SESJA 28.12.2012 r.

 

Obwieszczenie Nr XXVI/223/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/222/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/221/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/220/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim".
 

Obwieszczenie Nr XXVI/219/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/218/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/217/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Stronie Śląskie.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/216/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/308/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/215/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/177/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/214/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/39/99 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XXVI/213/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XXVI/212/12 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała Nr XXVI/211/12 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na I półrocze 2013 roku.
 

Uchwała Nr XXVI/210/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/209/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał y Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 

Uchwała Nr XXVI/208/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 

Uchwała Nr XXVI/207/12 w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim i szkół wchodzących w jego skład.
 

Uchwała Nr XXVI/206/12 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r.
 

Uchwała Nr XXVI/205/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 

Uchwała Nr XXVI/204/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszów – Młynowiec.


Uchwała Nr XXVI/203/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XXVI/202/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Uchwała Nr XXVI/201/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała Nr XXVI/200/12 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Uchwała Nr XXVI/199/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Uchwała Nr XXVI/198/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.
 

Uchwała Nr XXVI/197/12 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

 

SESJA XXV 26.11.2012 r

 

Uchwała nr XXV/196/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXV/195/12 w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019.


Uchwała nr XXV/194/12 w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim z gminną instytucją kultury pn. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XXV/193/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 

Uchwała nr XXV/192/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4906 z 14.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/191/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała nr XXV/190/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz. 4906 z 14.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/189/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz. 4905 z 14.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/188/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012,poz 4974 z 18.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/187/12 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4972 z 18.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/186/12 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 


SESJA XXIV 29.10.2012 R.

Uchwała nr XXIV/185/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2013, poz 2678 z 19.04.2013 r.

WSA stwierdza niewżność zaskarżonej uchwały w całości

Uchwała nr XXIV/184/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4230 z 26.11.2012 r.

Uchwała nr XXIV/183/12 w sprawie rozstrzygnięcie skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
 

Uchwała nr XXIV/182/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXIV/181/12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4283 z 27.11.2012 r.
 

Uchwała nr XXIV/180/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4282 z 27.11.2012 r.
 

Uchwała nr XXIV/179/12 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenie ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2012, poz 4973 z 18.12.2012 r.
 

Uchwała nr XXIV/178/12 w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz.4971 z 18.12.2012 r.

Uchwała nr XXIV/177/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji
 

Uchwała nr XXIV/176/12 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz. 4229 z 26.11.2012 r.

Uchwała nr XXIV/175/12 w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.

SESJA 24.09.2012 R.

 

Uchwała nr XXIII/174/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXIII/173/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2022.
 

Uchwała nr XXIII/172/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015.
 

Uchwała nr XXIII/171/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2015.
 

Uchwała nr XXIII/170/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów, stanowiącej własność osób fizycznych.
 

Uchwała nr XXIII/169/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 

Uchwała nr XXIII/168/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno, stanowiącej własność osób fizycznych.
 

Uchwała nr XXIII/167/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Kletno.SESJA 27.08.2012 R.
 

Uchwała nr XXII/166/12 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXII/165/12 w sprawie Przekazanie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica na rzecz Sołectwa Kamienica. 
 

Uchwała nr XXII/164/12 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów na rzecz Sołectwa Stary Gierałtów. 
 

Uchwała nr XXII/163/12 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Bolesławów na rzecz Sołectwa Bolesławów. 
 

Uchwała nr XXII/162/12 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów na rzecz Sołectwa Nowy Gierałtów. 
 

Uchwała nr XXII/161/12 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś na rzecz Sołectwa Stronie Śląskie. 
 

Uchwała nr XXII/160/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność spółki z o.o. „Art-Ski”.
 

Uchwała nr XXII/159/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od osoby fizycznej przez Gminę Stronie Śląskie lokalu mieszkalnego, położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Dolnej ... 
 

Uchwała nr XXII/158/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od osoby fizycznej przez Gminę Stronie Śląskie lokalu mieszkalnego, położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki ...
 

