Janina Suchodolska 05.01.2012 14:35

Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2012

­

 

SESJA 28.12.2012 r.

 

Obwieszczenie Nr XXVI/223/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Stronie Śląskie, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/222/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/221/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/220/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim".
 

Obwieszczenie Nr XXVI/219/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/218/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/217/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Stronie Śląskie.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/216/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/308/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/215/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/177/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/214/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/39/99 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XXVI/213/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XXVI/212/12 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała Nr XXVI/211/12 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na I półrocze 2013 roku.
 

Uchwała Nr XXVI/210/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Obwieszczenie Nr XXVI/209/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał y Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 

Uchwała Nr XXVI/208/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 

Uchwała Nr XXVI/207/12 w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim i szkół wchodzących w jego skład.
 

Uchwała Nr XXVI/206/12 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r.
 

Uchwała Nr XXVI/205/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 

Uchwała Nr XXVI/204/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszów – Młynowiec.


Uchwała Nr XXVI/203/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XXVI/202/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Uchwała Nr XXVI/201/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała Nr XXVI/200/12 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Uchwała Nr XXVI/199/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Uchwała Nr XXVI/198/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.
 

Uchwała Nr XXVI/197/12 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

 

SESJA XXV 26.11.2012 r

 

Uchwała nr XXV/196/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXV/195/12 w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019.


Uchwała nr XXV/194/12 w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim z gminną instytucją kultury pn. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XXV/193/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 

Uchwała nr XXV/192/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4906 z 14.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/191/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała nr XXV/190/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz. 4906 z 14.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/189/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz. 4905 z 14.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/188/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012,poz 4974 z 18.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/187/12 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4972 z 18.12.2012 r.

 

Uchwała nr XXV/186/12 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 


SESJA XXIV 29.10.2012 R.

Uchwała nr XXIV/185/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2013, poz 2678 z 19.04.2013 r.

WSA stwierdza niewżność zaskarżonej uchwały w całości

Uchwała nr XXIV/184/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4230 z 26.11.2012 r.

Uchwała nr XXIV/183/12 w sprawie rozstrzygnięcie skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.
 

Uchwała nr XXIV/182/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXIV/181/12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4283 z 27.11.2012 r.
 

Uchwała nr XXIV/180/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 4282 z 27.11.2012 r.
 

Uchwała nr XXIV/179/12 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenie ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2012, poz 4973 z 18.12.2012 r.
 

Uchwała nr XXIV/178/12 w sprawie podziału Gminy Stronie Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz.4971 z 18.12.2012 r.

Uchwała nr XXIV/177/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji
 

Uchwała nr XXIV/176/12 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stronie Śląskie.

Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz. 4229 z 26.11.2012 r.

Uchwała nr XXIV/175/12 w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.

SESJA 24.09.2012 R.

 

Uchwała nr XXIII/174/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXIII/173/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2022.
 

Uchwała nr XXIII/172/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015.
 

Uchwała nr XXIII/171/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2015.
 

Uchwała nr XXIII/170/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów, stanowiącej własność osób fizycznych.
 

Uchwała nr XXIII/169/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 

Uchwała nr XXIII/168/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kletno, stanowiącej własność osób fizycznych.
 

Uchwała nr XXIII/167/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Kletno.SESJA 27.08.2012 R.
 

Uchwała nr XXII/166/12 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXII/165/12 w sprawie Przekazanie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Kamienica na rzecz Sołectwa Kamienica. 
 

Uchwała nr XXII/164/12 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów na rzecz Sołectwa Stary Gierałtów. 
 

Uchwała nr XXII/163/12 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Bolesławów na rzecz Sołectwa Bolesławów. 
 

Uchwała nr XXII/162/12 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów na rzecz Sołectwa Nowy Gierałtów. 
 

Uchwała nr XXII/161/12 w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś na rzecz Sołectwa Stronie Śląskie. 
 

Uchwała nr XXII/160/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność spółki z o.o. „Art-Ski”.
 

Uchwała nr XXII/159/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od osoby fizycznej przez Gminę Stronie Śląskie lokalu mieszkalnego, położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Dolnej ... 
 

Uchwała nr XXII/158/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od osoby fizycznej przez Gminę Stronie Śląskie lokalu mieszkalnego, położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki ...
 

Uchwała nr XXII/157/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100 udziałów Gminy Stronie Śląskie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Spółka z o.o. z siedzibą w Lubiniu.


