Rejestr zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego wydanych w 2012 roku:

 

53. Narada w dniu 31 grudnia 2012 roku:


ZB nr 583/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012 – 2022


ZB nr 584/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 585/12 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


ZB nr 586/12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie

 

52. Narada w dniu 27 grudnia 2012 roku:


ZB nr 579/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Strachocin, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 580/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 581/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 582/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku przy ul. Dolnej 19 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

 

51. Narada w dniu 18 grudnia 2012 roku:


ZB nr 572/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 573/12 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów


ZB nr 574/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie (działka gruntu nr 499/24 o pow. 166 m2 położona w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki)


ZB nr 575/12 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 576/12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 444/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie


ZB nr 577/12 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Śląskie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku


ZB nr 578/12 w sprawie likwidacji składników majątkowych

 

50. Narada w dniu 11 grudnia 2012 roku:


ZB nr 570/12 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 571/12 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Stronia Śląskiego d/s Osób Niepełnosprawnych

 

49. Narada w dniu 04 grudnia 2012 roku:


ZB nr 561/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2013 r


ZB nr 562/12 w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 563/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim, przeznaczonych do wynajmu w formie przetargu na stawkę czynszu


ZB nr 564/12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 565/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 566/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r


ZB nr 567/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku


ZB nr 568/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 569/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie

 

48. Narada w dniu 28 listopada 2012 roku:


ZB nr 599/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 560/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

 

47. Narada w dniu 21 listopada 2012 roku:


ZB nr 550/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie (działka nr 700/1 o pow. 605 m² położona w Stroniu Śląskim przy ul. Kopernika)


ZB nr 551/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2013 i 2014


ZB nr 552/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2013 i 2014


ZB nr 553/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim w ramach rządowego programu Radosna Szkoła


ZB nr 554/12 w sprawie przystąpienia Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do projektu „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”(w zakresie służby przygotowawczej), którego beneficjentem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


ZB nr 555/12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji


ZB nr 556/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek używanych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 557/12 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe jednoosobowej spółce Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ZB nr 558/12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 538/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

46. Narada w dniu 13 listopada 2012 roku:


ZB nr 546/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 547/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 548/12 w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2013 r


ZB nr 549/12 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

45. Narada w dniu 06 i 07 listopada 2012 roku:


ZB nr 541/12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 542/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 543/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 544/12 w sprawie ogłoszenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 545/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pieczęci i pieczątek oraz określenia stanów wszystkich pieczęci i pieczątek będących w posiadaniu referatów i pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


44. Narada w dniu 30 i 31 października 2012 roku:


ZB nr 535/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 536/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 537/12 sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 538/12 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


ZB nr 539/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 540/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012 – 2022

 

43. Narada w dniu 25 i 26 października 2012 roku:


ZB nr 530/12 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 531/12 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Stronie Śląskie na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Czarna Góra”


ZB nr 532/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych  przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 35 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 533/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie" z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


ZB nr 534/12 w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

42. Narada w dniu 16 i 18 października 2012 roku:


ZB nr 521/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014


ZB nr 522/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014


ZB nr 523/12 w sprawie przyznania stypendiów naukowych


ZB nr 524/12 w sprawie przyznania stypendiów sportowych


ZB nr 525/12 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego


ZB nr 526/12 w sprawie nieprzyznania stypendium sportowego


ZB nr 527/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim do reprezentowania Gminy Stronie Śląskie w zakresie realizacji projektu pt. "Kształcenie zawodowe bez granic - szansą dla europejskiego rynku pracy" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci w roku 2012


ZB nr 528/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 529/12 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

41. Narada w dniu 11 października 2012 roku:


ZB nr 517/12 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 


ZB nr 518/12 w sprawie zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 519/12 w sprawie zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim


ZB nr 520/12 w sprawie zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim

 

40. Narada w dniu 04 października 2012 roku:


ZB nr 508/12 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Lasy, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 509/12 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 510/12 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobą fizyczną nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi  Kletno


ZB nr 511/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno, stanowiącej własność osoby fizycznej


ZB nr 512/12 w sprawie  nabycia przez Gminę Stronie Śląskie  nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno, stanowiącej współwłasność osób fizycznych


ZB nr 513/12 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów, stanowiącej własność współwłasność osób fizycznych


ZB nr 514/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: zakup wyposażenia w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu"


ZB nr 515/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup wyposażenia w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu"


ZB nr 516/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie" z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

