SESJA XXXIX 30.12.2013 r.

Uchwała nr XXXIX/310/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.


Uchwała nr XXXIX/311/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.
Podlega Publikacji BAW
 

Uchwała nr XXXIX/312/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022.
 

Uchwała nr XXXIX/313/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013.
 

Uchwała nr XXXIX/314/13 w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała nr XXXIX/315/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Uchwała nr XXXIX/316/13 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2014 roku.


SESJA XXXVIII 16.12.2013 r.

Uchwała nr XXXVIII/306/13 w sprawie upoważnienia Burmistrza Stronia Śląskiego do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie”.


Uchwała nr XXXVIII/307/13 w sprawie wyrażenia woli Gminy Stronie Śląskie do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie”.


Uchwała nr XXXVIII/308/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stronie Śląskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr XXXVIII/309/13 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Lądku Zdroju.

 
SESJA XXXVII 25.11.2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/292/13 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.
załączniki do uchwały znajdują się poniżej w załącznikach

Uchwała Nr XXXVII/293/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 25.03.2013 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów - gmina Stronie Śląskie.


Uchwała Nr XXXVII/294/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów - gmina Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XXXVII/295/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/13 w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Burmistrza Stronia Śląskiego a także regulaminu ich używania.

Podlega publikacji - BAW
 

Uchwała Nr XXXVII/296/13 w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.
Podlega publikacji - BAW
 

Uchwała Nr XXXVII/297/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - BAW

Uchwały Nr XXXVII/298/13 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Podlega publikacji - BAW
 

Uchwała Nr XXXVII/299/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podlega publikacji - BAW
 

Uchwała Nr XXXVII/300/13 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVII/301/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Podlega publikacji - BAW
 

Uchwała Nr XXXVII/302/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 

Uchwała Nr XXXVII/303/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 

Uchwała Nr XXXVII/304/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego. 
 
Uchwała Nr XXXVII/305/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

 
SESJA XXXVI 28.10.2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/283/13 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących współwłasność łączną osób fizycznych.

UCHWAŁA NR XXXVI/284/13 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność osób fizycznych.

UCHWAŁA NR XXXVI/285/13  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podlega publikacji - BAW

UCHWAŁA NR XXXVI/286/13 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Podlega publikacji - BAW

UCHWAŁA NR XXXVI/287/13 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/288/13 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów organów sołectwa Kamienica.

UCHWAŁA NR XXXVI/289/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Podlega publikacji - BAW

UCHWAŁA NR XXXVI/290/13 w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - BAW

UCHWAŁA NR XXXVI/291/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

 

SESJA XXXV 30.09.2013 r.

Uchwała Nr XXXV/278/13 w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Burmistrza Stronia Śląskiego a także regulaminu ich używania.
Podlega publikacji - BAW


Uchwała Nr XXXV279//13 w sprawie trybu i sposóbu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Podlega publikacji - BAW

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

Uchwała Nr XXXV/280/13 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową.

Podlega publikacji - BAW

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

Uchwała Nr XXXV/281/13 w sprawie określenia wymagań, jakie należy spełnić przy ubieganiu się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Podlega publikacji - BAW

Uchwała Nr XXXV/282/13 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013.

SESJA XXXIV 26.08.2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji kultury pn. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji,Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim oraz utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim”.
Podlega publikacji - BAW

UCHWAŁA NR XXXIV/270/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim.

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR XXXIV/271/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - BAW

UCHWAŁA NR XXXIV/272/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Stronie Śląskie.

UCHWAŁA NR XXXIV/274/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022.
 

UCHWAŁA NR XXXIV/275/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.
 

UCHWAŁA NR XXXIV/276/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Stronia Śląskiego do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim”.

UCHWAŁA NR XXXIV/277/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

SESJA XXXIII 02.07.2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie".

Uchwała Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie".

Uchwała Nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.

Uchwała Nr XXXIII/268/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

SESJA XXXII 28.06.2013 r.

Uchwała Nr XXXII/262/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

Uchwała Nr XXXII/263/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXII/264/13 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stroniu Śląskim.

SESJA XXXI 27.05.2013 r.

Uchwała Nr XXXI/261/13 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś.
 

Uchwała Nr XXXI/260/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim i szkół wchodzących w jego skład.


Uchwała Nr XXXI/259/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.
Podlega publikacji - BAW

Uchwała Nr XXXI/258/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podlega publikacj - BAW

Uchwała Nr XXXI/257/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stronia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXI/256/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok.

SESJA XXX 29.04.2013 r.

Obwieszczenie nr XXX/255/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - BAW

Uchwała nr XXX/254/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.
 

Uchwała nr XXX/253/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XXX/252/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - BAW

Uchwała nr XXX/251/13 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Podlega publikacji - BAW

Uchwała nr XXX/250/13 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022.


SESJA XXIX 25.03.2013 r.

Uchwała nr XXIX/249/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 

Uchwała nr XXIX/248/13 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów.
 

Uchwała nr XXIX/247/13 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej.
 

Uchwała nr XXIX/246/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stronie Śląskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Podlega publikacji - BAW


Uchwała nr XXIX/245/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów.
 

Uchwała nr XXIX/244/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów.
 

Uchwała nr XXIX/243/13 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszów i Młynowiec.
 

Uchwała nr XXIX/242/13 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stronie Śląskie - Sienna – Janowa Góra.
 

Uchwała nr XXIX/241/13 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - BAW

Uchwała nr XXIX/240/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki.
 

Uchwała nr XXIX/239/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.
 

Uchwała nr XXIX/238/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022.

SESJA XXVIII 25.02.2013 r.

Uchwała nr XXVIII/237/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - BAW

Uchwała nr XXVIII/236/13 w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Stronie Śląskie w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego.
 

Uchwała nr XXVIII/235/13 w sprawie włączenia Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. 
 

Obwieszczenie nr XXVIII/234/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - BAW

Uchwała nr XXVIII/233/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

Uchwała nr XXVIII/232/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

Uchwała nr XXVIII/231/13 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Uchwała nr XXVIII/230/13 w sprawie Programu Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Uchwała nr XXVIII/229/13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Podlega publikacji - BAW

Uchwała nr XXVIII/228/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku.

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego
 

Uchwała nr XXVIII/227/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.  

SESJA XXVII 28.01.2013 r.

Uchwała Nr XXVII/226/13 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Stronie Śląskie”.
 

Uchwała Nr XXVII/225/13 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów organów sołectwa Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XXVII/224/13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

Podlega publikacji - BAW

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:04.02.2013 10:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:20.11.2017 11:09