SESJA 25.06.2012 r.


Uchwała nr XXI/156/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XXI/155/12 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XXI/154/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej.
 

Uchwała nr XXI/153/12 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012 r. poz. 2462

SESJA XX 28 maja 2012 r.

Uchwała nr XX/152/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XX-10/12).


Uchwała nr XX/151/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Nowy Gierałtów – Bielice.


Uchwała nr XX/150/12 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Stary Gierałtów .


Uchwała nr XX/149/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi, nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów.


Uchwała nr XX/148/12 w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2012r. poz 2179 z 19.06.2012 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze - Wojewoda Dolnośląski stwierdza nieważność pkt 1 i 6 załącznika Nr4, pkt 2 i 7 oraz 8 w zakresie "i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność odszkodowowawczą oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów kodeksu wykroczeń" załącznika Nr 5, pkt 2 i 3 załącznika Nr 6.


Uchwała nr XX/147/12 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2012 – 2015.


Uchwała nr XX/146/12 w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2012 r., poz 2076 z 11.06.2012 r.


Uchwała nr XX/145/12 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stronia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok.


Uchwała nr XX/144/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok.


SESJA 30 kwietnia 2012 r.

 

Uchwała nr XIX/143/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XIX/142/12 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019.
 

Uchwała nr XIX/141/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kamienica.
Załącznik do pobrania poniżej w „Załącznikach”

 

Uchwała nr XIX/140/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Goszów.
Załącznik do pobrania poniżej w „Załącznikach”

 

Uchwała nr XIX/139/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Strachocin.
Załącznik do pobrania poniżej w „Załącznikach”

 

Uchwała nr XIX/138/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stara Morawa.
Załącznik do pobrania poniżej w „Załącznikach”

 

Uchwała nr XIX/137/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi, nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów.
 

Uchwała nr XIX/136/12 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz 2012, poz 2011 z 5.06.2012 r.

 

Uchwała nr XIX/135/12 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała nr XIX/134/12 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze - Wojewoda Dolnośląski stwierdza nieważność uchwały.

SESJA 26 marca 2012 r.

Uchwała nr XVIII/133/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Stronie Śląskie do realizacji projektu pt. „Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2014.
 

Uchwała nr XVIII/132/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012.
 

Uchwała nr XVIII/131/12 w sprawie sporządzenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz 1487 z 20.04.2012 r.
 

Uchwała nr XVIII/130/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki.
 

Uchwała nr XVIII/129/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2012 roku.
Podlega publikacji
 

Uchwała nr XVIII/128/12 w sprawie utworzeni publicznego żłobka, dla którego organem założycielskim jest Gmina Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - Dz.Urz. 2012 r., poz 2075 z 11.06.2012 r.
traci moc z dniem 28.05.2012 r.

SESJA 27 lutego 2012 roku.

Uchwała Nr XVII/127/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność w drodze komunalizacji nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 

Uchwała Nr XVII/126/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji Dz.Urz. 2012 r., poz 2100  12.06.2012 r..
 

Uchwała Nr XVII/125/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów – Gmina Stronie Śląskie.
Podlega publikacji - Dz.Urz. 2012 r., poz 2099 z 12.06.2012 r.
 

Uchwała Nr XVII/124/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bielice – Gmina Stronie Śląskie.

Podlega publikacji - Dz.Urz. 2012, poz. 2651 z 23.07.2012 r.
 


SESJA 30 stycznia 2012 roku.

Uchwała nr XVI/123/12 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2011 rok.
 

Uchwała nr XVI/122/12 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do organizacji pracy z rodziną.
 

Uchwała nr XVI/121/12 w sprawie w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
Uchwała podlega publikacji Dz.Urz.2012, poz944 z 07.03.2012 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdza nieważność parafraf 3 ust. 4 we fragmencie "w szczególności".
 

Uchwała nr XVI/120/12 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XVI/119/12 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 

Uchwała nr XVI/118/12 w sprawie przejęcia przez Gminę Stronie Śląskie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim.
 

Uchwała nr XVI/117/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na własność od Powiatu Kłodzkiego przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20.

