Janina Suchodolska 04.01.2011 12:24

plan pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na 2011 rok

­

PLAN PRACY
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
W STRONIU ŚLĄSKIM
NA 2011 ROK


KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I POMOCY SOCJALNEJ

STYCZEŃ:
 Opieka medyczna po 18:00 oraz w soboty i dni wolne od pracy.
 Ocena funkcjonowania działalności służby zdrowia.

LUTY:
 Działalność CETiK – spotkanie z dyrektorem zapoznanie się z programem zamierzeń.

MARZEC:
 Działalność turystyczna i sportowo – rekreacyjna na terenie Gminy Stronie Śląskie: spotkanie z dyrektorami Centrum Sportu i Rekreacji i Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia”.

KWIECIEŃ:
 Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie.

MAJ:
 Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2010/2011.

CZERWIEC:
 Ocena działalności klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy Stronie Śląskie

SIERPIEŃ:
  Spotkanie z kierownikami POZ w sprawie bilansu zdrowia, szczepień wg kalendarza oraz sposobu zawiadamiania i nadzoru.

WRZESIEŃ:
  Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie z dyrektorami Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

PAŹDZIERNIK:
  Spotkanie z prezesami spółek oraz dyrektorem Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

LISTOPAD:
  Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie planu pracy.

GRUDZIEŃ:
  Opracowanie budżetu na rok 2012.


KOMISJA PLANOWANIA, BUDŻETU, FINANSÓW
I MIENIA GMINNEGO

STYCZEŃ:
 Ocena podejmowanych działań przez Gminę Stronie Śląskie na rzecz promocji Gminy Stronie Śląskie oraz wydatkowanie środków na ten cel.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LUTY:
 Analiza wydatkowania środków na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MARZEC:
 Analiza i ocena wydatków przeznaczonych na utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2010/2011.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

KWIECIEŃ:
 Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 r.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

MAJ:
 Ocena wydatkowanych środków finansowych na inwestycje w latach 2010/2011.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

CZERWIEC:
 Podatki i inne należności Gminy Stronie Śląskie. Zapoznanie się z informacją na temat skuteczności odzyskania zadłużenia oraz analiza realizacji uchwał Gminy w sprawie naliczania opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu podziału nieruchomości i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesje.
LIPIEC:
 Analiza i ocena długoterminowych programów rozwoju Gminy Stronie Śląskie.
 Ocena wykorzystania mienia gminnego (opłaty dzierżawne i mienia komunalnego oraz ocena egzekucji ściągalności mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Stroniu Śląskim.

SIERPIEŃ:
 Analiza wykorzystanych środków finansowych z funduszów sołeckich oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

WRZESIEŃ:
 Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

PAŹDZIERNIK:
 Omówienie założeń budżetowych i uchwał okołobużetowych oraz opiniowanie wniosków poszczególnych komisji do projektu budżetu na rok 2012.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LISTOPAD:
 OCENA DZIAŁALNOŚCI Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w dniu 2011 pod kątem wykorzystania środków publicznych.

GRUDZIEŃ:
 Zapoznanie się i omówienie projektu budżetu na rok 2012. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2012.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

 

KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY, PORZĄDKU PUBLICZNEGO
 I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

STYCZEŃ:
 Ocena stanu odśnieżania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.

LUTY:
 Analiza zabezpieczenia Gminy Stronie Śląskie pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stanu wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy.

MARZEC:
 Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie (Policja, Straż Miejska – ocena pracy)

KWIECIEŃ:
 Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2010 rok.

MAJ:
 Ocena porządku i czystości na ternie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.

CZERWIEC:
 Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Stronie Śląskie - realizacja inwestycji. 

SIERPIEŃ:
Wspieranie działań w zakresie współpracy z sąsiednimi gminami przygranicznymi.

WRZESIEŃ:
Ocena stanu i funkcjonowania linii energetycznych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

PAŹDZIERNIK:
Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie - segregacja śmieci i funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych (porozumienie z Gminą Lądek Zdrój).

LISTOPAD:
Wspieranie inicjatywy odbudowy i utrzymania ścieżek edukacyjnych.

GRUDZIEŃ:
Analiza budżetu na rok 2012

 

KOMISJA PRZEMYSŁU, HANDLU, USŁUG,
GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNICTWA

STYCZEŃ:
 Kontrola stanu odśnieżania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

LUTY:
 Spotkanie z kierownikiem Biura Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej, przedstawienie planu działań na 2011 rok.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.


MARZEC:
 Problem bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.


KWIECIEŃ:
 Spotkanie z sołtysami oraz radami sołeckimi.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

MAJ:
 Ocena stanu porządków na terenach wiejskich – wyjazd na teren Gminy Stronie Śląskie.
 Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

CZERWIEC:
 Ocena przygotowania Gminy Stronie Śląskie do sezonu letniego (imprezy itp.) – wyjazd na teren gminy.
 Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.
LIPIEC:
 Przygotowanie planu pracy komisji na II półrocze 2011.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.
 Spotkanie z sołtysami (nowo wybranymi).

SIERPIEŃ:
 Stan sieci gazu ziemnego oraz potrzeby rozwoju sieci na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

WRZESIEŃ:
 Spotkanie z sołtysami i Radami Sołeckimi na temat wniosków do budżetu Gminy na rok 2012  (komisja wyjazdowa) sołectwo: Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów .
 Spotkanie z sołtysami i Radami Sołeckimi na temat wniosków do budżetu Gminy na rok 2012  (komisja wyjazdowa) sołectwo: Stronie Wieś, Kletno, Bolesławów, Stara Morawa, Kamienica, Strachocin.
  Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

PAŹDZIERNIK:
 Ocena realizacji małych projektów w programie LIDER na terenie Stronia Śląskiego.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

LISTOPAD:
 Ocena przygotowania Gminy do sezonu zimowego 2011/2012 roku.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

GRUDZIEŃ:
 Ocena projektu budżetu Gminy na 2012 rok.
 Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję.

Komentarz

­

zmiana

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:plan pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2011 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2011 08:16 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
01.08.2011 15:26 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
06.06.2011 11:08 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.01.2011 12:41 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.01.2011 12:24 Utworzenie dokumentu. (Janina Suchodolska)