projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.XXXIX SESJA  30.12.2013 rok

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022 – projekt nr nr XXXIX-1/13.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok – projekt nr nr XXXIX-2/13.
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 – projekt nr nr XXXIX-3/13.
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 - projekt nr nr XXXIX-4/13.
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie – projekt nr nr XXXIX-5/13.
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok – projekt nr XXXIX-6/13.


7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2014 roku - projekt nr XXXIX-7/13.

XXXVIII SESJA NADZWYCZAJNA 16.12.2013 rok


1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Stronia Śląskiego do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie” – projekt nr XXXVIII-1/13.
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli Gminy Stronie Śląskie do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” – projekt nr XXXVIII-2/13.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stronie Śląskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt nr XXXVIII-3/13.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Lądku Zdroju – projekt nr XXXVIII-4/13.

XXXVII SESJA 25.11.2013 rok

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie – projekt nr XXXVII-1/13.
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 25.03.2013 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów - gmina Stronie Śląskie – projekt nr XXXVII-2/13.
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów - gmina Stronie Śląskie – projekt nr XXXVII-3/13.
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/13 w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Burmistrza Stronia Śląskiego a także regulaminu ich używania – projekt nr XXXVII-4/13.
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie oraz zasad i trybu nadawania i noszenia – projekt nr XXXVII-5/13.
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt nr XXXVII-6/13.
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – projekt nr XXXVII-7/13.
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr XXXVII- 8/13.
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok – projekt nr XXXVII- 9/13.
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – projekt nr XXXVII-10/13.
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – projekt nr XXXVII-11/13.
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt nr XXXVII-12/13.
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr XXXVII-13/13.
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr XXXVII-14/13.


XXXVI SESJA 28.10.2013 rok

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Sienna – projekt nr XXXVI-1-13.
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Sienna – projekt nr XXXVI-2-13.
 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr XXXVI- 3-13.
 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej – projekt nr XXXVI-4-13.
 

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok – projekt nr XXXVI-5-13.


Projekt uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów organów sołectwa Kamienica – projekt nr XXXVI-6-13.


Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr XXXVI-7-13.
 

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – projekt nr XXXVI-8-13.
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok - projekt nr XXXVI-9-13.

XXXV SESJA 30.09.2013 rok

Ustanowienie sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Burmistrza Stronia Śląskiego a także regulaminu ich używania - projekt nr XXXV-1-13.
 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania - projekt nr XXX-2-13.
 

Określenie zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową - projekt nr XXX-3-13.
 

Określenie wymagań, jakie należy spełnić przy ubieganiu się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - projekt nr XXX-4-13.
 

Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 - projekt nr XXX-5-13.

XXXIV SESJA 26.08.2013 rok

Projekt uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury pn. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim oraz utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim” – druk nr XXXIV–1–13.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/264/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28  czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim – druk nr XXXIV–2–13.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś – druk nr XXXIV–3–13. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Stronie Śląskie – druk nr XXXIV–4–13. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego – druk nr XXXIV–5–13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów    Sołectw Gminy Stronie Śląskie – druk nr XXXIV–6–13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 - druk nr XXXIV - 7 - 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 – druk nr XXXIV–8–13.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Stronia Śląskiego do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim” - druk nr XXXIV-9-13. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - druk nr XXXIV - 10-13.

XXXIII SESJA 2.07.2013 rok

Projekt uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – druk nr XXXIII-4/13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego - druk nr XXXIII-3/13.
 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” - druk nr XXXIII-2/13.
 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” - druk nr XXXIII-1/13. 

XXXII NADZWYCZAJNA SESJA 28.06.2013 rok

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim - druk nr XXXII-3/13.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok - druk nr XXXII-2/13.
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 – druk nr XXXII-1/13.

XXXII SESJA 24.06.2013 rok.- ODWOŁANA

Projekt uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – druk nr XXXII-6/13.
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok - druk nr XXXII-5/13.
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 – druk nr XXXII-4/13.
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego - druk nr XXXII-3/13.
 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” - druk nr XXXII-2/13.
 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” - druk nr XXXII-1/13.

XXXI SESJA 27.05.2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś (druk nr XXX-6/13).
 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim i szkół wchodzących w jego skład (druk nr XXX-5/13).
 

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości (druk nr XXX-4/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr XXX-3/13).
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok (druk nr XXX-2/13).
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok (druk nr XXX-1/13).

XXX SESJA 29.04.2013 rok.

Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXX-6/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok (druk nr XXX-5/13).
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim (druk nr XXX-4/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXX-3/13).
 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr XXX-2/13).
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 (druk nr XXX-1/13).