Komentarz

­

zmiany

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji 2012
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.01.2012 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.03.2020 10:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.03.2020 10:10 Dodano załącznik "RN do uchwały nr XX-148-12.pdf" (Agnieszka Gawron)
26.03.2020 10:10 Usunięto załącznik RN uchwały nr XX-148-12.pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:25 Usunięto załącznik Uchwała nr XIX-137-12 z 30.04.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:24 Usunięto załącznik Uchwała nr XX-149-12 z 28.05.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:09 Usunięto załącznik Uchwała nr XX-150-12 z 28.05.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:08 Usunięto załącznik Uchwała nr XXI-154-12 z 25.06.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:07 Usunięto załącznik Uchwała nr XXII-158-12 z 27.08.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:06 Usunięto załącznik Uchwała nr XXIII-167-12 z 24.09.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:06 Usunięto załącznik uchwała nr XXII-159-12 z 27.08.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:05 Usunięto załącznik Uchwała nr XXIII.168.12 z 24.09.2012 r._2.pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:05 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII-167-12 z 24.09.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:04 Usunięto załącznik Uchwała nr XXIII.168.12 z 24.09.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:03 Usunięto załącznik Uchwała nr XXIII.170.12 z 24.09.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:03 Usunięto załącznik Uchwała nr XXIII.169.12 z 24.09.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:02 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXIV-183-12 z 29.10.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 10:01 Usunięto załącznik Uchwała nr XXV-192-12 z 26.11.2012 r..pdf (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII.168.12 z 24.09.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII.168.12 z 24.09.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII.169.12 z 24.09.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII.170.12 z 24.09.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:19 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-183-12 z 29.10.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-192-12 z 26.11.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-137-12 z 30.04.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-149-12 z 28.05.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-150-12 z 28.05.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XXI-154-12 z 25.06.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XXII-158-12 z 27.08.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.11.2017 09:18 Dodano załącznik "uchwała nr XXII-159-12 z 27.08.2012 r._2.pdf" (Agnieszka Gawron)
21.10.2013 08:17 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
21.10.2013 08:15 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.09.2013 14:52 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.09.2013 14:47 Dodano załącznik "RN uchwały nr XX-148-12.pdf" (Janina Suchodolska)
09.09.2013 14:32 Usunięto załącznik RN uchwały nr XIX-134-12.pdf (Janina Suchodolska)
09.09.2013 14:28 Dodano załącznik "RN uchwały nr XIX-134-12.pdf" (Janina Suchodolska)
09.09.2013 14:28 Dodano załącznik "RN uchwały nr XIX-134-12.pdf" (Janina Suchodolska)
09.09.2013 14:28 Dodano załącznik "RN uchwały nr XVI-121-12.pdf" (Janina Suchodolska)
16.01.2013 13:25 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.01.2013 13:24 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
16.01.2013 13:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-189-12 z 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
16.01.2013 11:30 Usunięto załącznik Uchwała nr XXV-189-12 z 26.11.2012 r..zipx (Janina Suchodolska)
10.01.2013 08:12 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.01.2013 13:05 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.01.2013 12:53 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:23 Dodano załącznik "Obwieszczenie nr XXVI-223-12. z 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:22 Dodano załącznik "Obwieszczenie nr XXVI-222-12 z 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:22 Dodano załącznik "Obwieszczenie.nr XXVI-221-12 z 28.12.2-12 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:22 Dodano załącznik "Obwieszczenie nr XXVI-220-12. 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:22 Dodano załącznik "Obwieszczenie nr XXVI-219-12. z 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:18 Dodano załącznik "Obwieszczenie.nr XXVI.218.12 z 28.12.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:18 Dodano załącznik "Obwieszczenie XXVI-217-12. z 28.12.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:18 Dodano załącznik "Obwieszczenie Nr XXVI-216-12. z 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:18 Dodano załącznik "Obwieszczenie nr XXVI-215-12. z 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:18 Dodano załącznik "Obwieszczenie nr XXVI-214-12. z 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:16 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:13 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-213-12.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:13 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-212-12.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:13 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-211-12. z 28.12.12 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:13 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-210-12 z 28.12.12.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:13 Dodano załącznik "Obwieszczenie nr XXVI.209.12. z 28.12.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:13 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-208-12 z 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 11:09 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:59 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:56 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:56 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:55 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:55 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:53 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:39 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:36 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:34 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:32 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-207-12. z 28.12.12 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-206-12. z 28.12.12 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-205-12. z 28.12.12 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-204-12.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-203-12.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-202-12. z 28.12.12 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-201-12 z 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-200-12. z 28.12.12 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:21 Dodano załącznik "Uchwała nr XXVI-199-12. z 28.12.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:18 Dodano załącznik "Uchwała.XXVI.198.12.2012-12-28.pdf" (Janina Suchodolska)
07.01.2013 10:18 Dodano załącznik "Uchwała.XXVI.197.12.2012-12-28.pdf" (Janina Suchodolska)
20.12.2012 13:04 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.12.2012 13:02 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.12.2012 12:59 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
