SESJA XXVI 28.12.2012 r.


Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć - projekt (druk nr XXVI-26/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania - projekt (druk nr XXVI-25/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie - projekt (druk nr XXVI-24/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim" - projekt (druk nr XXVI-23/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - projekt (druk nr XXVI-22/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej - projekt (druk nr XXVI-21).
 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stronie Śląskie - projekt (druk nr XXVI-20/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/308/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa - projekt (druk nr XXVI-19).
 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/177/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim - projekt (druk nr XXVI-18/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/39/99 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stronie Śląskie - projekt (druk nr XXVI-17/12).

Uchwalenie Statutu Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVI-16/12).
 

Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (obniżenie wskaźnika procentowego) – projekt (druk nr XXVI-15/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na I półrocze 2013 roku - projekt (druk nr XXVI-14/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 - projekt (druk nr XXVI-13/12).

zmiana uchwały nr XXVII/256/05 RadyMiejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata - projekt (druk nr XXVI-12a/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata - projekt (druk nr XXVI-12/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim i szkół wchodzących w jego skład - projekt (druk nr XXVI-11/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. - projekt (druk nr XXV-10/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - projekt (druk nr XXVI-9/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszów – Młynowiec - projekt (druk nr XXVI-8/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie - projekt (druk nr XXVI-7/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt (druk nr XXVI-6/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - projekt (druk nr XXVI-5/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - projekt (druk nr XXVI-4/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -projekt (druk nr XXVI-3/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok – projekt (druk nr XXVI-2/12).

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022 – projekt (druk nr XXVI-1/12).

SESJA XXV 26.11.2012 R.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019 (druk nr XXV-11/12).
 

Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XXV-10/12).
 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim z gminną instytucją kultury pn. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (druk nr XXV-9/12).
 

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr XXV-8/12).
 

Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów (druk nr XXV-7/12).
 

Wprowadzenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXV-6/12).
 

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr XXV-5/12).
 

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXV-4/12).
 

Zmiana uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXV-3/12).
 

Zmiana uchwały nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr XXV-2/12).
 

Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 (druk nr XXV-1/12).


 

SESJA XXIV 29.10.2012 r.

Zmiana uchwały w sprawie nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 205 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stronie Śląskie (druk Nr XXIV-11/12).
 

Rozstrzygnięcie skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego (druk nr XXIV-10/12).


Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XXIV-9/12).
 

Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr XXIV-8/12).


Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXIV-7/12).


Utworzenie stałych obwodów głosowania, ustalenie ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXIV-6/12).


Podział Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr XXIV-5/12).


Uchwalenie Statutu Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXIV-4/12).
 

Ustanowienie herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXIV-3/12).

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie (druk nr XXIV-2/12).


Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie (druk nr XXIV-1/12).

 

SESJA XXIII 24.09.2012 r.

 

Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XXIII-9/12).


Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2022 (druk nr XXIII-8/12).


Przyjęcie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015 (druk nr XXIII-7/12).


Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2015 (druk nr XXIII-6/12).


Wyrażenie opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów, stanowiącej własność osób fizycznych (druk nr XXIII-5/12).


Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów (druk nr XXIII-4/12).


Wyrażenie opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno, stanowiącej własność osoby fizycznej (druk nr XXIII-3/12).


Wyrażenie opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno, stanowiącej własność osób fizycznych (druk XXIII-2/12).


Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Kletno (druk nr XXIII-1/12).

 


SESJA XXII 27.08.2012 r.

Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XXII-10/12).
 

Przekazanie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica na rzecz Sołectwa Kamienica (druk nr XXII-9/12). 
 

Przekazanie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów na rzecz Sołectwa Stary Gierałtów (druk nr XXII-8/12). 
 

Przekazanie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Bolesławów na rzecz Sołectwa Bolesławów (druk nr XXII-7/12). 
 

Przekazanie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów na rzecz Sołectwa Nowy Gierałtów (druk nr XXII-6/12). 
 

Przekazanie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś na rzecz Sołectwa Stronie Śląskie (druk nr XXII-5/12). 
 

Wyrażenie opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność spółki z o.o. „Art-Ski” (druk nr XXII-4/12).
 

Wyrażenie opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od osoby fizycznej przez Gminę Stronie Śląskie lokalu mieszkalnego, położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Dolnej ... (druk nr XXII-3/12). 


Wyrażenie opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od osoby fizycznej przez Gminę Stronie Śląskie lokalu mieszkalnego, położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki ... (druk nr XXII-2/12). 
 

Wyrażenie zgody na zbycie udziałów stanowiących wkład pieniężny Gminy Stronie Śląskie w spółce pod firmą Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Spółka z o.o. z siedzibą w Lubiniu (druk nr XXII-1/12).


SESJA XXI 25.06.2012 r.

Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XXI-4/12).

Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej (druk nr XXI-2/12).
 

Ustalenie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXI-1/12).


SESJA XX 28.05.2012 r.
Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XX-10/12).

Udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie (druk nr XX-9/12).

Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Nowy Gierałtów – Bielice (druk nr XX-8/12).

Wyrażenie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Stary Gierałtów (druk nr XX-7/12).

Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi, nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów (druk nr XX-6/12).

Uchwalenie regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie (druk nr XX-5/12).

Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2012 – 2015 (druk nr XX-4/12).

Utworzenie publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie (druk nr XX-3/12).


Absolutorium dla Burmistrza Stronia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok (druk Nr XX-2/12).


Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok (druk nr XX-1/12).SESJA XIX 30.04.2012 r.
 

Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XIX-10/12).


Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019 (druk nr XIX-9/12).


Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kamienica (druk nr XIX-8/12).

załącznik znajduje się poniżej

Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Goszów (druk nr XIX-7/12).

załącznik znajduje się poniżej

Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Strachocin (druk nr XIX-6/12).

załącznik znajduje się poniżej

Przyjęcie do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stara Morawa (druk nr XIX-5/12).

załącznik znajduje się poniżej

Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi, nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów (druk nr XIX-4/12).


Ustalenie opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie (druk nr XIX-3/12).


Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XIX-2/12).


Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XIX-1/12).


 

XVIII sesja 26-03-2012 r.2012 r.
Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XVIII-5/12).
 

Sporządzenie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XVIII-4/12).

 

Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr XVIII-3/12).
 

Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2012 roku (druk nr XVIII-2/12).

 

Utworzenie publicznego żłobka, dla którego organem założycielskim jest Gmina Stronie Śląskie (druk nr XVIII-1/12).XVII sesja 27-02-2012 r.

Wyrażenie opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność w drodze komunalizacji nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XVII-4/12).


Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie (druk nr XVII-3/12).

załącznik 1 do pobrania poniżej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie (druk nr XVII-2/12).

załącznik 1 do pobrania poniżej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bielice – Gmina Stronie Śląskie (druk nr XVII-1/12).
załącznik 1 do pobrania poniżej

XVI sesja 30-01-2012 r.

 

Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XVI-8/12).


Wyznaczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do organizacji pracy z rodziną (druk nr XVI-7/12).


Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku (druk nr XVI-6/12) - projekt został wycofany.


Określenie rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie (druk nr XVI-5/12).


Określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (druk nr XVI-4/12).


Zmiana uchwały nr XIII/92/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej (druk nr XVI-3/12).


Wyrażenie opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od Powiatu Kłodzkiego przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 (druk nr XVI-2/12).


Przejęcie przez Gminę Stronie Śląskie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim (druk nr XVI-1/12).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:projekty uchwał Rady Gminy rok 2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:16.01.2012 11:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:15.11.2017 11:39