Uchwała nr XXII/157/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100 udziałów Gminy Stronie Śląskie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Spółka z o.o. z siedzibą w Lubiniu.


SESJA 25.06.2012 r.


Uchwała nr XXI/156/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXI/155/12 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XXI/154/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej.
 

Uchwała nr XXI/153/12 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012 r. poz. 2462

SESJA XX 28 maja 2012 r.

Uchwała nr XX/152/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XX-10/12).


Uchwała nr XX/151/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Nowy Gierałtów – Bielice.


Uchwała nr XX/150/12 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Stary Gierałtów .


Uchwała nr XX/149/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi, nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów.


Uchwała nr XX/148/12 w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2012r. poz 2179 z 19.06.2012 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze - Wojewoda Dolnośląski stwierdza nieważność pkt 1 i 6 załącznika Nr4, pkt 2 i 7 oraz 8 w zakresie "i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność odszkodowowawczą oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów kodeksu wykroczeń" załącznika Nr 5, pkt 2 i 3 załącznika Nr 6.


Uchwała nr XX/147/12 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2012 – 2015.


Uchwała nr XX/146/12 w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2012 r., poz 2076 z 11.06.2012 r.


Uchwała nr XX/145/12 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stronia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok.


Uchwała nr XX/144/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok.


SESJA 30 kwietnia 2012 r.

 

Uchwała nr XIX/143/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XIX/142/12 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019.
 

Uchwała nr XIX/141/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kamienica.
Załącznik do pobrania poniżej w „Załącznikach”

 

Uchwała nr XIX/140/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Goszów.
Załącznik do pobrania poniżej w „Załącznikach”

 

Uchwała nr XIX/139/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Strachocin.
Załącznik do pobrania poniżej w „Załącznikach”

 

Uchwała nr XIX/138/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stara Morawa.
Załącznik do pobrania poniżej w „Załącznikach”

 

Uchwała nr XIX/137/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi, nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów.
 

Uchwała nr XIX/136/12 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz 2012, poz 2011 z 5.06.2012 r.

 

Uchwała nr XIX/135/12 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała nr XIX/134/12 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze - Wojewoda Dolnośląski stwierdza nieważność uchwały.

SESJA 26 marca 2012 r.

Uchwała nr XVIII/133/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Stronie Śląskie do realizacji projektu pt. „Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2014.
 

Uchwała nr XVIII/132/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XVIII/131/12 w sprawie sporządzenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 1487 z 20.04.2012 r.
 

Uchwała nr XVIII/130/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki.
 

Uchwała nr XVIII/129/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2012 roku.
Podlega publikacji
 

Uchwała nr XVIII/128/12 w sprawie utworzeni publicznego żłobka, dla którego organem założycielskim jest Gmina Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - Dz.Urz. 2012 r., poz 2075 z 11.06.2012 r.
traci moc z dniem 28.05.2012 r.

SESJA 27 lutego 2012 roku.

Uchwała Nr XVII/127/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność w drodze komunalizacji nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XVII/126/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2012 r., poz 2100  12.06.2012 r..
 

Uchwała Nr XVII/125/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - Dz.Urz. 2012 r., poz 2099 z 12.06.2012 r.
 

Uchwała Nr XVII/124/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bielice – Gmina Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - Dz.Urz. 2012, poz. 2651 z 23.07.2012 r.
 


SESJA 30 stycznia 2012 roku.

Uchwała nr XVI/123/12 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok.
 

Uchwała nr XVI/122/12 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do organizacji pracy z rodziną.
 

Uchwała nr XVI/121/12 w sprawie w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
Uchwała podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz944 z 07.03.2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdza nieważność parafraf 3 ust. 4 we fragmencie "w szczególności".
 

Uchwała nr XVI/120/12 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XVI/119/12 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 

Uchwała nr XVI/118/12 w sprawie przejęcia przez Gminę Stronie Śląskie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XVI/117/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od Powiatu Kłodzkiego przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:05.01.2012 14:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:26.03.2020 10:12