20.12.2012 12:57 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:24 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-196-12 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-195-12 z 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:18 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-194-12 z 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-193-12 z 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-192-12 z 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-191-12 z 26.11.2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-190-12 z 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:12 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-189-12 z 26.11.2012 r..zipx" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:12 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-188-12 z 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:12 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-187-12 z 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:12 Dodano załącznik "Uchwała nr XXV-186-12 z 26.11.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:10 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:10 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:09 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:08 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
30.11.2012 15:07 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.11.2012 10:52 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.11.2012 10:51 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.11.2012 10:38 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.11.2012 10:37 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.11.2012 09:55 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.11.2012 09:51 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
12.11.2012 10:22 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
12.11.2012 10:18 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
12.11.2012 09:52 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV.184.12 z 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
12.11.2012 09:52 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-183-12 z 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
12.11.2012 09:27 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV -181-12 z dnia 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
12.11.2012 09:27 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-179-12 z dnia 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
12.11.2012 09:27 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-180-12 z dnia 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
12.11.2012 09:27 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-178-12 z dnia 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
12.11.2012 08:42 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-175-12 z 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
12.11.2012 08:19 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
12.11.2012 08:19 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
12.11.2012 08:18 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
12.11.2012 08:12 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
06.11.2012 13:49 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-182- 12 z 29.10.2012 r...pdf" (Janina Suchodolska)
05.11.2012 11:29 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
05.11.2012 11:27 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-176-12 z dnia 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
05.11.2012 11:27 Usunięto załącznik Uchwała nr XXIV-176-12 z 29.10.2012 r..pdf (Janina Suchodolska)
05.11.2012 08:44 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.11.2012 13:12 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.11.2012 13:12 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.11.2012 13:08 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.11.2012 13:07 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIV-185-12 z 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
02.11.2012 13:05 Usunięto załącznik Uchwała nr XXIV-185-12 z 29.10.2012 r..pdf (Janina Suchodolska)
02.11.2012 12:59 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIV-177-12 z 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
02.11.2012 12:59 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIV-185-12 z 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
02.11.2012 12:59 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIV-176-12 z 29.10.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.10.2012 11:32 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.10.2012 11:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII-173-12 z 24.09.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.10.2012 11:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII-174-12 z 24.09.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.10.2012 10:42 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.10.2012 10:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII.172.12.2012-09-24.pdf" (Janina Suchodolska)
03.10.2012 10:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII.171.12.2012-09-24.pdf" (Janina Suchodolska)
03.10.2012 10:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII.170.12 z 24.09.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.10.2012 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII.168.12 z 24.09.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.10.2012 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII.169.12 z 24.09.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.10.2012 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XXIII-167-12 z 24.09.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 10:57 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 10:53 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 10:52 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 10:51 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 10:50 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:46 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:44 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:26 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:25 Dodano załącznik "Uchwała nr XXII-166-12 z 2012-08-27.pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:25 Dodano załącznik "Uchwała nr XXII-165-12 z 27.08.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:24 Dodano załącznik "Uchwała nr XXII-164-12 z 27.08.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:24 Dodano załącznik "Uchwała nr XXII-163-12 z 27.08.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:24 Dodano załącznik "uchwała nr XXII-162-12 z 27.08.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:24 Dodano załącznik "Uchwała nr XXII-161-12 z 27.08.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:24 Dodano załącznik "Uchwała nr XXII-160-12 z 27.08.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:23 Dodano załącznik "uchwała nr XXII-159-12 z 27.08.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XXII-158-12 z 27.08.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
25.09.2012 09:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXII-157-12 z 27.08.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
09.08.2012 14:29 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.08.2012 14:29 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
17.07.2012 14:21 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.06.2012 14:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.06.2012 14:44 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.06.2012 14:43 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.06.2012 14:35 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.06.2012 14:32 Dodano załącznik "Uchwała nr XXI-156-12 z 25.06.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
28.06.2012 14:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXI-154-12 z 25.06.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
28.06.2012 14:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXI-155-12 z 25.06.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
28.06.2012 14:22 Dodano załącznik "Uchwała nr XXI-153-12 z 25.06.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
