Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001 r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Od 28 grudnia 2006 r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępniane go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.

15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. nr 199 poz. 1227) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy. Obecnie obowiązek prowadzenia wykazu wynika z art. 21 ust. 1 ustawy.

Publicznie dostępny wykaz danych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim prowadzony jest  za pomocą witryny Ekoportal.

 

Wyszukiwanie kart w wykazie

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:29.03.2013 13:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:05.09.2013 14:13