XXIX SESJA 25.03.2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów – (druk nr XXIX-11/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej – (druk nr XXIX-10/13).
 

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stronie Śląskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – (druk nr XXIX-9/13).
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów – (druk nr XXIX-8/13).
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów – (druk nr XXIX-7/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszów i Młynowiec – (druk nr XXIX-6/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stronie Śląskie - Sienna – Janowa Góra – (druk nr XXIX-5/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie – (druk nr XXIX-4/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki – (druk nr XXIX-3/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok – (druk nr XXIX-2/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 – (druk nr XXIX-1/13).

XXVIII SESJA 25.02.2013 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVIII-11/13).


Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Stronie Śląskie w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego – projekt (druk nr XXVIII-10/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022 – projekt (druk nr XXVIII-9/13.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim – projekt (druk nr XXVIII-8/13). 
 

Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVIII-7/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok – projekt (druk nr XXVIII-6/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – projekt (druk nr XXVIII-5/13).


Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 – projekt (druk nr XXVIII-4/13).


Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – projekt (druk nr XXVII-3/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku – projekt (druk nr XXVIII-2/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt (druk nr XXVIII-1/13).

SESJA 28.01.2013 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVII-3/13).

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów organów sołectwa Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVII-2/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVII-1/13).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.01.2013 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.11.2017 11:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:20 Usunięto załącznik druk nr XXIX-10-13.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:19 Usunięto załącznik druk nr XXIX-11-13.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:19 Usunięto załącznik druk NR XXXI-6-13.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:18 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-3-13.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:17 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-5-13.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:16 Usunięto załącznik druk nr XXXVI-1-13.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:15 Usunięto załącznik druk nr XXXVI-2-13.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:14 Usunięto załącznik druk nr XXXVII-13-13.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:14 Usunięto załącznik druk nr XXXVII-14-13.pdf
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:13 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-14-13_2.pdf"
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:13 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-13-13_2.pdf"
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:13 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-2-13_2.pdf"
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:13 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-1-13_2.pdf"
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:13 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-5-13_2.pdf"
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:13 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-3-13_2.pdf"
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:13 Dodano załącznik "druk NR XXXI-6-13_2.pdf"
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:13 Dodano załącznik "druk nr XXIX-11-13_2.pdf"
(Agnieszka Gawron)
20.11.2017 11:13 Dodano załącznik "druk nr XXIX-10-13_2.pdf"
(Agnieszka Gawron)
19.12.2013 09:52 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.12.2013 09:48 Dodano załącznik "druk nr XXXIX-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.12.2013 09:48 Dodano załącznik "druk nr XXXIX-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.12.2013 13:30 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 13:24 Dodano załącznik "druk nr XXXIX-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.12.2013 13:24 Dodano załącznik "druk nr XXXIX-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.12.2013 12:59 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 12:57 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 12:57 Dodano załącznik "druk nr XXXIX-7-13 2013-12-30.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.12.2013 12:57 Dodano załącznik "druk nr XXXIX-6-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.12.2013 12:57 Dodano załącznik "druk nr XXXIX-5-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.12.2013 12:20 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 12:19 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 12:16 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 11:58 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 11:58 Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.kontrola KR
2013-12-30.pdf

(Janina Suchodolska)
17.12.2013 11:56 Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.kontrola KR
2013-12-30.pdf"

(Janina Suchodolska)
17.12.2013 11:55 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 11:54 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 11:54 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.12.2013 11:44 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
12.12.2013 11:39 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
12.12.2013 11:39 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
12.12.2013 11:36 Dodano załącznik "druk nr XXXVIII-4-13 sesja
nadzwyczajna.pdf"

(Marek Stocki)
12.12.2013 11:36 Dodano załącznik "druk nr XXXVIII-3-13 sesja
nadzwyczajna.pdf"

(Marek Stocki)
12.12.2013 11:36 Dodano załącznik "druk nr XXXVIII-2-13 sesja
nadzwyczajna.pdf"

(Marek Stocki)
12.12.2013 11:35 Dodano załącznik "druk nr XXXVIII-1-13 sesja
nadzwyczajna.pdf"