28.06.2012 14:21 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.06.2012 10:13 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.06.2012 10:05 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.06.2012 10:01 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.06.2012 10:06 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.06.2012 10:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-152-12 z 28.05.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.06.2012 08:59 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-151-2-12 z 28.05.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.06.2012 08:59 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-149-12 z 28.05.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.06.2012 08:59 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-150-12 z 28.05.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.06.2012 08:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-145-12 z 28.05.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.06.2012 08:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-148-12 z 28.05.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.06.2012 08:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-144-12 z 28.05.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
06.06.2012 13:03 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
06.06.2012 13:02 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
06.06.2012 13:00 Usunięto załącznik Uchwała nr XX-145-12 z 28 maja 2012 r..pdf (Janina Suchodolska)
06.06.2012 13:00 Usunięto załącznik Uchwała nr XX-144-12 z 28 maja 2012 r.pdf (Janina Suchodolska)
06.06.2012 12:55 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
06.06.2012 12:48 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.06.2012 10:53 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.06.2012 10:51 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.06.2012 10:50 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
04.06.2012 10:38 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-147-12 z 28 maja 2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
04.06.2012 10:37 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-146-12 z 28 maja 2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
04.06.2012 10:37 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-145-12 z 28 maja 2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
04.06.2012 10:37 Dodano załącznik "Uchwała nr XX-144-12 z 28 maja 2012 r.pdf" (Janina Suchodolska)
04.06.2012 09:58 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
15.05.2012 15:18 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.05.2012 10:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-143-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 10:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-142-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:53 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:48 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:47 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:46 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:28 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:25 Dodano załącznik "zał do uchwały nr XIX-139-12_Strachocin_strategia.pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:25 Dodano załącznik "zał do uchwały nr XIX-140-12_Goszów_Strategia.pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:25 Dodano załącznik "zał do uchwały nr XIX-141-12_Kamienica_Sgrategia.pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:24 Dodano załącznik "zał do uchwały nr XIX-138-12 Stara_Morawa_Strategia.pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-141-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-140-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-139-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-138-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:12 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-137-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:09 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-136-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:08 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-135-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
11.05.2012 08:08 Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-134-12 z 30.04.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
10.04.2012 08:22 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.04.2012 08:19 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.04.2012 08:17 Dodano załącznik "Uchwała nr XVIII-133-12 z 26.03.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.04.2012 08:16 Dodano załącznik "Uchwała nr XVIII-132-12 z 26.03.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.04.2012 08:16 Dodano załącznik "Uchwała nr XVIII-131-12 z 26.03.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.04.2012 08:16 Dodano załącznik "Uchwała nr XVIII-130-12 z 26.03.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.04.2012 08:16 Dodano załącznik "Uchwała nr XVIII-129-12 z 26.03.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.04.2012 08:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XVIII-128-12 z 26.03.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
28.03.2012 14:21 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.03.2012 14:20 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.03.2012 14:11 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.03.2012 14:10 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
09.03.2012 09:09 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
08.03.2012 08:04 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.03.2012 07:58 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.03.2012 07:55 Dodano załącznik "Uchwała nr XVII-127-12 z 27.02.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
02.03.2012 07:51 Dodano załącznik "Uchwała nr XVII-126-12 z 27.02.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
01.03.2012 15:05 Dodano załącznik "Uchwała nr XVII-125-12 z 27.02.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
01.03.2012 14:58 Dodano załącznik "Uchwała nrXVII-124-12 z 27.02.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
28.02.2012 09:44 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.02.2012 09:43 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.02.2012 09:43 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.02.2012 09:42 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.02.2012 09:41 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.02.2012 09:41 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
28.02.2012 09:39 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
22.02.2012 14:33 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.02.2012 12:00 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:59 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:59 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:58 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:58 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:57 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:56 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:55 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-123-12 z 30.01.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:55 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-122-12 z 30.01.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:54 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-121-12 z 30.01.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:54 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-120-12 z 30.01.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:54 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-119-12 z 30.01.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:53 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-118-12 z 30.01.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
03.02.2012 11:53 Dodano załącznik "Uchwała nr XVI-117-12 z 30.01.2012 r..pdf" (Janina Suchodolska)
02.02.2012 08:36 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.02.2012 08:35 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.02.2012 08:35 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.02.2012 08:34 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
02.02.2012 08:33 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
05.01.2012 14:35 Utworzenie dokumentu. (Janina Suchodolska)