39. Narada w dniu 27 września 2012 roku:


ZB nr 504/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 505/12 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 506/12 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 507/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Stronie Śląskie w zakresie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII.Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

38. Narada w dniu 25 września 2012 roku:


ZB nr 499/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowę oświetlenia na terenie Bolesławowa, Kamienicy i Kletna


ZB nr 500/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę oświetlenia na terenie Bolesławowa, Kamienicy i Kletna


ZB nr 501/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014


ZB nr 502/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014


ZB nr 503/12 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Spółki z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” z/s Stroniu Śląskim, na czas trwania spółki nieruchomość zabudowaną, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie

 

37. Narada w dniu 18 i 20 września 2012 roku:


ZB nr 492/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn: Remont ogrzewania świetlicy wiejskiej "Teatr Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie


ZB nr 493/12 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2012/2013


ZB nr 494/12 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2012/2013 


ZB nr 495/12 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2012/2013


ZB nr 496/12 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2012/2013


ZB nr 497/12 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2012/2013


ZB nr 498/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru  końcowego  zadania pn: „Remont i przebudowa części budynku  przy ul. Zielonej 5 w  Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na lokale socjalne”

 

36. Narada w dniu 11 września 2012 roku:


ZB nr 486/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego   deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


ZB nr 487/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


ZB nr 488/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 489/12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stary Gierałtów, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 490/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 491/12 w sprawie zmiany zarządzenia 921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie

 

35. Narada w dniu 5 i 6 września 2012 roku:


ZB nr 483/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie lokalu mieszkalnego nr 2, usytuowanego przy ul. Dolnej 19 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność osoby fizycznej


ZB nr 484/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie lokalu mieszkalnego nr 5, usytuowanego przy ul. Kościuszki 67 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność osoby fizycznej


ZB nr 485/12 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

 

34. Narada w dniu 28 i 29 sierpnia 2012 roku:


ZB nr 472/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 473/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019


ZB nr 474/12 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 r


ZB nr 475/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


ZB nr 476/12 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej, położonych w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 477/12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 478/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres pięciu lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 479/12 w sprawie jednolitego stosowania koloru pieczęci urzędowych, nagłówkowych, imiennych oraz innych pieczątek wynikających z przepisów prawa w jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 480/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań: Odbudowa drogi  nr ew. gruntów 69, 67/39 we wsi Stronie Śląskie; Odbudowa drogi nr ew. gruntów 124/3, 141/13, 124/2, 63/4 we wsi Sienna; Odbudowa ulicy Morawka  nr ew. gruntów 554/31 w Stroniu Śląskim


ZB nr 481/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295, 315/2 i 310/2  we wsi Stary Gierałtów"


ZB nr 482/12 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność spółki z o.o. „Art-Ski”

 

33. Narada w dniu 22 sierpnia 2012 roku:


ZB nr 468/12 w sprawie ogłoszenia kolejnych  przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż  lokali  mieszkalnych  przeznaczonych do remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 33 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 469/12 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki Ford Transit


ZB nr 470/12 w sprawie powierzenia Pani Celinie Chęś – Drańczuk stanowiska dyrektora Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 471/12 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r

 

32. Narada w dniu 16 sierpnia 2012 roku:


ZB nr 464/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do  sprzedaży, stanowiących własnośćGgminy Stronie Śląskie


ZB nr 465/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 466/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 467/12 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 

31. Narada w dniu 08 sierpnia 2012 roku:


ZB nr 458/12 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 459/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Dowóz dzieci na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2015 r


ZB nr 460/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz dzieci na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2015 r


ZB nr 461/12 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 


ZB nr 462/12 w sprawie zawarcia umowy użyczenia na okres do trzech lat części  nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 463/12 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 

 

30. Narada w dniu 31 lipca 2012 roku:


ZB nr 453/12 w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 454/12 w sprawie zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w Urzędzie Miejski w Stroniu Śląskim


ZB nr 455/12 w sprawie zmiany zarządzenia 921/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 456/12 w sprawie zmiany zarządzenia 922/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 457/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

 

29. Narada w dniu 24 lipca 2012 roku:


ZB nr 449/12 w sprawie utworzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 450/12 w sprawie powierzenia Pani Jolancie Nowak pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 451/12 w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Janota pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 452/12 w sprawie powierzenia Panu Jakubowi Chilickiemu pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim

 

28. Narada w dniu 17 lipca 2012 roku:


ZB nr 445/12 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierowcy samochodu osobowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 446/12 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Bibliotece Miejskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 447/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach nr 442/6, 444 i 445"


