XXXIX SESJA  30.12.2013 rok

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022 – projekt nr nr XXXIX-1/13.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok – projekt nr nr XXXIX-2/13.
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 – projekt nr nr XXXIX-3/13.
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 - projekt nr nr XXXIX-4/13.
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie – projekt nr nr XXXIX-5/13.
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok – projekt nr XXXIX-6/13.


7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2014 roku - projekt nr XXXIX-7/13.

XXXVIII SESJA NADZWYCZAJNA 16.12.2013 rok


1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Stronia Śląskiego do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie” – projekt nr XXXVIII-1/13.
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli Gminy Stronie Śląskie do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” – projekt nr XXXVIII-2/13.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stronie Śląskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt nr XXXVIII-3/13.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Lądku Zdroju – projekt nr XXXVIII-4/13.

XXXVII SESJA 25.11.2013 rok

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie – projekt nr XXXVII-1/13.
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 25.03.2013 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów - gmina Stronie Śląskie – projekt nr XXXVII-2/13.
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów - gmina Stronie Śląskie – projekt nr XXXVII-3/13.
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/13 w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Burmistrza Stronia Śląskiego a także regulaminu ich używania – projekt nr XXXVII-4/13.
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie oraz zasad i trybu nadawania i noszenia – projekt nr XXXVII-5/13.
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt nr XXXVII-6/13.
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – projekt nr XXXVII-7/13.
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr XXXVII- 8/13.
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok – projekt nr XXXVII- 9/13.
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – projekt nr XXXVII-10/13.
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – projekt nr XXXVII-11/13.
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt nr XXXVII-12/13.
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr XXXVII-13/13.
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr XXXVII-14/13.


XXXVI SESJA 28.10.2013 rok

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Sienna – projekt nr XXXVI-1-13.
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Sienna – projekt nr XXXVI-2-13.
 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr XXXVI- 3-13.
 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej – projekt nr XXXVI-4-13.
 

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok – projekt nr XXXVI-5-13.


Projekt uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów organów sołectwa Kamienica – projekt nr XXXVI-6-13.


Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr XXXVI-7-13.
 

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – projekt nr XXXVI-8-13.
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok - projekt nr XXXVI-9-13.

XXXV SESJA 30.09.2013 rok

Ustanowienie sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Burmistrza Stronia Śląskiego a także regulaminu ich używania - projekt nr XXXV-1-13.
 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania - projekt nr XXX-2-13.
 

Określenie zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową - projekt nr XXX-3-13.
 

Określenie wymagań, jakie należy spełnić przy ubieganiu się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - projekt nr XXX-4-13.
 

Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 - projekt nr XXX-5-13.

XXXIV SESJA 26.08.2013 rok

Projekt uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury pn. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim oraz utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim” – druk nr XXXIV–1–13.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/264/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28  czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim – druk nr XXXIV–2–13.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś – druk nr XXXIV–3–13. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Stronie Śląskie – druk nr XXXIV–4–13. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego – druk nr XXXIV–5–13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów    Sołectw Gminy Stronie Śląskie – druk nr XXXIV–6–13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 - druk nr XXXIV - 7 - 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013 – druk nr XXXIV–8–13.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Stronia Śląskiego do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim” - druk nr XXXIV-9-13. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - druk nr XXXIV - 10-13.

XXXIII SESJA 2.07.2013 rok

Projekt uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – druk nr XXXIII-4/13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego - druk nr XXXIII-3/13.
 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” - druk nr XXXIII-2/13.
 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” - druk nr XXXIII-1/13. 

XXXII NADZWYCZAJNA SESJA 28.06.2013 rok

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim - druk nr XXXII-3/13.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok - druk nr XXXII-2/13.
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 – druk nr XXXII-1/13.

XXXII SESJA 24.06.2013 rok.- ODWOŁANA

Projekt uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – druk nr XXXII-6/13.
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok - druk nr XXXII-5/13.
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 – druk nr XXXII-4/13.
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego - druk nr XXXII-3/13.
 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” - druk nr XXXII-2/13.
 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie” - druk nr XXXII-1/13.

XXXI SESJA 27.05.2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś (druk nr XXX-6/13).
 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim i szkół wchodzących w jego skład (druk nr XXX-5/13).
 

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości (druk nr XXX-4/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr XXX-3/13).
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok (druk nr XXX-2/13).
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok (druk nr XXX-1/13).

XXX SESJA 29.04.2013 rok.

Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXX-6/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok (druk nr XXX-5/13).
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim (druk nr XXX-4/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie (druk nr XXX-3/13).
 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr XXX-2/13).
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 (druk nr XXX-1/13).


XXIX SESJA 25.03.2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów – (druk nr XXIX-11/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej – (druk nr XXIX-10/13).
 

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stronie Śląskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – (druk nr XXIX-9/13).
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów – (druk nr XXIX-8/13).
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów – (druk nr XXIX-7/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszów i Młynowiec – (druk nr XXIX-6/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stronie Śląskie - Sienna – Janowa Góra – (druk nr XXIX-5/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie – (druk nr XXIX-4/13).
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki – (druk nr XXIX-3/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok – (druk nr XXIX-2/13).
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022 – (druk nr XXIX-1/13).

XXVIII SESJA 25.02.2013 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVIII-11/13).


Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Stronie Śląskie w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego – projekt (druk nr XXVIII-10/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022 – projekt (druk nr XXVIII-9/13.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim – projekt (druk nr XXVIII-8/13). 
 

Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVIII-7/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok – projekt (druk nr XXVIII-6/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – projekt (druk nr XXVIII-5/13).


Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 – projekt (druk nr XXVIII-4/13).


Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – projekt (druk nr XXVII-3/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku – projekt (druk nr XXVIII-2/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt (druk nr XXVIII-1/13).

SESJA 28.01.2013 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVII-3/13).

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów organów sołectwa Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVII-2/13).
 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt (druk nr XXVII-1/13).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:projekty uchwał Rady Gminy 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:21.01.2013 10:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:20.11.2017 11:35