącznik "ZB nr 436 z 20.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:59 Dodano załącznik "ZB nr 435 z 20.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 434 z 20.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 433 z 12.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 432 z 12.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 431 z 12.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 430 z 12.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 429 z 12.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 428 z 12.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 427 z 12.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 426 z 05.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
27.08.2008 14:58 Dodano załącznik "ZB nr 425 z 05.08.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
26.08.2008 15:23 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
26.08.2008 15:22 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
26.08.2008 15:19 Dodano załącznik "ZB nr 424 z 29.07.2008.pdf"
(Dariusz Chromiec)
31.07.2008 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 423 z 23.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 422 z 22.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 421 z 22.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 420 z 15.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 419 z 09.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 418 z 09.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 417 z 09.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 416 z 09.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 415 z 09.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 414 z 01.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 413 z 01.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 412 z 01.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 411 z 01.07.2008.pdf"
31.07.2008 12:06 Dodano załącznik "ZB nr 410 z 01.07.2008.pdf"
31.07.2008 11:50 Utworzenie dokumentu.