(Marek Stocki)
19.11.2013 10:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.11.2013 10:20 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.11.2013 10:18 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.11.2013 08:14 Usunięto załącznik druk nr XXXVII-1-13.pdf
(Janina Suchodolska)
18.11.2013 13:00 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.11.2013 13:00 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.11.2013 12:55 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-14-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.11.2013 12:55 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-13-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 15:24 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.11.2013 15:14 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.11.2013 15:10 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.11.2013 15:08 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.11.2013 15:04 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:39 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-12-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:39 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-11-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:39 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-10-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:32 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-9-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:32 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-8-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:32 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-7-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:32 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-6-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:31 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-5-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:31 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:31 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:31 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:26 Dodano załącznik "druk nr XXXVII-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.11.2013 14:23 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.10.2013 15:31 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.10.2013 15:30 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-9-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:33 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:32 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:28 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:27 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:17 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-8-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:16 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-6-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:16 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-5 -13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:16 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-4 -13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:16 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:15 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:15 Dodano załącznik "druk nr XXXVI-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.10.2013 14:14 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
23.09.2013 14:04 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
23.09.2013 14:03 Dodano załącznik "druk nr XXXV-5-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.09.2013 09:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.09.2013 09:36 Dodano załącznik "druk nr XXXV-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.09.2013 09:36 Dodano załącznik "druk nr XXXV-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.09.2013 09:35 Dodano załącznik "druk nr XXXV-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.09.2013 09:35 Dodano załącznik "druk nr XXXV-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.09.2013 09:08 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.09.2013 09:07 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.09.2013 09:06 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.09.2013 15:13 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.08.2013 14:43 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.08.2013 14:42 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-9-13.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.08.2013 14:42 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-9-13.pdf
(Tomasz Olszewski)
14.08.2013 14:24 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.08.2013 14:23 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.08.2013 14:23 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-9-13.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.08.2013 10:54 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:53 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:49 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:48 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:47 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:43 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:42 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:42 Dodano załącznik "druk XXXIV-10-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:42 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-8-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:42 Dodano załącznik "druk XXXIV-7-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
14.08.2013 10:41 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-7-13.pdf
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 16:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
12.08.2013 16:08 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-1-13.pdf
(Tomasz Olszewski)
12.08.2013 16:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
12.08.2013 16:02 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
12.08.2013 16:01 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-2-13.pdf
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 16:01 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-3-13.pdf
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 16:01 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-4-13.pdf
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 16:01 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-5-13.pdf
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 16:01 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-6-13.pdf
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 16:01 Usunięto załącznik druk nr XXXIV-7-13.pdf
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:52 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:50 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:48 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:44 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:40 Edycja dokumentu (Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:39 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-7-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:39 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-6-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:39 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-5-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:39 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-4-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:39 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-3-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:39 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-2-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:39 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-1-13.pdf"
(Monika Ciesłowska)
12.08.2013 15:01 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-7-13.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.08.2013 15:01 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-6-13.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.08.2013 15:01 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-5-13.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.08.2013 15:01 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-4-13.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.08.2013 15:01 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-3-13.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.08.2013 15:01 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-2-13.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.08.2013 15:01 Dodano załącznik "druk nr XXXIV-1-13.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.06.2013 14:33 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.06.2013 14:27 Dodano załącznik "-druk nr XXXII-3-13 sesja
nadzwyczajna.pdf"

(Janina Suchodolska)
24.06.2013 14:22 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
24.06.2013 14:19 Dodano załącznik "Uzasad.28.06.13 -XXXII-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
24.06.2013 14:19 Dodano załącznik "-druk nr XXXII-2-13 sesja
nadzwyczajna.pdf"

(Janina Suchodolska)
24.06.2013 14:19 Dodano załącznik "-druk nr XXXII-1-13 sesja
nadzwyczajna.pdf"

