PLAN PRACY
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA 2013 ROK


KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I POMOCY SOCJALNEJ
STYCZEŃ:

 Ocena realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży (biblioteka, CETiK, świetlice środowiskowe).

 Ocena funkcjonowania działalności służby zdrowia.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia:

LUTY:

 Ferie w Centrum, Edukacji, Turystyki i Kultury oraz w Bibliotece Miejskiej.
 MARZEC:
 Sprawozdanie z działalności Opieki Społecznej.

KWIECIEŃ:
 Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi.

MAJ:
 Ocena funkcjonowania placówek kultury w Gminie Stronie Śląskie..

CZERWIEC:
 Spotkanie z Komisja Interdyscyplinarną i Strażą Miejską w sprawie wspierania działań profilaktycznych (alkohol, narkomania).

LIPIEC:
 Stan przygotowania do sezonu letniego zalew, Orlik.

  Ocena stanu bezpieczeństwa na zalewie, placach zabaw, boiskach sportowych i placach wiejskich.

SIERPIEŃ:
 Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

 Analiza regulaminu przyznawania mieszkań.

WRZESIEŃ:
 Informacja dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych na temat innowacji programowych – organizacja pracy szkoły.

PAŹDZIERNIK:
 Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok.
 Ocena wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Stronie Śląskie.

LISTOPAD:
 Spotkanie z Klubem Seniora i Klubem Honorowych Dawców Krwi.

GRUDZIEŃ:
 Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

 


KOMISJA PLANOWANIA, BUDŻETU, FINANSÓW
I MIENIA GMINNEGO

STYCZEŃ:
 Przygotowanie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2013 r.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów:

LUTY:
 Spółki gminne sytuacja finansowa i perspektywy.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MARZEC:
 Analiza spłat podatku od nieruchomości, podatków od środków transportowych i podatku rolnego oraz opłat czynszowych i dzierżawnych. Informacja na temat opłat adiacenckich i rent planistycznych. Informacja na temat umorzeń związanych z podatkami i innymi opłatami należnymi Gminie Stronie Śląskie. Działania podejmowane w celu poprawy ściągalności opłat.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

KWIECIEŃ:
 Analiza i ocena wykonania budżetu za 2012 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MAJ:
 Analiza kosztów ponoszonych przez Gminę w związku z utrzymaniem sieci energetycznej na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie oraz kosztów oświetlenia.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

CZERWIEC:
 Analiza założeń i przygotowań Gminy Stronie Śląskie do realizacji ustawy i uchwał dotyczących gospodarki odpadami.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesje.

LIPIEC:
 Przygotowanie projektu uchwały dotyczącej regulacji wysokości diet dla sołtysów.

SIERPIEŃ:
 Analiza kosztów finansowanych ponoszonych na utrzymanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesje.

WRZESIEŃ:
 Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za pierwsze półrocze 2013 roku..
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesje.

PAŹDZIERNIK:
 Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesje.

LISTOPAD:
 Analiza wysokości proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych za 2014 rok. Analiza założeń finansowych na 2014 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesje.

GRUDZIEŃ:
 Zapoznanie się i omówienie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.
 Plan pracy komisji na 2014 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesje.

 

 

 

KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY, PORZĄDKU PUBLICZNEGO
 I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


STYCZEŃ:
 Analiza zabezpieczenia gminy pod względem przeciwpożarowym oraz stan wyposażenia jednostek OSP w sprzęt.
 Bezpieczeństwo na stacjach narciarskich.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

LUTY:
 Ocena stanu dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.

MARZEC:
 Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie.

KWIECIEŃ:
 Ocena stanu porządku i czystości na ternie Gminy Stronie Śląskie.

MAJ:
 Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie.

CZERWIEC:
 Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

LIPIEC:
 Ocena stanu bezpieczeństwa na zalewie (pomosty, kąpielisko, sprzęt pływający).
 Ocena stanu bezpieczeństwa na placach zabaw, boiskach sportowych i placach wiejskich.

SIERPIEŃ:
 Bezpieczna droga do szkoły – ocena stanu dróg dojścia do szkół. Oznakowanie ulic w mieście i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

WRZESIEŃ:
 Analiza wykonania budżetu za I półrocze.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

PAŹDZIERNIK:
 Informacja o działaniu Biura Zarządzania Kryzysowego – ochrona ludności w Gminie Stronie Śląskie.
 Analiza wpływu monitoringu na poprawę stanu bezpieczeństwa w Gminie Stronie Śląskie.

LISTOPAD:
 Ocena działania Zakładu Energetycznego i telekomunikacji na terenie Gminy Stronie Śląskie.

GRUDZIEŃ:
 Zapoznanie z projektem budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.
 Plan pracy na pierwsze półrocze 2014.

 

 


KOMISJA PRZEMYSŁU, HANDLU, USŁUG,
GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNICTWA

STYCZEŃ:
 Ustalenie planu pracy na pierwsze półrocze 2012 roku.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

Komisja Rozwoju Gospodarczego:

LUTY:
 Zimowe utrzymanie dróg wiejskich i miejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.


MARZEC:
 Funkcjonowanie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków, wpływ modernizacji na środowisko.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.


KWIECIEŃ:
 Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu zmniejszenia bezrobocia.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

MAJ:
 Spotkania z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

CZERWIEC:
 Spotkania z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

LIPIEC:
 Funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich oraz świetlic wiejskich i wiejskich placów spotkań.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

SIERPIEŃ:
 Realizacja i działania podejmowane w ramach funduszu sołeckiego za rok 2012 i działania na rok 2013.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

WRZESIEŃ:
 Spotkanie z przedstawicielami Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika oraz funkcjonowanie agroturystyki na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

PAŹDZIERNIK:
 Gospodarka ściekowa na terenie Doliny Kleśnicy.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

LISTOPAD:
 Wpływ funkcjonowania kotłowni i zastosowania materiałów opałowych na środowisko naturalne w gminie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

GRUDZIEŃ:
 Analiza projektu budżetu na rok 2014.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2013 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:24.01.2013 15:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Suchodolska
Data aktualizacji:05.09.2013 12:47