Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok

17. Narada w dniu 17.04.2018 r.:

ZB nr 720/18 w sprawie powołania komisji do ustalenia zakresu robót pozostałych do wykonania w ramach budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 721/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 722/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 723/18 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie 

ZB nr 724/18 w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 725/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 726/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont drogi gminnej ul. Okrężnej, działki nr 132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 0001 Stronie Śląskie Miasto i przebudowę drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 75, 70/1, 60/3, 62/4, 61, 55/7 obręb 012 Strachocin

ZB nr 727/18 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2018 roku

16. Narada w dniu 10.04.2018 r.:

ZB nr 718/18 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 719/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

15. Narada w dniu 04.04.2018 r.:

ZB nr 711/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 712/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 713/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele związane z działalnością  gospodarczą

ZB nr 714/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę nieruchomości  przeznaczonych na cele rolne, na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 715/18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu, na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele związane z działalnością gospodarczą, na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 716/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na okres powyżej trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 717/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Modernizację pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie

14. Narada w dniu 30.03.2018 r.:

ZB nr 710/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

13. Narada w dniu 27.03.2018 r.:

ZB nr 706/18 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim

ZB nr 707/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

ZB nr 708/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB Nr 709/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

12. Narada w dniu 21.03.2018 r.:

ZB nr 699/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 700/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 701/18 w sprawie przyznania stypendium naukowego dla ucznia

ZB nr 702/18 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZB nr 703/18 w sprawie przyznania stypendiów naukowych dla studentów

ZB nr 704/18 w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

ZB nr 705/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowa ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim część II

11. Narada w dniu 13.03.2018 r.:

ZB nr 697/18 w sprawie w powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach IV - XI 2018 r. i IV - XI 2019 r

ZB nr 698/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

10. Narada w dniu 06.03.2018 r.:

ZB nr 696/18 w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

9. Narada w dniu 28.02.2018 r.:

ZB nr 692/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r

ZB nr 693/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

ZB nr 694/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 695/18 w sprawie przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim służby przygotowawczej w oparciu o "Platformę szkoleniową z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników JST" zarządzaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

8. Narada w dniu 21.02.2018 r.:

ZB nr 687/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 688/18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 689/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 690/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, na cele rolne

ZB nr 691/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

7. Narada w dniu 13.02.2018 r.:

ZB nr 685/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 686/18 w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

6. Narada w dniu 06.02.2018 r.:

ZB nr 684/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku

5. Narada w dniu 02.02.2018 r.:

ZB nr 680/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 681/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 682/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 683/18 w sprawie powołania komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych w mieniu gospodarczym w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Zielonej 7 wskutek orkanu Fryderyka, który przeszedł na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniu 18.01.2018 r. 

4. Narada w dniu 31.01.2018 r.:

ZB nr 678/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 679/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

3. Narada w dniu 23.01.2018 r.:

ZB nr 675/18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 676/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku

ZB nr 677/18 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

2. Narada w dniu 17 i 18.01.2018 r.:

ZB nr 669/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r

ZB nr 670/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 671/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZB nr 672/18 w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie

ZB nr 673/18 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2018 roku

ZB nr 674/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

1. Narada w dniu 09 i 10.01.2018 r.:

ZB nr 663/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 664/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy, na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 665/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 666/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 667/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 668/18 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2018 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.04.2018 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 727 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 726 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 725 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 724 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 723 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 722 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 721 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.04.2018 14:14 Dodano załącznik "ZB nr 720 z 17.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:29 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 719 z 10.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 718 z 10.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 717 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 716 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 715 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 714 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 713 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 712 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 711 z 04.04.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.04.2018 08:16 Dodano załącznik "ZB nr 710 z 30.03.2018.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:53 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 709 z 27.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 708 z 27.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 707 z 27.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 706 z 27.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 705 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 704 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 703 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 702 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 701 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 700 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
04.04.2018 07:49 Dodano załącznik "ZB nr 699 z 21.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.03.2018 10:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
16.03.2018 10:06 Dodano załącznik "ZB nr 698 z 13.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.03.2018 10:06 Dodano załącznik "ZB nr 697 z 13.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.03.2018 12:10 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
15.03.2018 12:09 Dodano załącznik "ZB nr 696 z 06.03.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:38 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:32 Dodano załącznik "ZB nr 695 z 28.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:32 Dodano załącznik "ZB nr 694 z 28.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 693 z 28.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.03.2018 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 692 z 28.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:11 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 691 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 690 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 689 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 688 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.02.2018 09:06 Dodano załącznik "ZB nr 687 z 21.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.02.2018 16:20 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
21.02.2018 16:19 Dodano załącznik "ZB nr 686 z 13.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.02.2018 16:18 Dodano załącznik "ZB nr 685 z 13.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 13:09 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 684 z 06.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 683 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 682 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 681 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 680 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 679 z 31.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 678 z 31.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 677 z 23.01.2018 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 676 z 23.01.2018 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 675 z 23.01.2018 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 674 z 18.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 673 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 672 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 671 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 670 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 669 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:30 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 668 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 667 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 666 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 665 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 664 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 663 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 11:46 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Olszewski)