(Janina Suchodolska)
21.06.2013 14:53 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.06.2013 14:46 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.06.2013 14:46 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.06.2013 14:40 Dodano załącznik "druk nr XXXIII-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.06.2013 14:40 Dodano załącznik "druk nr XXXIII-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.06.2013 14:40 Dodano załącznik "druk nr XXXIII-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.06.2013 14:40 Dodano załącznik "druk nr XXXIII-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.06.2013 14:39 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.06.2013 14:39 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 14:26 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 14:26 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 14:25 Dodano załącznik "druk nr XXXII-5-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.06.2013 11:19 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 11:15 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 11:15 Dodano załącznik "druk nr XXXII-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.06.2013 11:15 Dodano załącznik "druk nr XXXII-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.06.2013 11:15 Dodano załącznik "druk nr XXXII-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.06.2013 11:10 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 11:09 Dodano załącznik "druk nr XXXII-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.06.2013 10:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 10:45 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 10:45 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 10:44 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 10:34 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 10:25 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.06.2013 10:24 Dodano załącznik "druk nr XXXII-6-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.05.2013 09:59 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.05.2013 09:51 Dodano załącznik "druk NR XXXI-6-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.05.2013 09:36 Dodano załącznik "druk NR XXXI-5-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.05.2013 09:36 Dodano załącznik "druk NR XXXI-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.05.2013 09:36 Dodano załącznik "druk NR XXXI-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.05.2013 09:10 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.05.2013 08:45 Dodano załącznik "druk NR XXXI-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.05.2013 08:45 Dodano załącznik "druk NR XXXI-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
17.05.2013 08:43 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.05.2013 08:43 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.05.2013 08:42 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.05.2013 11:16 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
29.04.2013 08:43 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
29.04.2013 08:43 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
29.04.2013 08:41 Dodano załącznik "druk nr XXX-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
22.04.2013 14:52 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.04.2013 14:44 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.04.2013 11:10 Dodano załącznik "druk nr XXX-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
22.04.2013 11:06 Dodano załącznik "druk nr XXX-5-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
22.04.2013 11:06 Dodano załącznik "druk nr XXX-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
22.04.2013 08:05 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.04.2013 08:03 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.04.2013 08:02 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.04.2013 08:01 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.04.2013 07:50 Dodano załącznik "druk nr XXX-6-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
22.04.2013 07:50 Dodano załącznik "druk nr XXX-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
25.03.2013 10:56 Dodano załącznik "druk nr XXIX-12-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2013 12:46 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.03.2013 12:43 Dodano załącznik "druk nr XXIX-6-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2013 12:43 Dodano załącznik "druk nr XXIX-5-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.03.2013 12:34 Dodano załącznik "druk nr XXIX-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 09:12 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.03.2013 09:09 Dodano załącznik "druk nr XXIX-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 09:03 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:59 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:58 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:57 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:57 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:39 Dodano załącznik "druk nr XXIX-11-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:39 Dodano załącznik "druk nr XXIX-10-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:39 Dodano załącznik "druk nr XXIX-9-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:39 Dodano załącznik "druk nr XXIX-8-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:38 Usunięto załącznik druk nr XXIX-4-13.pdf
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:37 Dodano załącznik "druk nr XXIX-7-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:37 Dodano załącznik "druk nr XXIX-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:37 Dodano załącznik "Uzasadadnienie do druku XXIX-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:37 Dodano załącznik "druk nr XXIX-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.03.2013 08:37 Dodano załącznik "druk nr XXIX-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.03.2013 11:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.03.2013 08:19 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
15.03.2013 08:18 Dodano załącznik "druk nr XXVIII-1-13.pdf"
(Marek Stocki)
15.03.2013 08:18 Usunięto załącznik druk nr XXVIII-1-13.pdf
(Marek Stocki)
20.02.2013 09:39 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.02.2013 09:39 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.02.2013 09:35 Dodano załącznik "Druk nr XXVIII-11-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
20.02.2013 09:34 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.02.2013 07:56 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
19.02.2013 07:51 Dodano załącznik "Druk nr XXVIII-9-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.02.2013 07:51 Dodano załącznik "druk nr XXVIII-6-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
19.02.2013 07:50 Usunięto załącznik Druk nr XXVIII-6-13.pdf
(Janina Suchodolska)
19.02.2013 07:49 Usunięto załącznik Druk nr XXVIII-9-13.pdf
(Janina Suchodolska)
19.02.2013 07:49 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:50 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:46 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:46 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:37 Dodano załącznik "Druk nr XXVIII-10-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:37 Usunięto załącznik Druk nr XXVII-10-13.pdf
(Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:36 Dodano załącznik "Druk nr XXVII-10-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:36 Dodano załącznik "Druk nr XXVIII-9-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:35 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:34 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:33 Dodano załącznik "Druk nr XXVIII-6-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.02.2013 13:33 Dodano załącznik "Druk nr XXVIII-5-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
18.02.2013 10:53 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
18.02.2013 10:52 Dodano załącznik "druk nr XXVIII-7-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.02.2013 13:40 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.02.2013 13:39 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.02.2013 13:38 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.02.2013 13:37 Dodano załącznik "Druk nr XXVIII-8-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
15.02.2013 13:35 Dodano załącznik "Druk nr XXVII-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
14.02.2013 12:13 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.02.2013 12:12 Dodano załącznik "druk nr XXVIII-4-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
14.02.2013 08:58 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.02.2013 08:36 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.02.2013 08:34 Dodano załącznik "druk nr XXVIII-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
14.02.2013 08:34 Dodano załącznik "druk nr XXVIII-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
14.02.2013 08:13 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.02.2013 07:53 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.02.2013 07:51 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
14.02.2013 07:50 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:29 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:29 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:28 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:28 Dodano załącznik "druk nr XXVII-3-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:28 Dodano załącznik "druk nr XXVII-2-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:28 Dodano załącznik "druk nr XXVII-1-13.pdf"
(Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:18 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:18 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:17 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.01.2013 10:15 Utworzenie dokumentu. (Janina Suchodolska)