KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I POMOCY SOCJALNEJ

STYCZEŃ:
 Spotkanie z grupami artystycznymi działającymi przy CETiK-u.
 Ocena funkcjonowania działalności służby zdrowia.

LUTY:
 Problemy ludzi starszych, spotkanie z Klubem Seniora i emerytami.

MARZEC:
 Koordynacja imprez organizowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie – ustalenie kalendarza imprez..

KWIECIEŃ:
 Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie.

MAJ:
 Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku szkolnym.

CZERWIEC:
 Spotkanie z młodzieżą, rodzicami i trenerami klubów sportowych działających na terenie Gminy Stronie Śląskie

LIPIEC:
 Spotkanie z dyrektorami szkół: podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej.

SIERPIEŃ:
 Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w tym także żłobka.

WRZESIEŃ:
 Służba zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie – świadczenie usług medycznych po godzinie 18-tej, w dni wolne od pracy i święta. Spotkanie z pielęgniarką szkolną – profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej.

PAŹDZIERNIK:
 Ocena działalności i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

LISTOPAD:
 Spotkanie informacyjne na temat działalności Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim.

GRUDZIEŃ:
 Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

 Przygotowanie planu pracy komisji na 2013 rok.KOMISJA PLANOWANIA, BUDŻETU, FINANSÓW
I MIENIA GMINNEGO

 

STYCZEŃ:
 Przygotowanie planu pracy komisji.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LUTY:
 Ocena wykorzystania środków finansowych na reklamę i promocję Gminy Stronie Śląskie w roku 2011 i plany na rok 2012.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MARZEC:
 Analiza ulg i umorzeń podatku oraz innych należności i zobowiązań wobec Gminy Stronie Śląskie w 2011 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

KWIECIEŃ:
 Analiza i ocena wykorzystania mienia komunalnego oraz formy zbycia i nabycia przez Gminę mienia w 2011
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MAJ:
 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 r.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

CZERWIEC:
 Analiza wykorzystania środków finansowych z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2011 r.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesje.

SIERPIEŃ:
 Analiza wykorzystania środków finansowych z funduszów sołeckich oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

WRZESIEŃ:
 Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2012 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

PAŹDZIERNIK:
 Omówienie założeń budżetowych i uchwał okołobudżetowych.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LISTOPAD:
 Analiza założeń i wskaźników do przyjęcia stawek podatków i opłat lokalnych, stawek czynszu, opłat za wodę i ścieki na 2013 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

GRUDZIEŃ:
 Zapoznanie się i omówienie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.
 Przygotowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY, PORZĄDKU PUBLICZNEGO
 I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


STYCZEŃ:
 Ocena stanu odśnieżania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.

LUTY:
 Analiza zabezpieczenia Gminy Stronie Śląskie pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stanu wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy.

MARZEC:
 Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie (Policja, Straż Miejska – ocena pracy)

KWIECIEŃ:
 Ocena porządku i czystości na ternie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.

MAJ:
 Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – realizacja inwestycji
CZERWIEC:
 Przegląd stanu parków, placów zabaw, boisk pod kątem ładu, porządku, estetyki i bezpieczeństwa
SIERPIEŃ:
 Ocena stanu porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie między innymi tereny wokół budynków.

WRZESIEŃ:
 Informacja dotycząca sposobu wdrażania nowej ustawy „śmieciowej”.

PAŹDZIERNIK:
 Ocena stanu linii energetycznych oraz zabezpieczenie Gminy Stronie Śląskie w energię elektryczną.

LISTOPAD:
 Ocena miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie.

GRUDZIEŃ:
 Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.


 

KOMISJA PRZEMYSŁU, HANDLU, USŁUG,
GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNICTWA

STYCZEŃ:
 Ustalenie planu pracy na pierwsze półrocze 2012 roku.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

LUTY:
 Omówienie problematyki na terenach wiejskich z sołtysami i radami sołeckimi.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.


MARZEC:
 Ochrona Środowiska na terenach miejskich i wiejskich (pomniki przyrody, rezerwaty itp.) oraz zapoznanie się z problemami utylizacji i usuwania azbestu na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

KWIECIEŃ:
 Ocena współpracy z podmiotami zainteresowanymi rozwojem przemysłu turystycznego i handlu w Gminie oraz marketing na rynku turystycznym.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

MAJ:
 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

CZERWIEC:
 Ocena stanu rzek i potoków na terenie Gminy Stronie Śląskie pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.
SIERPIEŃ:
 Analiza i ocena przemysłu, handlu i usług na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

WRZESIEŃ:
 Spotkania z sołtysami i radami sołeckimi – fundusze sołeckie, wnioski do budżetu na 2013 rok. Sprawy bieżące.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

PAŹDZIERNIK:
 Ocena stanu czystości na terenie wsi w Gminie Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LISTOPAD:
 Przygotowanie Gminy Stronie Śląskie do realizacji nowych obowiązków wynikających ze zmiany ustawy w sprawie utrzymania czystości i porządku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

GRUDZIEŃ:
 Zapoznanie się i omówienie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:12.01.2012 14:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Suchodolska
Data aktualizacji:31.08.2012 09:52