ZB nr 448/12 w sprawie rozłożenia na raty kary grzywny w celu przymuszenia

 

27. Narada w dniu 11 lipca 2012 roku:


ZB nr 437/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 438/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 439/12 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 440/12 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 441/12 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Lasy, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 442/12 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 443/12 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka Szkolna”


ZB nr 444/12 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

26. Narada w dniu 03 lipca 2012 roku:


ZB nr 433/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Dolnej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 434/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 435/12 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Strachocinie nr 39 , na czas trwania spółki, obiektów budowlanych, położonych w obrębie wsi Strachocin, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 436/12 w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

 

25. Narada w dniu 29 czerwca 2012 roku:


ZB nr 428/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 28, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 429/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 430/12 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

ZB nr 431/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 432/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012 – 2019

 

24. Narada w dniu 26 czerwca 2012 roku:


ZB nr 421/12 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 422/12 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 423/12 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 424/12 w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania lub przekształcania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 425/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 35 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 426/12 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej


ZB nr 427/12 w sprawie pobierania opłat za materiały rozbiórkowe

 

23. Narada w dniu 20 czerwca 2012 roku:


ZB nr 419/12 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim


ZB nr 420/12 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

22. Narada w dniu 14 czerwca 2012 roku:


ZB nr 411/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 412/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 413/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej we wsi Kletno"


ZB nr 414/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej we wsi Kletno"


ZB nr 415/12 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 416/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 417/12 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 418/12 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stronie Śląskie

 

21. Narada w dniu 05 czerwca 2012 roku:


ZB nr 401/12 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 402/12 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów


ZB nr 403/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej współwłasność osób fizycznych


ZB nr 404/12 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 405/12 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 406/12 w sprawie powołania komisji d/s rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej


ZB nr 407/12 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 408/12 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 409/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295, 315/2, 310/2 we wsi Stary Gierałtów"


ZB nr 410/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295, 315/2, 310/2 we wsi Stary Gierałtów"

 

20. Narada w dniu 29 maja 2012 roku:


ZB nr 397/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 398/12 w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim


ZB nr 399/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 400/12 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

 

19. Narada w dniu 22 i 23 maja 2012 roku:


ZB nr 390/12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 391/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele związane z działalnością gospodarczą


ZB nr 392/12 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów


ZB nr 393/12 w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 394/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Stronie Śląskie w zakresie podpisywania umów i realizacji projektów oraz wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


ZB nr 395/12 w sprawie przeznaczenia do najmu na czas nieokreślony na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11, lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 396/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na czas nieokreślony, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

18. Narada w dniu 15 maja 2012 roku:


ZB nr 380/12 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 381/12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 382/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 383/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości użytkowania ogrodów przydomowych na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 384/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 385/12 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 386/12 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego


ZB nr 387/12 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stronie Śląskie


ZB nr 388/12 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 389/12 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 arkusza organizacji Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

 

17. Narada w dniu 08 maja 2012 roku:


ZB nr 371/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań: Budowa oświetlenia ulicznego w Bolesławowie, Starej Morawie i Stroniu Śląskim (wsi)


ZB nr 372/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach V - XI 2012 r. i IV - XI 2013 r


ZB nr 373/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach V - XI 2012 r. i IV - XI 2013 r


ZB nr 374/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 375/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 376/12 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali użytkowych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, będących własnością Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 377/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich


ZB nr 378/12 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich


ZB nr 379/12 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011 rok, dla których organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie

 

16. Narada w dniu 24 i 26 kwietnia 2012 roku:


ZB nr 368/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 369/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 370/12 w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok

 

15. Narada w dniu 17 i 18 kwietnia 2012 roku:


ZB nr 361/12 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 362/12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 363/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 364/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, położonym przy ul. Morawka 32 w Stroniu Śląskim, stanowiącym własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 365/12 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 333/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29.02.2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie oraz uchylenia zarządzenia nr 334/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29.02.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością gospodarczą


ZB nr 366/12 w sprawie wyznaczenia koordynatora "Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim" na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 367/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

 

14. Narada w dniu 11 i 12 kwietnia 2012 roku:


ZB nr 360/12 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim

 

13. Narada w dniu 28 i 29 marca 2012 roku:


ZB nr 353/12 w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 354/12 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia” z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej 2D/1, na okres do trzech lat część nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 355/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok


ZB nr 356/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin


ZB nr 357/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich


ZB nr 358/12 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich


ZB nr 359/12 w sprawie wyposażenia w majątek Gminy Stronie Śląskie gminnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

 

12. Narada w dniu 20 marca 2012 roku:


ZB nr 344/12 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim – Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim


ZB nr 345/12 w sprawie przyznania stypendiów naukowych i artystycznych


ZB nr 346/12 w sprawie przyznania stypendiów sportowych


ZB nr 347/12 w sprawie nieprzyznania stypendiów naukowych


ZB nr 348/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 349/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 350/12 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 320/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 32 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 351/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na: Odbudowę ulicy Morawka nr ew. gruntów 554/31 w Stroniu Śląskim; Odbudowę drogi nr ew. gruntów 124/3, 141/13, 124/2, 63/4 we wsi Sienna; Odbudowę drogi nr ew. gruntów 69, 67/39 we wsi Stronie Śląskie


ZB nr 352/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę ul. Morawka nr ew. gruntów 554/31 w Stroniu Śląskim; Odbudowę drogi nr ew. gruntów 124/3, 141/13, 124/2, 63/4 we wsi Sienna; Odbudowę drogi nr ew. gruntów 69, 67/39 we wsi Stronie Śląskie

 

11. Narada w dniu 13 marca 2012 roku:


ZB nr 342/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wykonanie projektu graficznego herbu, flagi i znaku promocyjnego Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 343/12 w sprawie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

 

10. Narada w dniu 06 marca 2012 roku:


ZB nr 338/12 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 339/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Świerczewskiego, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 340/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 341/12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 332/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat na rzecz spółki z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” z siedzibą w Stroniu Śląskim, część nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej 9, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

9. Narada w dniu 29 lutego 2012 roku:


ZB nr 332/12 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat na rzecz spółki z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” z siedzibą w Stroniu Śląskim, część nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej 9, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 333/12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 334/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością gospodarczą


ZB nr 335/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia


ZB nr 336/12 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 337/12 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe jednoosobowej spółce Gminy Stronie Śląskie działającej pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

8. Narada w dniu 21 lutego 2012 roku:


ZB nr 330/12 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat na rzecz Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 25/1A lokalu użytkowego nr 1A, usytuowanego w budynku położonym w Bolesławowie nr 41, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 331/12 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz remontu i adaptacji na cele mieszkalne, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

7. Narada w dniu 14 lutego 2012 roku:


ZB nr 324/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20, stanowiącej własność Powiatu Kłodzkiego


ZB nr 325/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich


ZB nr 326/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich


ZB nr 327/12 w sprawie ogłoszenia postępowania o zawarcie umowy koncesji operatora zarządzającego kompleksem turystycznym w Starej Morawie


ZB nr 328/12 w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu graficznego herbu, flagi i znaku promocyjnego Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 329/12 w sprawie likwidacji składników majątkowych

 

6. Narada w dniu 7 lutego 2012 roku:


ZB nr 322/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Stronie Śląskie w zakresie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


ZB nr 323/12 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie (część działki nr 6 o pow. 200 m², obręb Goszów)

 

5. Narada w dniu 31 stycznia i 1 lutego 2012 roku:

 

ZB nr 314/12 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Strategii i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 315/12 w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim

 

ZB nr 316/12 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r


ZB nr 317/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r


ZB nr 318/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Stronie Śląskie


ZB nr 319/12 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 320/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 32 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 321/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

4. Narada w dniu 24 stycznia 2012 roku:


ZB nr 311/12 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 312/12 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 313/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

 

3. Narada w dniu 17 i 18 stycznia 2012 roku:


ZB nr 301/12 w sprawie wyniku naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Stronie Śląskie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2012 r


ZB nr 302/12 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres pięciu lat części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne


ZB nr 303/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy na okres pięciu lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 304/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Przebudowę drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach nr 442/6, 444 i 445


ZB nr 305/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim na działkach nr 442/6, 444 i 445


ZB nr 306/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 307/12 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 308/12 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2011/2012


ZB nr 309/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2012 roku


ZB nr 310/12 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie odrębnymi ustawami na 2012 rok oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

2. Narada w dniu 10 stycznia 2012 roku:


ZB nr 298/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, usytuowanego w budynku przy ul. Polnej 7 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 299/12 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz remontu i adaptacji na cele mieszkalne, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 300/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 r.

 

1. Narada w dniu 4 i 5 stycznia 2012 roku: 


ZB nr 296/12 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 297/12 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:05.01.2012 09:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:07.01.2013 15:32